p c s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
P É C S PowerPoint Presentation
Download Presentation
P É C S

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

P É C S - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

P É C S. A Közterület-felügyelet fejlődése a szakképzés területén 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

P É C S


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p c s

P É C S

A Közterület-felügyelet fejlődése a szakképzés területén

2009.

slide2

Dél-dunántúli Régió Szakképzési KonferenciájaA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET FEJLŐDÉSE A SZAKKÉPZÉS TERÜLETÉN 2009. június 26. Készítette: SCHRANZ RICHÁRD közterület-felügyelet vezetőKFOSZ elnöke

i a k zter let fel gyeletek megalak t sa alapfiloz fia
I.A Közterület-felügyeletekmegalakítása(Alapfilozófia)

A közterületek rendje és tisztasága a lakosság közérzetét, szubjektív

biztonságérzetét, a kultúrált település kialakítását befolyásoló

tényező.

A megalakulást, működést befolyásoló jogszabályok:

 • 3/1983. (I.29.) MT rendelet Főv .Közterület-felügy. megalakítása
 • 16/1984. (III.18.) MT rendelet Közterület-felügy. megalakítása
 • 1990.évi LXV. tv.8.§(1) Önkormányzatokról szóló tv.
 • 1994.évi XXXIV.tv. Rendőrségről szóló tv.
 • 96/2000.(XII.11.) OGY. Hat. Nemzeti drogstratégia
 • 1999. évi LXIII. tv. Közterület-felügyeletekről szóló tv.
 • 43/1999. (XI.26.) BM rend. A felügyelői intézkedések végrehajt.
 • 42/1999. (XI.24.) BM rend. A közterlet-felügyelői vizsga követelményrendszerének részletes szab.
k zter let fel gyeletek ter leti megoszl sa
Közterület-felügyeletekterületi megoszlása
 • Fővárosi Közterület-Felügyelet és önálló kerületi felügyeletek ( kb.300-300 fő)
 • Megyei jogú városok felügyeletei ( kb. 400-450 fő)
 • Városok, községek, üdülőhelyek felügyeletei

(kb. 500 fő)

 • Települési önkormányzati, kistérségi társulások

Jelenleg összesen, mintegy 220 településen működik felügyelet, mintegy 1600 fővel

k zter let fel gyeletek m k d s k szerint
Közterület-felügyeletekműködésük szerint
 • Önálló szervezeti egység
 • Polgármesteri hivatal keretében
 • Társulási formában (többcélú kistérségi társulás)

Közterület fogalma: Minden közforgalom számára megnyitott terület

a k zter let fel gyelet feladatai ltal nos megfogalmaz s
A Közterület-felügyelet feladatai(általános megfogalmazás)
 • Közterületek jogszerű használatának, engedélyhez, útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
 • A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése ill. szankcionálása.
a k zter let fel gyelet feladatai k zrem k d s
A Közterület-felügyelet feladatai(közreműködés)
 • a közrend, közbiztonság védelmében
 • a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében
 • a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében
 • a bűnmegelőzésben (baleset-megelőzés)
 • az önkormányzati vagyon védelmében
 • az állat-egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában
h tk znapi tev kenys gek feladatok
Közterület foglalási engedélyek ell.

Vásári és piaci szabályok betart. ell.

Köztisztasági szabályok betart. ell.

Közúti szennyezések ell. (sár,egyéb)

Hó és síkosság-mentesítés ell.

Közterületi hirdetmények ell.

Falfirkák megakadályozása

Játszóterek, szabadidő-parkok ell.

Engedély nélküli útfelbontások ell.

Zöldterületek, fák, növények ell.

Növényvédelmi intézk. (parlagfű )

Állat-egészségügyi rend. betart.

Eb-tartási szabályok ell.

Zajszint mérése

Roncs, üzemképtelen járm. elszáll.

Köztemetők rend. ell.

Hajléktalanok, koldusok, kéregetők ell.

Mozg.kor. ig. jogosultságának ell.

Kerékbilincs fel-leszerelése

Hulladékszállítási szerz. ell.

Illegális hulladéklerakók felderítése

Illegális tűzgyújtás ell.

Tiltott fürdőzés, jégen tartózkodás ell.

Rendezvények biztosítása

Közös szolgálatok együttműk. partn.

Önkormányzati objektum őrzése

Hatósági intézkedés biztosítása

Rendkivűli helyz. (robbanószer bizt.)

Oktatás, képzés, tájékoztatás

Egyéb feladatok

„Hétköznapi” tevékenységek, feladatok:
a k zter let fel gyel
A közterület-felügyelő:
 • Intézkedésre jogosult hivatalos személy
 • Köztisztviselő
 • Egészségügyileg és fizikailag alkalmas, értelmes magyar állampolgár
 • Szakmai képesítéssel rendelkezik
 • Egyenruhás, szükséges dokumentumokkal rendelkezik
a fel gyel i int zked sek
felvilágosítást kérhet

igazoltathat

feltartóztathat

előállíthat

helyszíni bírságot szabhat ki

feljelentést kezdeményezhet

dolgot visszatarthat

Terület-felügyeleti rendszert üzemeltethet

tájékoztat, felhívást alkalmaz

kerékbilincset alkalmazhat

önkormányzati épületet lezárhat

dokumentálhat, adatokat kezelhet

járművet elszállíttathat

Közigazgatási bírságot kezdeményezhet

A felügyelőiintézkedések:
a feladat v grehajt s nak eszk zei jogszer int zked s eset n
A feladat végrehajtásának eszközei:(jogszerű intézkedés esetén)
 • Testi erőt
 • Könnygázszóró palackot
 • Szolgálati kutyát
 • Rendőrbot, gumibot használata

Lényeges elem: csak önvédelemre, nem az intézkedés

kikényszerítésére !

egy ttm k d sek kialak t sa
Jogszabályi háttér: 1999.évi

1994.évi

Határőrség

Rendőrség

Vám-és pénzügyőrség

Tűzoltóság

APEH

Polgári védelem

Katasztrófavédelem

LXIII. törvény

XXXIV. törvény

Polgárőrség

Nemzeti parkok

Egyéb állami ellenőrző, önkormányzati és társadalmi szervezetek

Egyházi és karitatív szervezetek

Együttműködések kialakítása :
a t rsadalmi b nmegel z s vonatkoz s ban kiemelt priorit sok s beavatkoz si ter letek
A társadalmi bűnmegelőzés vonatkozásában kiemelt prioritások és beavatkozási területek:
 • A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése
 • A városok biztonságának fokozása közterület-felügyelet
 • Családon belüli erőszak megelőzése
 • Az áldozattá válás megelőzése, áldozat segítés, az áldozat kompenzációja
 • A bűnismétlés megelőzése
a biztons gi rendszer elemei kv zi az eg sz t rsadalom
A biztonsági rendszer elemei: „kvázi az egész társadalom”
 • A bűnüldözés és igazságszolgáltatás szervezeti egységei

(rendőrség, ügyészség, bíróság stb.)

 • Az állam meghatározott intézményei, ágazati szervezetei

(minisztériumok, orsz. hatáskörű szervek stb.)

 • Az önkormányzatok és önkormányzati intézmények

(polgármesteri hivatal, közterület-felügyelet,tűzoltóság stb.)

 • Egyes társadalmi szervezetek (polgárőr egyesületek, vagyonvé-delmi kamarák, alapítványok stb.)
 • A gazdasági versenyszféra egyes elemei ( vállalatok, gazdasági társaságok, személy- és vagyonvédelmi váll. stb.)
 • Az egyének, emberi közösségek ( önvédelmi reflexek, szomszédsági mozgalmak)
az nkorm nyzatok s int zm nyeinek feladatai
Az önkormányzatok és intézményeinek feladatai:
 • Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció és cselekvési program kialakítása.
 • Közbiztonsági és bűnmegelőzési bizottságok létrehozása, működtetése.
 • Intézményi együttműködés koordinálása (bűnmegelőzésben szerepet játszók)
 • A helyi lakosok közbiztonsággal kapcsolatos véleményének felmérése (lakossági fórumok, célzott vizsgálatok,stb.)
 • A társadalmi kirekesztettség csökkentése
 • Leszakadó övezetek kialakulásának megelőzése
 • Kommunikáció és koordináció a társadalmi szférával, médiával
 • Közterület-felügyeletek létrehozása, hatékony működtetése
tov bbi feladatok
További feladatok:
 • Terület-felügyeleti rendszerek telepítése, működtetése
 • Területek biztonságának megteremtése
 • A helyi munkáltatók és az üzleti szféra érdekeltségeinek megteremtése
 • Szórakozóhelyek nyitvatartási rendjének szabályozása
 • A várospolitika célirányos kialakítása (várostervezés, településrendezés, építés, foglalkoztatási kérdések, stb.)
 • Anyagi források megteremtése a bűnmegelőzéshez, a biztonsági rendszer koordinációjához, pályázatokhoz, programokhoz
a telep l sek lhet s g t zavar t nyez k
A települések „élhetőségét” zavaró tényezők:

A városlakók életminőségét nemcsak a bűncselekmények alakulása, hanem a közterületeken tapasztalható egyéb jogsértések és zavaró körülmények is befolyásolják, ilyenek:

 • Falfirkák, plakátozások
 • Utcai engedély nélküli kereskedések, zsibvásár
 • Köztisztasággal összefüggő jogsértések
 • Hajléktalanok, kéregetők , erőszakosan koldulók
 • Közutak rossz minősége, ésszerűtlen forgalomszervezés
 • Kulturálatlan, erőszakos közlekedés
 • Tömegközlekedés hiányosságai
 • Koncepció nélküli településrendezés
 • Közbiztonság alacsony szintje stb.
az nkorm nyzatok felel ss ge
Az önkormányzatok felelőssége
 • Nem érzi kellően a felelősségét a helyi közbiztonság és bűnmegelőzés alakításában
 • Az eddigi „gyakorlatnak” megfelelően a rendvédelmi szervekre, különösen a rendőrségre hárítja
 • Késik a felismerés, a szemléletváltás
 • Nem érzékeli a közbiztonság gazdasági környezetre gyakorolt hatását
 • A társadalom (egyén és közösség) tagjaiban megfogalmazódó biztonsági igényeket nem érvényesíti fejlesztési elképzeléseiben
 • Az együttműködési és kommunikációs készség nem kielégítő
 • A közterület-felügyelet nem végzi kielégítően, hatékonyan a munkáját
a v rhat jogszab lyi v ltoz sok a 2008 2009 vi t rv nym dos t s elemei
A várható jogszabályi változások, a 2008 -2009. évi …..törvénymódosítás elemei
 • Közreműködés a bűnmegelőzésben
 • Terület-felügyeleti rendszerek üzemeltetése
 • Gépjármű-elszállítás
 • Adatlekérés (költségmentes)
 • Önvédelmi, kényszerítő eszköztár bővítése (rendőrbot, gumibot)
 • Közigazgatási bírság kezdeményezése
ii a szakk pz s fejl d se
II.A szakképzés fejlődése
 • 1983-1999. A felügyeletek megalakulásának szakasza

1999. 42/1999.(XI.24.) BM rendelet

1999. évi LXIII. A közterület-

felügyeletekről szóló törvény

 • 1999-2005. A szakmai megerősödés szakasza

2005. 28/2005.(VI.18.) BM rendelete

 • 2005-2008. A szakmai kiteljesedés szakasza

2008. 15/2008.(VII.28.) IRM rendelet

 • 2009.- A „szép és eredményes jövő” szakasza
a szakk pz s oktat s fontoss ga
A szakképzés-oktatás fontossága
 • Az oktatás ,nevelés , szakképzés nélkül nincs fejlődés
 • Országosan egységes szakmai végrehajtás, gyakorlat
 • Szakszerű, jogszerű, ember központú intézkedések
 • Együttműködés egyik alapkérdése, feltétele
 • Folyamatos szakmai képzés, naprakész tudás
 • Egymásra épülő modulok, különböző szintek
 • Egyes feladatok csak emeltszintű képzés után végezhetők
 • A szakosodás egy szint (felügyelet nagyság) felett szükséges
 • A szakképzés is folyamatosan fejlődik (kellene)
szakmai k szs gek kompetenci k
Szakmai készségek- kompetenciák
 • Szakmai készségek : számítógép használat,

szakmai nyelvű beszédkészség …..

 • Személyes kompetenciák : állóképesség,

önállóság,

döntésképesség,

pontosság ……

 • Társas kompetenciák : kapcsolatteremtő készség,

közérhetőség,

udvariasság ……..

 • Módszer-kompetenciák : információgyűjtés,

okok feltárása ……

az okj s szakk pes t s f bb param terei
Az OKJ-s szakképesítés főbb paraméterei
 • A szakképesítésmegnevezése: közterület-felügyelő
 • Szükséges szakmai és iskolai végzettség: érettségi
 • Előzetes szakmai gyakorlat: nincs
 • Képzési idő : 360 óra - 70 % elmélet (60%)

- 30 % gyakorlat (40%)

slide25

A szakképesítés szakmai követelményeiA foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok(feladat-centrikus megközelítés)

 • Személyi szabadságot és más állampolgári jogokat korlátozó, vagy azokat közvetlenül érintő intézkedések

(közterület védelmi int., vagyonvédelmi int., adatkezelés, szankciók, kényszer-intézkedések )

 • Személyi szabadságot és más állampolgári jogot nem korlátozó int.

( ált. intézkedések, hatósági ellenőrzés)

szakmai k vetelm nyek
Szakmai követelmények
 • Jogi ismeretek: - büntetőjogi,

- büntetőeljárás-jogi,

- államtudományi ismeretek,

- szabálysértési jog,

- közigazgatási hatósági eljárás,

- polgári jog,

 • Szakmai ismeretek: - jogállás kérdése,

- intézkedések,

- adatkezelés,

- a feladat végrehajtás eszközei,

- jogorvoslat kérdése …..

 • Bűnmegelőzési ismeretek
 • Önvédelmi ismeretek
szakmai vizsgak vetelm nyek eredm nyes modulz r vizsga megl te
Szakmai vizsgakövetelmények(eredményes modulzáró vizsga megléte)
 • „Szituációs” vizsgafeladat (jogszabályi háttér ismerete)
 • „Helyzetfelismerő” vizsgafeladat ( észlelés, megfigyelés, intézkedés)
 • Szakmai feladat végrehajtása (pl. szabálysértési bírságolás)
 • Konfliktus kezelése (megelőzése), kommunikáció
 • Önvédelmi fogások, kényszerítő (védelmi) eszközök használata
sszefoglal s rt kel s amennyiben mindenki j l v gezte a munk j t
Összefoglalás- értékelés( amennyiben mindenki jól végezte a munkáját)
 • Élhetőbb, kultúráltabb települések
 • Elégedett önkormányzatok és állampolgárok
 • „Munkanélküli” ellenőrző, felügyeletet gyakorló szervek
 • Elégedett, kiegyensúlyozott közterület-felügyelők