Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ГЛОБАЛНО ХАРМОНИЗИРАНА СИСТЕМА PowerPoint Presentation
Download Presentation
ГЛОБАЛНО ХАРМОНИЗИРАНА СИСТЕМА

ГЛОБАЛНО ХАРМОНИЗИРАНА СИСТЕМА

147 Views Download Presentation
Download Presentation

ГЛОБАЛНО ХАРМОНИЗИРАНА СИСТЕМА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ГЛОБАЛНО ХАРМОНИЗИРАНА СИСТЕМА

 2. EUROPEANCHEMICALAGENCY БАП EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ РОЛИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПОДГОТОВКА НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ПЛАСТМАСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО РЕГЛАМЕНТА REACH Ирена Каменова REACH експерт при Българска Асоциация Полимери 21.07.08, Делови център “Пловдив”, гр. Пловдив

 3. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ

 4. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REACH? REGISTRATION –Регистрация EVALUATION – Оценка AUTHORISATION – Разрешаване and RESTRICTION of–и ограничаване на CHEMICALS – химикали ОСНОВЕН ПРИНЦИП Производителите, вносителите и потребителите по веригата са длъжни да произвеждат, пускат на пазара и използват вещества, които не вредят на човешкото здраве и околната среда.

 5. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ОСНОВНИ РАЗЛИКИ НА REACH С ПРЕДИШНИТЕ НАРЕДБИ

 6. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ

 7. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ • ОБХВАТ • ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ • ЕТАПИ

 8. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ОБХВАТ • REACH важи за всички вещества произведени/внесени/ употребявани като междинни продукти и изнесени на пазара в самостоятелен вид, в смеси в изделия независимо от обема. НО........... Напълно изключени от REACH са: • Радиоактивни вещества • Неизолирани междинни продукти • Вещества използвани в областта на отбраната (регулирани на национално ниво) • Вещества под митнически контрол и транспорт • Отпадъци (съгласно Директива 75/442/ЕО)

 9. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. • Освободени само от регистрация, оценка и задължения за информиране: • Храни и фуражи • Лекарствени медикаменти • Вещества, включени в Анекс IV: например вода, нишесте, витамин А, глюкоза …. • Вещества, включени в Анекс V: например вторични продукти, хидрати, естествени вещества …… • Полимери(от регистрация и оценка, но не и от разрешаване!) • Повторно внесени вещества, които вече са регистрирани БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ

 10. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS • Полимерите са изключени от регистрация съгласно Клауза 2 (9) от REACH регламента. • Европейската комисия според Клауза 138 на REACH регламента си запазва правото да изисква регистрация на избрани от тях полимери. • Изключени от стандартна регистрация т.нар “лека регистрация” съгласно Клаузи 17 и 18 + разрешаване • Изолирани и транспортирани междинни продукти БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ Мономерите са изолирани междинни продукти, но те не могат да се възползват от “леката регистрация” съгласно Клауза 6(2).

 11. Специални изключения за вещества, използвани за научноизследователска и развойна дейност <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. Вещества, използвани за научноизследователска и развойна дейност, ориентирана към продукти и процеси са освободени от регистрация за период от максимум 5 години, ако те са нотифицирани пред Агенцията за химични вещества. Агенцията може да удължи първоначалния 5-годишен период с още максимум 5 години (5+5) или 10 години (5+10) (за лекарствени продукти или вещества, които не са пуснати на пазара). Лицето, което ще нотифицира предоставя на Агенцията за химични вещества основна информация (производител, идентичност на веществото, класификация и етикетиране, количество, потребител). Той трябва да заплати съответната такса при кандидатстването си.

