zarz dzanie strategiczne n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zarządzanie strategiczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 105

Zarządzanie strategiczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 566 Views
 • Uploaded on

Zarządzanie strategiczne. ANALIZY STRATEGICZNE opracowała dr Aneta Nowakowska - Krystman.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zarządzanie strategiczne' - yamka


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zarz dzanie strategiczne
Zarządzanie strategiczne

ANALIZY

STRATEGICZNE

opracowała

dr Aneta Nowakowska - Krystman

slide2

Johnson / Scholes :1.Analiza strategiczna - oczekiwań, celów i misji organizacji - zasobów organizacji - otoczenia zewnętrznego organizacji2.Wybór strategii - generowanie opcji strategicznych - ocena poszczególnych opcji - wybór wariantu strategii3.Etap wdrożenia - planowanie zasobów dla wdrożenia strategii - określenie zmian struktur dla podjętej strategii - opracowanie systemów motywacyjnych i kontrolnych związanych z nową strategią rozwoju

slide3

Oczekiwanie

cele i misja

Otoczenie

Zasoby firmy

Analiza strategiczna

Generowanie wariantów strategii

Planowanie zasobów

Wybór strategii

Wdrażanie strategii

Struktura zarządzania

Ocena wariantów

Wybór wariantów

Ludzie i systemy

slide4

Misja i cele

Analiza zewnętrzna

Analiza wewnętrzna

Wybór strategii

Strategie zamierzone Strategie wyłaniające się

Organizacja wdrożenia

Inicjatywa oddolna

zarz dzanie strategiczne wg g gierszewskiej
Zarządzanie strategiczne wg G. Gierszewskiej

1) Analiza strategiczna(metody stosowane w analizie strategicznej)

2) Projektowanie strategiczne(metody stosowane w planowaniu strategicznym)

3) Realizacja strategii(oraz powrót do pkt. 1.)

otoczenie a niepewno
otoczenie a niepewność

PROSTE

STOPIEŃ

JEDNO-

RODNOŚCI

OTOCZENIA

ZLOŻONE

STABILNE DYNAMICZNE

STOPIEŃ ZMIENNOŚCI OTOCZENIA

zmienno i z o ono otoczenia
Zmienność i złożoność otoczenia

Otoczenie organizacji (wg James D. Thompson) można podzielić według 2 kryteriów:

 • stopnia zmienności - zakres w jakim otoczenie jest względnie stabilne lub dynamiczne
 • stopnia jednorodności - zakres, w jakim otoczenie jest względnie proste (niewiele elementów, małe rozczłonkowanie) lub względnie złożone (wiele elementów, znaczne rozczłonkowanie)Oba te wymiary nakładają się dając w rezultacie poziom niepewności

Niepewność - jest siłą napędową wpływająca na wiele decyzji, wynikająca ze zmienności i złożoności otoczenia, która wpływa na wiele działań organizacji

otoczenie
Otoczenie

Zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania organizacji

OTOCZENIE OGÓLNE

OTOCZENIE CELOWE

BLIŻSZE

DALSZE

MIKO-

OTOCZENIE

FIRMA

KONKURENCYJNE

MAKROOTOCZENIE

analiza makrootoczenia
Analizamakrootoczenia

Należy pamiętać, że organizacja to pewna całość wyodrębniona z otoczenia jednakże bardzo od niego zależna. Godny podkreślenia jest fakt, że organizacja nie ma wpływu na czynniki makroekonomiczne. One zaś silnie określają szanse i zagrożenia dla funkcjonowania jednostki. Ponadto środowisko makroekonomiczne nie jest niejednakowe dla wszystkich. Nawet jeśli spojrzymy na firmy z tego samego sektora. Zależy ono bowiem od regionu, wielkości organizacji, jej misji w otoczeniu i innych czynników. Niemniej każdy musi uwzględnić ogólne krajowe jak i globalne tendencje zachodzące w gospodarce i w sektorze.

analiza makrootoczenia w teorii i praktyce
Analiza makrootoczenia w teorii i praktyce
 • Koncepcja wielorakich możliwości (bezscenariuszowa):
 • ekstrapolacja trendów
 • analiza luki strategicznej
 • opinie ekspertów
 • II. Koncepcja scenariuszowa:
 • możliwych zdarzeń
 • symulacyjne
 • stanów otoczenia
 • procesów otoczenia
 • PEST
slide14
PEST
 • PEST–przykład układu prognozy i analiza otoczenia
 • Political Environment
  • analiza otoczenia prawnego / politycznego
 • Economic Environment
  • analiza otoczenia ekonomicznego
 • Sociocultural Environment
  • analiza otoczenia społeczno – demograficznego
 • Technological Environment
  • analiza otoczenia technologicznego / technicznego
slide16
PEST
 • Makrootoczenie to warunki w jakich przyszło działać organizacji. Są to zatem układ polityczny, prawny, społeczny, ekonomiczny, techniczny.
 • wymiar ekonomiczny - kondycja systemu gospodarczego, w którym działa firma (inflacja, stopy procentowe, bezrobocie, popyt)
 • wymiar techniczny - metody przekształcające zasoby w produkty lub usługi (robotyzacja, komputeryzacja)
 • wymiar socjokulturowy - zwyczaje, nawyki, wartości i demograficzne cechy społeczeństwa, w którym funkcjonuje firma
 • wymiar prawno-polityczny - państwowa regulacja działalności gospodarczej i ogólne stosunki pomiędzy gospodarką i państwem;
slide17
PEST

