นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการโรงเรียน - PowerPoint PPT Presentation

yolanda-wade
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการโรงเรียน PowerPoint Presentation
Download Presentation
นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการโรงเรียน

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 Views
Download Presentation

นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการโรงเรียน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการโรงเรียน

 2. อาคารเรียน ( หลังที่ 1 แบบ ป.1ก.,ขนาด 4 ห้อง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516, งบประมาณ 138,000 บาท )

 3. อาคารเรียน ( หลังที่ 2 แบบ ป.1ก.,ขนาด 4 ห้อง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519, งบประมาณ 138,977 บาท )

 4. อาคารเรียน ( หลังที่ 3 แบบ สปช.2/28,ขนาด 9 ห้อง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535, งบประมาณ 2,695,000 บาท )

 5. อาคารอเนกประสงค์ ( หลังที่ 1 แบบ สปช.205/26, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533, งบประมาณ 970,000 บาท )

 6. ส้วม ( หลังที่ 1 แบบ สข/ส001, ขนาด 3 ที่นั่ง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523, งบประมาณ 20,000 บาท )

 7. ส้วม ( หลังที่ 2 แบบ สข/ส001, ขนาด 2 ที่นั่ง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528, งบประมาณ 20,000 บาท )

 8. ส้วม ( หลังที่ 3 แบบ สปช. 601/26, ขนาด 4 ที่นั่ง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528, งบประมาณ 55,000 บาท )

 9. ส้วม ( หลังที่ 4 แบบ สปช. 601/26, ขนาด 4 ที่นั่ง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533, งบประมาณ 55,000 บาท )

 10. ห้องสมุด ( หลังที่ 1 ขนาด 8 x 9เมตร)

 11. ศาลาพักร้อน ( หลังที่ 1 แบบ ศาลาหกเหลี่ยม, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2546, งบประมาณ 47,000 บาท )

 12. สนามกีฬา ( สนามที่ 1 แบบ สนามบาสเก็ตบอล, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542, งบประมาณ 98,535 บาท )

 13. ถังเก็บน้ำ (แบบ ฝ. 30 , สร้าง พ.ศ. 2523, งบประมาณ 25,000 บาท ความจุ 90 ลบ.ม.)

 14. ถังเก็บน้ำ ( แบบ ฝ. 30 , สร้าง พ.ศ. 2530, งบประมาณ 35,000 บาท ความจุ 90 ลบ.ม.)

 15. แปลงเกษตร ( สร้าง พ.ศ. 2549, ขนาด 5 x 20 = 100 ตร.ม.)

 16. เรือนเพาะชำ ( สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549 )

 17. หอพระ ( ขนาด 2.5 x 3 = 7.5 ตร.ม.,สร้างเมื่อ พ.ศ. 2550, งบประมาณ 130,000 บาท )

 18. โรงอาหาร ( แบบ สามัญ/336 ,ขนาด 8 x 15 = 120 ตร.ม. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520, งบประมาณ 60,000 บาท ต่อเติมเมื่อพ.ศ. 2551 งบประมาณ 173,684 บาท )

 19. ลานกองอำนวยการ ( ขนาด 14 x 2 = 28 ตร.ม. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552, งบประมาณ 100,000 บาท)

 20. โรงจอดรถ ( ขนาด 5 x 25 = 125 ตร.ม. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548, งบประมาณ 20,000 บาท)

 21. โรงจอดรถจักรยานยนต์ ( ขนาด 2.5 x 9 = 22.5 ตร.ม. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551, งบประมาณ 3,000 บาท)

 22. กิจกรรมเด่นของโรงเรียนกิจกรรมเด่นของโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

 23. กิจกรรมเด่นของโรงเรียนกิจกรรมเด่นของโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

 24. การปลูกผักปลอดสารพิษของนักเรียนการปลูกผักปลอดสารพิษของนักเรียน

 25. การเพาะเห็ดนางฟ้าของนักเรียนการเพาะเห็ดนางฟ้าของนักเรียน

 26. ธนาคารขยะในโรงเรียน