konometri 1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Økonometri 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Økonometri 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

Økonometri 1. Den simple regressionsmodel 11. september 2006. Dagens program. Den simple regressionsmodel – SLR : Én forklarende variabel (Wooldridge kap. 2.1-2.4) Motivation for gennemgangen af SLR Definition af SLR Antagelser for SLR Udledning af OLS estimatoren (tavlegennemgang)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Økonometri 1' - yetta-terrell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konometri 1

Økonometri1

Den simple regressionsmodel

11. september 2006

Økonometri 1: F2

dagens program
Dagens program

Den simple regressionsmodel – SLR : Én forklarende variabel (Wooldridge kap. 2.1-2.4)

 • Motivation for gennemgangen af SLR
 • Definition af SLR
 • Antagelser for SLR
 • Udledning af OLS estimatoren (tavlegennemgang)
 • Forudsagte værdier og residualer
 • ”Mekaniske” egenskaber ved OLS estimatoren
 • Eksempel på en simpel regressionsmodel
 • Variablernes enheder

Økonometri 1: F2

motivation for simpel regressionsmodel slr
Motivation for simpel regressionsmodel (SLR)

Vi beskæftiger os med modeller, hvor vi ønsker at forklare y med x.

Eksempler:

 • Hvordan påvirker kunstgødning udbyttet af sojabønner (Ex 1.3)?
 • Hvordan påvirker uddannelsesniveauet timelønnen (Ex. 1.4)?
 • Hvordan afhænger virksomhedens afkast af direktørens løn (Ex. 2.3)?
 • Regressionsmodellen vil være den samme som i Teoretisk Statistik.
 • Estimatoren – OLS – er også den samme.
 • De statistiske antagelser for modellen er (lidt) anderledes:
  • Ofte mere realistiske for økonomiske anvendelser
  • Grundlag for generalisering/alternativer senere i kurset

Økonometri 1: F2

motivation fortsat
Motivation (fortsat)

Når modellen opstilles, er vi nødt til at forholde os konkret til flg. spørgsmål:

 • Hvad nu, hvis x ikke er den eneste faktor, som har betydning for y ?
 • Hvilken funktionel form kan beskrive sammenhængen mellem y og x ?
  • Kan y fx beskrives som en lineær funktion af x ? Eller log(x)?
  • Eller kan y beskrives som en funktion af x? log(x)?
 • Kan modellen bruges til ceteris paribus fortolkninger?

Økonometri 1: F2

definition af slr
Definition af SLR

Den simple regressionsmodel

 • Kaldes også for den bivariate regressionsmodel
 • y: afhængig variabel
 • x: forklarende variabel
 • u: (uobserveret) fejlled
 • β0: konstantled (intercept) sjældent fortolkeligt
 • β1: hældningskoefficient (”slope”)
 • Konstantleddet og den forklarende variabel kaldes under ét regressorerne

Økonometri 1: F2

definition fortsat
Definition (fortsat)

Når vi opskriver den simple regressionsmodel, besvarer vi implicit spørgsmålene i motivationen:

Andre faktorer:

 • Andre faktorer (end x), som påvirker y: Er indeholdt i fejlleddet u
 • Fejlleddet u indeholder derfor:
  • Udeladte faktorer/variable
  • Målefejl
 • Hvad indeholder u i eksemplet med uddannelse og løn?

Økonometri 1: F2

definition fortsat1
Definition (fortsat)

Funktionel form:

 • Vi antager, at variablerne er bragt på en form, så y kan beskrives som en lineær funktion af x.
 • En ændring i y kan forklares ved en ændring i x (forudsat Δu=0)
 • Parameteren β1angiver hældningskoefficienten for y som funktion af x.

Økonometri 1: F2

definition fortsat2
Definition (fortsat)

Ceteris paribus fortolkning af parameter:

 • Vi kan ikke generelt lave ceteris paribus fortolkninger af parameterne.
 • Fortolkningen af β1 som effekten af x på y forudsætter at Δu=0.
 • I uddannelse – løn eksemplet, hvad kan problemet med ceteris paribus antagelsen være ?

Økonometri 1: F2

statistiske antagelser for regressionsmodellen
Statistiske antagelser for regressionsmodellen
 • Antagelse 1 - (2.5) i Wooldridge.
 • Middelværdien af u er lig 0
 • Samme antagelse som i Teoretisk Statistik
 • Antagelsen er normalt uproblematisk, så længe det er effekten af x, som er den interessante parameter, og der er et konstantled i modellen
 • …men gør også tit fortolkningen af konstantleddet problematisk

Økonometri 1: F2

antagelser fortsat
Antagelser (fortsat)
 • Antagelse 2 - (2.6) i Wooldridge.
 • Den betingede middelværdi af u givet x er lig 0
 • Denne antagelse er ofte kritisk
 • Lidt om antagelsen (se Appendix B.4):

Økonometri 1: F2

antagelser fortsat1
Antagelser (fortsat)

Økonometri 1: F2

antagelser fortsat2
Antagelser (fortsat)
 • Eksempel: Timeløn og uddannelse
 • Vi har følgende model:
 • Fejlleddet u indeholder blandt andet ”evner” og ”arbejdsiver”.
 • Er følgende antagelsen rimelig?

