Bedi zzaman said i n ursi ye g re aile hayat
Download
1 / 32

Bediüzzaman Said -i N ursi’ye Göre Aile Hayatı - PowerPoint PPT Presentation


  • 253 Views
  • Uploaded on

Bediüzzaman Said -i N ursi’ye Göre Aile Hayatı. Doç. Dr. İshak ÖZGEL Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. İslam’da Aile.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bediüzzaman Said -i N ursi’ye Göre Aile Hayatı' - yori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bedi zzaman said i n ursi ye g re aile hayat
BediüzzamanSaid-iNursi’ye Göre Aile Hayatı

Doç. Dr. İshak ÖZGEL

Süleyman Demirel Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Öğretim ÜyesiKendileri ile huzur bulasınız diye sizin için nefsinizinden (Türünüzden) eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. 30/Rum/21


Sl m da a le nikah sorumluluklar d nyev uhrev terb ye

İslâm’da AİleNikahSorumluluklarDünyevî - UhrevîTerbİye


Zaman sevgi dostluk emanet yolda
ZamanSevgiDostlukEmanetYoldaş


“Bu sene inzivada iken ve hayat-ı içtimaiyeden çekildiğim halde bazı Nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekseri dostlardan, kendi ailevî hayatlarından şekvalar işittim. "Eyvah!" dedim. İnsanın hususanmüslümanıntahassüngâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmağa başlamış dedim.”SaidNursî, Lem’alar, Envar Neşriyat İstanbul 2006, s.201.


D nya madd menfaat ah ret manev e t m
DÜNYA – MADDİ MENFAATAHİRET – MANEVİ EĞİTİM


“Bugünlerde, Manevî Bir Muhaverede Bir Sual Ve Cevabı Dinledim. Size, Bir Hülâsasını Beyan Edeyim:Biri dedi: Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve küllî teçhizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannid bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kâfi iken, neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor?


Ona cevaben dediler: "Risale-i Nur, yalnız bir Dinledim. Size, Bir Hülâsasını Beyan Edeyim:cüz'î tahribatı ve bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki küllî bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kal'ayı tamir ediyor. Ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor, belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsid âletler ile dehşetli rahnelenenkalb-i umumîyi ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun ve bahusus avam-ı mü'minîninistinadgâhları olan İslâmî esasların ve cereyanların ve şeairlerin kırılması ile bozulmağa yüz tutan vicdan-ı umumîyi, Kur'an'ıni'cazıyla ve geniş yaralarını Kur'anın ve imanın ilâçları ile tedavi etmeğe çalışıyor. Elbette böyle küllî ve dehşetli tahribata ve rahnelere ve yaralara, hakkalyakîn derecesinde, dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin tiryak hâsiyetindemücerreb ilâçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki; bu zamanda Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın i'caz-ı manevîsinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber, imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır." diye uzun bir mükâleme cereyan


Ah ret e manin hayatin her yer ne g rmes d nya ve ah ret mutlulu u
AHİRET’E İMANIN Dinledim. Size, Bir Hülâsasını Beyan Edeyim:HAYATIN HER YERİNE GİRMESİDÜNYA VE AHİRET MUTLULUĞU


Dinledim. Size, Bir Hülâsasını Beyan Edeyim:Âhiret akidesi, hayat-ı içtimaiye ve şahsiye-i insaniyeninüss-ül esası vesaadetinin ve kemalâtınınesasatı olduğuna dair yüzler delil vardır.”


Nev Dinledim. Size, Bir Hülâsasını Beyan Edeyim:-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cem'iyetli merkez ve en esaslı zenberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce, bir tahassüngâh ise; aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır.” SaidNursî, Sözler, s.97.


Dinledim. Size, Bir Hülâsasını Beyan Edeyim:… dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce, bir tahassüngâh olan aile hayatının hayatı ve saadeti samimî ve ciddî ve vefadarane hürmetve hakikî ve şefkatli ve fedakârane merhametile olabilir. Ve bu hakikî hürmet ve samimî merhamet ise; ebedî bir arkadaşlık vedaimî bir refakat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle, akidesiyle olabilir.”


E ler aras nda
Eşler Arasında Dinledim. Size, Bir Hülâsasını Beyan Edeyim:


“Meselâ der: "Bu haremim, Dinledim. Size, Bir Hülâsasını Beyan Edeyim:ebedî bir âlemde, ebedî bir hayatta, daimî bir refika-i hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünki ebedî bir güzelliği var, gelecek. Ve böyle daimî arkadaşlığın hatırı için herbir fedakârlığı ve merhameti yaparım." diyerek o ihtiyare karısına, güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık bir-iki saat surî bir refakatten sonra ebedî bir firak ve müfarakate uğrayan arkadaşlık; elbette gayet surî ve muvakkat ve esassız, hayvan gibi bir rikkat-i cinsiye manasında ve bir mecazî merhamet ve sun'î bir hürmet verebilir ve hayvanatta olduğu gibi; başka menfaatler ve sair galib hisler, o hürmet ve merhameti mağlub edip o dünya cennetini, cehenneme çevirir.”


“Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alâka; yalnız dünyevî hayatın ihtiyacındanileri gelmiyor. Evet bir kadın, kocasına yalnız hayat-ı dünyeviyeye mahsus bir refika-i hayat değildir. Belki hayat-ı ebediyede dahi bir refika-i hayattır. Madem hayat-ı ebediyede dahi kocasına refika-i hayattır; elbette ebedî arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendi mehasininecelbetmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lâzım gelir


1- münasebet, muhabbet ve alâka Bahtiyardır o adam ki; refika-i ebediyesini kaybetmemek için sâliha zevcesini taklid eder, o da sâlih olur. “Ne mutlu o kocaya ki; kadınının diyanetine bakıp taklid eder, refikasını hayat-ı ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur.”


