Janet Edwards, MSB Avdelning för Risk och sårbarhetsreducerande arbete Internationell koordinator - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Janet Edwards, MSB Avdelning för Risk och sårbarhetsreducerande arbete Internationell koordinator PowerPoint Presentation
Download Presentation
Janet Edwards, MSB Avdelning för Risk och sårbarhetsreducerande arbete Internationell koordinator

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Janet Edwards, MSB Avdelning för Risk och sårbarhetsreducerande arbete Internationell koordinator
112 Views
yonah
Download Presentation

Janet Edwards, MSB Avdelning för Risk och sårbarhetsreducerande arbete Internationell koordinator

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilienceof Nations and Communitiesto Disasters Making Cities Resilient-träff Kristianstad 20-21 mars 2013 Janet Edwards, MSB Avdelning för Risk och sårbarhetsreducerande arbete Internationell koordinator Sveriges nationella plattform for arbete med naturolyckor

 2. Hyogo Framework for Action 2005-2015: Buildingthe Resilienceof Nations and CommunitiestoDisasters Nuvarande HFA: • Nationell, lokal nivå • Riskbedömningar och tidigt varning, • Forskning och kunskapsuppbyggnad • Reducera underliggande riskfaktorer • Beredskap och insatser Ny handlingsplan Förhandlas av FN-länder - januari 2015 (POST HFA eller HFA 2) Administreras av UNISDR 168 FN-länder godkände HFA

 3. 10 punkterkännetecknar“resiliens” Sverige har goda förutsättningar Lag (2010:900) Plan- och bygglag Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Många förordningar 1. Katastrofförebyggande är en prioritet 2. Tilldela en budget3. Säker mark att bygga på4. Känner till riskerna: riskbedömningar5. Öka medvetenhet: utbildningar 6. Skydd av kritisk infrastruktur7. Byggregler, fysisk planering 8. Säkra skolor och hälsovård9. Skydda ekosystem, klimatanpassningsåtgärder 10. Beredskap och insatser: system för tidig varning

 4. Global Platform for Disaster Risk Reduction Officiell Svensk Delegation • Utrikesdepartement • Försvarsdepartement • MSB • Sida • MCR-städer: Karlstad, Stockholm http://www.preventionweb.net/globalplatform/ 19-23 maj 2013, Geneve Alla FN-länder inbjudna (Presidenter, diplomater, tjänstemän, företagare) Sessioner Sasakawa-pris

 5. Post HFA 2015 Hur har det gått sedan 2005 och vad vill ni ha i framtiden? Sveriges dialogmöte, 14 nov. 2012 • Hur integrerar vi idag katastrofriskreducering in arbetet på lokal nivå? • Vilka framgångar har vi haft med katastrofriskreducering på lokal nivå? • Hur finansierar vi investeringar i katastrofriskreducerande åtgärder i Sverige idag? • Hur har forskningsresultat och teknikutveckling bidragit till att utveckla arbetet på lokal nivå? • Vilka kunskapsbehov ser vi för framtiden?

 6. European Forum for Disaster Risk Reduction WorkingGroup 2: Informationsspridning och utbyten • Kristianstad, Karlstad till UK 2011 • Österrike –Sverige utbyte 2012-2013 WorkingGroup 3: Införande av HFA på lokal nivå • Fredric Jonsson, Jönköping deltar i Oslo, sept. 2013

 7. Internationell Partnerskapsgrupp för Making Cities Resilient-kampanjen • LGSAT • Helena Molina Valdes UNISDR frågar er…. • Whatdo yousuggestshould be the next major campaign drive- and promotionalneeds- for the Making Cities Resilientcampaign? • Anynew Champions emerging? • Whatwould YOU like to do/contribute? • Ny lägesrapport ska skrivas inför Global Platform Tidigare lägesrapport: Making Cities Resilient rapport 2012 http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/report2012

 8. ICLEI 31maj- 2 juni 2013 i Bonn

 9. Vad får ni som deltagande i kampanjen? Deltagande städer • Inbjudning till konferenser • LGSAT • UNISDR handböcker/ rapporter • Spridning av eget material utomlands • Internationella kontakter Förebildstäder • Inbjudning till konferenser • LGSAT (obligatorisk) • Handböcker • Spridning av eget material • Tillfällen att föreläsa utomlands • Ett utbyte (en person) till en stad i Europa. Din kommun kan också ställa upp som värd.

 10. LocalGovernmental Self AssessmentTool • Självutvärdering, 41 frågor • Fyll i den fram till 31 mars 2013 • UNISDR sammanställer en rapport som diskuteras på Global Platform • Uppdatering om 2 år inför världskonferensen om katastrofriskreducering i Japan 2015 LGSAT

 11. Hur kan man anmäla sig till kampanjen? Fyll i ansökningsblanketten och svar på vad ni gör inom ”10 essentials” och vilken nivå (1-3) Ett skriftligt beslut från kommunstyrelsen (mötesanteckningar) ”Rolemodel”-städer behöver ett nomineringsbrev från länsstyrelsen (alt. MSB)

 12. MSB:s Making Cities Resilient-hemsida • Vilka kommuner som är med i kampanjen • Hur man anmäler sig till kampanjen • Kommande konferenser (visa ICLEI) • Utbyten (visa rapporter från UK, Prag, Tyrol) • Erfarenheter / tips från Sveriges deltagare • Länkar till PreventionWeb www.msb.se/makingcitiesresilient

 13. Sekretariatet Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor Mette Lindahl-Olsson, unit supervisor, HFA focalpoint, and memberof the plattorm’sagencynetwork Mette.lindahl-olsson@msb.se Janet Edwards, international coordinator for NP (Review of National Platformsworkinggroup) janet.edwards@msb.se Åke Svensson, national coordinator for NP (Review of National Platformsreferencegroup) ake.svensson@msb.se www.msb.se/nationalplatform