slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MẶT CẦU PowerPoint Presentation
Download Presentation
MẶT CẦU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

MẶT CẦU - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG. MẶT CẦU. Kieåm tra baøi cuõ : Caâu hoûi : Cho hai ñieåm A,B vôùi A(1 ; 3;-2) , B(-3 ; 5;4) 1/Tìm toaï ñoä trung ñieåm I cuûa ñoaïn AB 2/ Tìm ñoä daøi cuûa ñoaïn AB. Heát giôø. 30giaây. Ñuùng. Choïn keát quaû ñuùng :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MẶT CẦU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cho n ke t qua u ng a i 2 4 1 b i 1 4 1 c i 1 4 1 d i 1 4 3

Kieåm tra baøi cuõ :Caâu hoûi :Cho hai ñieåm A,B vôùi A(1 ; 3;-2) , B(-3 ; 5;4)1/Tìm toaï ñoä trung ñieåm I cuûa ñoaïn AB2/ Tìm ñoä daøi cuûa ñoaïn AB

Heát giôø

30giaây

Ñuùng

Choïn keát quaû ñuùng :

a) I(2 ; 4 ;1) , b) I(-1 ; 4 ;-1) ,c) I(-1 ; 4 ;1) , d) I(1 ;- 4 ;3)

Choïn keát quaû ñuùng :

a)AB = , b) AB = , a)AB = a)AB =

Heát giôø

Ñuùng

30giaây

slide3

Caâu hoûi :

Trong thöïc teá cuoäc soáng haøng ngaøy caùc em thöôøng thaáy hình aûnh naøo

laø hình aûnh cuûa khoái caàu ? Cuï theå laø ?

30 giaây

Heát giôø

Traû lôøi :

Quaû banh , quaû ñòa caàu , nhöõng vaät coù hình aûnh töông töï …

Phaàn beà maët cuûa vaät theå goïi laø gì?

slide5

Maët caàu

.

(s)

1/Ñònh nghóa : Trong khoâng gian

cho 1 ñieåm I coá ñònh vaøø 1 soá R > 0

khoâng ñoåi

M.

.I

Maët caàu (S) coù taâm I baùn kính R laø

R

Taäp hôïp caùc ñieåm M sao cho

MI = R

I : taâm maët caàu (S)

R : baùn kính maët caàu (S)

2/Phöông trình maët caàu:

slide6

Maët caàu

z

R

.I

y

Z

.

.I

M

o.

x

y

x

Caâu hoûi :

Ñeå tìm ñeán phöông trình cuûa maët caàu caùc em phaûi laøm gì ?

Traû lôøi : Caùc em phaûi ñaët maët caàu vaøo khoâng gian toaï ñoä Oxyz

sau ñoù döïa vaøo ñònh nghóa ñeå thaønh laäp phöông trình .

Gæa söû I (a;b;c) vaø M(x;y;z) tuyø yù thuoäc (S)

ta coù :

MI = R

(S)

(S)

c

O

PT naøy goïi laø PTcuûa maët caàu (S)

b

Ñaëc bieät : I Ophöông trình trôû thaønh

a

slide7

Maët caàu

Caâu hoûi:

Vieát PT :

laïi döôùi daïng PT

30 giaây

Heát giôø

Traû lôøi :

Ta ñöôïc :

Ñ K:

Caâu hoûi:(ñieàn vaøo choã troáng ……… )

PT :

laø phöông trình cuûa maët caàu (S) khi :

maët caàu (S) coù taâm I ( ) ; baùn kính :

a ; b ; c

Heát giôø

30 giaây

slide8

Maët caàu

Caâu hoûi:

Caùc meänh sau meänh ñeà naøo ñuùng meänh ñeà naøo sai ?

Heát giôø

30 giaây

a/ Moïi PT coù daïng :

ñeàu laø phöông trình cuûa maët caàu

Toå

1

sai

b/ Moïi PT coù daïng :

vôùi ñeàu laø phöông trình cuûa maët caàu

Toå

2

Ñ K:

Ñuùng

c/ Moïi PT coù daïng :

ñeàu laø phöông trình cuûa maët caàu neáu d < 0

Toå

3

Ñuùng

Toå

4

d/ Moïi PT coù daïng :

ñeàu laø phöông trình cuûa maët caàu neáu d > 0

sai

slide9

Maët caàu

z

R

.I

y

Z

.

