PENGURUSAN KEWANGAN PRASEKOLAH JABATAN PELAJARAN PAHANG BANDAR INDERA MAHKOTA 25604 KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR - PowerPoint PPT Presentation

yates
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGURUSAN KEWANGAN PRASEKOLAH JABATAN PELAJARAN PAHANG BANDAR INDERA MAHKOTA 25604 KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGURUSAN KEWANGAN PRASEKOLAH JABATAN PELAJARAN PAHANG BANDAR INDERA MAHKOTA 25604 KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR

play fullscreen
1 / 60
Download Presentation
PENGURUSAN KEWANGAN PRASEKOLAH JABATAN PELAJARAN PAHANG BANDAR INDERA MAHKOTA 25604 KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR
717 Views
Download Presentation

PENGURUSAN KEWANGAN PRASEKOLAH JABATAN PELAJARAN PAHANG BANDAR INDERA MAHKOTA 25604 KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PENGURUSAN KEWANGAN PRASEKOLAH JABATAN PELAJARAN PAHANG BANDAR INDERA MAHKOTA 25604 KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR 1

  2. OBJEKTIF supaya Guru Besar memahami dan mahir dalam pengurusan kewangan prasekolah 2

  3. KEWANGAN PENGENALAN : Prasekolah mempunyai peruntukan kewangannya sendiri Ia perlu diurus dengan sempurna mengikut prosedur yang betul Sebagai pengurus sekolah, Guru Besar perlu mengetahui peranan dan tanggungjawab dalam menguruskan kewangan tersebut 3

  4. PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN KEWANGAN Konsep Pengurusan Kewangan Legaliti mematuhi semua peraturan dan pekeliling kewangan Perwakilan Kuasa menentukan had kuasa dan tugas yang boleh dilaksanakan dan diwakilkan Akauntabiliti obligasi memberi jawapan dan penjelasan mengenai tindakan.(menanggung segala akibat) 4

  5. PERUNTUKAN DI BAWAH AKTIVITI PENDIDIKAN PRASEKOLAH 5

  6. PERUNTUKAN KEWANGAN PRASEKOLAH Emolumen : Gaji, Elaun & KWSP Elaun Pengasuh Sambilan Bantuan PCG Bantuan Makan Prasekolah 6

  7. PEMBAYARAN EMOLUMEN ( 10000 / 20000 ) 7

  8. EMOLUMEN 8

  9. DOKUMEN YANG PERLU DIHANTAR KE PPD/AG Surat Lantikan Kew 8 Borang / Nombor KWSP Salinan Buku Akaun 9

  10. DOKUMEN YANG PERLU DIHANTAR KE PPD/AG Sijil Gaji Akhir (dari pej. / sekolah lama) SG 20 10

  11. GAJI PEMBANTU PENGURUSAN MURID DAN ELAUN PENGASUH PRASEKOLAH SAMBILAN 11

  12. GAJI PEMBANTU PENGURUSAN MURID Gaji RM 820.38 ITKA RM 115.00 ITP RM 180.00 Cola : Kat. A RM 300.00 : Kat. B RM 200.00 : Kat. C RM 100.00 KWSP ( Rujuk Jadual KWSP ) 12

  13. ELAUN PENGASUH SAMBILAN Jawatan secara sambilan Bayaran harian ( Pada hari-hari persekolahan sahaja ) Kadar : Elaun RM 30.90 sehari ITKA RM 4.10 sehari Cola : Kat. A RM 13.00 sehari : Kat. B RM 8.70 sehari : Kat. C RM 4.20 sehari KWSP ( Majikan ) RM 107.00 sebulan 13

  14. PERKIRAAN ELAUN SEBULAN GAJI ( RM 30.90 X 20 Hari ) = RM 618.00 ITKA ( RM 4.10 X 20 Hari ) = RM 82.00 COLA ( Contoh Luar Bandar ) = RM 100.00 KWSP = RM 99.00 JUMLAH KESELURUHAN = RM 899.00 14

  15. DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN Kew 304 Kew 304 A Penyata Perkiraan Gaji Jadual kedatangan Laporan Perubahan Gaji Salinan Buku Akaun KWSP ( Borang A ) 15

  16. EMOLUMEN Dibayar di bawah peruntukan prasekolah Kod tuntutan adalah seperti berikut : B 41 211 570201 030207 29301 - Elaun B 41 211 570201 030207 29302 - ITKA 29302 - Cola B 41 211 570201 030207 29303 - KWSP * Berdasarkan kod PTJ PPD masing-masing 16

  17. PERINGATAN PENTING Tuntutan mestilah dihantar ke PPD pada atau sebelum 10 haribulan berikutnya setiap bulan Tuntutan mestilah dibuat setiap bulan 17

  18. 18

  19. BANTUAN PERKAPITA ( PCG ) 19

  20. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 ( Pemberian Bantuan Perkapita Untuk Sekolah ) Surat Pekeliling Kewangan Bil. 7 Tahun 2000 ( Pemberian Bantuan Perkapita Untuk Sekolah ) 20

  21. BANTUAN PCG Bantuan Per Kapita ( PCG ) merupakan satu bantuan kewangan untuk pembelajaran yang diperuntukkan kepada setiap murid sekolah sama ada Sekolah Bertaraf Kerajaan atau Bantuan Kerajaan. Kadar-kadar tertentu ditetapkan bagi memudahkan tuntutan dibuat oleh pihak sekolah 21

