Rodowiskowe domy samopomocy lata 2012 2013
Download
1 / 29

?RODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY LATA 2012-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY LATA 2012-2013. W 2012 r. na funkcjonowanie ŚDS przekazano łącznie: 46.346.948 zł , z tego: 42.882.074 zł z budżetu Wojewody, 18.000 zł z rezerwy celowej na dodatki dla pracowników socjalnych,. ROK 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?RODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY LATA 2012-2013' - yepa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rok 2012

W 2012 r. na funkcjonowanie ŚDS przekazano łącznie: 46.346.948 zł, z tego:

 • 42.882.074 zł z budżetu Wojewody,

 • 18.000 zł z rezerwy celowej na dodatki dla pracowników socjalnych,

ROK 2012


Rok 20121

 • 3.446.874 zł z rezerwy celowej na dofinansowanie standaryzacji i planów rozwojowych ŚDS oraz na dokończenie zadań, związanych z tworzeniem nowych ośrodków, w tym:

 • 1.869.874 zł na wydatki bieżące,

 • 1.577.000 zł na wydatki inwestycyjne.

ROK 2012


Rok 20122

W ramach powyższych środków:

 • sfinansowano działalność bieżącą 56 środowiskowych domów samopomocy,

 • uruchomiono łącznie 83 nowe miejsca w funkcjonujących placówkach,

 • dofinansowano utworzenie 9 nowych ŚDS na 314 miejsc, w tym:

 • 7 gminnych na 250 miejsc (z czego 1 został uruchomiony w styczniu 2013 r., pozostałe będą uruchamiane sukcesywnie począwszy od 1 marca 2013r.),

 • 2 powiatowe na 64 miejsca(z czego 1 ŚDS na 44 miejsca został uruchomiony w grudniu 2012 r., natomiast ŚDS na 20 miejsc zostanie uruchomiony od 1 marca br.).

ROK 2012


Rok 20123

Wykonanie wydatków z dotacji wyniosło

45.932.158,58 zł

ROK 2012

Zwrotów dokonano na łączną kwotę

414.789,42 zł


W chwili obecnej

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje:

W chwili obecnej

56 środowiskowych domów samopomocy oraz 4 filie na 2.545 miejsc, w tym:

32 gminne ŚDS oraz 3 filie na 1.402 miejsc

24 powiatowe ŚDS oraz 1 filia na 1.143 miejsca


Mapa rodowiskowych dom w samopomocy na terenie wojew dztwa warmi sko mazurskiego
Mapa środowiskowych domów samopomocy na terenie województwa warmińsko - mazurskiego

Legenda

ŚDS GMINNE

ŚDS POWIATOWE

ŚDS W TRAKCIE TWORZENIA


Ilo ds w poszczeg lnych powiatach wojew dztwa warmi sko mazurskiego
ILoŚĆ ŚDS W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - mAZURSKIEGO


Finansowanie rodowiskowych dom w samopomocy w 2013 roku

FINANSOWANIE

ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCYW 2013 ROKU


Rok 2013

NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ŚDS W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK ZAPISANE ZOSTAŁY ŚRODKI

W WYSOKOŚCI

33.612.000 zł (tj. o 1.668.000 zł więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2012)

(na dofinansowanie działalności bieżącej 2.786 miejsc w gminnych i powiatowych ŚDS )

ROK 2013


Finansowanie ds w 2013 roku

Miejsca dzienne i całodobowe:

 • dotacja w wysokości 1.000 zł na1 uczestnika,

 • dotacja w ośrodkach dla osób z chorobą Alzheimera - 1.200 zł na 1 uczestnika.

Finansowanie śds w 2013 roku


Wz r miesi cznego meldunku
Wzór miesięcznego meldunku

 • * uczestnika, który w danym miesiącu miał decyzje kierującą zarówno na pobyt dzienny, jak i całodobowy, należy wykazać jednocześnie w kolumnach:

 • 2 oraz 6 (w kwestii wydanych decyzji),

 • 3 (lub 4) oraz 7 (w kwestii wykorzystania miejsc).

Sporządzany wyłącznie w wersji elektronicznej w SAC do 5-go każdego miesiąca


Zasady naliczania dotacji

 • za osoby przebywające od 1 do 10 dni – 50% wysokości dotacji, tj. 500 zł (600 zł za ALZ),

 • za osoby przebywające 11 i więcej dni – 100% dotacji, tj. 1.000 zł (1.200 zł za ALZ),

 • za miejsca całodobowe – 1.000 zł (1.200 zł za ALZ).

  UWAGA !

  Miesięczna dotacja dla ŚDS nie może wynieść więcej niż dotacja należna, wyliczona wg ilości miejsc statutowych.

zasady naliczania dotacji

(na podstawie miesięcznego meldunku)


Uwaga

Dotacja przekazywana jest w oparciu o liczbę wykorzystanych miejsc (maksymalnie do statutowej), a nie w oparciu o liczbę wydanych decyzji.

Uwaga !


Nieobecno ci kt re nie powoduj zmniejszenia miesi cznej dotacji

 • nieobecność z tytułu choroby udokumentowana zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim,

 • pobyt w szpitalu udokumentowany wypisem ze szpitala,

 • uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych udokumentowane zaświadczeniem organizatora turnusu.

  Takie usprawiedliwione nieobecności w miesięcznym meldunku należy wykazywać jako uczestnictwo w zajęciach ŚDS.

