1 / 20

0900-1231230

0900-1231230. Kindermishandeling. Is elke vorm van:. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid en van onvrijheid staat,

yazid
Download Presentation

0900-1231230

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 0900-1231230

 2. Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid en van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade aan de minderjarige wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen

 3. Kindermishandeling in cijfers • 107.000 kinderen per jaar slachtoffer van kindermishandeling • Jaarlijks overlijden meer dan 50 kinderen ten gevolge van kindermishandeling • Meer dan 1/3 van alle leerlingen in het VO geeft aan zelf te maken te hebben (gehad) met KM • In elke klas 2 kinderen die seksueel misbruikt zijn waarvan 1 in het afgelopen jaar. • 50 – 80 dodelijke slachtoffers met name < 3 jaar • (ter vergelijking; in 2007 30 dodelijke slachtoffers in het verkeer < 15 jaar)

 4. vormen van mishandeling • Lichamelijke mishandeling • Munchausen by Proxy • Meisjesbesnijdenis • Lichamelijke verwaarlozing • Psychische / emotionele mishandeling • Psychische / emotionele verwaarlozing • Seksueel misbruik • Getuige van huiselijk geweld

 5. RISICOFACTORENOnderzoek Leiden2007 Relatieproblemen Psychiatrische problematiek Verslaving Zwakbegaafdheid Zelf als kind mishandeld

 6. Factoren die een kind extra kwetsbaar maken • Te vroeg geboren (hechting moeder en kind) • Huilbaby • Kind met een handicap • Druk kind • Ongewenst kind (vooral bij jonge ouders) • Stiefkind

 7. Risicofactoren bij zwangerschap • Verslaving (alcohol, drugs, medicatie) • Psychiatrische problematiek • Verstandelijke beperkingen • Zelf als kind verwaarloosd, mishandeld • Zorgmijder • zwanger tgv misbruik • Contact Raad vd Kinderbescherming /BJZ • Huiselijk Geweld /relatieproblematiek • direct en indirect • fysiek en psychisch

 8. Na de bevalling • Kind • Verwaarlozing: fysiek en emotioneel • Huilbaby’s (risico 5.6% tik, smoren, schudden) • Kinderen voldoen niet aan de verwachting van de ouders (handicap, aard, uiterlijk, gedrag) • Realiteit anders dan roze wolk • Aangeboren afwijkingen bij kind (FAS, gevoeligheid voor stress) • Toename conflicten in relatie • Eigen jeugd speelt op

 9. Onderzoek Ouderschap bij verstandelijk gehandicapten komt steeds vaker voor. (RvdK 2005) • 2 van de 3 verstandelijk gehandicapte ouders kunnen zorg voor hun kind niet aan. • Bij meer dan 50 % van deze gezinnen kind uit huis geplaatst of signalen van mishandeling en verwaarlozing. In overige gevallen sprake van 'problematisch' ouderschap. • Bij 1 op 3 gezinnen is de zorg 'goed genoeg', mede dankzij intensieve professionele hulp en steun uit de omgeving van het gezin(VWS 2005)

 10. Beschermende factoren • Bereidheid om adviezen over te nemen • Steun uit de omgeving • Partner zonder beperking • Geen financiele problemen

 11. Signaleren – dilemma’s • Is het wel kindermishandeling?Ik zie het vast verkeerd, ik weet het niet zeker • zal wel meevallen, het zijn aardige ouders • komt hier niet voor • waar begin je aan, ik kan het niet, geen tijd,… • mag ik me er wel mee bemoeien • hoe reageren de ouders, agressie? • er is toch niets aan te doen

 12. Epidemiologie Shaken baby • Incidentie: 24-36/100.000 levend geborenen/jaar; NL: 48-72/jaar • AMK Gelderland: +/- 7 gevallen per jaar • Waarschijnlijk onderrapportage • Gemiddelde lft slachtoffers: 2.2 mnd • 84% is jonger dan 4 mnd • Hoe jonger het kind, hoe groter de kans op beschadigingen

 13. MeldcodeKindermishandeling /Huiselijk geweld Verplicht voor elke instelling die met kinderen en /of jongeren werkt vanaf 2011 Doel Meldcode: • Beroepskrachten zijn in staat te signaleren, weten wat zij kunnen doen en zijn hierop aanspreekbaar. • Toezicht door inspecties door inspecties

 14. Signalen in kaart brengen en vastleggen Collegiaal Overleg, advies AMK/SHG Zorgen delen in gesprek kind en ouders tenzij Taxeren van de situatie Beslissen; zelf hulp bieden of melden Stappenplan Wat doe je bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld

 15. AMK 1 Advies - Consult • Meedenken, verantwoordelijkheid blijft bij vrager • gezin anoniem voor AMK • Consult =>vervolgcontact 2 Melding • Persoonsgegevens geregistreerd • onderzoek situatie • gesprekken ouders / kinderen • overleg betrokken professionals • hulpverlening op gang brengen, indien nodig

 16. Mogelijkheden na AMK onderzoek Geen kindermishandeling: afsluiten en vernietigen alert blijven Kindermishandeling niet bevestigd: Wel kindermishandeling: vrijwillige hulpverlening op gang brengen Raad voor de Kinder-bescherming inschakelen Aangifte doen

 17. Sociale omgeving: altijd mogelijk, tenzij… Professionals: wel mogelijk, niet wenselijk Jeugdhulpverleners; niet mogelijk, tenzij… Afwegingen: Impact op het gemelde gezin/kind Herleidbaarheid en werkbaarheid Verantwoordelijkheid professional Veiligheid melder Vertrouwensrelatie met client Anonimiteit t.o.v. het gezin

 18. Beroepsgeheim:belang van het kind heeft voorrang • Een persoon die is gebonden aan geheim- houdingsplicht • kan zonder toestemming van degene die het betreft (ouders en/of kind) inlichtingen verstrekken aan het AMK • als dit noodzakelijk wordt geacht om een situatie van kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken. Wet op de jeugdzorg artikel 53, lid 3

 19. Wat slachtoffers het meeste pijn doet, is niet de wreedheid van de pleger, maar het zwijgen van de omstanders.

 20. www.kindermishandeling.info www.huiselijkgeweld.nl www.amk-nederland.nl www.bjzgelderland.nl www.meldcode.nl www.kinderbescherming.nl www.spectrum-gelderland.nl www.kindermishandeling.nl www.kindertelefoon.nl relevante websites volwassenen kinderen

More Related