  22. KEGUNAAN PERUNTUKAN PCG Pembelian peralatan dan bahan habis guna untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan P&P (Rujuk Pekeliling Kewangan Bil 5/2002 Pemberian Bantuan Perkapita Untuk Sekolah rujukan KP.1573/17/Jld14(4)Bertarikh 16 Okt 2002 jadual 1C (1 ) 22

  23. KEGUNAAN PERUNTUKAN PCG ( sambungan ) Program & lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses P&P sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan 23

  24. KADAR PERUNTUKAN PCG KADAR RM 100.00 SEORANG MURID SETAHUN JUMLAH : Tertakluk kepada keramaian murid 24

  25. BAKI PERBELANJAAN Peruntukan PCG tidak melebihi 10 % daripada jumlah asal dibenarkan dibawa ke tahun hadapan 25

  26. ASAS TUNTUTAN Tuntutan ditetapkan sekali setahun Tuntutan berdasarkan bilangan enrolmen murid Dikemukakan kepada PTJ selewat - lewatnya pada 31 Januari setiap tahun Tuntutan penyelarasan aktiviti prasekolah tidak dibenarkan 26

  27. BANTUAN MAKANAN 27

  28. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 6 Tahun 2002 ( Pemberian Bantuan Makanan Untuk Pelajar ) Surat Pekeliling Kewangan Bil. 8 Tahun 2000 ( Pemberian Bantuan Makanan Untuk Pelajar ) 28

  29. BANTUAN MAKANAN KADAR LAMA: RM 1.50 seorang murid sehari KADAR BARU : RM 1.80 seorang murid sehari BILANGAN HARI : 200 Hari (Rujuk Surat Siaran 8/2010) 29

  30. BANTUAN MAKANAN Borang PS (BM ) hendaklah dilengkapkan dan dikemukakan ke JPN seperti tarikh yang ditetapkan ( rujuk surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 - Lampiran D Borang PS ) 30

  31. Dibelanjakan hanya untuk penyediaan makanan sahaja 31

  32. 32

  33. Dasar-dasar Perolehan Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan. Penglibatan usahawan Bumiputera. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. 33

  34. Prinsip-Prinsip Perolehan Akauntabiliti awam (public accountability) Diuruskan secara telus (transparent) Nilai faedah terbaik (best value for money) Saingan terbuka (open and fair competition) Adil dan saksama 34

  35. Kaedah-kaedah Perolehan Kontrak Pusat Pembelian Terus Sebutharga Tender Rundingan Terus 35

  36. Amalan-amalan Baik Dalam Perolehan Rancang perolehan Kajian Pasaran (sebut harga informal) Beli daripada pelbagai syarikat Rujuk peraturan kewangan Tanya kalau tidak tahu Elakkan kepentingan individu 36

  37. Dapatkan/selenggara senarai kontraktor/pembekal berdaftar Adakan senarai semakan untuk perolehan terus, sebutharga dan tender Adakan pemeriksaan mengejut Selenggara semua Pekeliling, Surat Pekeliling Perbendaharaan 37

  38. KELEMAHAN PENGURUSAN DAN AKAUNTABILITI KEWANGAN Kutipan lewat direkodkan dalam buku tunai Tidak melakukan pemeriksaan mengejut terhadap wang tunai dan barangan berharga setiap 6 bulan Daftar bil dan buku vot tidak diselenggarakan. 38

  39. sambungan Borang Pesanan Sekolah tidak diisi dengan lengkap Penyata penyesuaian hasil dan perbelanjaan tidak disediakan Daftar harta modal dan daftar inventori tidak diselenggara Verifikasi stok tidak dijalankan 39

  40. Kajian Kementerian Pendidikan ke atas 29 sekolah Berasrama Penuh didapati tidak mematuhi Arahan Perbendaharaan mengenai kutipan hasil. Pegawai yang sama menerima kutipan, menulis dan menandatangani resit, mencatat dalam buku tunai. Penyesuaian Hasil antara Jabatan dan Pusat Perakaunan tidak teratur. Punca: Kurang penyeliaan pihak pengurusan Kurang latihan Kurang kakitangan berbanding beban tugas Perlu ada Pembantu Akauntan 40

  41. Daftar Modal, Inventori dan Stok Bekalan Pejabat tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini 41

  42. TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 (Berkuatkuasa 2 Mac 2007) 42

  43. 1. PENDAHULUAN 2. PENERIMAAN 3. PENDAFTARAN 4. PENGGUNAAN,PENYIMPANAN & PEMERIKSAAN 5. PENYELENGGARAAN 6. PELUPUSAN 7. KEHILANGAN & HAPUS KIRA 43

  44. 44

  45. 45

  46. 46

  47. 47

  48. 48

  49. 49

  50. 50

  51. CARTA ALIRAN PENDAFTARAN ASET ALIH KERAJAAN DI PERINGKAT KEMENTERIAN/JABATAN/PTJ 51

  52. 52

  53. 53

  54. 54

  55. 55

  56. 56

  57. 57

  58. 58

  59. 59

  60. 60

  61. 61