slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
استاد : PowerPoint Presentation
Download Presentation
استاد :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 143
yitro

استاد : - PowerPoint PPT Presentation

131 Views
Download Presentation
استاد :
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 0 0 • نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی .......................... .......................... 0 0 تدوین اسلاید : استاد : وب سایت مدیریتی ایران دکتر احمد ورزشکار زمستان 1390

 2. سرفصل مطالب Content /outline 8. ارتباط گروهی و عملکرد گروه 1. ماهیت ارتباطات سازمانی 9. رهبری و ارتباطات سازمانی 2. تاریخچه ارتباطات سازمانی)گذشته-حال-آینده ) 10. سازمان رسمی و مشکلات ارتباطات سازمانی 3. سازمان ها و فرآیند ارتباطات 11. ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمات کارکنان 4. سبک های ارتباطی در سازمان 12. مدیریت ارتباطات سازمانی 5. موانع ارتباطات 13. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات سازمانی 6. رفتار گروه و فرآیند ارتباطات 14. مروری کلی بر مباحث 7. شبکه های ارتباطی سازمان

 3. شبکه عنکبوتی اهداف آموزش در سطوح تحصیلی دکتری منابع معلم کارشناسی ارشد کارشناسی تحلیل قوای فکری Production Impliment تجزیه تحلیل آگاهی و دانش knowledge درک و فهم undrestandimng محیط ترکیب محیط کاربرد Analisis استنباط ،تولید و نوآوری نقد Integration ارکان آموزش متعلم

 4. رفتار گروه و فرآیند ارتباطات

 5. گروه تعریف دو یا چند نفر که با یک دیگر تماس فردی معنی دار و هدف داری را به طور مستمر دنبال می کنند (کامینسکی ) هدف رفع نیاز استقلال و فعل و انفعالات همکاری و مشارکت عام

 6. انواع گروه عملیاتی انجام پروژه منافع مشترک

 7. تئوریهای تشکیل ، رفتار و حرکات گروه

 8. تئوریهای تشکیل ، رفتار و حرکات گروه کنش و واکنش ( بیلز ) هماهنگی تصمیم گیری نحوه رفتار نگهداری و حفظ یکپارچگی

 9. تئوریهای تشکیل ، رفتار و حرکات گروه روابط انسانی ( هومن ) عامل تلاش ها و کوشش ها عامل عواطف و احساسات کنش و واکنش ها استاندارد ها و معیار ها

 10. تئوریهای تشکیل ، رفتار و حرکات گروه کارآیی ( استاگدیل ) اعمال و فعل و انفعالات عمل و احساسات کیفیت و ماهیت روابط اجتماعی – نحوه عملکرد و رفتار کیفیت و ماهیت گروه – اشخاص و اجتماع

 11. تئوریهای تشکیل ، رفتار و حرکات گروه متقابل ( تی بات و کلی )

 12. عناصر تئوریهای تشکیل ، رفتار و حرکات گروه عوامل خارجی موقعیت ایدئولوژی اطلاعات شکل – نوع – ماهیت تکنولوژی .......

 13. عناصر تئوریهای تشکیل ، رفتار و حرکات گروه سازمانی اهداف تقسیم کار ارتباطات اختیارات رهبری ......

 14. عناصر تئوریهای تشکیل ، رفتار و حرکات گروه منابع سازمانی پول اعتبارات نیروی انسانی .....

 15. عناصر تئوریهای تشکیل ، رفتار و حرکات گروه محدودیت و فرصت سنی زبان تحدید .....

 16. تعامل متغیر های فرایند گروهی و متغیرهای فرآیند ارتباطات • متغیرهای فرایند گروه • هویت • ساختار اجتماعی • اهداف • انسجام • معیار تاثیر جریان ، شکل ، محتوا هدف و کیفیت • متغیرهای فرآیند ارتباطات • رمزگذاری • انتقال پیام • کانال ارتباطات • دریافت پیام • رمزگشایی شیوه های توسعه فرآیند گروهی

 17. ایجاد هویت گروهی از طریق فرآیند ارتباطات تفاوت ارتباط - گروه های مبهم ، گروه های 5 تا 10 سال ، گروه موقت . - عضویت مشخص ، ثبات گروه - فضای فیزیکی - ارزشهای اعضا هویت زمانی ایجاد می شود که اعضا وضعیت و ویژگیهایی را که دارند از برخی جهات متمایز و مشخص سازند .

 18. رابطه ساختار اجتماعی با فرآیند ارتباطات وابستگی ساختار اجتماعی و هویت گروه - ساختار پایه هویت ساختار اجتماعی - سیستمهای منزلت - موقعیت اجتماعی (Social Status) - رابطه های نقش - گروهای فرعی - روابط تعاملی - الگوهای تاثیر اجتماعی مدیر و فرستنده پیام باید با متغیر هایی که ساختار اجتماعی را مشخص می کنند آشنا شوند .