Økonometri 1: F2

udledning af ols estimatoren
Udledning af OLS estimatoren
 • OLS estimatoren udledes vha. moment metoden (Method of Moments)
 • Ideen med moment metoden illustreres ved et eksempel:
  • Antag at man har en tilfældig stikprøve af n observationer af en variabel x.
  • x har en ukendt middelværdi , som man er interesseret i at bestemme. Dvs. .
  • Hvad vil være et naturligt estimat for middelværdien?
  • Gennemsnittet!!
 • Moment estimationgår ud på at erstatte teoretiske ”momenter” med data ”momenter” (her: Gennemsnittet)

Økonometri 1: F2

udledning fortsat
Udledning (fortsat)
 • Resten af udledningen af OLS estimatoren foregår som tavlegennemgang

Økonometri 1: F2

forudsagte v rdier og residualer
Forudsagte værdier og residualer
 • Forudsagte værdier:

Populations regressionsfunktionen

Ud fra estimaterne for parametrenekan de forudsagte værdier af y bestemmes:

 • Residualer:

Residualerne kan bestemmes som forskellen mellem den faktiske og forudsagte værdi af y:

Økonometri 1: F2

forudsagte v rdier og residualer fortsat
Forudsagte værdier og residualer (fortsat)
 • For residualerne (baseret på en OLS estimation med konstantled) gælder følgende sammenhænge mekanisk:
 • Hvorfor er dette ikke så underligt?
 • OLS estimatoren kan ækvivalent opnås ved at minimere residualkvadratsummen:
 • Sådan blev OLS estimatoren udledt i Teoretisk Statistik

Økonometri 1: F2

flere egenskaber ved ols
Flere egenskaber ved OLS
 • Variansanalyse:

Den afhængige variabel y dekomponeres i to komponenter:

  • Forudsagte værdi:
  • Residualet:
 • Variationen i y (total sum of squares) :

hvor

Økonometri 1: F2

flere egenskaber ved ols fortsat
Flere egenskaber ved OLS (fortsat)
 • Den totale variation kan også dekomponeres i to dele: SST=SSE+SSR
  • ”Explained sum of squares”
  • ”Residual sum of squares”

I Teoretisk Statistik kaldes SST for SAK, SSR for SRK

Økonometri 1: F2

egenskaber ved ols fortsat
Egenskaber ved OLS (fortsat)
 • Goodness of fit:

På baggrund af variansanalysen kan man definere et mål for, hvor meget variation modellen (den forklarende variabel) forklarer:

Hvilke værdier kan R2antage?

Økonometri 1: F2

eksempel timel n og uddannelse
Eksempel: Timeløn og uddannelse
 • I dette eksempel estimeres en simpel model for timelønnen:
 • Til estimationen benyttes danske registerdata fra Danmarks Statistik.
 • Data består af 2000 tilfældigt udtrukne individer.
 • For disse personer har vi en række oplysninger om arbejdsmarkedsforhold i perioden 1980-1994.
 • Datasættet ligger på forelæsningssiden under ”Eksempler”

Økonometri 1: F2

eksempel fortsat
Eksempel (fortsat)
 • Til analysen benyttes følgende variabler:
  • Timelønnen beregnet på baggrund af årlig lønindkomst (registreret hos SKAT) divideret med det årlige antal arbejdstimer udregnet på baggrund af ATP indbetalinger
  • Uddannelse er antallet af års gennemført uddannelse
 • Vi benytter data vedr. 1980. Data består af personer:
  • 20-69 år
  • Lønmodtagere
  • Timelønnen er større end 20 kr.

Økonometri 1: F2

enhederne p variablerne hjemmeopgave
Enhederne på variablerne: Hjemmeopgave
 • Hvad sker der, hvis man skifter enhed på den afhængige variabel?
  • Hvad sker der med estimaterne, hvis timelønnen omregnes til 2000-kr. (dvs. )?
  • Hvad sker der med R2?
 • Hvad sker der, hvis den forklarende variabel skifter enhed?
  • Hvad sker der med estimaterne, hvis uddannelse opgøres i antal måneder i stedet for år?
  • Hvad sker der med R2?

Økonometri 1: F2

nb er fra denne forel sning
NB’er fra denne forelæsning
 • At skelne mellem
  • Den simple lineære regressionsligning
  • Og den regneregel, vi bruger til at opnå et estimat af ligningens koefficienter (her: OLS estimatoren).
 • At skelne mellem
  • Statistiske antagelser om populationen (fx )
  • Og de mekaniske egenskaber som fremkommer ved at anvende en given regneregel (her: OLS estimatoren) på data i en given stikprøve.
 • De forklarende variabler opfattes som udgangspunkt som stokastiske variabler

Økonometri 1: F2

n ste gang
Næste gang
 • Fredag om kapitel 2.4-2.6.
 • Husk:
  • ”Hjemmeopgaven” om enheder på variablerne.
 • Øvelserne starter i denne uge:
  • Læs Ugeseddel 1 om estimation af Engelkurver (ugeseddel og data ligger på hjemmesiden).
  • Læs Varian ”Intermediate Microeconomics” kap. 6.1-6.3.
  • Medbring ”Elementær indføring i SAS” og ”Statistik med SAS”

Økonometri 1: F2

ad