slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ระเบียบวิธีวิจัย PowerPoint Presentation
Download Presentation
ระเบียบวิธีวิจัย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ระเบียบวิธีวิจัย - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

ระเบียบวิธีวิจัย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์. Research = Re + Search. What is research? Why research? What is original?. Research Methodology. ความหมายของการวิจัย โดย บุญชม ศรีสะอาด.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ระเบียบวิธีวิจัย' - yehudah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ระเบียบวิธีวิจัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

research re search
Research = Re + Search
 • What is research?
 • Why research?
 • What is original?

Research Methodology

slide3
ความหมายของการวิจัย โดย บุญชม ศรีสะอาด

การวิจัย คือ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่เชื่อถือได้ โดยมีลักษณะดังนี้

1. เป็นกระบวนการที่มีระบบ แบบแผน

2. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและชัดเจน

3. ดำเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบคอบ ไม่ลำเอียง

4. มีหลักเหตุผล

5. บันทึกและรายงานออกมาอย่างระมัดระวัง

Research Methodology

slide4
ลักษณะของการวิจัย

การวิจัยที่ดี ควรมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

1. เป็นการค้นคว้าที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และความมีระบบ

2. เป็นงานที่มีเหตุผลและมีเป้าหมาย

3. จะต้องมีเครื่องมือ หรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและ

เชื่อถือได้

4. จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลใหม่และได้ความรู้ใหม่

5. เป็นการศึกษาค้นคว้าที่มุ่งหาข้อเท็จจริง เพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ หรือพัฒนา กฎเกณฑ์ทฤษฎี

หรือตรวจสอบทฤษฎี หรือเพื่อพยากรณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือ เพื่อวางนัยทั่วไปหรือเพื่อแก้ปัญหา

ต่าง ๆ

6. ต้องอาศัยความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ กล้าหาญ

7. จะต้องมีการบันทึก และเขียนรายงานการวิจัยอย่างระมัดระวัง

Research Methodology

slide5
ลักษณะที่ไม่ใช่การวิจัยลักษณะที่ไม่ใช่การวิจัย

ลักษณะบางประการที่ไม่ใช่การวิจัย ได้แก่

 • การที่นิสิต นักศึกษา ไปศึกษาบางเรื่องจากเอกสาร ตำรา วารสาร แล้วนำเอาข้อความต่าง ๆ มาตัดต่อกัน
 • การค้นพบ (Discovery) โดยทั่วไป เช่น นั่งคิดแล้วได้คำตอบไม่ใช่การวิจัย เพราะการค้นพบไม่มีระบบ และวิธีที่ต้องถูกต้อง อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • การรวบรวมข้อมูล นำมาจัดเข้าตารางซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
 • การทดลองปฏิบัติการ ตามคู่มือที่แนะนำไว้

Research Methodology

slide6
ประโยชน์ของการวิจัย

1. ช่วยให้ได้ความรู้ใหม่ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ

2. ช่วยพิสูจน์ หรือตรวจสอบความถูกต้องของกฎเกณฑ์ หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ

3. ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ ปรากฏการณ์ และพฤติกรรมต่าง ๆ ช่วยพยากรณ์ผลภาย

หน้าของสถานการณ์ ปรากฏการณ์ และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

5. ช่วยแก้ปัญหาได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. ช่วยการวินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

7. ช่วยปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. ช่วยปรับปรุงพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ และวิถีดำรงชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

Research Methodology

slide7
ประเภทของการวิจัย

ตารางที่ 1.1 แสดงประเภทของการวิจัยโดยแบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ

Research Methodology

slide8
แบ่งตามระเบียบวิธีวิจัยแบ่งตามระเบียบวิธีวิจัย
 • การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาความจริงในอดีตที่ผ่านมา
 • การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาความจริงในสภาพปัจจุบัน
 • การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาความรู้ความจริงที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาช่วย เพื่อพิสูจน์ผลของตัวแปรที่ศึกษา มีการทดลองและควบคุมตัวแปรต่าง ๆ

Research Methodology

slide9
แบ่งตามสาขาวิชา
 • การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับสังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ เป็นต้น
 • การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์ เช่น ภาษาศาสตร์ ดนตรี ศาสนา โบราณคดี ปรัชญา เป็นต้น
 • การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การวิจัยทางชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม แพทย์ เป็นต้น

Research Methodology

slide10
แบ่งตามประโยชน์ที่ได้รับแบ่งตามประโยชน์ที่ได้รับ
 • การวิจัยบริสุทธิ์ (Pure Research) หรือเรียกว่าการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นหาความรู้ความจริงที่เป็นหลักการ กฎเกณฑ์ ทฤษฎี เพื่อขยายพื้นฐานความรู้ทางวิชาการให้กว้างขวางออกไป
 • การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวิจัยเพื่อนำผลไปใช้เพื่อปรับปรุงสภาพของสังคม และความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น ส่วนมากได้แก่ การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) เป็นการวิจัยเพื่อนำผลมาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

