slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008 - PowerPoint PPT Presentation


  • 476 Views
  • Uploaded on

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ’ nde Farmasötik Kimya Lisans Eğitimi. Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Akademik Kadrosu. Doç.Dr. Güniz Küçükgüzel. Arş.Gör. Esra Tatar. Doç.Dr. Bedia Kaymakçıoğlu. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Karakuş.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Farmasötik Kimya

Lisans Eğitimi

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide2

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Akademik Kadrosu

Doç.Dr. Güniz Küçükgüzel

Arş.Gör. Esra Tatar

Doç.Dr. Bedia Kaymakçıoğlu

Yrd.Doç.Dr. Sevgi Karakuş

Arş.Gör. Pelin Çıkla

Prof.Dr. Mert Ülgen

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel

Prof.Dr. Sevim Rollas

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide7

ANABİLİM DALIMIZ TARAFINDAN VERİLEN ZORUNLU LİSANS DERSLERİ

Organik Kimya

Farmasötik Kimya – I

Farmasötik Kimya – II

Farmasötik Kimya – III

Farmasötik Kimya – I Laboratuvar

Farmasötik Kimya – II Laboratuvar

Farmasötik Kimya – III Laboratuvar

İlaç Metabolizması

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide8

4

4

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide12

ANABİLİM DALIMIZ TARAFINDAN LİSANS EĞİTİMİNDE VERİLEN ALAN DERSLERİ

DERSLER Alanları

Antibiyotikler ve Kemoterapötikler A

Mesleki İngilizce-I A,B,C,D

Mesleki İngilizce-II A,B,C,D

İlaç Etken Maddelerinin Üretimi B,D

İlaç Etken Maddelerinde Yapı Aydınlatılması B,D

İlaç Etken Madde Tasarımı B,D

Medisinal Kimya B,D

Alanların Konu Ağırlığı

A: Farmasötik Bakım B: Sanayi

C: Bitkisel Ürünler D: İlaç Araştırma Geliştirme

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide17

KMY 132  ORGANİK KİMYA (4+0) 4

Organik Kimyaya giriş; karbon, oksijen ve azot atomlarının yapısı, hibritleşme, bağlar, organik bileşiklerin ve organik tepkimelerin sınıflandırılması; alkanlar, alkenler, alkinler, aromatik hidrokarbonlar ve heterosiklik halkalar, nükleofilik ve elektrofilik yer değiştirme, katım, radikal, eliminasyon tepkimeleri ve mekanizmaları, alkil ve aril halojenürler, alkoller, fenoller, eterler, karboksilli asitler, asit anhidritleri, asit halojenürleri, esterler, aldehit ve ketonlar, amidler, aminler, kükürtlü bileşikler, stereoizomerlik, karbonhidratlar, amino asitler, proteinler, nükleik asitler.

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide18

ECZ 232  FARMASÖTİK KİMYA – 1 (2+3) 3,5Farmasötik Kimyanın eczacılıktaki yeri ve önemi, ilgili kitapların tanıtımı, yapı-etki ilişkisine giriş, kimyasal bağlar, ödevli grupların ve heterosiklik halkaların özellikleri, ilaç-reseptör etkileşmeleri,  asid-baz özelliğinin ilaç etkisinde önemi, stereokimyanın ilaç–reseptör etkileşiminde önemi, biyoisosterizm, kantitatif yapı-etki ilişkileri,  ilaç tasarımının prensipleri, ilaç nomenklatürü ve temel yapı sentezleri, ilaç metabolizmasına giriş. Genel anestezikler, lokal anestezikler.

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide19

ECZ 232  FARMASÖTİK KİMYA – I

Laboratuvar Uygulamaları

Konular : Laboratuvar çalışma güvenliği, çözelti derişimleri, çeşitli ilaç etken maddelerinin asidimetrik, alkalimetrik, nitritometrik ve susuz ortamda yapılan  titrasyonlar yoluyla, ayrıca ultraviyole spektrofotometrik miktar tayinleri.