 12. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ • ВЕЩЕСТВА СЧИТАНИ ЗА ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАНИ • Активни вещества за употреба в биоцидни продукти (регистрирани съгласно Директива за биоцидни продукти Директива 98/8/ЕО). • Активни вещества за употреба в продукти за растителна защита • (регистрирани съгласно Директива за продукти за растителна защита • Директива 91/414/ЕИО). • Нотифицирани вещества съгласно Директива 67/548/ЕИО

 13. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

 14. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ КОИ СА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА (т.нар. “Downstream users”)? • Потребител надолу по веригата е всяко физическо или юридичеко лице установено в Общността различно от производител или вносител, което употребява дадено вещество или в самостоятелен вид или в смес, в хода на своите индустриални или професионални дейности (Клауза 3 (13)). Употреба означава всяко преработване, формулиране, потребление, складиране, съхранение, третиране, пълнене в контейнери, трансфер от един контейнер в друг контейнер, производство на изделие и всяко друго използване (Клауза 3 (24)). Дистрибутора или консуматора не са потребители надолу по веригата. Повторният вносител (re-importer) съгласно Клауза 2(7)(с) се счита за потребител надолу по веригата.

 15. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ • ДЕФИНИЦИЯ ЗА ВЕЩЕСТВО: Вещество (substance) означава:даден химичен елемент и съединенията му в естествено състояние или получен при даден производствен процес, включващ всякакви добавки необходими за съхраняване на неговата стабилност и примеси, получени при използвания технологичен процес, но изключващ всеки разтворител, който може да бъде отделен без да повлияе на стабилността на дадено вещество или да промени състава му. • ДЕФИНИЦИЯ ЗА СМЕС: Смес (preparation) означава:дадена смес или разтвор съставен от две или повече вещества. • Важно!!! Тъй като REACH е система отнасяща се за химическите • вещества, именно веществата в дадена смес ще трябва да се регистрират, а не самите смеси.

 16. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ПРИМЕРИ ЗАТОВА КАК ДА ИДЕНТИФИЦИРАТЕ ВАШАТА РОЛЯ В REACH? Ръководство за потребители надолу по веригата Януари 2008 Ръководство за изпълнение на задълженията по REACH

 17. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РОЛИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛ /ВНОСИТЕЛ <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. ВЪПРОС:Произвеждате ли вещества чрез синтеза, пречистване или екстракция? Това включва нови вещества изолирани по време на приготвянето на смеси. РОЛЯ: Производителна вещества, или в самостоятелен вид или в една или повече смес(и). Виж Ръководството за регистрация КОМЕНТАР: Вещество, което се получава в резултат на химична реакция полу- чаваща се по време на употребата на друго вещество е изключено от регистрация т.е имаме “реакция по време на употреба” изключено от регистрация съгласно Анекс V. ПРИМЕР: При употребата на реактивно багрило в платовете има химична реакция, но тя е “реакция по време на употреба”. Докато получаването на калциев сулфат, като вторичен продукт на неутрализация и изнасянето му на пазара трябва да се регистрира (производител/вносител роля).

 18. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ВЪПРОС:Внасяте ли вещества или смеси извън ЕС? РОЛЯ: Вносителна вещества или в самостоятелен вид или в смеси Виж Ръководството за регистрация КОМЕНТАР: Ако вие внасяте от страна извън ЕС, но е членка в Европейската икономическа зона (ЕЕА), то в този случай “вносителя” ще се отнся като потребител надолу по веригата. Ако вие внасяте даден полимер, необходимо е да проверите дали трябва да регистрирате мономерите или други вещества в полимера.

 19. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. Митнически граници за производство и внос • 27 държави членки на ЕС : Люксембург, Ирландия, Дания, Австрия, Финландия, Белгия, Холандия, Великобритания, Германия, Швеция, Франция, Италия, Испания, Гърция, Словения, Кипър, Малта, Португалия, Чехия, Естония, Унгария, Словакия, Литва, Полша, Латвия, България, Румъния • Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария са членки на Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA) • Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и 27-те страни членки са част от Европейската Икономическа Зона (EЕА) • Вносител на вещество от страните от EЕА няма да има нужда да ресгистрира вещество, той се отнася като потребител по веригата. • Вносител на вещество от държава извън ЕС, която е членка на EFTA, но не на ЕЕА ще се счита за вносител и ще има задължение по REACH, като всеки друг вносител.

