slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Senter for e-læring (SEL) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Senter for e-læring (SEL)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Senter for e-læring (SEL) - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Verktøykasse for underveisvurdering og tilbakemelding Torunn Gjelsvik , Senter for e- læring Anne Swanberg , Senter for e- læring. Senter for e-læring (SEL). Pedagogisk kompetansesenter for hele BI Spesialfelt: bruk av IKT i undervisningen Aktuelt prosjekt: Nytt LMS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Senter for e-læring (SEL)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Verktøykassefor underveisvurdering og tilbakemeldingTorunnGjelsvik, Senter for e-læringAnne Swanberg, Senter for e-læring

Workshop kursansvarlige 17.11.09

senter for e l ring sel
Senter for e-læring (SEL)

Workshop kursansvarlige 17.11.09

 • Pedagogisk kompetansesenter for hele BI
 • Spesialfelt: bruk av IKT i undervisningen
  • Aktuelt prosjekt: Nytt LMS
 • Målgruppe: BIs faglige i undervisning
 • Tips Blackboard/It’s Learning: www.bi.no/foreleser
slide3

ASSESS 2010

Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med underveisvurdering i høyere utdanning

- i mellomstore og store klasser -

Workshop kursansvarlige 17.11.09

utfordringer
Utfordringer

Workshop kursansvarlige 17.11.09

 • Den fagansattes utfordring:
  • Store klasser – problem med tilbakemelding
  • Mye jobb med tilbakemelding
 • Høyskolenes utfordring:
  • Kursdesign-strategier og prosesser
  • Store klasser = kostnadsbesparende….
  • Prosessvurdering = kostnadsdrivende…. Eller?
noen l sninger
Noen løsninger

Workshop kursansvarlige 17.11.09

Ny LMS - bruk av læringsplattform som viktigste ”logistikkleverandør”

Innføring av arbeidskrav (obligatoriske aktiviteter underveis, uten summativ vurdering)

Aktivisering av studenter underveis

Mer automatisering og effektivisering

prosjektide
Prosjektide
 • Tilby faglige ansatte verktøy for planlegging og gjennomføring av undervisning med prosessvurdering
 • Prosjektmål: En utprøvd metode for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning der prosessvurdering inngår. Utvikling av en verktøykasse til hjelp planlegging og gjennomføring.
 • For BI: Hjelp til å implementere Bachelor-reformen

Workshop kursansvarlige 17.11.09

slide7

Hovedprosjekt

Utvikling metode

HiST, HiNT,BI

Prosjektledelse: BI

FASE 1

Feb-Jun 09

Delprosjekt/Pilot

Verktøyanvendelse

HiST

Delprosjekt/Pilot

Verktøyanvendelse

HiNT

Delprosjekt/Pilot

Verktøyanvendelse

BI

FASE 2

Jun 09-Jun 10

Forts. hovedprosjekt

Evaluering og avslutning

HiST, HiNT, BI

Prosjektledelse: BI

FASE 3

Jul-des 10

tid

Workshop kursansvarlige 17.11.09

academic susan
Academic Susan

Workshop kursansvarlige 17.11.09

non academic robert
Non-Academic Robert

Workshop kursansvarlige 17.11.09

hvorfor mer tilbakemelding
Hvorfor mer tilbakemelding?

Workshop kursansvarlige 17.11.09

Foruten:

1) Overordnede føringer

 • Bologna-prosessen (Europa)
 • Kvalitetsreformen (Norge)
 • Opprettelsen av NOKUT

2) Interne prosesser BI

 • Bachelor- og masterreformene

Såøkerstudentmassenog vi fårflere “Roberter”

oppgaveverkt y automatisert tilbakemelding
Oppgaveverktøy – automatisert tilbakemelding

Workshop kursansvarlige 17.11.09

 • Verktøy for produksjon av digitale tester og spørsmålsbaser
 • Mange ulike oppgavetyper, flest med automatisert tilbakemelding
 • Eks. multiple choice, multiple answer, true/false, matching, ordering
 • Mulig å teste på flere nivåer? (ref. Blooms)
 • Oppnår vi for eksempel både kunnskapsmål og ferdighetsmål, ref. kursbeskrivelsen?
fordeler med automatiserte tester
Fordeler med automatiserte tester

Workshop kursansvarlige 17.11.09

Motiverer og aktiviserer studentene

Gir umiddelbar tilbakemelding og resultat

Tidsbesparende for lærer mht. retting

Gjenbrukbart læringsinnhold

Kan brukes diagnostiserende, gi en pekepinn for den videre læringsprosessen

100 % objektiv vurdering

Effektiv repetisjon av pensum

Mulighet for tilpasset/utdypende tilbakemelding for rette og gale svar

ulemper farer ved bruk av flervalgstester
Ulemper/farer ved bruk av flervalgstester

Workshop kursansvarlige 17.11.09

Kan påvirke læringen i instrumentell retning

Kan virke begrensende, særlig hvis multiple choice er eneste oppgavetype

Krevende for lærer å utvikle, må ha gode spørsmål og svaralternativer (både riktige og gale svar)

Tester kun faktakunnskap???

hvor langt opp i pyramiden kan vi komme
Hvor langt opp i pyramiden kan vi komme?