2- münasebet, muhabbet ve alâka Hem bahtiyardır o kadın ki; kocasını mütedeyyin görür, ebedî dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur; saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhreviyesini kazanır. “Bahtiyardır o kadın ki; kocasının diyanetine bakıp "ebedî arkadaşımı kaybetmeyeyim" diye takvaya girer.”


3- münasebet, muhabbet ve alâka Bedbahttır o adam ki; sefahete girmiş zevcesine ittiba eder; vazgeçirmeye çalışmaz, kendisi de iştirak eder.“ Veyl o erkeğe ki; sâliha kadınını ebedî kaybettirecek olan sefahete girer.”


4- münasebet, muhabbet ve alâka Bedbahttır o kadın ki; zevcinin fıskına bakar, onu başka bir surette taklid eder.“Ne bedbahttır o kadın ki; müttaki kocasını taklid etmez, o mübarek ebedî arkadaşını kaybeder.”


5- münasebet, muhabbet ve alâkaVeyl o zevc ve zevceye ki; birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani; medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder.“ Binler veyl o iki bedbaht zevc ve zevceye ki; birbirinin fıskını ve sefahetinitaklid ediyorlar. Birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar!..”SaidNursî,Lem’alar, s. 197 ve 203.


münasebet, muhabbet ve alâkaRasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Gece kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek onu uyandıran adama; Allah merhamet etsin. Gece kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran uyanmazsa yüzüne su serperek onu uyandıran kadına da; Allah merhamet etsin.” Nesâî, Kıyâmu'l-Leyl ve Tatavvuu'n-Nehar, 5.


Ocuk e itimi
Çocuk Eğitimi münasebet, muhabbet ve alâka


Peygamber dualar kavl ve fiil
Peygamber Duaları münasebet, muhabbet ve alâkaKavlî ve Fiilî


Ey iman edenler! münasebet, muhabbet ve alâkaKendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. 66/Tahrim/6


E t 5122 5123

Hz. Ömer münasebet, muhabbet ve alâka“Ya Resulallah! Nefislerimizi vikaye ederiz fakat ehillerimizi nasıl vikaye edebiliriz?” Resulullah şöyle buyurdu: “Allah'ın sizi nehyettiği şeylerden onları nehyedersiniz ve Allah'ın size emrettiği şeyleri onlara emreylersiniz. İşte o, onları vikaye olur.”

(E.T. 5122-5123)


münasebet, muhabbet ve alâkaEvet insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun vâlidesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'î ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum:Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zâtlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki; en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum vâlidemden aldığım telkinat ve manevî derslerdir ki; o dersler fıtratımda, âdeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini, aynen görüyorum. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma, merhum vâlidemin ders ve telkinatını, şimdi bu seksen yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek-i esasiye müşahede ediyorum


Ezcümle; meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur'un da en büyük hakikatı olan acımak ve merhamet etmeyi, o vâlideminşefkatlı fiil ve halinden ve o manevî derslerinden aldığımı yakînen görüyorum. Evet bu hakikî ihlas ile hakikî bir fedakârlık taşıyan vâlidelik şefkati sû'-i istimal edilip, masum çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan âhiretini düşünmeyerek, muvakkat fâni şişeler hükmünde olan dünyaya o çocuğun masum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkatısû'-i istimal etmektir.


Bu kahramanlığın inkişafı ile; hem hayat-ı olan şefkat etmek ve Risale-i Nur'un da en büyük dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlarla, o kuvvetli ve kıymetdar seciye inkişaf etmez veyahut sû'-i istimal edilir. Yüzer nümunelerinden bir küçük nümunesi şudur:O şefkatli vâlide, çocuğunun hayat-ı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. "Oğlum paşa olsun" diye bütün malını verir; hâfız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir.Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapsinden kurtarmağa çalışıyor, Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor.Lem’âlar-s. 200


“Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer iman-ı âhiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradı, herbiri şefkat ve muhabbet ve alâkadarlığı derecesinde elîm endişeler ve azablar çeker. O cenneti, cehenneme döner. …. Buna kıyasen, bu dağdağalı kararsız hayat-ı dünyeviyede o mes'ud zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet dahi, hakikî sadakatı ve samimî ihlası ve garazsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlâk o nisbette küçülür, belki sukut eder. Eğer âhirete iman o haneye girse, birden ışıklandıracak, ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dâr-ı âhirette saadet-i ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimî hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlâk yükseklenir. Hakikî insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa.”Şuâlar.,227


Ve eğer bu hakikat-ı bir cenneti dahi kendi hanesidirhaşriyenin neticeleri insaniyetten çıksa; o çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayatdar olan insaniyet mahiyeti, murdar ve mikrop yuvası bir lâşe hükmüne sukut edeceğini isbat eder. Beşerin idare ve ahlâk ve içtimaiyatı ile çok alâkadar olan içtimaiyyun ve siyasiyyun ve ahlâkiyyunun kulakları çınlasın! Gelsinler, bu boşluğu ne ile doldurabilirler ve bu derin yaraları ne ile tedavi edebilirler? SaidNursî, Sözler, s. 97.


bir cenneti dahi kendi hanesidirNev'-i beşerin hayat-ı içtimaiyesiyle alâkadar olan içtimaiyyun ve ahlâkiyyunların kulakları çınlasın! İşte iman-ı âhiretin binler faidelerinden işaret ettiğimiz beş-altı nümunelerine sairleri kıyas edilse kat'î anlaşılır ki; iki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır.”


ad