Nieobecności, które nie powodują zmniejszenia miesięcznej dotacji


Rodowiskowe domy samopomocy lata 2012 2013

W przypadku niewykorzystywania statutowej liczby miejsc dotacja z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ulega zmniejszeniu.Najcz stsze b dy w sprawozdaniach kwartalnych

 • błędy rachunkowe, mimo że kolumny są opisane, które wartości należy w nich sumować,

 • pomijanie któregoś z wierszy, tj. wydatków ogółem lub wydatków z dotacji,

 • wydatki z dotacji wyższe niż dotacja przekazana

 • wydatki z dotacji wyższe niż wydatki ogółem poniesione na funkcjonowanie ŚDS.

  Sprawozdanie Sporządzane wyłącznie w wersji elektronicznej w SAC do 15-GO dnia MIESIĄCA NASTEPUJĄCEGO PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU.

Najczęstsze błędy w sprawozdaniach kwartalnych


Rodowiskowe domy samopomocy lata 2012 2013

Meldunki miesięczne oraz sprawozdania kwartalne, przekazywane za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej „SAC”, powinny być podpisywane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

W przypadku jednostek, które nie mają podpisu elektronicznego – sprawozdanie kwartalne przesyłają w wersji papierowej do tut. Urzędu, podpisane przez Starostę/Prezydenta/ Burmistrza/Wójta.


Rok 20131

Informacja na temat ŚDS (dawna ankieta standaryzacyjna): przekazywane za pomocą Statystycznej Aplikacji Centralnej „SAC”,

 • termin złożenia informacji – 27 lutego 2013r.

 • złożona informacja będzie aktualizowana po wykonaniu dodatkowych prac w ŚDS, na które przyznane zostaną dodatkowe środki (IV kwartał 2013 r.)

 • formularz dostępny jest na stronie W-M UW w zakładce Polityka Społeczna – www.uw.olsztyn.pl

Rok 2013


Rok 20132

Zasady składania wniosków o dodatkowe środki, z przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków wsparcia

 • termin składania wniosków do W-M UW – 5 marca 2013 r.,

 • w przypadku już funkcjonujących placówek potrzebyMUSZĄ BYĆ zgodne z potrzebami wskazanymi w formularzu zawierającym informacje na temat ŚDS,

Rok 2013


Rok 20133

 • wskazanie we wniosku potrzeb innych niż przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków wsparciaw w/w informacji, będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,

 • koszt każdego zadania powinien zostać oszacowany w sposób realny,

 • do każdego zadania należy przedstawić dokładną kalkulację kosztów – w przypadku „dużych - drogich” zadań konieczne jest dołączenie kosztorysu ofertowego,

Rok 2013


Rok 20134

 • do zadań, które będą finansowane w ramach wydatków inwestycyjnych (dotyczy budownictwa inwestycyjnego) należy dołączyć projekt inwestycyjny, którego wzór został określny w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1579).

Rok 2013


Rok 20135

Po przeanalizowaniu potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju sieci ośrodków wsparcia, Wojewoda Warmińsko – Mazurski wystąpi do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowych zadań.

Rok 2013


Rok 20136

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy terytorialnego w zakresie rozwoju sieci ośrodków wsparcia, Wojewoda Warmińsko – Mazurski wystąpi do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowych zadań. i Polityki Społecznej, priorytetem będą potrzeby związane ze standaryzacją funkcjonujących ŚDS oraz zakończenie zadań rozpoczętych w roku 2012.

Rok 2013


Rok 20137

Wzór tabeli, według której będzie sporządzane zapotrzebowanie na dodatkowe środki, dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce Polityka Społeczna: www.olsztyn.pl

Do tabeli należy dołączyć dokładny opis planowanych zadań, zwierający kalkulację kosztów (tam gdzie to konieczne kosztorys ofertowy lub w przypadku budownictwa inwestycyjnego - projekt inwestycyjny) –oraz uzasadnienie podejmowanych działań.

Rok 2013


Rok 20138

Każdy wniosek o dodatkowe środki (zarówno zapotrzebowanie na dodatkowe środki, dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce Polityka Społeczna: z rezerwy celowej jak również z budżetu Wojewody) oraz Informacja na temat ŚDS MUSZĄ BYĆ podpisane odpowiednio przez Starostę/Prezydenta/Burmistrza/Wójta.

Wnioski o dotację skierowane do Wojewody z podpisem Kierownika ŚDS pozostaną bez rozpatrzenia.

Rok 2013


Imprezy kulturalno integracyjne

1. Wnioski o dofinansowanie imprez kulturalno – integracyjnych kierowane są do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Starosty/Prezydenta/Burmistrza/Wójta.

2. Wnioskując o środki na organizację powyższych imprez należy zwrócić się do Wojewody o objęcie ich patronatem.

3. Każda impreza kulturalno-integracyjna MUSI BYĆ ujęta w rocznym planie pracy Środowiskowego Domu Samopomocy.

IMPREZY KULTURALNO-INTEGRACYJNE


W przypadku pyta lub w tpliwo ci

proszę o integracyjnych kierowane są do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Starosty/Prezydenta/Burmistrza/Wójta.kontakt:

Anna Soboczyńska

tel. (089) 523 24 04

adres e-mail: anna.soboczynska@uw.olsztyn.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości