1 / 46

D 102 / T 102

D 102 / T 102. Obsluha hradlového poloautomatického bloku (HPB). Hradlový poloautomatický blok. Traťové zabezpečovacie zariadenie: vyžaduje súčinnosť obsluhujúcich v dopravniach oddielové návestidlá sú závislé: od zabezpečovacieho zariadenia v susedných žst. od jazdy vlaku

yanni
Download Presentation

D 102 / T 102

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. D 102 / T 102 Obsluha hradlového poloautomatického bloku (HPB)

 2. Hradlový poloautomatický blok • Traťové zabezpečovacie zariadenie: • vyžaduje súčinnosť obsluhujúcich v dopravniach • oddielové návestidlá sú závislé: • od zabezpečovacieho zariadenia v susedných žst. • od jazdy vlaku • väzby na staničné zabezpečovacie zariadenie • mechanické a elektrické

 3. Hradlové závery pre HPB u výpravcu obojsmerný HPB

 4. Hradlové závery pre HPB u výpravcu jednosmerný HPB

 5. Hradlové závery pre HPB u hradlára obojsmerný HPB

 6. Hradlové závery pre HPB u hradlára jednosmerný HPB

 7. Hradlové závery pre HPB u signalistu jednosmerný HPB

 8. Princíp HPB I.k. pre smer do stanice B I.k. pre odchod I.k. pre odchod I.k. pre vchod I.k. pre vchod

 9. Princíp HPB - obojsmerný

 10. Princíp HPB - jednosmerný

 11. Výpravca stanice B telefonicky žiada súhlas Zmena traťového súhlasu

 12. Výpravca stanice A zatlačí St-hradlo a zatočí kľukou induktora Zmena traťového súhlasu

 13. Hradlár zatlačí St-hradlo a zatočí kľukou induktora Zmena traťového súhlasu

 14. Výpravca musí mať udelený traťový súhlas Odchod vlaku zo stanice

 15. Výpravca uvoľní signalistovi návestné odchodové hradlo a uzavrie si počiatočné traťové hradlo Odchod vlaku zo stanice

 16. Signalista prestaví výhybky, preloží koľajový záverník a uzavrie záver výmen a postaví odchodové návestidlo, výpravca vypraví vlak Odchod vlaku zo stanice

 17. Vlak odchádza, obsadí i.k. , vybaví sa hradlová zarážka a zmení sa návesť odchodového návestidla na „Stoj“ Odchod vlaku zo stanice

 18. Vlak odchádza, opustí i.k. Odchod vlaku zo stanice

 19. Signalista prestaví kľučku odchodového návestidla do základnej polohy, uzavrie návestné hradlo a hradlovú zarážku Odchod vlaku zo stanice

 20. Výpravca uvoľní signalistovi záver výmen Odchod vlaku zo stanice

 21. Prejazd vlaku okolo hradla

 22. Výpravca nariadi prípravu vchodovej cesty Vchod vlaku do stanice

 23. Výpravca uvoľní signalistovi návestné hradlo vchodového návestidla (koncové traťové hradlo) a uzavrie preradné hradlo Vchod vlaku do stanice

 24. Signalista prestaví výhybky, preloží koľajový záverník, uzavrie záver výmen a postaví vchodové návestidlo Vchod vlaku do stanice

 25. Vlak vchádza Vchod vlaku do stanice

 26. Vlak obsadí i.k. za príslušným námedzníkom, vybaví preradné hradlo, hradlovú zarážku a zmení návesť vchodového návestidla na „Stoj“ Vchod vlaku do stanice

 27. Vlak opustí i.k. za príslušným námedzníkom Vchod vlaku do stanice

 28. Signalista skontroluje koncovú návesť vlaku, vráti návestnú kľučku do základnej polohy a uzavrie koncové traťové hradlo a tým dá odhlášku blokom za vlakom Vchod vlaku do stanice

