gleba n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gleba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gleba

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Gleba - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Gleba.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gleba' - yin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co to jest gleba

Gleba - zewnętrzna powłoka litosfery, składająca się z luźnych cząstek mineralnych i organicznych, powietrza i wilgoci, wyróżniająca się tym, że zachodzą w niej przemiany materii mineralnej w organiczną i odwrotnie pod wpływem żyjących w niej i na niej organizmów roślinnych i zwierzęcych. Jej główną cechą jest żyzność, tj. zdolność zaspokajania odżywczych potrzeb żyjących w niej roślin przez dostarczenie im składników pokarmowych i wody.

Co to jest gleba?
typy gleb
Gleby dzielimy na:

-gleby bielicowe i brunatne

-czarnoziemy

-gleby bagienne

-mady

-czarne ziemie

-rędziny

Typy gleb
podzia gleb ze wzgl du na zasi g

Ze względu na zasięg występowania wyróżniamy:

 • Gleby strefowe – charakterystyczne dla danej strefy klimatycznej. W Polsce to są brunatnoziemne i bielicowe.
 • Gleby śródstrefowe – podlegają wpływom warunków klimatycznych strefowych lecz są silnie modyfikowane przez warunki lokalne. W Polsce to są mady, rędziny, gleby bagienne, górskie.
 • Gleby pozastrefowe – występujące poza strefą klimatyczną dla której są charakterystyczne. W Polsce są to czarnoziemy , które występują w przedłużeniu strefy z Ukrainą.
Podział gleb ze względu na zasięg
sk ad mineralny gleby

Poza skałą macierzystą w skład gleby wchodzą inne składniki mineralne oraz składniki organiczne. Skład objętościowy gleby: 45% - składniki mineralne, 5% - materia organiczna, 25% - powietrze, 25% - woda. Pierwiastki budujące glebę: wapń, magnez, sód, potas, krzem, węgiel, fosfor, żelazo i wodór. 

Skład mineralny gleby
podstawowe frakcje glebowe

Frakcje glebowe w zależności od swej wielkości wykazują zróżnicowanie pod względem składu mineralogicznego oraz chemicznego: · Kamienie i żwir· Piasek, pył i ił pyłowy· Ił koloidalny

Podstawowe frakcje glebowe
frakcje granulometryczne

Frakcja granulometryczna jest to umownie przyjęty zbiór ziaren glebowych (objętych wspólna nazwą), mieszczących się w określonym przedziale wielkości średnic, wyrażanych w milimetrach. 

Frakcje granulometryczne
wilgotno gleby

Wilgotność gleby decyduje o wszelkich procesach zachodzących w glebie, dlatego jej pomiar jest jednym z najistotniejszych problemów w meteorologii. Wilgotność jest też bardzo istotna w badaniach gruntoznawczych, gdyż zależą od niej inne istotne (np. w geotechnice) parametry gruntów (szczególnie granice konsystencji lub wilgotność optymalna).

Wilgotność Gleby
pojemno wodna gleby

Pojemność wodna jest to ilość wody pobrana przez jednostkę wagową powietrznie-suchej gleby przy zanurzaniu jej w wodzie w znormalizowanych warunkach. Znajomość pojemności wodnej gleby jest potrzebna przy doświadczeniach wazonowych, ponieważ umożliwia określenie wilgotności, korzystnej dla wzrostu roślin. 

Pojemność Wodna gleby
odczyn gleby

Odczyn glebowy - właściwość gleby wyrażona przez stosunek stężenia jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenkowych OH- (odczyn roztworu określony w jednostkach pH) w fazie stałej gleby i w jej roztworze.