1-LABORATUVAR ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ

2-TİTRİMETRİK ÇALIŞMALAR : ASİDİMETRİ-ALKALİMETRİ

Üzerinde Çalışılan Bileşikler : Naproksen, Flurbiprofen (Direkt Titrasyon)

Aspirin (Geri Titrasyon)

3- UV SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALARI

a) Minoset® tablette Parasetamol miktar tayini

b) Aklovir® 800 mg tablette Yarı Mamül Ürününden Asiklovir miktar tayini

c)Colastin® 10 mg tablette AtorvastatinCa miktar tayini

d)Karvea® 150 mg tablette İrbesartan miktar tayini

e) Cipro® % 0.3 göz damlasında Siprofloksazin miktar tayini

4-YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ UYGULAMALARI

a) Remidon® tablette Parasetamol-Kafein Miktar Tayini

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide20

ECZ 333  FARMASÖTİK KİMYA – 2 (3+3) 4,5

Hipnotik, antiepileptik, narkotik ve narkotik olmayan analjezik ilaçlar, psikoaktif ilaçlar (nöroleptikler, anksiyolitikler, antidepresanlar, MAO inhibitörleri), merkezi uyarıcı ilaçlar (analeptikler) ve lokal anestezik ilaçlar, kolinerjik, antikolinerjik ilaçlar, antihistaminik, oral antidiyabetik ilaçlar ve sindirim sistemi ilaçları, kardiyovasküler ilaçlar (diüretikler, antianjinal, vazodilatör, antiaritmik, antihipertansif, antihiperlipidemik ilaçlar, koagülanlar ve antikoagülanlar), adrenerjik ilaçlar (sempatomimetikler, α-blokörler, β-blokörler).

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide21

ECZ 333  FARMASÖTİK KİMYA – 2 

Laboratuar Uygulamaları

Kalitatif ilaç analizlerinde kullanılan kimyasal yöntemlerle  (eleman tayini, işlevsel gruplar  ve tanınma reaksiyonları çözünürlük sınıfı ve fonksiyonel grupların çözünürlüğe etkisi) ilgili teorik bilgiler, yapı aydınlatılmasında kullanılan spektral yöntemlerle (IR, 1H-NMR ve kütle) ilgili teorik bilgiler, işlevli grup tepkimeleri, örnek analizleri.

1- Laboratuvar çalışma güvenliği.

2- Organik bileşiklerde çözünürlük sınıfının tayin edilmesi.

3- İşlevli grupların tanınma tepkimeleri.

4- IR, NMR ve Kütle Spektral Yöntemleri ile Yapı Aydınlatılması.

Üzerinde Çalışılan Bileşikler : Aminopirin, Amitriptilin, Dapson, Diazepam, Famotidin, Fenasetin, Fenitoin, Hidralazin, Hidrokinon, İndometazin, İzoniazid, Kafein, Karbamazepin, Ketoprofen, Klofibrat, Kumarin, Lidokain, Medazepam, Mentol, Meprobamat, Mesalazin, Metil Salisilat, Metilprilon, Metronidazol, Naproksen, Nifedipin, Pentobarbital, Pirazinamid, Rezorsinol, Salisilik Asit, Timol, Trimetoprim, Valproik Asit

5- İTK Çalışmaları.

6- İlaçlarda Safsızlıkların Tayin Edilmesi.

Üzerinde Çalışılan Bileşikler : Parasetamol, Sülfasalazin

Not : Sülfasalazin Laboratuvarda Öğrenciler Tarafından Sentezlenmektedir.

7-Farmakope Analizleri.