Otoczenie ekonomiczne wyznaczone jest przez kondycję gospodarki, tj. m.in.: stopę wzrostu gospodarczego, poziom bezrobocia, stopę inflacji, sposób funkcjonowania rynku, organizację rynku kapitałowego, strukturę gospodarki oraz lokalne i krajowe perspektywy gospodarcze.

Otoczenie techniczne to analiza elementów z zakresu rozwoju technik informatycznych, telekomunikacyjnych, elektronicznych.

W otoczeniu społecznym należy uwzględnić zaś m.in.: odchodzenie od państwa opiekuńczego, wzrost świadomości społecznej, w tym: wrażliwość na ochronę środowiska i modę na zdrowy tryb życia, „kalifornizację potrzeb”, poziom wykształcenia społeczeństwa, rolę mediów.

W otoczeniu demograficznym, pokrewnym do wspomnianego społecznego, zwracamy uwagę na: zmiany w populacji społeczeństwa, mobilność ludności, zmieniający się status kobiet.

slide18
PEST

Otoczenie polityczne i prawne określone jest przez: zmiany legislacyjne dotyczące przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, instytucji finansowych, rolę państwa wobec procesów globalizacji, napływu kapitału obcego i innych czynników, pluralizm, ustawy budżetowe państwa i samorządów lokalnych.

W otoczeniu międzynarodowym istotne są m.in. trendy rozwojowe w innych krajach, procesy globalne, m.in.: deregulacja, liberalizacja, globalizacja, proces integracyjny z Unią Europejską.

Ponadto bardzo ważnym elementem warunkującym rozwój organizacji jest historia powstania i działania, która to określiła w znacznej mierze sposób teraźniejszego i przyszłego funkcjonowania.

ekstrapolacja trend w
Ekstrapolacja trendów
 • Ekstrapolacja trendów
 • oparcie się na założeniu, iż
  • procesy przebiegają ewolucyjnie
  • nie uwzględnia się zmian czynników oddziałujących na przebieg wyznaczonych funkcji
 • modele te wymagają wyboru funkcji, która ma służyć do analitycznego wyrównania danego szeregu statystycznego
luka strategiczna
Luka strategiczna
 • Luka strategiczna
 • dążenie do określenia poziomu i sposobów zniwelowania różnic między celami firmy a oczekiwaniami otoczenia
 • Pytanie
 • Jak będzie się zmieniać i jaki stan w wyznaczonym momencie osiągnie istotny dla organizacji proces w otoczeniu
 • Jak będzie się zmieniać i w jaki stan w określonym momencie osiągnie działalność organizacji odpowiadająca danemu procesowi w otoczeniu
 • - służy do oceny trendów: zasobów zmian asortymentowych (usługowych), zmian organizacyjnych, dostępności do środków finansowych, technologicznych ...
luka strategiczna1
Luka strategiczna

trend

Wzrost rynku

Zgodność

Trendów

Luka

Niedoboru

Luka

Nadmiaru

Wzrost sprzedaży danej firmy

czas

trend

Wzrost rynku

Wzrost sprzedaży danej firmy

czas

Wzrost sprzedaży danej firmy

trend

Wzrost rynku

czas

luka strategiczna2
Luka strategiczna

Przykład analizy luki strategicznej

Pole niedoboru

Pole nadmiaru

Zgodność trendów

Tempo wzrostu

rynek

firma

t

luka strategiczna3
Luka strategiczna

Przykład analizy luki sprzedaży i zysku

Docelowa wartość sprzedaży

Zysk

Wielkość sprzedaży

Luka sprzedaży

Docelowa wartość zysku

Luka zysku

1990 2000 2005 t

luka strategiczna4
Luka strategiczna

Norma (wielkość zadana)

