slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. CONTEXT On s’ha d’aplicar la reforma? PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. CONTEXT On s’ha d’aplicar la reforma?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 93

1. CONTEXT On s’ha d’aplicar la reforma? - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

1. CONTEXT On s’ha d’aplicar la reforma?. En un context de RETALLADES a:. Despesa farmacèutica. 1. SANITAT. Personal ( laborals , interins , etc ). Inversions i manteniment. 2. EDUCACIÓ. Beques ( transport , menjador , etc ) i augment de taxes universitàries. 3. CULTURA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1. CONTEXT On s’ha d’aplicar la reforma?' - yan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

1. CONTEXT

Ons’had’aplicar la reforma?

slide3

En un context de RETALLADES a:

Despesafarmacèutica

1. SANITAT

Personal (laborals, interins, etc)

Inversions i manteniment

2. EDUCACIÓ

Beques (transport, menjador, etc) i augment de taxesuniversitàries

3. CULTURA

Ajudes i increment de l’IVA

5. PENSIONS

Jubilacions

Atur

6.PRESTACIONS

Baixesmèdiques

Dependència

slide4

CONTEXT ACTUAL A L’ENSENYAMENT:

 • Manca d’inversió en els centres: retard en els pagaments.

4.200 docents des del

curs 2010-2011!!!

 • Augment d’alumnat per aula i pèrdua de programes d’atenció a la diversitat.
 • Pèrdua de beques de menjador i de transport escolar.
 • Impagament d’ajudes de material escolar.
 • Augment de la càrrega docent al professorat.
 • Professorat que no se substitueixdurantsetmanes o mesos, mentremilers es troben a l’atur.
nou acord de professorat inter
Nou “acord” de professoratinterí
 • Han catalogat les interines i elsinterins per classe A – B – C
 • Rebaremacions > exclusions
 • Ha creatdivisió entre el professorat
 • De sobtel’experiènciaja no ésgrau
 • Val més un examen que l’experiència
 • Centenars de famílies es queden en l’atur
 • etc.
slide6

CONTEXT ACTUAL A L’ENSENYAMENT:

 • Manca d’inversió en els centres: retard en els pagaments.
 • Augment d’alumnat per aula i pèrdua de programes d’atenció a la diversitat.
 • Pèrdua de beques de menjador i de transport escolar.
 • Impagament d’ajudes de material escolar.
 • Augment de la càrrega docent al professorat.
 • Professorat que no se substitueix durant setmanes o mesos, mentre milers es troben a l’atur.
 • Reduccions salarials i pèrdua de drets laborals.
 • Centres amb pèssimes condicions: barracons, perills d’enfonsaments, goteres, etc.
slide8

PLANTEGEN QUE EL MODEL EDUCATIU ÉS DOLENT

(basant-se en els informes PISA o PIRLS)

PERÒ, CONEIXEM ALTRES MODELS?

I ja hi van 7 reformes

educatives en 30 anys!!!

TRONC COMÚ D’ASSIGNATURES

ITINERARIS

MODEL FINÉS

LOGSE - LOE

MODEL ALEMANY

LOMQE

Una educació pública per a tothom igual, no hi ha concertats i sols un 10% és privada

UN MODEL EDUCATIU NO SE SAP SI ÉS BO O DOLENT

SI NO S’ANALITZEN ELS RESULTATS D’UNA GENERACIÓ

el sistema educatiu espanyol planteja problemes i avantatges
El sistema educatiuespanyolplantejaproblemesi avantatges

Problemes

Fracàsescolar

Abandonament(influència externa)

Deficiènciesamb les TICs

Avantatges

Integrador i inclusiu

Compensador de les desigualtatsa nivell social

Valors per la convivència i la cooperació

Alta formacióacadèmicad’estudissuperiorsi delsCF

per forma professionals que han de fugir
però, forma professionals que han de fugir

Sembla que els moleste formar persones,

sembla que culturitzar siga un problema!!!

slide13

peròsón

DRETS HUMANS,

són

DRETS FONAMENTALS

que busquen

IGUALTAT

POLÍTICA BASADA EN

PRIVATITZACIÓ

Actualmentelsgovernssupeditats a la TROICA

es fa el que diu el mercat

 • Ensvenen que elsserveispúblics no funcionen
 • per això no els donen recursos

MENTIDA

privatitzar

transport

mineria

etc.

banca

siderurgia

DEGRADACIÓ

SERVEISSOCIALS

EDUCACIÓ

SANITAT

slide16

FAMÍLIES SENSE RECURSOS

 • CENTRES PER A TOTHOM
 • FAMÍLIES AMB RECURSOS
 • CENTRES AMB CREENÇA I IDEOLOGIA
com fomenten el concertat i afonen el p blic
COM FOMENTEN EL CONCERTAT I AFONEN EL PÚBLIC?
 • SISTEMA ACTUAL:
 • Les famílies tenen assignades un centre
 • DISTRICTE ÚNIC:
 • Les famílies podran elegir qualsevol centre del seu districte.

CENTRE

CENTRE

CENTRE

visca la privatitzaci
VISCA LA PRIVATITZACIÓ!!!

SERVEIS

PÚBLICS

GESTIÓ O

TITULARITAT

PRIVADA

TRANSFERÈNCIA

slide20

COM AFECTARÀ?

 • Rànquing de centres > competitivitat
 • + rànquing + ajudes > desigualtat
 • centres de primera i segonacategoria
 • CENTRES GUETO
proc s de tramitaci

“esta ley orgánica es el fruto de un diálogo abierto y sincero con toda la comunidad educativa”.

Preàmbul I de la LOMQE

- Procés de tramitació
buida de continguts al consell escolar

“a) Evaluar (LOE: APROBAR Y EVALUAR) los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente ley orgánica.”

“b) Evaluar (LOE: APROBAR Y EVALUAR) la programación general anual del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la planificación y organización docente.”

“e) Informar (LOE: DECIDIR) sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta ley orgánica y disposiciones que la desarrollen.”

“h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar e informar (LOE: APROBAR) la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.”

Article 46

- Buida de continguts alConsell Escolar
articl e 133 seleccio del director
Article 133Selecció del director
 • “un proceso en el que participen lacomunidad educativa y la Administración educativa.”
article 135 procediment de selecci
Article 135 Procediment de selecció
 • “La selección será realizada por una comisión constituida por un lado por representantes de las administraciones educativas, y por otro, en una proporción mayor de treinta y menor del cincuenta por ciento, por representantes del centro correspondientes.”
qui pot ser el director
Qui pot ser el “director”?
 • “concurso de méritos entre profesores funcionarios de carrera que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro.”
 • Artícle 133
slide30

CONSELL ESCOLAR

ADMINISTRACIÓ

CLAUSTRE

DIRECCIÓ

ALUMNAT

2 4 augmenta la possibilitat de concertar i privatitzar
2.4. Augmenta la possibilitat de concertar i privatitzar

Dos. Se añade un nuevo artículo 2.bis con la siguiente redacción:

“Artículo 2.bis. Sistema Educativo Español.

“. A efectos de esta ley orgánica, se entiende por Sistema Educativo Español las Administraciones educativas, los profesionales de la educación, y en general el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios...”

a discrimina a l alumnat per g nere
a. Discrimina a l’alumnat per gènere
 • “3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Apartat 55.

“No constituyediscriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones..”

c obri la porta a la classificaci dels centres
c. Obri la porta a la classificació dels centres

“Medidas honoríficas de reconocimiento de los centros”.

slide48

Un sistema semblant anomenat

“No childleftbehind”,

es va implantar als EEUU.

slide53

PROVA D’AVALUACIÓ EXTERNA

De caràcter orientatiu i d’on es podrà decidir si un/a alumne/a promociona repeteix.

Cataloga l’alumnat per qualificacions:

BAIX – INTERMEDI - ALT

I L’EDUCACIÓ INFANTIL?

6é PRIMÀRIA

5é PRIMÀRIA

CATALOGACIÓ QUE CONDICIONARA ELS GRUPS DE 1r D’ESO

4t PRIMÀRIA

De caràcter orientatiu i d’on es podrà decidir si un/a alumne/a promociona o repeteix

QUEDA REFLECTIT EN L’EXPEDIENT

PROVA D’AVALUACIÓ EXTERNA

3r PRIMÀRIA

Es perden els cicles

tutoria per cicle > tutoria per curs

Sols es pot repetir un curs en tota la Primària

2n PRIMÀRIA

1r PRIMÀRIA

slide54

PROVA D’AVALUACIÓ EXTERNA

CFGM

BATXILLERAT

Té valor acadèmic; si no se supera = NO graduat

TOTHOM CERTIFICA

=

0 fracàs escolar

Orienta (condiciona) el que hauran de cursar després, tancant una porta

prova d’accés a CFCM

FP Bàsica 2n

PROVA D’AVALUACIÓ EXTERNA

Orienta (condiciona) el que hauran de cursar després, tancant una porta

4t ESO

aplicades

4t ESO

acadèmiques

FP Bàsica 1r

3r ESO

3r ESO

programa millora

Consell orientador que indicarà a les famílies quin itinerari és el més adequat

2n ESO

2n ESO

programa millora

1r ESO

rep a Primària + rep 1r ESO = FP Bàsica

slide55

ES PERD LA SELECTIVITAT = PROVA EXTERNA QUE IGUALAVA CENTRES PÚBLIC, CONCERTATS I PRIVATS

CADA UNIVERSITAT-FACULTAT FA LA SEUA PROVA

(QUI PAGA MANA)

I qui no supera la prova?

L’alumnat que no supere la prova i tinga tot 4t aprovat; pot repetir-la el següent curs, sense repetir 4t. I haurà de preparar-se-la per lliure: a casa, a acadèmies, etc..