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide22

ECZ 336  FARMASÖTİK KİMYA – 3 (3+3) 4,5

Kemoterapötik ilaçlar, antimikrobiyal ilaçlar (antiseptik-dezenfektanlar, antimikobakteriyel ve antibakteriyel ilaçlar, antibiyotikler, antifungal, antiviral, antiprotozoal, antimalaryal, antihelmintikler, skabisit ve pedikülosit ilaçlar), antineoplastikler, immünomodülatör ilaçlar, vitaminler, hormonlar, peptidler, radyoopaklar ve teşhiste kullanılan diğer bileşikler.

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide23

ECZ 336  FARMASÖTİK KİMYA – 3 (3+3) 4,5

Laboratuar Uygulamaları

Çöktürme tepkimeleri (dermatol, kurşun iyodür, civa benzoat), diazolama (sülfasalazin, fenilazo-β-naftol, β-naftoloranj), Schiff bazı oluşumu ve benzeri kondensasyon tepkimeleri,  esterleştirme, halojenleme, Schotten-Baumann tepkimesi (benzanilid, benzamid, fenil benzoat), Cannizzaro tepkimesi (benzoik asit, benzil alkol) gibi çeşitli kimyasal işlemler ile sentez uygulamaları, bu sentezlenen ürünlerin billurlandırma, ekstraksiyon ve distilasyon yöntemleri ile saflaştırılıp erime derecesi, ince tabaka kromatografisi (İTK) ve ödevli gruplarda tanınma tepkimeleri ile UV ve IR spektral analizleri yapılarak tanımlanması. 

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide24

ECZ 435  İLAÇ METABOLİZMASI (2+0) 2

İlaç metabolizmasına giriş, metabolizma tepkimelerinin amacı, farmasötik ve toksikolojik açıdan ilaç metabolizmasının önemi.  İlaç metabolizmasında faz I, II tepkimeleri ve enzimolojisi, metabolize olmayan bileşikler, ilaç metabolizması tepkimelerini etkileyen faktörler, non-enzimatik ilaç metabolizması, ön-ilaçlar, ilaç metabolizmasında etkinleşme ve etkinin sona ermesi, yapı-metabolik etki ilişkileri (sterik, elektronik etkiler, log P, pKa), ilaç metabolitlerinin özellikleri, ilaç metabolizması çalışmalarında kullanılan çeşitli deneysel teknikler.

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide25

ALAN DERSİ

ECZS 136  ANTİBİYOTİKLER ve

KEMOTERAPÖTİKLER (1+0) 1

Kemoterapide seçicilik, antibiyotikler ve kemoterapötiklerin özellikleri, etki mekanizmalarına göre sınıflandırılmaları, in vitro ve in vivo stabiliteleri,  etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri ve biyotransformasyonları verilecektir. Ayrıca en güncel ilaçlarla yeni geliştirilen ajanların yapıları ve özelliklerinden de bahsedilecektir.

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide26

ALAN DERSİ

ECZS 834  İLAÇ ETKEN MADDELERİNİN

ÜRETİMİ (2+0) 2

Organik sentez yönteminin tasarımı, retrosentetik yaklaşım, başlangıç maddelerinin seçimi, koruyucu gruplardan yararlanma. İlaç sentezinde sıkça kullanılan tepkime tipleri, yarı sentez ve ön ilaç sentezi, asimetrik sentez, stereoseçici tepkimeler. Sentez aşamasında verimi etkileyen faktörler. Elde edilen hammaddelerin saflaştırılması, sentez sırasında ortaya çıkan safsızlıkların belirlenmesi ve sorunun giderilmesi. Türkiye’de çeşitli firmalarda üretilen ilaç etken maddelerinin sentez ve üretim koşullarına örnekler.  İlaç etken maddeleri üzerinde yapılan kalite kontrolleri. Hammaddelerle ilgili uluslararası regülasyonlar, patent ve ruhsatlandırma aşamaları.