.I

o.

x

y

x

(S)

1/Ñònh nghóa : Trong khoâng gian cho

1 ñieåm I coá ñònh vaøø 1 soá R > 0 khoâng ñoåi

Maët caàu (S) coù taâm I baùn kính R laø :

O

Taäp hôïp caùc ñieåm M sao cho MI = R

I : taâm maët caàu (S)

R : baùn kính maët caàu (S)

2/ Phöông trình maët caàu :

a/Ñònh lyù 1:Trong khoâng gian Oxyz neáu maët caàu (S) coù taâm I (a;b;c)

vaø baùn kính R thì phöông trình cuûa maët caàu coù daïng :

Ñaëc bieät: I O ; phöông trình (S):

b/Ñònh lyù 2 : Trong khoâng gian Oxyz phöông trình :

vôùi

Laø phöông trình cuûa maët caàu (S) coù:

Taâm I ( ) ;

a ; b ; c

Baùn kính :

b ba i ta p a p du ng ba i 1 t m ta m va ba n k nh cu a ma t ca u co pt sau

Maët caàu

Caâu hoûi :

Döïa vaøo PT:

Ta laøm theá naøo ñeå xaùc ñònh ñöôïc taâm cuûa maët caàu ?

Caâu hoûi :

PT ñaõ cho coù ñuùng laø PT maët caàu chöa ? Vì sao ?

Caâu hoûi :

Phaûi laøm gì ñeå ñöôïc ñuùng daïng PT maët caàu ?

Maët caàu coù taâm: , baùn kính:

I( 2 ;- 3 ; -1)

Traû lôøi:Giaû söû maët caàu (S) coù taâm I (a ;b ;c) ñeå tìm a ,b ,c ta laàn löôït laáy heä soá cuûa x,y,z chia cho – 2

Caâu hoûi :

baùn kính maët caàu : R = ?

Maët caàu coù taâm: , baùn kính:

???

Heát giôø

I( 1 ;- 1 ; -2)

???

Heát giôø

b/ Baøi taäp aùp duïng :

Baøi 1: Tìm taâm vaø baùn kính cuûa maët caàu coù PT sau

slide11

Maët caàu

Caâu hoûi :

PT daïng :

laø phöông trình cuûa maët caàu khi noù thoaû ñieàu kieän gì ?

Ta coù :a = ;b = ;c =

Vaäy :

PT ñaõ cho PT maët caàu

Ta coù :a = ;b = ;c =

Vaäy :

PT ñaõ cho PT maët caàu

Ta coù :a = ……. ;b = ……. ;c =…….

……………..

Vaäy :

PT ñaõ cho …………. PT maët caàu

Ta coù :a = ;b = ;c =

Vaäy :

PT ñaõ cho PT maët caàu

Ta coù :a = ;b = ;c =

Vaäy :

PT ñaõ cho PT maët caàu

b/ Baøi taäp aùp duïng :

Baøi 2 :Caùc phöông trình sau PT naøo laø PT cuûa maët caàu ?

Traû lôøi:+caùc heä soá cuûa phaûi baèng nhau vaø khaùc 0 . + Thoaû ñieàu kieän

Toå 2 (30 giaây)

Toå 1 (30 giaây)

Heát giôø

?30g

khoâng laø

ñuùng laø

Toå 3 (30 giaây)

Toå 4 (30 giaây)

khoâng laø

ñuùng laø

slide12

Maët caàu

Baøi 3 :Vieát phöông trình maët caàu (S) bieát :

a) Ñöôøng kính AB vôùi A( 2 ;-3 ;1 ) ; B( -4 ;1 ; 3 )

Giaûi

(S)

goïi I laø taâm cuûa maët caàu (S)

thì I laø cuûa AB

vaäy : I ( ; ; )

maët caàu (S) coù baùn kính

R = =

Phöông trình maët caàu (S) laø

..................