Workshop kursansvarlige 17.11.09

kursbeskrivelse b k 3411
Kursbeskrivelse BØK 3411

Workshop kursansvarlige 17.11.09

Kunnskapsmål: Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger (med verktøy menes sammenhenger, metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet).

Ferdighetsmål: Etter endt kurs skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer (herunder kontrollere de kilder som er anvendt).

arbeidskrav i kurset
Arbeidskrav i kurset

Workshop kursansvarlige 17.11.09

Minst 5 av 8 obligatoriske innleveringer må være godkjent

Innleveringene består av 10 spørsmål, hvorav minst 2 må være riktig

3 forsøk per test

Studentene får umiddelbar tilbakemelding på poengscore, mens hjelp til oppgaveløsning skjer i klasserom

eksempel
Eksempel

Workshop kursansvarlige 17.11.09

I denne oppgaven skal du se bort fra merverdiavgift. En bedrift benytter lineære avskrivninger for sine maskiner. Avskrivningssatsen er 20%. Maskinene ble kjøpt inn ved inngangen til året 20x1 for kr 2 200 000. Årlige avskrivninger ble fastsatt til kr 400 000. Ved utløpet av perioden for antatt levetid ble maskinen solgt for kr 175 000 mer enn dens bokførte verdi. Hva var salgssummen? Oppgi salgssummen i hele kroner uten tusenskiller.

resultater fra b k3411 h2009
Resultater fra BØK3411 H2009

Workshop kursansvarlige 17.11.09

erfaringer
Erfaringer

Workshop kursansvarlige 17.11.09

Høy deltakelse – ”alle er med”

Få ”ikke godkjent”

80/20 – snudd om – studentene er bedre forberedt til undervisning

Bieffekt: studenten tar tester flere ganger for å lære mer

”Smertefri” avvikling

Lite administrativt arbeid

Vellykket bruk av nettet som supplement til forelesning

vite mer om flervalgstester
Vite mer om flervalgstester?
 • Munkvold mfl.: Nettbasert undervisning. Kristiansand, Høyskoleforlaget 2008
 • Sirnes, S.-M.: Flervalgsoppgaver – konstruksjon og analyse. Bergen, Fagbokforlaget 2005
 • Svein Lie: Om testteori og flervalgsoppgaver. Presentasjon på Inspirasjonsdag for forelesere ved Handelshøyskolen BI, 2008 (tilgjengelig fra www.inspirasjon.binettstudier.no

Workshop kursansvarlige 17.11.09

pedagogisk rammeverk
Pedagogisk rammeverk

Workshop kursansvarlige 17.11.09

Hva gjør vi for å hjelpe Robert?

 • Utvikle undervisning etter Bigg’s “constructive alignment”
  • Kursbeskrivelsene legger premissene
 • Utvikle tilbakemeldingsaktiviteter
  • Teori underbygger at tilbakemelding er sentralt i læringsløpet
 • Aktivitet fremmer læring (Dewey)
  • Se - høre –gjøre (studentene produserer)
slide25

Constructive alignment

eller

Samstemt undervisning

Læringsmål

Eksamen

Aktivitet 1-N

(Biggs & Tang, 2007)

Workshop kursansvarlige 17.11.09

slide26

1

Læringsmål

Eksamen

Aktivitet 1

Aktivitet 1

Aktivitet 2

Aktivitet 3

Aktivitet 4

Aktivitet 5

Aktivitet 6

Workshop kursansvarlige 17.11.09

slide27

Aktivitet 1

Sjekk mot læringsmål og eksamen

Sjekk mot øvrige kursaktiviteter

Aktivitet 1

Valg av første kursaktivitet

Hva skal denne bestå i?

Hva er hensikten med aktiviteten?

Hvordan støtter den opp om læringsmålet?

Hvordan støtter den opp om eksamen?

