ניידות
Download
1 / 20

?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

ניידות. הוכן ע"י ואלי אברמוב חי. הסכם הניידות מופעל מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי. הסכם שנחתם בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי ובו מעוגנות הזכויות לגמלת ניידות, והתנאים לנתינתן.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ??????' - yauvani-sharma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7033513

ניידות

הוכן ע"י ואלי אברמוב חי


7033513

הסכם הניידות מופעל מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי.הסכם שנחתם בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי ובו מעוגנות הזכויות לגמלת ניידות, והתנאים לנתינתן.

"(א) המוסד, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה ועם המועצה ועל פי הסכם בינו לבין הממשלה או לבין גוף ציבורי שקבע השר על דעת הממשלה, רשאי ליתן בשם הממשלה או הגוף הציבורי, שלא בדרך קבע, לכלל תושבי המדינה או לסוגים מהם, הטבות סוציאליות שאינן ניתנות לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר.

(ב) אוצר המדינה או הגוף הציבורי יחזירו למוסד כל סכום שהוציא למתן ההטבות האמורות, הכל כפי שנקבע בהסכם כאמור בסעיף קטן (א)."


7033513

 • תושב/ת ישראל הנמצא/ת בישראל

 • 2. בגילאים 3 עד גיל פרישה (במשפחה בה יותר מילד נכה אחד- ניתן לקבל בתנאים מסוימים מתחת לגיל 3, לאחר גיל פרישה ניתן להמשיך לקבל הטבות, אך לא להתחיל לקבלן)

3. וועדה רפואית קבעה לו/לה אחוזי מוגבלות בניידות לפי רשימת הליקויים שבהסכם (מוגבלות בגפיים התחתונות בלבד)


7033513
הטבות הניתנות בניידות לחוק הביטוח הלאומי.

קצבת ניידות - לבעל רכב.(+קצבת משתכר)

קצבת ניידות - לחסר רכב.

הלוואה עומדת - לבעל רישיון נהיגה בתוקף.

לחסר רישיון נהיגה.

קרן הלוואות - לרכב לאביזרים מיוחדים.

לרכב פרטי.

מימון אביזרים לרכב עם אביזרים מיוחדים.

מימון אביזרים לרכב פרטי.

מתקן הרמה.

תוספת קצבה.

פרויקט לימודי נהיגה.

שרותי גרירה.


7033513

הגשת בקשה לבדיקה רפואית לחוק הביטוח הלאומי.ללשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות (קיימת זכות ערר לוועדת עררים ולבית הדין).

ועדה רפואית בלשכת הבריאות.

הגשת תביעה לגמלת ניידות למוסד לביטוח לאומי.

התייעצות רפואית בביטוח הלאומי.

החלטה של פקיד תביעות.

תהליך קביעת הזכאות לגמלת ניידות


7033513
רכב קובע- לחוק הביטוח הלאומי. דגם הרכב לפיו נקבעות ההטבות אשר להן מוגבל/ת בניידות זכאי/ת

 • נקבע ע"פ:

 • בעל/ת או חסר/ת רישיון נהיגה

 • אחוז המוגבלות

 • השתכרות +רתיקות לצמיתות לכסא גלגלים או שימוש במכשירים ארוכים על שתי הגפיים.

  ישנם דגמים מייצגים בקטגורית 1,300 סמ"ק, 1,800 סמ"ק ו- 2,000 סמ"ק.

  מי שמסיבות בריאותיות, גופניות או בשל הגבלות בנהיגה טוען שהרכב הקובע "בדרך המלך" אינו מתאים לו, יכול להיות מופנה לוועדה לגודל רכב במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

  הרכב שייקבע לו ע"י הוועדה יהיה הרכב הקובע לכל ההטבות.

  על הוועדה לקבוע רכב שמחירו כולל מסים ואבזרים, הוא הזול מבין הרכבים המתאימים למוגבל/ת בניידות.

