srkwri hwei skul qurkyvi
Download
Skip this Video
Download Presentation
srkwrI hweI skUl qurKyVI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

srkwrI hweI skUl qurKyVI - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

srkwrI hweI skUl qurKyVI. ivSw:-ivigAwn jmwq:-A`TvIN AiDAwpk dw nwm:-sRI mqI AMjU gupqw pRojYkt:-DwqW Aqy ADwqW. ividAwrQIAW dy nwm:-. 1.mndIp kOr 6.jSnpRIq isMG 2.mnpRIq kOr 7.suKvIr isMG 3.gurivMdr kOr 8.gursyvk isMG 4.pRBjoq kOr 9.gurpRIq isMG 5.AmndIp kOr 10.AjYpwl isMG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'srkwrI hweI skUl qurKyVI' - yehudi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
srkwri hwei skul qurkyvi

srkwrI hweI skUl qurKyVI

ivSw:-ivigAwn

jmwq:-A`TvIN

AiDAwpk dw nwm:-sRI mqI AMjU gupqw

pRojYkt:-DwqW Aqy ADwqW

ividawrqiaw dy nwm
ividAwrQIAW dy nwm:-

1.mndIp kOr 6.jSnpRIq isMG

2.mnpRIq kOr 7.suKvIr isMG

3.gurivMdr kOr 8.gursyvk isMG

4.pRBjoq kOr 9.gurpRIq isMG

5.AmndIp kOr 10.AjYpwl isMG

projykt dwqw aqy adwqw
pRojYkt:-DwqW Aqy ADwqW

DwqW nUM Awvrqk swrxI ivc K`by pwsy r`iKAw igAw hY jdik ADwqW nUM Awvrqk swrxI iv`c s`jy pwsy r`iKAw igAw hY[aupDwqW nUM Awvrqk swrxI iv`c DwqW Aqy ADwqW dy ivckwr r`iKAW igAw hY[ADwqUAW iv`c kuJ Aijhy gux huMdy hn jo DwqUAW iv`c iblkul nhIN huMdy[dohW vrgW dy q`q swfy rozwnw jIvn iv`c vrqy jWdy hn[

dwqw di prwpqi
DwqW dI pRwpqI:-

kuJ DwqW dI pypVI iv`c mUl rUp iv`c Aqy kuJ imSirq rUp iv`c imldIAW hn[jo DwqW kudrq iv`c imSirq rUp iv`c pweI jWdIAW hn[auhnW nUM auhnW dy sl&weIf,AwksweIf qoN inkwlnw pYNdw hY[iehnW ikirAwvW nUM kw&I p`dw ivc vrgIikRq kIqw jWdw hY[

boiqk gux
BOiqk gux:-

BOiqk AvsQw:mrkrI qoN ielwvw swrIAW DwqW kmry dy

sDwrn qwpmwn aupr Tos AvsQw iv`c pweIAW jWdIAW hn[Dwq dw ipGlwE drjw v`D huMdw hY[ADwqW sDwrn qwpmwn qy Tos ,qrl jW gYs,iksy vI rUp iv`c ho skdIAW hn[DwqW dI qulnw iv`c ADwqW dw ipGlwE drjw Aqy aubwl drjw G`t huMdw hY[

dwqvi cmk
DwqvI cmk:

Dwq dI sqh cmkdwr huMdI hY[ies nUM cmk ikhw jWdw hY[AwieaufIn qoN ielwvw swrIAW ADwqW cmkhIx huMdIAW hn[

kutIxXogqw:-iksy Dwq nUM jdO hQOVI nwl kuitAw jWdw hY qW ieh AswnI nwl Akwr bdl lYdIAw hn[

ikcx xogqw
iKcx Xogqw:-

Dwq nUM qwrW dy rUp ivc bdilAw jw skdw hY[ies nUM qwrkSI kihMdy hn[

cwlkqw:DwqW qwp dIAw sucwlk huMdIAw hn[ADwqW izAwdwqr qwp Aqy ibjlI dy kucwlk huMdIAw hn[

rswiexk gux
rswiexk gux

DwqW Aqy ADwqW kuJ ivSyS gux drswauNdy hn Awau ienHW dy rswieixk guxW dw kuJ ikirAwvW duAwrw AiDAYn krIey[