 19. رابطه نظام پست و مقام در میان گروه مقام : موقعیت اجتماعی مقام اکتسابی و انتصابی - اکتسابی : تلاش ، رقابت ، اجرای نقش . - انتصابی : دین ، جنسیت ، نژاد ، خویشاوندی ، خصوصیات فردی . احترام : عکس و العمل افراد به شخص دارای مقام بالاتر – جلب توجه ( اتاقهای بزرگ ، رفتار بسیار مودبانه ، هدایا ، ستایش ، تقلید) عدالت توزیعی : برداشت فرد از مقام خود متناسب با احترام و پاداش - عدالت توزیعی - فقدان عدالت توزیعی

 20. رابطه نظام پست و مقام در میان گروه تاثیر مقام بر ارتباطات - افراد با مقام بالاتر : ارتباط بیشتر با افراد پایین تر ، تاثیر گذاری بیشتر ، تمایل به ظهور ارتباط در امتداد مقام . - افراد با مقام برابر : ارتباط با یکدیگر ، جلو گیری از ارتباط با مقام های مختلف . - عدم شناخت مقام : اجتناب از ایجاد ارتباط ، اختلال در ارتباط . محتوای ارتباط در سطوح مقام - افراد با مقام بالا : القا عقاید به دیگران ، حفظ موقعیت با اجتناب از نقش خاص . - افراد با مقام پایین : ایفای نقش غیر فعال (توافق ، عدم توافق ، درخواست اطلاعات) ،موضع انتقادی به نقش خود .

 21. رابطه های نقش با گروه و ارتباطات نقش - تعریف انواع تعاملات برای نمونه های معینی (Certain samples) از رابط بین فردی . - رفتارها و نگرش های مختلف - اهمیت نقش و زمان مورد نیازش تفاوت نقش - نقش درک شده (Perceived role) - نقش مورد انتظار (Expected role) - نقش ایفا شده (Enacted role) تضاد در نقش - تضاد در نقش مانند انواع تنش در نقش از مجموعه عوامل ادراکی ، محیطی و رفتاری ناشی می شود.

 22. گروه های فرعی به عنوان کانال های ارتباطی شکل گیری گروه های فرعی - دسته بندی شدن گروه ها در گروه های فرعی - خود جوش بودن - وظایف خاص

 23. رابطه های تعاملی در گروه خود جوش ( emergent) مکرر این رابطه ها جنبه های مهم فرآیند گروهی هستند و با فرآیند ارتباطات رابطه نزدیک دارند . - فعالیت های ارتباطی ( related activities)

 24. نیازهای اعضای گروه ساختار انگیزشی مشابه سطح فردی - نیازها - اهداف موجودیت (existing) گروه و نیاز های خاص 2+2 الزاما برابر با 4 نیست

 25. اهداف اصلی گروه کسب موفقیت (achievement) - سوق به نقطه کامیابی بقا (maintenance) - حفظ - استمرار وجود - همبستگی و رضایت اعضا اهداف دیگر ( تولید ، طراحی موثر فرآیندها و روشهای کاری و انجام مسئولیت اعضا ) اهداف فردی مستقل یا متضاد

 26. انسجام گروه و ارتباطات میزان تمایل اعضای گروه به باقی ماندن در گروه انسجام (- استمرار گروه- پیشرفت- فعال بودن) - صمیمیت و متحد بودن - رفتار های حل مسئله عینی و رفتارهای ارتباطی آشکار - سطح بالای کیفی و کمی تعاملات محتوای ارتباطات - انسجام بر مبنای انجام وظیفه ( کوتاهی مذاکرات ) - انسجام بر مبنای سلایق اعضا (افزایش بحث های گروهی) - انسجام بر مبنای پرستیژ (محتاط تر)

 27. معیارها و ارتباطات گروهی شاخص ارزش یا باورهای گروه نیروی مهم و اثر بخش معیار ها ( اصول لباس پوشیدن ، رفتار مناسب ، انتخاب کلمات و......) - منحرف (deviant) - منزوی (isolate)

 28. معیارها و ارتباطات گروهی قهرمان سرعت Speed king خط فرضی متوسط خروجی کار روزانه منفعل chiseler فرد”الف“ فرد ”ب“ فرد ”ج“ فرد“د“

 29. فشار برای همنوایی با معیارهای گروه تحریمات - مودبانه و ملایم - حمله مستقیم و منطقی - حمله احساسی و شدید - عقب نشینی و کناره گیری - اخراج انسجام بالا همنوایی بالاتر همنوایی بالا بهره وری بالاتر

 30. اثرات معیارهای گروه معمولی شدن فعالیت ها عدم خلاقیت هماهنگی گروه تعین وقوع ، شکل و محتوای ارتباطات تاحد تاثیر قرار دادن - هویت - ساختار اجتماعی - اهداف - انسجام - خود معیار ها

 31. همانا با ارزش مند ترین بی نیازی عقل بزرگترین فقر بی خردی ترسناکترین تنهایی خودپسندی و گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست . ” نهج البلاغه – حکمت 38 ”

 32. ارتباطات گروهی و عملکرد گروه

 33. 1 2 3 4 ارتباطات در گروه های معطوف به سمت اهداف تولید ارتباطات در تعاملات اجتماعی گروه گروه های معطوف به رشد اعضا ارتباطات در فرایند تصمیم گیری گروه موضوع های مورد بحث در این فصل:

 34. نیاز های شکل گیری گروه • عضویت • کنترل(کسب و حفظ قدرت) • دوستی(ابراز احساسات)

 35. دلائل شکل گیری گروه 1. نظریه مجاورت (Propinquit Theory)(Georg Houmans) 2. نظریه ارضاء نیاز • منابع داخلی : • جذابیت روابط بین افراد • فعالیت های گروهی • تعلق اجتماعی • هدف های گروهی B. منابع بیرونی : • جذابیت اشخاص • هدف های بیرونی

 36. جهت گیری عملکرد و ارتباطات گروه تاکید بر بروز رفتارهای ارتباطی تاکید بر بروز رفتارهای وظیفه ای و مشخص

 37. گروه های صرف قهوه و چای 1 میهمانی ها ارتباطات در تعاملات اجتماعی گروه گروه های صرف ناهار تیم های تفریحی مثال هایی از گروه های تعاملی:

 38. هم فکری جمعی ابعاد موثر بر جذابیت گروه تعیین رضایت هریک از اعضا نسبت به پیشبرد اهداف آزادی در مشارکت

 39. حساسیت اجتماعی گروه ها • تعامل اجتماعی • همدلی احساس مقبولیت رضایت از گروه • بینش امنیت اعضا • قضاوت اجتماعی

 40. آزادی برای مشارکت در گروه 1. فرصت برای مشارکت 2. مشارکت بر اساس انتظارات اعضا و موقعیت گروه

 41. فرصت برای مشارکت • فرصت برای مشارکت عامل مهمی در تعیین رضایت شخص است. • افرادی که مقام یا تخصص پایین تری دارند، تمایل کمتری به مشارکت دارند.

 42. رهبری دموکراتیک یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین میزان مشارکت اعضا، رهبری دموکراتیک است. باعث خشنودی اعضا امکان استقلال در مشارکت اعضای گروه رهبری دموکراتیک

 43. 2 گروه های معطوف به رشد اعضا • گروه های آموزش حساسیت • مشاوره و روان درمانی گروهی • گروه های تجزیه و تحلیل مراوده ای

 44. آموزش حساسیت • کمک به افراد در شناخت رفتار اجتماعی تا قادر به ارزیابی چگونگی عکس العمل خود نسبت به دیگران و و پیش بینی عکس العمل دیگران نسبت به خود باشند، در نتیجه توانایی ایشان برای تعامل موثر بهبود میابد. • برای درک کامل فرایند آموزش حساسیت، فرد باید شخصا در گروه آموزش حساسیت شرکت کند. • اعضای گروه شروع می کنند به گفتگو درباره خودشان، احساساتشان، اینکه چه کسی هستند، قصد دارند کجا بروند، قصد انجام چه کاری را دارند، ارزشهای آنها چیست، چه چیز را دوست دارند، و چه چیز را دوست ندارند،....

 45. مشاوره و روان درمانی گروهی • به منظور بررسی مشکلات زندگی اعضای گروه و رفتارهای کنونی و گذشته آن ها در داخل و خارج از گروه .(بهبود سازگاری شخصی-حل مشکلات زندگی- بهبود روابط خانوادگی- ایجاد شناخت جهت مواجهه با مشکلات عمیق روانشناسی) • در درمان و مشاوره موثر گروهی، اعضا بهتر است نه خیلی متجانس و نه خیلی نامتجانس باشند.

 46. گروه های تجزیه و تحلیل مراوده ای • گروه های تجزیه و تحلیل مراوده ای برای برنامه های توسعه شخصی مدیران مورد استفاده قرار می گیرند. • تجزیه و تحلیل مراوده ای، امیال احساسی کودکانه را منع می کند و اعضا تشویق می شوند تا نقش بزرگسالان را بروز دهند. کمک به مدیر در افزایش شناخت و رفتار موثر در روابط بین فردی

 47. 3 ارتباطات در فرایند تصمیم گیری گروه 1. کالبدشکافی یک تصمیم در سازمان 2. تعریف و تجزیه و تحلیل مساله 3. تبیین و تشخیص راهکارها 4. انتخاب راه حل

 48. طوفان مغزی • ایجاد و توسعه فکر بکر : • نفی انتقاد • استقبال بی قید و شرط از ایده • توجه به کمیت نظرات • تلفیق و بهبود ایده ها • در مدت زمان کوتاه فکر بکر گروهی کمیت و کیفیت کمتری از ایده ها را دارد نسبت به تفکر فردی : • خجالت یا کم رویی(عدم تعادل مهارت ها) • همسانی شخصیت(تکرار ایده) بهره وری پایین طوفان مغزی در زمان محدود

 49. تصمیم در گروه ریسک پذیری تغییر جهت مخاطره آمیـز Risky Shift : • تائید دیگران • تحسین دیگران • سهیم شدن با دیگر افراد اعضای گروه تا جایی که پیامد شکست غیر قابل تحمل نشود یه سمت ریسک تغییر جهت خواهند داد.