  "רכב לאבזרים מיוחדים"- רכב שניתן להיכנס לתוכו, או לנהוג בו, תוך ישיבה על כסא הגלגלים ("רכב וואן"- רכב עם מעלית):

 • לזקוק ומשתמש בכסא גלגלים

 • שהמכון קבע לו כרכב קובע רכב זה


7033513
הלוואה עומדת לחוק הביטוח הלאומי.

הלוואה לכיסוי המסים החלים על רכב חדש.

תנאי זכאות:

לבעל רישיון- לפחות 40% מוגבלות

לחסר רישיון- לפחות 60%מוגבלות וכן קיום "מורשה נהיגה" כמפורט בהסכם.

גובה ההלוואה ושיעורה נקבעים ע"פ:

 • בעל/ת או חסר/ת רישיון נהיגה

 • אחוז המוגבלות

  בהתאם לתנאים אלה יכול המוגבל בניידות לקבל בין 40%-100% מהמסים החלים על הרכב הקובע לגביו.


7033513

כסוי מלא או חלקי של המסים החלים על רכב

מסים

מחיר

(ללא מיסים)

רכב קובע:

רכב שנפח מנועו נקוב בתוס' ג' או נקבע בועדה לגודל רכב.

שעורי ה"ע

בעל רישיון נהיגה חסר רישיון נהיגה

40%-79% לפי רכב קובע 1300סמ"ק 60%-100% לפי 1300 סמ"ק

80%-100% לפי רכב קובע 1800 סמ"ק * שעור ההשתתפות 75% כפול %

*שעור השתתפות ע"פ % מוגבלות המוגבלות.

ברכב משותף לשני מוגבלים בניידות מאחדים את שתי הזכאויות.


7033513
רכב קובע 2000 סמ"ק על רכב

לפי סעיף 9(א)א להסכם הניידות

מוגבל בניידות בשיעור 100% בעל רשיון נהיגה יהיה הרכב

הקובע לגביו 2000 סמ"ק בתנאים הבאים:

 • (1) הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים קבעה כי הוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים או מסוגל ללכת רק בעזרת מכשירים אורטופדיים ארוכים על שתי גפיו התחתונות;

 • (2) הוא מוגבל בניידות משתכר והיה כזה גם במשך תקופה של 21 חודשים מתוך 24 החודשים שבתכוף לפני יום הגשת התביעה להלוואה עומדת למוסד;

 • (3) הוא אינו מקבל גמלה כמשמעה בסעיף 199(1) לחוק;(נכות )

 • (4) לא קיבל הלוואה לפי הסדר ההלוואות כאמור בסעיף 25 להסכם זה, ואם קיבל הלוואה כאמור - חלפו 5 שנים או יותר מיום שקיבלה.


7033513

ההלוואה מוחזרת בשיעור מלא- למי שאינו זכאי להלוואה עומדת חדשה

או בניכוי פחתי שימוש- למי שזכאי להלוואה עומדת חדשה.

בד"כ לאחר כ 42 חודשים הפחתים מגיעים ל- 100%= אין החזר.

זכאות להחלפה רגילה:

לבעל רישיון- כל 31/2 שנים

לחסר רישיון- כל 4 שנים

למי שקיבל הלוואה לרכב לאבזרים מיוחדים- כל 5 שנים

בתנאים מסוימים המפורטים בהסכם, ניתן לקבל הלוואה עומדת "בטרם עת" (למשל במקרה של גנבה)


7033513
מי זכאי לקצבת ניידות שאינו זכאי להלוואה עומדת חדשה

 • קצבה ניתנת עבור הוצ' הנגרמות משמוש ברכב.

  קצבת ניידות לבעל רכב (יד שנייה /חדש)

  * נוהג לפחות 40% מוגבלות

  לא נוהג לפחות 60% מוגבלות+ מורשי נהיגה.

  הפרמטרים המשפיעים על גובה קצבה:

  % מוגבלות

  בעל/ חסר רכב

  נוהג / לא נוהג

  משתכר /לא ( מעל 25 % מהשכ"מ , נכון להיום 1863 ש"ח)

  גודל רכב מחושב.