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide27

ALAN DERSİ

ECZS 831  İLAÇ ETKEN MADDELERİNDE YAPI AYDINLATILMASI (2+0) 2

Moleküler spektroskopinin temelleri; Ultraviyole (UV) spektroskopisi, İnfrared (IR) Spektroskopisi, Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi, Kütle Spektrometrisi yöntemlerinde cihazların çalışma esasları, işlevli grupların tanımlanması, spektrum alma teknikleri ve ilaç etken maddelerinin söz konusu spektral yöntemlerle yapılarının tayini; seçilmiş ilaç etken maddeleri ve çeşitli organik bileşiklerin yapılarının aydınlatılmasına ilişkin örnekler.

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide28

ALAN DERSİ

ECZS 732  İLAÇ ETKEN MADDE TASARIMI (2+0) 2

İlaç tasarımı ve keşfinin tarihsel gelişimi. İlaç reseptör etkileşmeleri, bu etkileşmelerde rol oynayan bağ tipleri, ilacın bağlanma, dağılım ve metabolizmasında su / yağ çözünürlüğün rolü. İlaç etkisinde stereokimyanın önemi, konformasyonel esneklik, rijid analoglar, yapı – etki ilişkilerinin yeni ilaç tasarımındaki önemi, asitlik–bazlığın ilaç etkisindeki rolü. Lider bileşik tanımlanmasında kullanılan yaklaşımlar: Doğal, metabolik, klinik, biyokimyasal, hedef makromoleküle göre tasarım, tarama, endojenik moleküllere dayalı tasarım, analog tasarımı, kombinatoryal kimya. Farmakofor tanımlanması, Lider bileşik modifikasyonu ve optimizasyonu, biyoizosterlik, ödevli gruplar üzerinde yapılan değişikliklerle biyolojik etki ve farmakokinetik özelliklerin iyileştirilmesi. Ödevli gruplardan kaynaklanan toksikolojik etkiler ve düzeltilmesi. Akılcı ilaç tasarımının başarılı uygulamalarına örnekler.

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008

slide29

ALAN DERSİ

ECZS 733  MEDİSİNAL KİMYA (2+0) 2

İlaç etkisine giriş: Farmakokinetik ve farmakodinamik fazlar, akılcı ilaç tasarımına giriş, stereokimya ve ilaç tasarımı, katı yapılı gruplar, konformasyon ve konfigürasyon. Yapı – etki ilişkileri: Ödevli grupların ilaç etkisine katkıları: Büyüklük ve şekil değişiklikleri, zincir ve sübstitüent değişiklikleri. Kantitatif yapı – etki ilişkileri: Partisyon parametreleri (log P, p), elektronik parametreler (s), sterik parametreler (Es, MR, MCI), Hansch analizi, Topliss karar ağacı, bilgisayar destekli ilaç tasarımı (CADD). Kombinatoryal kimya. İlaç çözünürlüğü: İlaçlarda suda çözünürlüğün önemi, suda çözünürlüğü artırıcı gruplar, dağılım katsayısı, yüzey aktif maddeler, yapıları ve etkileri. Hücre membranı ve hücre duvarı üzerine etki eden ilaçlar: Antifungal ve antibakteriyel ilaçlar. Enzim inhibitörleri: Etki mekanizmaları, enzimlerin aktif bölgeleri, enzime hedefli ilaç geliştirmeye örnekler (sülfonamidler, ADE inhibitörleri, COX–2 inhibitörleri), ilaç direncinde enzimlerin rolü. Kompleksler ve kelasyon ajanları: Yapıları, stabiliteleri, terapötik kullanımları, antikanser ajanlar. Reseptörler ve mesajcılar: Reseptörlerle bağ yapan ligandlar, ligand-cevap ilişkileri, agonistler, antagonistler ve kısmi agonistler. Nükleik asitleri hedefleyen ilaçlar: Antimetabolitler, antifolatlar, topoizomeraz inhibitörleri, alkilleyici ajanlar, etki mekanizmasına göre antiviral ilaçların gelişimi (NRTI, NNRTI).

Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel 15/11/2008