1 / 11

คู่มือการใช้โปแกรม หนังสือรับส่ง หนังสือราชการ

คู่มือการใช้โปแกรม หนังสือรับส่ง หนังสือราชการ. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดหนองคาย. หน้าจอหลัก. เปิดโปรแกรม ครั้งแรก ให้ login เข้าระบบ. admin. * * * * *. แต่ละฝ่ายงาน 5 ฝ่ายงานจะมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ไม่เหมือนกัน เพื่อการใช้งานให้เป็น สัดส่วน อย่างชัดเจน.

yasuo
Download Presentation

คู่มือการใช้โปแกรม หนังสือรับส่ง หนังสือราชการ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. คู่มือการใช้โปแกรม หนังสือรับส่ง หนังสือราชการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดหนองคาย

 2. หน้าจอหลัก

 3. เปิดโปรแกรม ครั้งแรก ให้ login เข้าระบบ admin * * * * * แต่ละฝ่ายงาน 5ฝ่ายงานจะมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ไม่เหมือนกัน เพื่อการใช้งานให้เป็น สัดส่วน อย่างชัดเจน

 4. หน้าหลัก

 5. รับภายนอก โปรแกรม ทำการระบุหมายเลขทะเบียนรับ ตัวอักษรใหญ่ง่ายต่อการตรวจสอบ เลือกชั้นความเร็วหนังสือรับ พิมพ์หมายเลขหนังสือรับ ระบบวันที่หนังสือรับ ลงวันที่ ......... ระบุวันที่หนังสือรับ รับวันที่ และระบุวันที่ปัจจุบัน อัตโนมัติ ระบุเวลาหนังสือรับ จะระบุเวลาปัจจุบัน อัตโนมัติ เลือกปุ่มบันทึก บันทึกเรียบร้อย จะมีรายการขึ้นที่ ตรงนี้ พิมพ์ ที่มาของหนังสือ เลือกการปฏิบัติรับเข้าฝ่าย มีด้วยกัน 5 ฝ่าย เลือกให้ถูกนะครับ เลือกหนังสือถึง พิมพ์เรื่องเข้าตรงนี้ หมายเหตุ ที่ต้องการระบบ ระบุหรือไม่ระบุก็ได้

 6. หลังจาก admin (เจ้าหน้าที่รับหนังสือ) ได้ บันทึก หนังสือรับภายนอกแล้ว หนังสือจะถูกส่ง ไปยัง ฝ่ายงานต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุในช่อง การปฏิบัติ • ต่อไปเป็นหน้าที่ ของ แต่ละฝ่ายงาน ที่มีหน้าที่ รับหนังสือเข้าฝ่ายงาน ตัวเอง

 7. ให้ login เข้าระบบ ของฝ่ายงานตนเอง ชื่อผู้ใช้ ได้แก่ admin : ธุรการกลาง ect0701 : อำนวยการ ect0702 : จัดการเลือกตั้ง ect0703 : พรรคการเมือง ect0704 : การมีส่วนร่วม ect0705 : สืบสวนสอบสวน ect0701 * * * * * ฝ่ายงานที่ได้รับหนังสือ ให้พิมพ์ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ของฝ่ายงาน ของตัวเอง เพื่อที่จะ เข้าไปยังระบบ หรือ หน้าหลักของ ฝ่ายงาน

 8. หลังจากบันทึก ข้อมูลจากข้างบน จะ ถูกส่งลงมา ตรงนี้ แปลว่าทำการ บันทึกภายในเรียบร้อย พิมพ์ชื่อผู้รับหนังสือ ในฝ่าย คลิกเลือกรายการที่ต้องการรับเข้า คลิกเลือก บันทึก ให้ทำการเลือก เมนู หน้าหลัก เลือก การรับ มีรับเอง และ รับแทน

 9. หน้า พิมพ์รายงาน รับภายในของแต่ละฝ่ายงาน คลิกเลือกรายการที่ต้องการค้นหา คลิกเลือกวันที่ ถ้าต้องการระบุวันที่ กำหนดวันที่ เริ่มต้น ต้องการค้นหา กำหนดวันที่ สิ้นสุด ที่ต้องการค้นหา ระบุคำ ที่ต้องการค้นหา คลิกปุ่มค้นหา เพื่อหาข้อมูลตามที่ ค้นหา คลิกปุ่ม เครื่องพิมพ์ เพี่อทำการพิมพ์ รายงาน ตัวอย่างรายงาน ที่แสดงรายละเอียดครบ ตามที่ต้องการ

 10. หน้า พิมพ์รายงาน รับหรือส่งภายนอก ของ admin จะเป็นรายงานทั้งหน่วยงาน กกต. คลิกเลือกรายการที่ต้องการค้นหา คลิกเลือกวันที่ ถ้าต้องการระบุวันที่ กำหนดวันที่ สิ้นสุด ที่ต้องการค้นหา กำหนดวันที่ เริ่มต้น ต้องการค้นหา ระบุคำ ที่ต้องการค้นหา คลิกปุ่มค้นหา เพื่อหาข้อมูลตามที่ ค้นหา คลิกปุ่ม เครื่องพิมพ์ เพี่อทำการพิมพ์ รายงาน ตัวอย่างรายงาน ที่แสดงรายละเอียดครบ ตามที่ต้องการ

 11. ขอขอบคุณครับ สอบถามเพิ่มเติม: ร้านซีซีทีวี เน็ตเวิร์ค ( CCTV-NETWORK SHOP ) คุณวรเดช ปทุมกาญจนกุล ( ผู้จัดการร้านฯ ) โทร. 087-7704278 , 086 - 4556559 E-Mail : cctv-network@hotmail.com

More Related