สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ...
Download
1 / 20

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - PowerPoint PPT Presentation


  • 426 Views
  • Uploaded on

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ) 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์' - yen-doyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดยนายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ)

1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

* งานวิจัยเรื่องกำลังพลด้านศัลยศาสตร์ และประสาทศัลยศาสตร์ของศูนย์วิจัยระบบสาธารณสุขกับอาจารย์ ม.นเรศวร

* การบริจาคเงิน 5 แสนเหรียญสหรัฐกับ American College of Surgeon

* วิทยากรงานประชุมวิชาการประจำปีจะ full support ต้องมีโปรแกรม 3 session และพระเทพเสด็จฯ ถ่ายรูปหมู่


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

* ปัญหาใหญ่ของ Resident paper ลดน้อยลงอย่างมาก และด้อยคุณภาพลง

อย่างเร็ว มีการเสนอให้อาจารย์เข้าร่วมกระตุ้น

* ยุทธศาสตร์การเชิญเป็น Invited Speaker จากการประชุมวิชาการสัญจรจาก

ต่างจังหวัดมาเสนอ paper ในการประชุมวิชาการประจำปี โดยกำหนดเป็นมูลค่า ค่าลงทะ-

เบียน และการพัก 2 คืนกับค่าเดินทางเป็นเงินก้อน

* ให้กรรมการ อฝศ. ไปประชุม Pre-congress 2 August 2012 : Training for Tomorrow Surgeon

*Progress งาน ISW 2015 and IASGO at late December 2012


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

* กรรมการบริหารสินทรัพย์ และการลงทุนฯ สอบถามนโนบายรายรับ –

รายจ่าย ของ อสอ. และ อฝศ. ต่าง ๆ ที่ไม่เท่ากัน

* การเสนอรายชื่อแพทย์เพื่อเลือกเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รอบ 2

* กรรมการฝ่ายวิชาการ เสนอโครงการ จัดทำ “ความรู้สู่ประชาชน” สาขายูโร

รับ 2 เรื่อง ที่คุยไว้ Vasectomy กับ โรคต่อมลูกหมาก


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

* กรรมการบริหารสินทรัพย์ และการลงทุนฯ สอบถามนโนบายรายรับ –

รายจ่าย ของ อสอ. และ อฝศ. ต่าง ๆ ที่ไม่เท่ากัน

* การเสนอรายชื่อแพทย์เพื่อเลือกเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รอบ 2

* กรรมการฝ่ายวิชาการ เสนอโครงการ จัดทำ “ความรู้สู่ประชาชน” สาขายูโร

รับ 2 เรื่อง ที่คุยไว้ Vasectomy กับ โรคต่อมลูกหมาก


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

* กรรมการบริหารสินทรัพย์ และการลงทุนฯ สอบถามนโนบายรายรับ –

รายจ่าย ของ อสอ. และ อฝศ. ต่าง ๆ ที่ไม่เท่ากัน

* การเสนอรายชื่อแพทย์เพื่อเลือกเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รอบ 2

* กรรมการฝ่ายวิชาการ เสนอโครงการ จัดทำ “ความรู้สู่ประชาชน” สาขายูโร

รับ 2 เรื่อง ที่คุยไว้ Vasectomy กับ โรคต่อมลูกหมาก


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.2 สรุปการจัดประชุม Interhospital Conference ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.3 ความคืบหน้าการหาทุนเพื่อการศึกษาของบริษัท แอสเทลลัส ฟาร์มา จำกัด


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.4 การเตรียมการประชุมผ่านระบบ teleconference เดือนมีนาคม 2555


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 09/2554


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ความคืบหน้าการจัดประชุม Asian Congress of Urology 2012

(นำเสนอโดย นพ.สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์)

1. การกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนและกิจกรรม ของ ครอบครัว สมาชิก

2. แพทย์ ศัลยแพทย์ สาขาอื่นๆ อัตราค่าลงทะเบียนเป็นไปตาม ข้อกำหนดไหนจึงเหมาะสม

3. ขอกรรมการ ดูแลเรื่อง Youth Urologist Activity , Best Paper Award , Takeda Cancer Prostate Award

4. Diary ที่แจกให้สมาชิกเพื่องาน ACU 2012

5. งานพิธีเปิด เย็น 22 สิงหาคม 2012


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.2 ความคืบหน้าเรื่องทุนต่างประเทศและทุนวิจัยของสมาคมฯ(นำเสนอโดย นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล)

Pacific Congress of Urological Disease (UROFAIR 2012)

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2555

ณ ประเทศสิงค์โปร์

ค่าลงทะเบียน (650US X 25 บาท) 16,250.00 บาท

ค่าที่พัก (4,000 บาท X 4 คืน) 16,000.00 บาท

ค่าตั๋วเครื่องบิน 13,000.00 บาท

ประมาณการณ์ทั้งสิ้น 45,250.00 บาท

Asian Institute of TeleSurgery

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2555

ณ ประเทศไต้หวัน

ค่าลงทะเบียน (76,000 NTD X 1.17 บาท) 88,920.00 บาท

ค่าที่พัก (2,000 NTD X 1.17 บาท X 3 คืน) 7,020.00 บาท

ค่าตั๋วเครื่องบิน 15,000.00 บาท

ประมาณการณ์ทั้งสิ้น 110,940.00 บาท


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.3 ความคืบหน้าเรื่องหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และการสอบแพทย์ประจำบ้าน

สาขายูโรวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2555 (นำเสนอโดย นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล)

* ออกข้อสอบที่ Cape Racha ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555

* สอบแพทย์ประจำบ้านในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพ


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.4 ความคืบหน้าการจัดอบรมบุคลากรเทคนิคที่ใช้เครื่องสลายนิ่ว (นำเสนอโดย นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย)

วันที่ 3 เมษายน 2555

08.30-08.45 น. พิธีเปิด

08.45- 09.45 น. กายวิภาคและสรีระวิทยาของระบบปัสสาวะ

วิทยากร นพ.วิโรจน์ จิตต์แจ้ง โรงพยาบาลราชวิถี

09.45-10.45 น. กลไกการเกิดนิ่วและชนิดของนิ่วในระบบปัสสาวะและระบาดวิทยาของโรคนิ่วในประเทศไทย

วิทยากร พญ มณฑิราตัณฑนุช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

10.45-11.15 น. coffee break

11.15-12.00 น. อาการและอาการแสดงของนิ่ว

วิทยากร นพ.พูนเกียรติ เรืองโภคา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

12.00-13.00 น. Lunch

13.00-13.30 น. การสืบค้นในผู้ป่วยโรคนิ่ว

วิทยากร นพ.ณัฐพงศ์ วัฒนเสถียร์ โรงพยาบาลราชวิถี

13.30-14.30 น. การรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

วิทยากร นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ โรงพยาบาลเชียงใหม่

14.30-15.00 น. coffee break

15.00-16.00 น. ผลแทรกซ้อนจากการเป็นนิ่วและการป้องกันการเกิดนิ่ว

วิทยากร นพ.บรรเจิด นนทสูตร โรงพยาบาลลำปาง


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 4 เมษายน 2555

08.30-09.30 น. ประวัติการรักษานิ่วด้วย ESWL ชนิดของเครื่องสลายนิ่วและหลักการทำงานของเครื่องสลายนิ่ว

วิทยากร นพ.ประวีณ ทับแสง โรงพยาบาลมหาสารคาม

09.30-10.30 น. ผู้ป่วยที่เหมาะสมในการรักษาโดยใช้เครื่องสลายนิ่ว/ข้อบ่งชี้และข้อห้ามของการสลายนิ่ว และการเตรียม

ผู้ป่วยก่อนการสลายนิ่ว

วิทยากร นพ.ดนัยพันธ์ อัครสกุล โรงพยาบาลราชวิถี

10.30-11.00 น. coffee break

11.00-12.00 น. การให้ยาระงับความรู้สึกในการสลายนิ่วด้วย ESWL

วิทยากร พญ.กาญจนา รักษากุล โรงพยาบาลราชวิถี

12.00-13.00 น. Lunch

13.00-14.00 น. เทคนิคการใช้เครื่องสลายนิ่วและการหาตำแหน่งนิ่ว / เทคนิคการสลายนิ่วให้ได้ผลสำเร็จที่ดี

วิทยากร นพ จักรพันธุ์ ปรีดานนท์ โรงพยาบาลขอนแก่น

14.00-15.00 น. ผลแทรกซ้อนจากการสลายนิ่ว

วิทยากร นพ.วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

15.00-15.20 น. coffee break

15.20-16.00 น. การดูแลและติดตามผู้ป่วยหลังการสลายนิ่ว

วิทยากร นพ.จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล โรงพยาบาลนครพิงค์


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 5 เมษายน 2555

08.30-09.30 น. การดูแลรักษาเครื่องสลายนิ่ว

วิทยากรจากบริษัทสลายนิ่ว

09.30-10.15 น. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องสลายนิ่ว

วิทยากร นพ. โนรมาน มูดอ โรงพยาบาลยะลา

10.15-10.45 น. coffee break

10.45-11.45 น. จริยธรรมในการสลายนิ่ว

วิทยากร นพ. วรพจน์ ชุณหคล้าย โรงพยาบาลราชวิถี

11.45-12.00 น. พิธีปิดการอบรม

12.00 น. Lunch


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.5 ความคืบหน้าบัญชียาหลักแห่งชาติ (นำเสนอโดย นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์)


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 เพื่อขออนุมัติ

- ไม่มี -


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4.1 เพื่อขอความเห็น

4.2.1 โปรแกรมวิชาการสมาคมฯ ในการจัดประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2555 (นำเสนอโดย นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย)


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ

- ไม่มี -


สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้งที่ 14 จ.กาญจนบุรี (นำเสนอโดย นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย)

การจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้งที่ 14 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2555 และพักที่ เทวมันตร์ตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี

* โปรแกรมการประชุมวิชาการยูโรสัญจร ครั้งที่ 14

* โปรแกรมการเดินทาง

* ทางสมาคมฯ ได้ทำหนังสือถึงอาจารย์ที่จะเป็นองค์มุทิตาจิตในงานแสดงมุทิตาจิต ครั้งที่ 6

ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 17.00-18.00 น. ณ ห้องนิมมานรดี เทวมันตร์ตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา


ad