Workshop kursansvarlige 17.11.09

slide28

På nettet

 • Interaktive tester
 • Automatisert tilbakemelding
 • (regning – begrepsinnlæring)
 • Mapper
  • Arbeidsmapper
  • Vurderingsmapper
 • Medstudentvurdering
  • Høy grad av automatisering
 • Innleveringer
 • Diskusjongrupper (og blogg)
 • Simuleringer
 • Samskriving (wiki )
 • I klasserommet
 • Tilbakemelding i plenum
 • Gjennomgang av løsningsforslag
 • (utregninger , eks.oppg. drøftinger)
 • Tilbakemelding via medstudenter
 • Grupper
 • Summegrupper
 • One-minute-paper
  • Egen Refleksjon
  • Tilbakemelding på undervisning
  • Grunnlag for plenumstilbakemelding
 • Casepresentasjoner
 • Kombinasjoner
 • Videosnutter m/MC eller refleksjonsoppgave – diskusjon i plenmum
 • Interaktiv oppgave (digital ressurs) som forberedelse til forelesning
 • Interaktiv oppgave som kontroll av kunnskaper fra forelesning
 • Polling før, underveis og etter forelesning

Workshop kursansvarlige 17.11.09

eksempel1
Eksempel

Feedback memo

(Filene, 2005, p15)

The mainpointoftoday’sclass is

___________________________

Whatinterestedme most is

___________________________

What I don’t understand is

___________________________

Name (optional)______________

Workshop kursansvarlige 17.11.09

slide31
Workshop kursansvarlige 17.11.09

Læringsmål

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende psykologiske, ledelsesfaglige og organisasjonsteoretiske kunnskaper som er relevante for arbeidslivet og for videre studier i andre organisasjons- og ledelsesfag.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier og hvordan disse relateres til effektivitet i organisasjoner.

Holdningsmål

Studentene skal utvikle forståelsefor at psykologiske egenskaper og prosesser og organisasjonsmessige betingelser har stor betydning for optimal fungering i arbeidslivet.

tema 7 l ring l o
Tema 7 Læring – L.O.

Workshop kursansvarlige 17.11.09

 • definere begrepet læring
  • kunnskap om = nivå 1
 • gjøre rede for ulike former for læring
  • kunnskap om = nivå 1
 • drøfte forholdet mellom erfaring og læring
  • forstå = nivå 2
 • forklare hva som menes med “den lærende organisasjon”
  • forstå = nivå 2
slide33

ApplicationadministerapplycalculatechoosecomputeconductdemonstratedramatizeApplicationadministerapplycalculatechoosecomputeconductdemonstratedramatize

.

.

AnalysisSynthesisEvaluation

Knowledgearrangedefineduplicateknowlabellistmatchmemorizenameorderquoterecognizerecallrepeatreproducerestateretain

Comprehensioncharacterizeclassifycompletedepictdescribediscussestablishexplainexpressidentifyillustratelocaterecognizereportrelatereviewsorttranslate

Workshop kursansvarlige 17.11.09

slide34

Aktivitet 1 – Tema 7

Temaoppgave (eksamensrettet)

Rettes av medstudent etter kriterier

Plenumsgjennomgang

Sjekk mot læringsmål og eksamen

Sjekk mot øvrige kursaktiviteter

Aktivitet 1

Valg av første kursaktivitet

Hva skal denne bestå i?

Hva er hensikten med aktiviteten?

Hvordan støtter den opp om læringsmålet?

Hvordan støtter den opp om eksamen?

Workshop kursansvarlige 17.11.09

slide35

Aktivitet 2 – Tema 7

Aktivitet 2

Video om ”operant betingingslæring”

Refleksjonsoppgave

Ferdig løsningsforslag på nettet

Sjekk mot læringsmål og eksamen

Sjekk mot øvrige kursaktiviteter

Aktivitet 2

Valg av første kursaktivitet

Hva skal denne bestå i?

Hva er hensikten med aktiviteten?

Hvordan støtter den opp om læringsmålet?

Hvordan støtter den opp om eksamen?

Workshop kursansvarlige 17.11.09

slide36

Aktivitet 3 – Tema 7

Flervalgsoppgave

Automatisert tilbakemlding på nettet

Sjekk mot læringsmål og eksamen

Sjekk mot øvrige kursaktiviteter

Aktivitet 3

Valg av første kursaktivitet

Hva skal denne bestå i?

Hva er hensikten med aktiviteten?

Hvordan støtter den opp om læringsmålet?

Hvordan støtter den opp om eksamen?

Workshop kursansvarlige 17.11.09

studentdreven kunnskapsproduksjon
Studentdreven “kunnskapsproduksjon”

Workshop kursansvarlige 17.11.09

Utnytt studentene og utnytt mediene:

 • Studenter lager flervalgsoppgaver
  • Fin måte å bygge opp oppgave-base
  • Krever kvalitetssikring fra lærer
 • “YouTube”-produksjoner
  • Eks demonstrer begrepet “Sosial fasilitering” (dvs å få alle i gruppen til å jobbe)