Odczyn Gleby
rodzaje odczyn w glebowych

Odczyn wskazuje na kwasowość lub zasadowość gleby, wyróżnić więc możemy:

 • gleby kwaśne, pH < 6,6, z przewagą jonów wodorowych i jonów glinu. Gleby kwaśne dzielimy na:
 • silnie kwaśne, pH < 4,5;
 • kwaśne, pH 4,6 - 5,5;
 • lekko kwaśne pH 5,6 - 6,5;
 • gleby obojętne, pH 6,6 - 7,2, jony występują w równowadze
 • gleby zasadowe, pH > 7,2, z przewagą jonów wodorotlenkowych, znaczenie ma tutaj obecność takich składników zasadowych jak węglan wapnia, jony wapnia, magnezu i sodu.
Rodzaje odczynów glebowych
sorpcja fizyczna gleby
Sorpcja Fizyczna Gleby
 • Sorpcja fizyczna - osadzanie się drobin (gazów, mikroorganizmów itp.) na powierzchni stałych cząstek glebowych.
system bonitacji gleby

W polskim systemie bonitacji gleby wyróżnia się 8 klas gleb gruntów ornych: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI i 6 klas gleb użytków zielonych: I, II, III, IV, V, VI. W skali kraju gleby orne bardzo dobre i dobre (I-II) o powierzchni 3,7%, IIIa i IIIb zajmują 18,0%, średniej jakości (IVa i IVb) – 35,2% oraz słabe i bardzo słabe (V i VI) – 37,3% ogólnej powierzchni gruntów ornych, górskie 5%. W ogólnej powierzchni użytków zielonych kraju klasy najsłabsze (V i VI) stanowią aż 42,6%.

System bonitacji gleby
gleby klasy i

Gleby klasy I - gleby orne najlepsze. Są to: czarnoziemy, rędziny kredowe, gleby brunatne (tylko te bogate w próchnicę), mady. Są to gleby najbardziej zasobne w składniki pokarmowe, łatwe do uprawy (przewiewne, ciepłe, nie zaskorupiające się).

Gleby klasy I
gleby klasy ii

Gleby klasy II - gleby orne bardzo dobre. Mają skład i właściwości podobne (lub nieco gorsze) jak gleby klasy I, jednak położone są w mniej korzystnych warunkach terenowych co powoduje, że plony roślin uprawianych na tej klasie gleb, mogą być niższe niż na glebach klasy I.

Gleby klasy ii
gleby klasy iii

Gleby klasy III (a i b) gleby orne średnio dobre - Gleby brunatne, gleby bielicowe. W porównaniu do gleb klas I i II, posiadają gorsze właściwości fizyczne i chemiczne. Odznaczają się dużym wahaniem poziomu wody w zależności od opadów atmosferycznych. Na glebach tej klasy można już zaobserwować procesy ich degradacji.

Gleby klasy iii
gleby klasy iv

Gleby klasy IV (a i b) - gleby orne średnie. Plony roślin uprawianych na tych glebach są wyraźnie niższe niż na glebach klas wyższych, nawet gdy utrzymywane są one w dobrej kulturze rolnej. Gleby te są bardzo podatne na wahania poziomu wód gruntowych.

Gleby klasy iv
gleby klasy v

Gleby klasy V - gleby orne słabe. Do tej klasy należą gleby kamieniste lub piaszczyste o niskim poziomie próchnicy. Są ubogie w substancje organiczne. Do tej klasy zaliczmy również gleby orne słabe położone na terenach nie zmeliorowanych albo takich które do melioracji się nie nadają.

Gleby klasy v
gleby klasy vi

Gleby klasy VI - gleby orne najsłabsze. Próba uprawy roślin na glebach tej klasy niesie ze sobą duże ryzyko uzyskania bardzo niskich plonów. Wyróżnia się klasę VIz nadającą się tylko do zalesienia. Posiadają bardzo niski poziom próchnicy.

Gleby klasy vi
sposoby badania gleby

Są różne metody badania gleby. Najczęściej glebę badamy pod kątem jej zawartości chemicznej bądź odczynu pH. W szczególności przydaje się to rolnikom. Badając glebę, wiedzą jakie rośliny mogą w danym miejscu posadzić, oraz jaką dawkę nawozu dać, aby roślina dobrze rosła.