 20. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ • ДЕФИНИЦИЯ ЗА ИЗДЕЛИЕ: Изделие: означава всеки материал или предмет, на когото по време на производствения процес се придава специална форма, повърхност или дизайн, които определят неговата функция (т.е. употреба) в много по-голяма степен отколкото химичния му състав.

 21. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS Изделия • Веществата в изделия трябва да бъдат предварително регистрирани само ако: - Веществото в изделието надвишава 1 метричен тон/ годишно на производител и - Веществото е предназначено да бъде отделено при нормални или предвидими условия БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ Непреднамерено отделяне Преднамерено отделяне химикали Гума Тонер касета

 22. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ВЪПРОС: Внасяте ли изделия? РОЛЯ: Вносителна вещества в изделия Виж Ръководството за изделия КОМЕНТАР: Ако дадено вещество присъства в количества над 1 тон на година в изделия, които вие внасяте и то преднамерено се освобождава от изделието, вие ще трябва да регистрирате това вещество. Ако веществото присъства в количества над 1 тон на година в изделията, които внасяте и преднамерено се освобождава от изделието, ще трябва да го регистрирате. Ако даденото вещество не е отделено преднамерено, но е вещество от много голямо значение (Substances of very high concern (SVHC)), вие ще трябва да имате задължението да ги нотифицирате в Агенцията за химични вещества (ако присъстват в количества от 1 т и концентрацията им е над 0.1% (тегл./тегл.).

 23. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ Идентификация на ролите на потребителите надолу по веригата ВЪПРОС:Смесвате ли вещества или смеси за да приготвяте смеси, които изнасяте на пазара? РОЛЯ: Приготвящ смеси: действащо лице, което приготвя смеси. КОМЕНТАР: Ако вие само смесвате вещества и/или смеси за да правите смеси, и не протичат химични реакции по време на смесването вие не произвеждате вещество, но го използвате. Обаче, смесването на киселина и основа, което води до резултат на получаването на ново вещество (сол) се разглежда като произведено. Вие може би сте подписали договор да правите смес за трета страна, която притежава сместа и я изнася на пазара. Когато се подготвя дадена смес, вие се считате за потребители надолу по веригата. Наример „производител на смеси” на детергент продаден под собствената марка на търговец на дребно.

 24. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ Вашите потребители/получатели могат също да бъдат производители на смеси, ако те употребяват вашите смеси за да правят други смеси (напр. ако вие доставяте разтвор от добавка или пигментна паста). Вашите потребители/получатели могат да бъдат търговски актьори или потребители, или могат да употребяват вашите смеси за да произвеждат изделия или да ги прилагат в други крайни употреби. Това означава, че веднъж като вашите потребители са приложили вашата смес, тя вече не съществува под доставената, но или се използва крайната употреба или се включва в изделието. Примерите включват декоративни бои, почистващи продукти или полимерни мастербачи.

 25. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ВЪПРОС: Използвате ли вещества и смеси в контекста на индустриалните процеси или професионални дейности, които вие не следвате, като такива или в смес до друго действащо лице? РОЛЯ: Крайна употреба: действащото лице използващо вещества или смеси в индустриални или професионални дейности (напр. не е потребител или дистрибутор), който не го доставя по нататък надолу по веригата. КОМЕНТАР: Когато вие използвате дадено вещество или смес, то или се включва в даденото изделие или е консумирано по време на неговото действие. Вие неможе да препращате, което и да е вещество или смес до друго действащо лице.

 26. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ВЪПРОС:Употребявате ли вещества/смеси като помощни средства за производството в контекста на индустриалния процес? РОЛЯ: Потребител в индустрията: краен потребител употребяващ вещества /смеси, които не остават в даден продукт (напр. се прилага като помощно средство в производството) в естеството на даден индустриален процес. КОМЕНТАР: Ако дадено вещество(а) като такова или в смес не съставляват дадена част от продукт, който употребяват, но улеснява производството или са отмити, след края на производствения процес, вие ги използвате самостоятелно като помощни средства. Може да има инцидентно отделяне от някои изделия произведени от вещество(а), но това не е преднамерено. Примери на потребители в индустрията са потребители на почистващи средства за повърхност с предимство пред галванопластиката или потребители на лубриканти за chainsaws.

