1 / 9

Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych?

Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych? Warszawa, 14 czerwca 2010 roku. Historia Fundacji. Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga (Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy) – rozpoczęła działalność publiczną 16 października 1996 roku

yehuda
Download Presentation

Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych? Warszawa, 14 czerwca 2010 roku

  2. Historia Fundacji • Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga (Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy) – rozpoczęła działalność publiczną 16 października 1996 roku • Fundator – Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) • Cel - usystematyzowanie działań na polu zaangażowania społecznego banku • Przede wszystkim działalność dotacyjna • Fundacja obecnie: • Prowadzi całość działań z zakresu zaangażowania społecznego firmy • Gromadzi i wdraża know-how z dziedziny CSR

  3. Struktura i zatrudnienie • Władze Fundacji • Rada – profesorowie, rektorzy wyższych uczelni, autorytety w dziedzinie kultury, ekonomii, socjologii, medycyny. • Zarząd – pracownicy firmy, • Prezes – dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu • Komisja Rewizyjna – osoby niezwiązane z Citi Handlowy • Pracownicy Fundacji nie są pracownikami Citi Handlowy • Biuro Fundacji nie korzysta z pracy wolontariuszy • Siedziba Fundacji znajduje się poza siedzibą główną firmy • Citi Handlowy udostępnia Fundacji • Lokal • Infrastrukturę telefoniczną, • Hosting strony internetowej

  4. Finanse • W roku 2009 Fundacja dysponowała budżetem w wysokości 7 022 485 zł • W ostatnich latach budżet Fundacji wzrósł • Finansowanie - dwa źródła: • Bank Handlowy w Warszawie S.A. • Citi Foundation • Fundacja nie pozyskuje środków ze źródeł publicznych, w tym z 1% • Możliwe jest finansowanie działań programowych fundacji przez darczyńców indywidualnych • Wyjątkowe akcje – np. zbiórka dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi na Haiti

  5. Działalność • Misją Fundacji jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie EDUKACJI I ROZWOJU LOKALNEGO. • Edukacja ekonomiczna • Programy edukacji finansowej • Konkurs MikroprzędsiębiorcaRoku • Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze finansów • Ochrona dziedzictwa kulturowego • Nagroda prof. Aleksandra Gieysztora • Program Wolontariatu Pracowniczego • Zaangażowanie w promowanie idei CSR • Dotacje na edukację i rozwój lokalny

  6. Działalność • Beneficjenci działań fundacji to: • Uczniowie, studenci i nauczyciele • Przedsiębiorcy • Naukowcy • Organizacje pozarządowe • Za największe sukcesy uważamy: • Uzyskanie pozycji lidera w dziedzinie edukacji finansowej i wolontariatu pracowniczego • Ustanowienie dwóch prestiżowych nagród: • W dziedzinie ekonomii • W dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego • Zakończone sukcesem projekty na polu ochrony dziedzictwa kulturowego • Odkrycie miejsca pochówku Mikołaja Kopernika • Odzyskanie obrazu „Odpoczynek w szałasie tatrzańskim” Wojciecha Gersona

  7. Fundacja a inne organizacje pozarządowe • Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy realizowaniu: • Ogólnopolskich programów edukacyjnych • Projektów realizowanych w ramach programu wolontariatu pracowniczego • Współpraca przyjmuje formę: • Programów partnerskich – koncepcja i działania przygotowywane są we współpracy z organizacją • Wsparcia finansowego działań danej organizacji

  8. Fundacja a inne organizacje pozarządowe • Współpraca z organizacjami pozarządowymi • Mocne strony • Znajomość potrzeb społeczności w których działają • Zaangażowanie, ideowość • Wyzwania: • Problemy z terminowością sprawozdawania • Niestabilność zatrudnienia • Relacje z innymi NGO – bardzo dobre • Nagroda Dobroczyńca Roku 2006 uzyskana za wzorcową współpracę z organizacjami pozarządowymi • Najważniejszymi partnerami Fundacji są: • Narodowy Bank Polski • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości • Centrum Wolontariatu • Microfinance Centre • Komisja Nadzoru Finansowego

  9. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa telefon: + 48 22 826 83 24 www.kronenberg.org.pl

More Related