ohm v z kon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ohmův zákon. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ohmův zákon.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Ohmův zákon. - PowerPoint PPT Presentation

yonah
114 Views
Download Presentation

Ohmův zákon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ohmův zákon. Budeme zkoumat,jaký vliv má velikost napětí na procházející el.proud,při stálé(konstantní) hodnotě odporu rezistoru.

 2. Jakou hodnotu proudu naměří digitální ampérmetr?

 3. Zvýšíme napětí na 4 volty.

 4. Jakou hodnotu nám ukáže digitální ampérmetr ?

 5. Zvýšíme napětí na 6 voltů.

 6. Změní se hodnota procházejícího el.proudu ?

 7. Zvýšíme opět napětí na 8 voltů.

 8. Jakou hodnotu ukáže digitální ampérmetr ?

 9. Zvýšíme napětí zdroje na 10 voltů.

 10. Zvýší se hodnota procházejícího el.proudu ?

 11. Co z toho vyplývá ? Při stálé ( konstantní) hodnotě odporu rezistoru 100 ohmů jsme hodnoty napětí a proudu zanesly do tabulky: Napětí : 2 V 4 V 6V 8V 10V Proud: 0,02 A 0,04 A 0,06 A 0,08 A 0,1 A Velikost el.proudu je přímo úměrná velikosti napětí,při stálé hodnotě odporu rezistoru.

 12. Nyní necháme konstantní velikost napětí ( 10 V) a budeme měnit hodnoty odporů rezistorů a budeme zkoumat ,jaký to bude mít vliv na procházející el.proud.

 13. Jakou hodnotu proudu ukáže digitální ampérmetr ?

 14. Při stálé velikosti napětí 10 V změníme hodnotu odporu a budeme sledovat velikost procházejícího el.proudu.

 15. Hodnoty měření zaneseme do tabulky: Stálé-konstantní napětí : 10 V Rezistor o odporu: 51 ohmů 100 ohmů Procházející el. proud: 0,04 A 0,02 A Čím větší hodnota odporu bude do obvodu zařazena,tím menší bude velikost procházejícího el.proudu,při stálém napětí 10 voltů Jaký z toho uděláme závěr ?

 16. Ohmův zákon. Německý fyzik Georg Simon Ohm ukázal závislost proudu na napětí a formuloval Ohmův zákon: U I =------ R