 29. Výpravca uvoľní signalistovi záver výmen Vchod vlaku do stanice

 30. Výpravca musí mať udelený traťový súhlas Jazda pracovného vlaku

 31. Výpravca vyberie traťový kľúč a odovzdá vlakvedúcemu pracovnému vlaku Jazda pracovného vlaku

 32. Výpravca preloží páčku dotykového kľúča a návestné odchodové hradlo neobsluhuje Jazda pracovného vlaku

 33. HPB sa neobsluhuje, vlaková cesta sa zabezpečí záverom výmen a vlak odíde podľa NP a DP Jazda pracovného vlaku

 34. Výpravca po odchode pracovného vlaku uvoľní signalistovi záver výmen Jazda pracovného vlaku

 35. Hradlár oddielové návestidlá neobsluhuje Jazda pracovného vlaku

 36. Porucha z dôvodu nesprávnej funkcie i.k. • na hradle sa nevybaví hradlová zarážka (obrázok) • nemožno uzavrieť „Medziľahlé traťové hradlo“ • tým nemožno dať „odhlášku hradlovým zariadením“ zadnej dopravni • môže ísť aj o nesprávnu obsluhu (predčasne postaví odd.náv. Na STOJ) • nemožno elektricky uzavrieť medziľahlé hradlo • treba skontrolovať indikáciu hradlového relé (obrázok) • na príkaz výpravcu hradlár núdzovo vybaví hradlové relé

 37. Porucha z dôvodu nesprávnej funkcie i.k. • hradlová zarážka sa vybaví ihneď po postavení oddielového návestidla • oddielové návestidlo sa ihneď prestaví na STOJ • jazda vlaku sa uskutoční podľa NP a DP • hradlár dá odhlášku až po prejdení vlaku okolo hradla !!!

 38. Poruchy hlavných návestidiel • vchodové návestidlo sa nedá postaviť na povoľujúcu návesť • i.k. nie je v činnosti • výhybkárovi sa nevybaví hradlová zarážka • výpravcovi sa nevybaví preradné hradlo (obrázok) • do odstránenia poruchy nemožno dávať odhlášky blokom

 39. Poruchy hlavných návestidiel • odchodové návestidlo sa nedá postaviť na povoľujúcu návesť • odchod vlaku podľa NP a DP • funkcia HPB nebude narušená (odhláška dôjde) • oddielové návestidlo sa nedá postaviť na povoľujúcu návesť • prejazd vlaku podľa NP a DP • i.k. nie je v činnosti • hradlárovi sa nevybaví hradlová zarážka • do odstránenia poruchy nemožno dávať odhlášky blokom

 40. Odvolanie vlakových ciest • vchodovej vlakovej cesty • len pri čierno zaclonenej náhradnej západke preradného hradla • výpravca upovedomí výhybkára o odvolaní vlakovej cesty • výpravca núdzovo vybaví hradlovú zarážku na výhybkárskom prístroji • výhybkár uzavrie koncové traťové hradlo (= návestné hradlo vchodového návestidla) • odhlášku blokom nedá, lebo je stanica odpojená od trate

 41. Odvolanie vlakových ciest • odchodovej vlakovej cesty • výpravca upovedomí výhybkára o odvolaní vlakovej cesty • výpravca núdzovo vybaví hradlovú zarážku na výhybkárskom prístroji • výhybkár uzavrie návestné hradlo odchodového návestidla • začiatočné traťové hradlo zostane u výpravcu červeno zaclonené (obrázok) • pre následný vlak sa využije DOTYKOVÝ KĽÚČ

 42. Vchod vlaku po častiach • Výhybkár môže uzavrieť koncové traťové hradlo len na príkaz výpravcu !

 43. Návrat vlaku z trate • Po nesprávnej koľaji pri jednosmernom HPB • oddielové návestidlá pri návrate pre jeho jazdu neplatia • pri obojsmernom HPB • oddielové návestidlá pri návrate sa nedajú obsluhovať

 44. Prejdenie hl. návestidiel v polohe „Stoj“ • Vchodové návestidlo • vlak zastavil za i.k. • vlak zastavil na alebo pred i.k. • odchodové návestidlo • vlak zastavil a odchod na trať nie je dovolený • vlak zastavil a odchod na trať je dovolený • vlak nezastavil a odchod na trať nie je dovolený

 45. Poruchy svetelných odd. návestidiel a predzvestí • Oddielové návestidlo • nesvieti červené svetlo • nesvieti zelené svetlo • nesvieti biele svetlo (PN) • predzvesť • nesvieti zelené svetlo • nesvieti žlté svetlo

 46. Obsluha PN oddielových návestidiel • Pred použitím • musí sa zaviesť telefonické dorozumievanie

More Related