1 / 24

Výstupy LHP

Výstupy LHP. Konania pre vyhotovenie LHP Súčasti LHP. Konania pre vyhotovenie LHP. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti plánu oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva

yaron
Download Presentation

Výstupy LHP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Výstupy LHP Konania pre vyhotovenie LHP Súčasti LHP

 2. Konania pre vyhotovenie LHP • Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti plánuoznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva • Lesné celky sú územne ucelené časti lesov, pre ktoré sa vyhotovuje lesný hospodársky plán. Určuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka alebo správcu alebo z vlastného podnetu. Lesné celky musia byť určené najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti LHP

 3. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti plánu, že obstará vyhotovenie plánu u osôb podľa § 42 ods. 1. • Ak vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa neoznámi že obstará vyhotovenie plánu výber vyhotovovateľa plánu zabezpečí verejný obstarávateľ. S úspešným uchádzačom uzatvorí zmluvu o vyhotovení plánu najneskôr do 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa skončí platnosť plánu. Tieto skutočnosti oznámi vlastníkovi alebo správcovi a obhospodarovateľovi lesa.

 4. Po uzatvorení zmluvy s vyhotovovateľom plánu vyhotovovateľ plánu vypracuje správu o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie plánu pre príslušný lesný celok ktorú predloží príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, najneskôr do konca februára posledného roka platnosti plánu. ( I. etapa zmluvy ) • Lesy osobitného určenia musia byť vyhlásené do predloženia správy, inak sa v konaní o vyhotovení plánu táto kategória lesa nezohľadňuje.

 5. O výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pripomienok a požiadaviek ostatných orgánov a organizácií sa vyhotoví protokol,ktorý obsahuje pokyny na vyhotovenie plánu a termín predloženia návrhu plánu orgánu ŠS LH hospodárstva najneskôr do 15. decembra  posledného roku platnosti plánu. • Konanie o vyhotovení plánu sa začína dňom vyhotovenia protokolu • Na pripomienky a požiadavky ostatných orgánov a organizácií uplatnené po vyhotovení protokolu sa neprihliada.

 6. Vonkajšie práce – opis porastov a plán hospodárskych opatrení • Hospodárske opatrenia v období od skončenia platnosti plánu do schválenia návrhu plánu navrhuje vyhotovovateľ plánu a odsúhlasuje ich orgán ŠS LH po prerokovaní s vlastníkom, správcom a obhospodarovateľom lesa a s dotknutými orgánmi štátnej správy. • Prerokovanie návrhu LHP s obhospodarovateľom lesa (vlastníkom, OLH) a s dotknutými orgánmi a organizáciami. (II.etapa zmluvy)

 7. predloženie návrhu plánu orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najneskôr do 15.decembra  posledného roku platnosti plánu. (III. etapa zmluvy) • Návrh plánu schvaľuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva po záväznom vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, rozhodnutím, ktorého prílohou je plán. • Ak predložený návrh obsahuje nedostatky, ktoré zabraňujú jeho schváleniu, vráti ho vyhotovovateľovi plánu a určí požiadavky alebo podmienky, po splnení ktorých možno plán predložiť na jeho schválenie. (IV.etapa zmluvy)

 8. O schválení plánu rozhodne najneskôr do jedného roka od začatia konania o vyhotovení plánu; ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť. Účastníkom konania a zúčastneným osobám sa doručuje len oznámenie o schválení plánu. Odvolanie proti rozhodnutiu o schválení plánu nemá odkladný účinok; účastník konania sa môže odvolať len v tej časti, ktorá sa ho týka. • Odovzdanie LHP podľa platného rozdelovníka vydaného ministerstvom. (V.etapa zmluvy)

 9. Súčasti LHP Súčasťami plánu vyhotoveného pre lesný celok sú najmä: • všeobecná časť, • opis dielcov, • plán hospodárskych opatrení, • plochová tabuľka, • prehľadové tabuľky, • obrysová a porastová mapa.

 10. Opis diecov obsahuje základné údaje o JPRL v tabuľkovej forme (číselné a textové) • Plán hospodárskych opatrení obsahuje číselné údaje o plánovaných opatreniach v JPRL doplnené stručným textom. • Opis a plán hospodárskych opatreni je uvádzaný v LHP v jednotnej tabuľkovej forme za každú JPRL

 11. Plochová tabuľka obsahuje údaje o plochách LPF nacházajúcich sa na území LC • V plochovej tabuľke sú uvedené výmery JPRL a ostatných pozemkov nachádzajúcich sa na LPF spolu s údajmi o vlastníctve a obhospodarovateľoch • Ďalej sú tu uvedené sumárne údaje o plochách za celý LC

 12. Všeobecná časť LHP obsahuje časti: 1. Slovný a číselný prehľad o LC • Určenie LC. • Zaradenie LC do lesných oblastí a podoblastí. • Prehľad výmer LC podľa vlastníckych celkov (ďalej len „VC“) a lesných hospodárskych celkov (ďalej len „LHC“). • Výmera LC v členení podľa druhu pozemkov. • Porovnanie súčasnej výmery lesných pozemkov v obvode LC s výmerou lesných pozemkov v predchádzajúcom LHP. • Porovnanie súčasnej výmery lesných pozemkov v obvode LCso stavom katastra nehnuteľností (ďalej len KN).

 13. Prehľad lesných pozemkov v obvode LC v členení podľa vlastníckych celkov (obhospodarovateľov lesných pozemkov). • Kategorizácia lesov - prehľad výmer LC v členení podľa kategórií a subkategórií lesov. • Kategorizácia lesov - prehľad výmer VC v členení podľa kategórií a subkategórií lesov.

 14. 2. Ťažbová úprava lesa • Štruktúry lesných porastov LC a ich očakávaný vývoj. • Stanovenie a zdôvodnenie výšky ťažieb a ich vývoja, výber ťažbového ukazovateľa. • Sumárne údaje z LHP za LC • Sumárne údaje z LHP za vlastnícke celky VC. • Zoznam JPRL s plánovaným holorubným hospodárskym spôsobom v členení podľa VC.

 15. 3. Modely hospodárenia (základné rozhodnutia a ciele hospodárenia) • Obsahujú tabuľkový prehľad modelov vyskytujúcich sa na území LC • Vysvetlivky skratiek • Prípadný komentár k úpravám modelov

 16. 4. Správy a protokoly z konania  o vyhotovení LHP • Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie LHP. • Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a pokynoch na vyhotovenie LHP. • Príslušným KLÚ určené „Dodatky“ k  „Protokolu o výsledkoch prerokovania správy o hospodárení a pokynoch na vyhotovenie LHP“. • Protokol o výsledkoch a  záveroch z prerokovania návrhu plánu pre LC. • Zápisy z kontrolných dní týkajúcich sa vyhotovenia LHP

 17. 5. Prehľadové tabuľky LC • Prehľad plôch drevín a zakmenenia podľa vekových stupňov. • Prehľad plošného zastúpenia drevín a priemerných bonít podľa vekových stupňov. • Prehľad zásob drevín podľa vekových stupňov. • Prehľad ťažieb drevín na desaťročie podľa vekových stupňov. • Prehľad zalesnenia podľa drevín. • Prehľad prírastkov drevín. • Prehľad prírastkov drevín podľa kategórií lesa.

 18. 6. Ďalšie potrebné údaje súvisiace s plánom • Opis hranice LC. • Náležitosti LHP. • Zoznam lesných porastov VC s povolením predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine v zmysle § 20 ods. 4 zákona. • Zoznam lesných porastov VC uznaných ako zdroj reprodukčného materiálu (uznaný porast a rodičovský - výberový strom). • Technická správa.

 19. Technická správa obsahuje: • Mená pracovníkov podielajúcich sa na vyhotovení LHP • Zoznam zákonných predpisov • Spôsob zariadenia JPRL s dvomi a viacerými užívateľmi • Spôsob vyhotovenia jednotlivých druhov lesníckych máp • Spôsob zisťovania porastových zásob • Spôsob stabilizácie hraníc • Čierne plochy • Zoznam jednotlivých obhospodarovateľov a OLH

 20. 7. Rozhodnutie KLÚ o schválení LHP 8. Prílohy Do príloh všeobecnej časti LHP sa zaradia všetky dôležité dokumenty, komentáre, odborné posudky, schvaľovacie dekréty, potvrdenia, zápisy, tabuľkové prehľady, ktoré sa svojim obsahom dotýkajú vyhotovenia LHP.

 21. Obrysová a porastová mapa • Obrysová mapa v mierke 1 : 10 000 vyhotovená podľa platného mapového štandardu • Porastová mapa v mierke 1 : 10 000 vyhotovená podľa platného mapového štandardu

 22. Štandard rozdeľovníka súčastí LHP vyhotovovaných od r. 2008 vydaný SL MPSR pod č. 4697/2007-710 zo dna 12.11.2007 Štandardné textovo – číselné súčasti LHP Štandardné mapové súčasti 11) Tlačená aj elektronická forma 12) Tlačená forma 13) Elektronická forma 14) Do termínu odovzdania definitívnej tlačenej mapy túto nahrádza provizórna mapa vyhotovená vyhotovovateľom LHP

 23. Výpis z plánu vyhotovený na žiadosť vlastníka alebo obhospodarovateľa lesa • opis dielcov, • plán hospodárskych opatrení, • obrysová a porastová mapa.

 24. Ďakujeme za pozornosť

More Related