AwksIjn nwL ikirAw:-

smwnqw:AwksIjn nwL imlky DwqU AksweIf bxwauNdy hn[AwksweIf dy Gol iv`c kudrqI Kwr huMdI hY[ADwqU vI AwksIjn 0 nwL imlky AwksweIf bxwaudy hn[iehnW AwksweIfw dy pwxI dw Gol AmliX huMdw hY[iBMn –iBMn ikirAwvW ivcoN Aml jW Kwr AwksweIf dy bxn qy ieh vI pqw lgwieAw jw skdw hY ik id`qw igAw q`q DwqU hY jW ADwqU[

pwxi nwl ikiraw
pwxI nwL ikirAw:-

(iBMn-iBMn DwqW pwxI nwL iml ky iBMn-iBMn ikirAw krdIAW hn[swrIAW DwqW pwxI nwL ikirAw krky hwiefrojn gYs bxwauNdIAW hn[ies ikirAw rwhI bxI hweIfrojn kw&I Su`D huMdI hY[

a)izAwdw ikirAwSIl DwqW ijvy Na,K,Ca sDwrnqwpmwn auprvI ikirAwSIl huMdIAW hn[

(A)G`t ikirAwSIl DwqW ijvy Mg,Zn Aqy Al grm krn qy hI hweIfrojn gYs pYdw krdIAw hn[

(e)ijsq Aqy Awiern(lohw)Bw& nwL hOlI ikirAw krdy hn[jd ik kwpr,inkl qy islvr pwxI nwL koeI ikirAw nhIN krdy[ADwqW pwxI nwL koeI ikirAw nhI krdy[ADwqU jl nwL koeI ikirAw nhIN krdIAw[Asl ivc keI ikirAwSIl ADwqUAW nUM pwxI ivc r`iKAw jWdw hY[

qyzwb nwl ikiraw
qyzwb nwL ikirAw

v`D ikirAwSIl DwqW ijvy ik izsq,mYgnISIAm Aqy Awiern jo ikirAwSIol lVI ivc hweIfrojn aupr huMdIAw hn,hweIfrojn nUM ausdy jlI AmlIX Gol (hweIfrokloirk Aml ,sli&aUirk,Aml)ivcoN ivsQwipq kr idMdIAw hn[ bhuqy ADwqW qyzwb nwL imlky ikirAw nhIN krdy iPr vI sl&r gwVHy,grm nweItirk AYisf nwL ikirAw krdI hY[dhIN K`ty &l Aqy Acwrkdy vI Dwq dy bxy mrqbwnW iv`c nhIN r`Ky jWdy ikauik ienHw pdwrQW ivc mOjUd AYisf brqnW nwL ikirAw krky ivSYly Xoigk bxw idMdy hn[ienHW ivsYly Xoigkw dI vrqo srIr ivc zihrIlypn dw rUp Dwrn kr lYNdI hY[

awm dwqw aqy adwqw dy lwb

Awm DwqW Aqy ADwqW dy lwB:

DwqW swfy rozwnw jIvn ivc vrqIAW jWdIAW hn[ieh mzbUq,sKq Aqy Tos huMdIAW hn[ieh mSInw bxwaux leI vrqIAW jWdIAW hn[DwqW dI vrqo motr g`fIAw hvweI jhwzW ,ryl-g`fIAw aupgRhW Aqy audXoigk jMqrW nUM bxwaux leI huMdI hY[

kuj awm adwqu hn
kuJ Awm ADwqU hn:

AwksIjn,nweItRojn klorIn,sl&r Aqy AWieaufIn[AwksIjn leI bhuq zrUrI hY AwksIjn pyV-pOidAW Aqy jIv-jMqUAW duAwrw ijaudy rihx leI vrao ivc AwaudI hY[AwksIjn jlx leI bhuq zrUrI hY[joo PYktrIAw,GrW,hvweI jhwzW Aqy imzweIlW ivc vrqI jWdI hY[

dwqw di ikirawsilqw
DwqW dI ikirAwSIlqw:

DwqU,DwqU nUM ivsQwipq krdI hY iek DwqU dUjI DwqU nUM ivsQwipq krdI hY[iek A`q ikirAwSIl DwqU iek G`t ikirAwSIl DwqU nUM ausdy Xoigk (jo Gol dy rUp ivc hox)qoN judw krdI hY[ienHW pRXogW dy ADwr qy AsIN DwqUAW nUM aunHW dI ikirAwSIl dy G`t dy kRm iv`c ilK skdy hW[

potwSIAm,sofIAm,mYgnISIAm,AYlUmInIAm,

izMk,Awiern,lYf,kwpr,islvr Aqy sonw,ies krm nUM DwqUAW dy AYkitvtI sIrIz ikhw jWdw hY[

aikirawsil dwqu
AikirAwSIl DwqU

golf,islvr Aqy plwtInm nUM AikirAwSIl jW nobl DwqU ikhw jWdw hY[iehnW dw ^ws l`Cx ieh hY AwpxI kutIx Xog AwBw nUM lMby Aqy plwtInm iv`c hn[

awm imsrq dwqu
Awm imSrq DwqU

keI vwr Su`D rUp ivc DwqU dw rozwnw izMdgI ivc koeI Kws Xogdwn nhIN huMdw dUsry DwqU jW ADwqU nwL imlwaux qy aus DwqU ivc loVINdy gux Aw jWdy hn[Aijhy hI imSrx nUM imSrq DwqU kihMdy hn[imSrq DwqU iksy DwqU ivc hor DwqUAW jW ADwqUAW dw smpRikrqk imSrx huMdI hY[vpwrk qOr qy sB qo mh`qvpUrn imSrq DwqU Awiern dy hn[ Awiern ivc G`t mwqrw ivc kwrbn imlw dyx leI stIl bxdI hY[

awiern dw jmg l gxw
Awiern dw jMg l`gxw

Uyylohy dIAW myKW,pycW,pweIpW jW jMgly nUM jy hvw ivc r`K id`qw jwvy qW aus au`qy zMg l`g jWdw hY[jMg dI prq DwqU dI sqh qoN kmzor rUp ivc icpkI huMdI hY[ies leI ieh pdwrQ dI sqh qooNooooooooo AswnI nwl auqr jWdI hY,DwqU dI sqh au~qy DwqU dy Xoigk bxw ky ausdw prq dr prq,nSt hoxw Awiern dw zMg khwauNdw hY[

awiern dw zmg l gxw
Awiern dw zMg l`gxw

zMg leI hvw Aqy jl dohW dI AvSkqw hY[Awiern dw jMg rokx leI ausnUM pwxI Aqy hvw dy sMprk qoN dUr r`Kxw cwhIdw hY[Aijhw krn dy keI aupwA hn[pyNitMg

Awiern nUM zMg qoN bcwaux leI sB qoN sDwrn qy pRmu`K qrIkw hY ik Awiern dI sqh qy pihlW Awiern pRweImr PyirAw jwvy Aqy jdoN ieh su`k jwvy qW aus qy pyNt kr id`qw jwvy[

aibaws
AiBAws

pR1)Awiern dy zMg dy ikvyN roikAw jW skdw hY?

pR2)iksy pMj ADwqUAW dy nW d`so?

pR3)imSrq DwqU dI pRIBwSw d`so?

pR4)do aupDwqW dy nW d`so?

pR5)DwqUU Aqy ADwqU ivc kI AMqr hY?

pR6)Aijhy Kwd pdwrQ ijnHW ivc AYisf hovy nUM Dwq dy bxy brqnW ivc nhIN r`Kxw cwhIdw[ikauN?

pR7)DwqW dy iqMn BOiqk Aqy iqMn rswieixk gux d`so?

pR8)DwqW pwxI nwL iks qrHW ikirAw krdIAw hn?