קצבאות נעות

בין 289 ₪ ל- 7223 ₪


7033513

 • קצבה כ"חסר רכב" שאינו זכאי להלוואה עומדת חדשה

 • קיימות 3 קבוצות זכאות:

 • נכים קשים ומשתכרים

 • נכים קשים המקבלים גם גמלת ילד נכה או שירותים מיוחדים

 • נכים קשים השוהים במוסד ויוצאים לפחות 6 פעמים ברכב מנועי.

 • נכון להיום 1963 ₪

 • קצבה כ"בעל רכב"

 • פרמטרים המשפיעים על הזכאות:

 • אחוז המוגבלות

 • הרכב הקובע

 • הרכב הנרכש בפועל

 • בעל/חסר רישיון

 • משתכר /לא משתכר

 • זקוק ומשתמש בכסא גלגלים

 • תוספת קצבה תשולם למוגבל בניידות משתכר שהמרחק בין מקום מגוריו לעבודתו מעל 40 ק"מ. (הלוך ושוב)


7033513
קרן הלוואות שאינו זכאי להלוואה עומדת חדשה

 • הלוואה לכיסוי חלק ממחיר הרכב ללא מיסים אותו רוכש.

 • קרן הלוואות לרכב לאביזרים מיוחדים.

  הועדה לגודל רכב קבעה שהמוגבל בניידות זקוק לרכב לאביזרים מיוחדים.(רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה על כסא גלגלים או לנהוג בו תוך ישיבה על כ"ג.)

  2.קרן הלוואות לרכב פרטי.

  (מקרים נדירים: מוגבלות 90% לפחות, הטבה המותנית במבחן הכנסות)

  * בתום 5 שנים תהפוך למענק.


7033513
מימון אבזרים לרכב לאבזרים מיוחדים (רכב וואן)

למוגבל בניידות זקוק ומשתמש בכסא גלגלים, שהמכון קבע לו אבזרים מיוחדים (מעלית ואבזרים נלווים)

95% מעלות האבזרים שנקבעו למוגבל בניידות ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

לפי מחירון המוסד או העלות בפועל- הנמוך מביניהם.

ההלוואה הופכת למענק בתום 5 שנים

עלות ממוצעת לפי הזכאות:

לחסר רישיון- כ- 50,000 ₪

לבעל רישיון- כ- 160,000 ₪

לבעל רישיון עם ג'ויסטיק/הגה חשמלי- כחצי מיליון ₪.


7033513
מימון אבזרים לרכב פרטי מיוחדים

 • לבעלי רישיון נהיגה בלבד.

 • עבור אבזרים שנקבעו ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ומותקנים ברכב.(מנגנון יד ,דוושה בצד שמאל...)

  95% מעלות האבזרים לפי מחירון המוסד או העלות בפועל- הנמוך מביניהם.

  זכאות כל 12 חודש (מלבד מקרים מיוחדים המפורטים בהסכם)


7033513
מתקן הרמה מיוחדים

 • אבזר או מכשיר המותקן ברכב, המיועד להרמת כסא גלגלים לגג הרכב או לתא המטען של הרכב.

  מימון של 95% מהעלות.

  בחלוף 5 שנים הלוואה תהפוך למענק.

מתקן הרמה 3237$

רובוט 7132$


7033513
לימוד נהיגה על "וואן" מיוחדים

פרויקט במסגרת הקרן לפיתוח שירותים לנכים.

 • מיועד לסייע בלימוד נהיגה למי שאין לו רישיון נהיגה, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לא קבע שהוא פסול מלנהוג, ונקבע כי יהיה עליו לנהוג ברכב לאבזרים מיוחדים.

 • ניתנים גם שיעורי הכנה לקראת מבחן שליטה, למוגבלים בניידות שמצבם הוחמר, ונקבעו להם הגבלות חדשות בנהיגה.

  כיום קיימים במוסד 3 רכבי ואן ושיעורי הנהיגה מתקיימים בכל הארץ


7033513
נתונים מיוחדים כלליים


7033513

מצגת זו מעודכנת ליום 9/08 מיוחדים

תודה רבה

על שיתוף הפעולה

כתבה :ואלי אברמוב -חי.


ad