Sposoby badania gleby
gleba w naszej gminie klw w

Na terenie gminy przeważają gleby brunatne wyługowane i bielicowe, określano jako kompleks żytni słaby i żytnio-łubinowy. Są to w części gleby suche, niespójne. Rzadsze są gleby czarne zdegradowane wytworzone na utworach gliniastych i piaszczystych, oraz mady zaliczane do kompleksów żytnich bardzo dobrych.

GLEBA W Naszej GMINIE KLWÓW
rozk ad przestrzenny poszczeg lnych klas gleb

Rozkład przestrzenny poszczególnych klas gleb jest niejednorodny. Kompleksy gleb prawnie chronionych występują głównie we wschodniej części gminy, w rejonie wsi Podczasza Wola, Kłudno, Ulów, Przystałowice Duże, Kolonia Sady, gdzie rozwinięte jest sadownictwo i warzywnictwo. W dolinie rzeki Drzewiczki grunty (mady) pozostają w użytkowaniu zielonym jako łąki i pastwiska.

ROZKŁAD PRZESTRZENNY POSZCZEGÓlnych klas gleb
u ytkowanie grunt w w naszej gminie

OGÓLNA POWIERZCHNIA GMINY - 9 046 ha

Użytki rolne - 6 630 ha

Lasy i zadrzewienia - 1 894 ha

Grunty pod wodami - 42 ha

Tereny komunikacyjne - 243 ha

Tereny osiedlowe - 159 ha

Tereny różne - 2 ha

Tereny nieużytkowane - 31 ha

Użytkowanie gruntów w naszej gminie
klasy bonitacyjne w naszej gminie

Klasy III - 272 ha - 4,3%

Klasy IV - 2777 ha - 42%

Klasa V - 1878 ha - 28,3%

Klasa VI - 1703 ha - 25,4%

KLASY boNITAcyjne w naszej gminie
badanie sk adu mineralnego gleb

Za pomocą lupy

obserwowałam

różne elementy

składowe gleby.

Badanie składu mineralnego gleb
badanie wilgotno ci gleby

Na sączkach umieściłam

próbki gleby i pozostawiłam

ich na ok 10 minut.

Badanie wilgotności gleby
wyniki bada

A oto wyniki przeprowadzonych badań:

- zawartość fosforanów: 0,5 mg/l

- zawartość azotanów (V): 0 mg/l

- zawartość amonu: 1,0 mg/l

- odczyn pH pierwszej próby gleby: 7

 • - na sączkach pojawiły się plamy, jedna wielkości powierzchni próbki a druga mniejsza,
 • - w glebie znalazłam błyszczące blaszki, niewielką ilość czarnych ziarenek i jeszcze mniejszą czerwonawych ziarenek,
 • - druga próba glebowa przyjęła kolor brązowy.
Wyniki badań
wnioski z bada

Zawartość fosforanu w badanej próbie jest niska.

 • W glebie znalazłam kwarc, mikę, niewielkie ilości skalenia i jeszcze mniej łupek.
 • Wilgotność badanych prób glebowych jest na II i III stopniu.
 • Pierwsza próba glebowa dała pH 7 - gleba obojętna a kolejna pH 6 - gleba kwaśna.
 • W zależności od miejsca pobierania prób badane parametry gleby przyjmują różne wartości.
Wnioski z badań
koniec

Prezentacja ta jest wynikiem mojej pracy nad projektem edukacyjnym w ramach – Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2011/2012. Prowadzona była pod kierunkiem mgr Małgorzaty Kopczyńskiej.

Mam nadzieję, że spodobała się Państwu.

Wyk. Dominika Płosarek

źródła:

internet,

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów. Diagnoza stanu gminy Klwów.

„Geomorfologia ogólna” – M. Kimaszewski,

„Analiza podstawowych chemicznych właściwości gleby z elementami analityki” A. Kowalkowski, M. Swałdelc

KONIEC