1 / 16

De effectiviteit van ‘best practices’

De effectiviteit van ‘best practices’. Prof. dr. Jan Hamers. Kwaliteit van zorg structureel niet onder de maat Mening vertegenwoordigers cliënten en medewerkers (Vaartjes et al. 2006) Meldpunt verpleeghuiszorg Kijkje bij de buren, hoge standaarden zorg(kwaliteit) in NL

yardan
Download Presentation

De effectiviteit van ‘best practices’

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. De effectiviteit van‘best practices’ Prof. dr. Jan Hamers

 2. Kwaliteit van zorg structureel niet onder de maat Mening vertegenwoordigers cliënten en medewerkers(Vaartjes et al. 2006) Meldpunt verpleeghuiszorg Kijkje bij de buren, hoge standaarden zorg(kwaliteit) in NL Zorg niet optimaal, kan altijd beter Afstemmen zorg op wensen op behoeften Meer eigen regie, ook intramuraal Meer privacy Aanpassing opleidingsniveau, bijscholingen Initiatieven voor verbetering: ‘best practices’ Kleinschaligheid Videobrieven Keten onder één dak De intramurale ouderenzorg is in beweging

 3. De interventie is niet standaard praktijkvoering De interventie is geïntroduceerd om processen en uitkomsten te verbeteren Aangenomen wordt dat interventie leidt tot verbetering Kenmerken ‘best practices’ of goede voorbeelden

 4. Kleinschaligheid ouderen met dementie Videobrieven voor ouderen met dementie Keten onder één dak ‘A la carte restaurant’ in het verpleeghuis Telezorg in het verpleeghuis Introductie van de bewonersagenda Fixatievrije zorg in het verpleeghuis Introductie van pijnbeoordelingsschalen Het zorg en innovatiecentrum in het verpleeghuis ‘Snoezelen’ bij ouderen met dementie Herinrichting traditionele verpleeghuisafdelingen Vraaggericht werken op de afdeling Ontwikkeling van richtlijnen voor de zorg Voorbeelden ‘best practices’ of goede voorbeelden

 5. De interventie is niet standaard praktijkvoering De interventie is geïntroduceerd om processen en uitkomsten te verbeteren Aangenomen wordt dat interventie leidt tot verbetering Vaak afhankelijk van (bevlogen) individuen Meestal alleen bekend in de eigen instelling Wiel wordt meer dan eens uitgevonden Effectiviteit en doelmatigheid niet systematisch vastgesteld Kenmerken ‘best practices’ of goede voorbeelden (vervolg)

 6. Mening effectiviteit vaak gebaseerd op individuele ervaringen of indrukken Effecten lijken voor de hand te liggen maar schijn kan bedriegen: Systematische pijnbeoordelingen leiden tot betere pijnverlichting Opiaten werken pijnverlichtend Massage, foam-matras, ijzen & föhnen bij decubitus Fixatie is een veilige methode om vallen en ernstig letsel te voorkomen Onderzoek naar effectiviteit is noodzakelijk Effectiviteit van zorg

 7. Voorbeelden van zorg die voldoen aan een aantal criteria (WHO 2006): De interventie is niet standaard praktijkvoering, maar is geïntroduceerd om processen en uitkomsten te verbeteren en hebben ook geresulteerd in die verbetering Er sprake van objectieve meting van tenminste: verbetering van patiëntgerelateerde uitkomstmaten (bijv. mortaliteit, pijn, kwaliteit van leven) verbetering van professionele uitkomstmaten (bijv. werkbeleving, ziekteverzuim) Verbetering van economische uitkomstmaten (bijv. kosten) ‘Evidence’ is voorwaarde voor opname in WHO-database Randomized controlled trial, controlled clinical trial, meta-analyse, systematic review ‘Best practices’

 8. ‘Best practice’ criteria (2006): Meerwaarde algemeen Meerwaarde cliëntniveau Meerwaarde kwaliteit van leven Registratie Cliëntenparticipatie Kosteneffectiviteit Praktijktoepassing Overdraagbaar inhoudelijk Overdraagbaar veranderkundig Toepassing elders Structurele inbedding De meeste ‘goede voorbeelden’ op deze site voldoen niet aan de voorwaarden ‘best practice’ Men wil (te) snel implementeren ‘Best practice’ databank www.zorgvoorbeter.nl

 9. Effecten van een bijscholingsprogramma en de inzet van een gespecialiseerde verpleegkundige op de toepassing van vrijheidsbeperking Effectiviteit van interventies om decubitus te voorkomen De effectiviteit van de invoering van een beoordelingsschaal voor pijn bij ouderen met ernstige dementie De effectiviteit van interventies om vallen te voorkomen Effectiviteit van ‘snoezelen’ bij dementie Effectiviteit van (nieuwe) voorzieningen op het terrein van zorg en welzijn Voorbeelden van onderzoeknaar effectiviteit

 10. De effectiviteit van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie Provincie Limburg/PRV Limburg, Universiteit Maastricht (CAPHRI), Zorgaanbieders (Zorggroep Meander, Sevagram, Orbis Medisch en Zorgconcern, Zorggroep Noord-Limburg, Vivre) Nieuw onderzoek

 11. Definitie Kleinschalig wonen binnen de muren van het verpleeg- / verzorgingshuis Kleinschalig wonen buiten de muren van het verpleeg- / verzorgingshuis Variatie in groepsgrootte Variatie in financiering Kleinschalige wonen

 12. www.kenniscentrumwonenzorg.nl: Databank wonen-zorg Provincie/gemeente/doelgroep/soort woonvorm/bouwjaar Alle provincies/alle gemeenten/kleinschalig wonen/ouderen met dementie/alle bouwjaren:341 projecten Projecten kleinschalig wonenin Nederland

 13. Databank Wonen-Zorg

 14. Wat is de stand van zaken rondom kleinschalige woonvormen in Limburg? Welke vormen Operationele projecten en toekomstplannen Spreiding Ervaringen Faal- en succesfactoren Wat zijn de effecten van kleinschalige woonvormen? Bewoners (kwaliteit van leven, tevredenheid) Zelfstandig functioneren, medicatiegebruik, vrijheidsbeperking, decubitus, gedrag Mantelzorgers (betrokkenheid, belasting, welbevinden) Medewerkers (werk en werkbeleving) Vraagstelling van het onderzoek

 15. Beschrijvend onderzoek Literatuurstudie, schriftelijke enquête en interviews (1 jaar) Andere sectoren, mensen met verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidszorg Effectonderzoek Vergelijking van kleinschalige woonvormen met traditionele verblijfsafdelingen in verpleeghuis (3 jaar) Aanvang: najaar 2006 Opzet en tijdplan

 16. De intramurale ouderenzorg is in beweging De kwaliteit is niet structureel onder de maat maar kan beter Er worden door bevlogen medewerkers initiatieven voor verbetering genomen: ‘best practices’ Provinciale Raad voor de volksgezondheid: instellingen met deze initiatieven hebben een voorbeeldfunctie Effectiviteit van ‘best-practices’ moet worden vastgesteld Project effectiviteit kleinschaligheid 2006-2010 Conclusies

More Related