program rozwoju obszar w wiejskich na lata 2007 2013 prow 2007 2013 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) - PowerPoint PPT Presentation

yan
231 Views
Download Presentation

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW 2007-2013)

 2. Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – lata 2007 - 2013 Rozwój obszarów wiejskich Wspólna Polityka Rolna Jeden program rozwoju obszarów wiejskich (dawny II filar WPR oraz część polityki strukturalnej dla obszarów wiejskich i rolnictwa) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dawna Orientacja + Gwarancja) Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (dawna Gwarancja)

 3. Schemat powiązań pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poprawa Konkurencyj- ności Poprawa stanu środowiska i krajobrazu Poprawa jakości życia i dywersyfikacja ekonomiczna OW Zatrudnie- nie Kapitał ludzki, szkolenia Inwestycje Środowisko ONW Zalesienia Różnicowanie gospodarki Infrastruktura Podstawowe usługi Powiązania miasto/wieś Podejście LEADER OBSZARY WIEJSKIE

 4. Krajowy Plan Strategiczny (KPS)– dokument strategiczny, którego założenia i cele wdrażane są na poziomie każdego kraju członkowskiego poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) dokument programowy DOKUMENTY KRAJOWE, OKREŚLAJĄCE ZAŁOŻENIA DLA WSPARCIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH z Europejskiego FunduszuRolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFRROW)

 5. Polityka rozwoju obszarów wiejskich Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich SPO Restrukturyzacja… Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 -wspierany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 6. OSIE PROW 2007-2013 • oś 1 (gospodarcza):poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego • oś 2 (środowiskowa):poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich • oś 3 (społeczna):jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej • oś 4: Leader

 7. Oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie • Ułatwienie startu młodym rolnikom • Renty strukturalne • Modernizacja gospodarstw rolnych • Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności • Działania informacyjne i promocyjne • Grupy producentów rolnych • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

 8. Oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) • Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej • Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

 9. Oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej • Odnowa i rozwój wsi • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 10. Oś 4 LEADER • Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich - osiąganie celów osi 3 • Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa • Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

 11. Budżet PROW 2007-2013 Razem 17.235.317.541 euro w tym: EFROW 13.230.038.156 euro Wkład krajowy 4.005.279.385 euro

 12. Alokacje w ramach PROW 2007-2013

 13. Organy odpowiedzialne wyznaczone przez kraj członkowski • instytucja zarządzająca (IP) • agencja płatnicza (AP) • jednostka certyfikująca (JC)

 14. Założenia do wdrażaniaPROW 2007-2013 PROW 2007-2013 będzie wdrażany sekwencyjnie od 2007 r. • w pierwszym etapie działania stanowiące kontynuację działań istniejących w ramach PROW 2004 – 2006 • następnie - równolegle działania, stanowiące kontynuację obecnego SPO 2004-2006, które wymagają akredytacji, • jako ostatnie będą uruchamiane działania nowe, wymagające stworzenia nowych procedur, aktów prawnych i dostosowania systemu IT i przygotowania ARiMR do ich wdrażania oraz beneficjentów

 15. Dziękujęza uwagę !