PROVA D’AVALUACIÓ EXTERNA

prova d’accés a CFGS

BATXILLERAT

CFGM

Com s’opté el GRADUAT EN ESO?

Una vegada superada la prova, sols obtindrà el títol aquell alumnat que sumant el 30% de la prova al 70% de la mitjana d’ESO iguale o supere el 5.

Si no se supera, obtindrà un CERTIFICAT d’ESCOLARITAT.

CERTIFICACIÓ

=

0 FRACÀS

Aquesta prova limita la tria entre Batxiller i CFGM.

Es podrà presentar tot l’alumnat que tinga un màxim de dues suspeses i que la mitjana de 4t siga igual o superior a 5.

PROVA D’AVALUACIÓ EXTERNA

Dues proves a elegir lliurement una, però el tipus de 4t cursat condiciona l’elecció. Es tanca una porta.

4t ESO

aplicades

4t ESO

acadèmiques

slide56

CURRÍCULUM = CENTRALITZAR

PRIMÀRIA

ASSIGNATURES TRONCALS:

 • Ciències de la Naturalesa i CiènciesSocials
 • Llengua Castellana
 • Matemàtiques
 • LlenguaEstrangera

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES:

 • Educació Física
 • Religió o ValorsCulturals i Socials
 • Educació Artística o SegonaLlenguaEstrangera
 • Llengua cooficial (Valencià)
slide57

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES OPTATIVES:

CURRÍCULUM = CENTRALITZAR

SECUNDÀRIA (1r a 3r ESO)

Per a quèconéixer la nostrarealitat, el nostreentorn, la nostra cultura i història?

Si això no entra en la REVÀLIDA!!!

ASSIGNATURES TRONCALS:

 • Ciències: Bio i Geo / F i Q, Geografia i Història
 • Llengua Castellana
 • Matemàtiques
 • LlenguaEstrangera

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES OBLIGATÒRIES:

 • Educació Física
 • Religió o ValorsÈtics i Socials
 • Llengua cooficial (Valencià)
 • Cultura Clàssica, EducacióPlàstica i Visual
 • Iniciació a l’ActivitatEmprenedora i Empresarial,  Música, SegonaLlenguaEstrangera, Tecnologia
slide58

4t ESO

 • Divisiósegonson es volanar:
 • Pre-Batxillerat
 • Pre-Formació Professional

Formació Professional

 • Tres tipus: Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior
 • Entra la FP Dual (ja signada al País Valencià)
  • màd’obragratuïta
  • al servei de l’empresa no de l’alumnat
  • etc.
 • Segueix el modelalemany
 • Oberta a gestorsprivats
 • Menyspreu de la FP comabans
slide59

Batxillerat

 • Desapareix la modalitat de Tecnologia

Els centres públicspodranoferir diversos Batxillerats si l’administacióvol,

mentre que elsconcertats i privatsseranlliures de fer-ho

NOTES DE BATXILLERAT: 60%

NOTA DE L’AVALUACIÓ INDIVIDUALITZADA: 40%

Accés a la universitat

 • Desapareix la provad’accés
 • Cada Universitattindràelsseuscriterisd’admissió

“Cuando la universidad establezca procedimientos de admisión en alguna titulación oficial, el acceso a aquélla vendrá determinado por la valoración conjunta resultante de ponderar la calificación final del Bachillerato y la calificación obtenida en el procedimiento de admisión establecido. La ponderación de la calificación final del Bachillerato tendrá que tener un valor, como mínimo, del 60 % del resultado final del procedimiento de admisión “.

slide60

I LA RELIGIÓ (CATÒLICA)?

Passa a ser OBLIGATÒRIA (o la seua alternativa) i avaluable. A més, d’un augment horari:

“La asignatura de Religión, así como las asignaturas de Valores Culturales y Sociales en Educación Primaria y de Valores Éticos en Educación Secundaria Obligatoria, tendrá en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria una carga horaria equivalente a la carga horaria media del resto de asignaturas ofrecidas en el bloque de asignaturas específicas “

I EL VALENCIÀ?

Passa a ser una assignatura específica de lliure configuració autonòmica, que encara que obligatòria, no té el mateix nivell que el castellà. La comunitat triarà les hores lectives (3 h com a molt o 1 h).

Desapareix la immersió lingüística:

“Las Administraciones educativas podrán otorgar, en función del estado de normalización lingüística en sus territorios, un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano “

quin sistema educatiu volem
Quin sistema educatiuvolem?

UNIVERSAL

PÚBLIC

GRATUÏT

PLANTILLES

QUALITAT

ENSENYAMENT

RECURSOS

TICS

FOMENTE

LLENGÜES

VALORS

COOPERACIÓ, SOLIDARITAT…

slide92

ALS MÉS DE 4200

PROFESSORES I PROFESSORS

slide93

ALS MÉS DE 4200

PROFESSORES I PROFESSORS

ALS MÉS DE 1200 REBAREMATS A PRIMÀRIA