 27. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ВЪПРОС: Смесвате ли вещества/смеси в изделия в контекста на индустриалния процес или професионална дейност? РОЛЯ: Производител на изделие: краен потребител включващ вещества/смеси в изделия, чрез които те стават интегрирана част от такива изделия Виж:Ръководството за изделия • КОМЕНТАР: Включване на дадено вещество, като такова или в дадена смес • в дадено изделие означава: • включване в матрицата на дадено изделие, напр. боядисване на текстилни • влакна или • b) приложение на повърхността на дадено изделие, напр. лакиране на стомана.

 28. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ВЪПРОС: Прехвърляте ли вещества или смеси от един контейнер в друг? РОЛЯ: Повторен-пълнител: действащо лице, което пренася вещества или смеси от един контейнер в друг. КОМЕНТАР: Пренос на вещества или смеси в нови/различни контейнери (преопаковане) се смята за употреба по REACH. Следователно, повторните пълнители са също потребители надолу по веригата, въпреки че те не използват веществата или смесите под каквато и да е друга дейност. При повторна маркировка, компанията която поставя нов печат докато повторно се извършва пълненето е също потребител надолу по веригата.

 29. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ “ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ” • ДЕФИНИЦИЯ ЗА “ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ”: Всяко физическо или юридическо лице, установено извън Общността, който произвежда вещество в самостоятелен вид, в смеси или изделия, съставяйки смеси или изработва дадено изделие, което се внася в Общността, може чрез взаимно споразумение да посочи физическо или юридическо лице, установено в Общността, което да изпълнява, като изключителенпредставител, задълженията, присъщи на вносител.

 30. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ВЪПРОС: Внасяте ли вещества или смеси от производител или дистрибутор извън ЕС, който има „изключителен представител” в ЕС? РОЛЯ: Ако вашият доставчик е определил “изключителен представител”, вие няма да се считате за вносител, а за потребител надолу по веригата. КОМЕНТАР: „Изключителния представител” поема задължението свързано с вноса на това вещество в ЕС. Вие се смятате за потребител надолу по веригата, незвисимо от това, че вие доставяте директно от доставчика, а не от „изключителния представител”. Препоръчва се да питате вашия доставчик извън ЕС, дали той има такъв „изключителен представител”.

 31. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РОЛИ: Повторен вносител на вещества: действащо лице, което внася вещества, като такива или в смеси, които са с произход в ЕС. От гледна точка на REACH, вие ще се считате за потребител надолу по веригата, ако може да докажете, че дадено вещество е било регистрирано в ЕС от вас или някой в същата верига на доставка. Дистрибутор: действащо лице, което съхранява и изнася на пазара вещества, смеси и изделия вътре в ЕС и ги прави достъпни на трети страни без последващи производствени процеси. Търговец на дребно: действащо лице, което съхранява или изнася на пазара вещества, смеси или изделия към крайните потребители и/или професионалните потребители в складове за търговия на дребно.

 32. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ОСНОВНИ ЕТАПИ НА REACH

 33. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ I. РЕГИСТРАЦИЯ I.1 ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ II. ОЦЕНКА III. РАЗРЕШАВАНЕ IV. ОГРАНИЧАВАНЕ

 34. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. I. РЕГИСТРАЦИЯ • Всяка компания, прозводител или вносител на вещество в самостоятелен вид, в смес или в изделие в количество от или повече от 1 тон на година трябва да го регистрира. • Периодите за пълна регистрация зависят от количеството и вида на химическите вещества и започват да текат от 1 юни 2008. • За регистрацията е необходимо за всеки химикал да се изготви регистрационно техническо досие, доклад за безопасност и информационен лист за безопасност, които в последствие се предават на Агенцията за химични вещества (ECHA). ВАЖНО!!! Разходите по регистрацията могат да се споделят от фирмите, които участват в предварителанта регистрация в съответния Форум за обмяна на информация (SIEF).