Research Methodology

slide11
แบ่งตามวิธีการศึกษา
 • การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ค้นหาความรู้ความจริง โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาช่วย
 • การวิจัยเชิงคุณลักษณะ (QualitativeResearch) เป็นการวิจัยที่ค้นหาความรู้ ความจริงโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นเชิงคุณลักษณะ การเก็บรวบรวมข้อมูลต้องการให้ได้สภาพจริงตามธรรมชาติ ตามปกติ ใช้การสังเกต จดบันทึก โลกทัศน์ วิพากษ์วิจารณ์ ฯลฯ

Research Methodology

slide12
แบ่งตามชนิดของข้อมูล
 • การวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) เป็นการวิจัยที่ค้นหาความรู้ความจริงโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ ในสภาพปัจจุบัน และมักใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การวิจัยเชิงวิพากษ์วิจารณ์หรือเชิงไม่ประจักษ์ (Nonempirical Research) เป็นการวิจัยที่ค้นหาความรู้ความจริง โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้วในเอกสาร หนังสือ ตำรา ฯลฯ มักใช้การวิพากษ์วิจารณ์แทนการใช้วิธีการทางสถิติ

Research Methodology

slide13
แบ่งตามเวลา
 • การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาความจริงในอดีตที่ผ่านมา
 • การวิจัยเชิงปัจจุบัน (Contemporaneous Research) เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องราวในปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 • การวิจัยเชิงอนาคต (Futuristic Research) เป็นการวิจัยเพื่อวางแผนหรือคาดคะเนอนาคต เช่น การวิจัยในโครงการอวกาศ เป็นต้น

Research Methodology

slide14
แบ่งตามการควบคุมตัวแปรแบ่งตามการควบคุมตัวแปร
 • การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยมีการจัดสถานการณ์การทดลอง และควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้ววัดผลตัวแปรตามออกมา
 • การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เป็นการวิจัยที่สามารถ ควบคุมตัวแปรอิสระที่ไม่ต้องการได้เพียงบางตัว เนื่องจากไม่สามารถสุ่มตัวอย่างให้ เท่ากันได้
 • การวิจัยเชิงธรรมชาติ (Nationalistic Research) เป็นการวิจัยที่ค้นหาความจริงของสภาพการณ์ ใช้การสังเกตการณ์เป็นสำคัญ และสรุปผลโดยอาศัยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน อนุมาน และอุปมาน

Research Methodology

why research
Why research?
 • Motivation
 • Might seek motivation in one of the following ways:
  • By changing your research project to something you are more interested in
  • By focusing on the skills you will develop through undertaking the research, rather than the output
  • By incorporating within the research some knowledge acquisition of relevance to you
  • By seeing the research project as part of a larger activity, which will have knock-on benefits for your work, your career, your social life or you life in general
  • By finding someone who will support you and push you through until you finish
  • By promising yourself a reward when it is successfully completed

Research Methodology

what is original
What is original?
 • Definitions

1. Setting down a major piece of new information in writing for the first time.

2. Continuing a previously original piece of work.

3. Carrying out original technique, observation or result in an otherwise unoriginal but competent piece of research.

4. Providing a single original technique, observation or result in an otherwise unoriginal but competent piece of research.

5. Having many original ideas, methods and interpretations all performed by others under the direction of the postgraduate.

6. Showing originality in testing somebody else’s idea.

7. Carrying out empirical work that hasn’t been done before.

Research Methodology

slide17
ขั้นตอนทั่วไปในการวิจัยขั้นตอนทั่วไปในการวิจัย

1. เลือกหัวข้อปัญหา

2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัย

3. เขียนเค้าโครงการวิจัย

4. สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

5. เลือกกลุ่มตัวอย่าง

6. เก็บรวบรวมข้อมูล

7. จัดกระทำกับข้อมูล

8. ตีความผลการวิเคราะห์

9. เขียนรายงานการวิจัย และจัดพิมพ์

Research Methodology

slide18
ขั้นตอนทั่วไปในการวิจัย (ต่อ)
 • เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยไม่เพียงแต่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของการวิจัยเท่านั้น แต่ควรมีการวางแผนในการวิจัยให้รอบคอบถี่ถ้วน

Research Methodology

references
References
 • Blaxter, L., Hughes, C., and Tight, M. “How to Research” Open University Press, USA, 1996.
 • สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ “สนุกกับงานวิจัย” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.