…………………

……. ……….. =

..........................................................

trung ñieåm

.I

A

B

Ñieàn vaøo choã troáng soá thích hôïp ………. 30 giaây baét ñaàu

slide13

Maët caàu

.

.

A

B

Baøi 3 :Vieát phöông trình maët caàu (S) bieát :

b) Maët caàu (S) ñi qua boán ñieåm A(6 ;-2 ; 3 ),B(0 ; 1 ;6 ),C(2 ; 0 ;-1 );

D( 4 ; 1 ; 0 ) ,xaùc ñònh toaï taâm I vaø baùn kính cuûa maët caàu (S).

Giaûi

. D

Caùch giaûi 1: I (a;b;c)laø taâm cuûa maët caàu (S)

thì : IA = IB = IC = ID

(S)

.I

C.

Laäp heä PT vaø giaûi heä PT theo ÑK treân ta ñöôïc toaï ñoä taâm I

Baùn kính R = IA ; hoaëc R = IB ; hoaëc R = IC ; hoaëc R = ID

Ñieàn vaøo choã troáng soá thích hôïp ………. 30 giaây baét ñaàu

slide14

.

.

A

B

A(6;-2;3)

? + ?a + ? b + ? c + ? = 0 (1)

? + ?a + ? b + ? c + ? = 0 (2)

B(0;1;6)

a = ?

? a + ? b + ? c + ? = 0

d = ?

b = ?

C(2;0;-1)

? + ?a + ? b + ? c + ? = 0 (3)

? a + ? b + ? c + ? = 0

c = ?

? a + ? b + ? c + ? = 0

? + ?a + ? b + ? c + ? = 0 (4)

D(4;1;0)

Baøi 3 :Vieát phöông trình maët caàu (S) bieát :

b) Maët caàu (S) ñi qua boán ñieåm A(6 ;-2 ; 3 ),B(0 ; 1 ;6 ),C(2 ; 0 ;-1 );

D( 4 ; 1 ; 0 ) ,xaùc ñònh toaï taâm I vaø baùn kính cuûa maët caàu (S).

Giaûi

Caùch giaûi 2 :

. D

(S)

maët caàu (S) , taâm I (a;b;c),baùn kính R co ùPT

.I

A ;B ;C ; D thuoäc maët caàu (S) ta ñöôïc :

49 -12a + 4b – 6c + d = 0 (1)

C.

37 - 2b – 12c + d = 0 (2)

5 - 4a + 2c + d = 0 (3)

17 - 8a - 2b + d = 0 (4)

laáy (1)-(2) ; (2)-(3) ; (3)-(4) ta ñöôïc

-12a + 6b + 6c + 12 = 0

a = 2

Ñieàn vaøo ? soá thích hôïp …(30 giaây baét ñaàu)

d = -3

4a - 2b – 14c + 32 = 0

b = -1

c = 3

4a + 2b + 2c -12 = 0

vaäy (S):

Ñieàn vaøo ? soá thích hôïp …(30 giaây baét ñaàu)

Taâm I (2 ;-1 ; 3 ) ;

R=

slide15

Maët caàu

R

.I

Z

o.

y

x

(S)

1/Ñònh nghóa : Trong khoâng gian cho

1 ñieåm I coá ñònh vaøø 1 soá R > 0 khoâng ñoåi

Maët caàu (S) coù taâm I baùn kính R laø :

Taäp hôïp caùc ñieåm M sao cho MI = R

I : taâm maët caàu (S)

R : baùn kính maët caàu (S)

2/ Phöông trình maët caàu :

a/Ñònh lyù 1:Trong khoâng gian Oxyz neáu maët caàu (S) coù taâm I (a;b;c)

vaø baùn kính R thì phöông trình cuûa maët caàu coù daïng :

Ñaëc bieät: I O ; phöông trình (S):

b/Ñònh lyù 2 : Trong khoâng gian Oxyz phöông trình :

vôùi

Laø phöông trình cuûa maët caàu (S) coù:

Taâm I ( ) ;

a ; b ; c

Baùn kính :