 35. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ

 36. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ • I.1 ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ • Не е задължителна • Няма такса за предварителната регистрация • Валидна само за “phase-in” веществата т.е само за съществуващите в количества от и повече от 1 тон/година. • Предвaрителната регистрация се извършва в Европейската Агенция за химикали (ECHA) в периода между 1 юни 2008г. и 1 декември 2008г. • Възможност да се продължи производството/вноса/ употребата до крайните удължени срокове за регистрация • Допълнително времe за събиране и подбор на наличните данни, обмена на съществуващите данни и съвместното генериране на липсващата информация. • Няма задължение за регистриране на предварително регистрирани вещества

 37. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ “PHASE IN” ВЕЩЕСТВА • Тези вещества отговарят на поне едно от по-долу изброените • условия: • Включени в EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества; • Произвеждани са поне веднъж в някоя от страните включена в ЕС преди 2004г., преди влизане на REACH в сила, но не са били пускани поне веднъж на пазара след 1 юни 1992г. • ”Полимер, който вече не е полимер” или т.нар. “No-Longer Polymers”, които са пуснати на пазара на ЕС, преди влизане на REACH в сила. Това е вещество, което е било на пазара на ЕС между 18 септември 1981г. и 31 октомври 1993г., включително нотифицирано съгласно Клауза 8(1) от 6-та поправка на Директива 67/548/ЕИО (и следователно не е трябвало да бъде нотифицирано съгласно тази Директива), но не отговаря на дефиницията за полимер по REACH (която е същата като дефиницията за полимер според 7-та поправка на Директива 67/548/ЕИО.

 38. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ 1Класифицирани в категории 1 и 2 от Директива 67/548/ЕИО. 2Класифицирани като много токсични за водни организми и причиняващи дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда съгласно Директива 67/548/ЕИО.

 39. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ II. ОЦЕНКА Съществува два типа оценка: оценка на регистрационното досие и оценка на веществото. • Оценката на досието ще включва оценка на експериментите с животни и обезпечението за липсата на проведени ненужни опити с животни. • Оценката на веществото ще бъде извършена, когато се смята, че даденото вещество е опасно за околната среда и човешкото здраве. Агенцията за химични вещества ще създаде критерии за оценка на рисковете.

 40. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ

 41. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ III. РАЗРЕШАВАНЕ • Всички вещества от много голямо значение ще бъдат предмет на разрешаване. • Разрешени ще бъдат вещества, чиято употреба е адекватно контролирана или от • социално-икономическа изгода. • Кандидатурите за разрешаване ще трябва да са съпроводени от съответни алтернативни или заместващи решения. • Вещества, коуто ще са предмет на разрешаване: CMRs, PBTs, vPvBs, вещества нарушаващи работата на ендокринната система • Разрешаването е за една употреба

 42. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ

 43. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ IV. ОГРАНИЧАВАНЕ • Ограничаването може да включва забрана в определен продукт, забрана употребата от потребители или дори пълна забрана. • Забрани в предишни директиви важат и в REACH.

 44. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ REACH ИНФОРМАЦИОННИ БЮРА • Национално информационно бюро (Министерство на • околната среда и водите) • http://www.moew.government.bg/ • 2. Информационно бюро в Европейската агенция за химични вещества (ECHA) • http://www.echa.europa.eu/ • 3. Инвормационно бюро към EuPC • http://www.eupcservices.org

 45. <This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of <BulgarianAssociation Polymers> and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union>. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ ВНИМАНИЕ!!!! Създадена от 1 май гореща линия и информационно бюро в асоциацията ни: Лице за контакт: Ирена Каменова Адрес: 1504, София, ул. “Велико Търново” 22 Tел: 02/94 30500; Факс: 02/9430501 GSM: 088 906 83 84 Е-майл: reach_bap@mail.bg

 46. БАП EUROPEANCHEMICALAGENCY EUROPEAN PLASTICS CONVERTERS БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!