Prognoza korelacyjna

Poziom krytyczny

Wartość zmiennej

luka

t

metoda delficka
Metoda delficka
 • Fazy organizacji
 • badań eksperckich
 • (metoda delficka)
 • przygotowanie do ekspertyzy
 • dobór ekspertów i ocena ich kompetencji
 • organizacja i wybór metod pracy ekspertów
 • przeprowadzenie badań opinii ekspertów
 • formalizacja wyników ekspertyzy
metoda delficka1
Metoda delficka
 • Wymagania:
 • staranne przygotowanie pytań (w formie ankiet),
 • kilkukrotne powtarzanie celem uzyskania zgodności ocen
 • odpowiedzi ujęte w liczby
 • Wykorzystywana:
 • - do badań rynkowych i marketingowych
 • - do selekcji zmiennych modelu ekonomicznego i jego postaci analitycznej
 • - do prognoz politycznych i społecznych
metody scenariuszowe
Metody scenariuszowe
 • Metody scenariuszowe
 • Scenariusze możliwych zdarzeń
 • Scenariusze symulacyjne
 • Scenariusze stanów otoczenia
 • Scenariusze procesów otoczenia
scenariusze mo liwych zdarze
Scenariusze możliwych zdarzeń
 • lista wydarzeń możliwych w przyszłości i ważnych dla firmy
 • umożliwia to stworzenie scenariusza rozwoju sytuacji w otoczeniu i zaprojektowanie odpowiedniej reakcji organizacji
 • jako instrument stopnia ryzyka, przewidywania podstawowych zmian i wyboru konkurencyjnych ze sobą celów strategicznych firmy
 • Etapy budowania scenariusza:
 • ustalenie zakresu analizy,
 • wybór czynników wpływających (sił zewnętrznych)
 • określenie wariantów rozwoju sytuacji
 • skutki przewidywań
 • skutki przewidywanych decyzji
 • Inny typ scenariusza to analiza tendencji i skutków.
scenariusze symulacyjne
Scenariusze symulacyjne
 • dokonanie wyprzedzającej oceny wartości poszczególnych wyborów strategicznych organizacji w zależności od oddziaływania otoczenia
 • Etapy analizy:
 • definicja problemów
 • lista istotnych czynników
 • deskryptory
 • p wystąpienia deskryptorów
 • macierze wzajemnych oddziaływań
 • przetestowanie zbudowanego modelu
 • wnioski
 • strategie
scenariusze stan w otoczenia
Scenariusze stanów otoczenia
 • posiadają charakter jakościowy
 • Rodzaje scenariuszy:
 • optymistyczny (pozytywny)
 • pesymistyczny (negatywny)
 • najbardziej prawdopodobny
 • niespodziankowy
 • Etapy analizy:
 • identyfikacja makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego
 • wyodrębnienie czynników wpływających
 • określenie scenariuszy (siły wpływu)
 • uśrednienie
scenariusze stan w otoczenia1
Scenariusze stanów otoczenia
 • Elementy scenariusza (makroekonomicznego)
 • Sfera ekonomiczna
 • Sfera technologiczna
 • Strefa społeczna
 • Sfera prawno – regulacyjna
 • Sfera międzynarodowa
scenariusze proces w otoczenia
Scenariusze procesów otoczenia

Dają uogólniony obraz otoczenia określając wpływ poszczególnych procesów na organizację

Pokazuje szanse i zagrożenia oraz ewentualne niespodzianki

analiza otoczenia bli szego
Analizaotoczenia bliższego

Otoczenie konkurencyjne można scharakteryzować jako wszystkie podmioty gospodarcze, które mają powiązania z organizacją. Firma ma możliwość aktywnego reagowania i możliwość kształtowania otoczenia bliższego, w przeciwieństwie do elementów makroekonomicznych, które jest od nich niezależne. Siła wpływu zależeć będzie od zajmowanej pozycji konkurencyjnej, która to ujawnia przewagi konkurencyjne.

analiza otoczenia bli szego1
Analizaotoczenia bliższego
 • Otoczenie celowe:
 • konkurencja w branży
 • klienci (nabywcy)
 • dostawcy
 • sojusznicy strategiczni
 • regulatorzy (agencje regulacyjne, grupy interesu np. związki zawodowe, liga wyborcza kobiet)
 • właściciele
analiza otoczenia bli szego2
Analizaotoczenia bliższego
 • Cel analizy sektorowej:
 • zakwalifikowanie firmy do określonego sektora
 • wyznaczenie atrakcyjności sektora w rozumieniu szans i zagrożeń
 • poszukiwanie efektu synergii z innym sektorem
 • odnalezienie wyróżników sektora
 • poszukiwanie nowych atrakcyjnych sektorów do działania
analiza otoczenia bli szego3
Analizaotoczenia bliższego

Sektoryzacja

- ustalenie produktowych i geograficznych granic sektora

Sektor to część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku.

M. Porter: Strategie ..., s. 23

analiza otoczenia bli szego4
Analizaotoczenia bliższego
 • Wyodrębnienie produktowe
 • jakie produkty należą do tego sektora
 • jakie są substytutami lub należą do sektorów pokrewnych
 • Cel:
 • precyzyjne określenie wielkości, dynamiki, wieku sektora,
 • przyszłej i obecnej rentowności,
 • zidentyfikowanie uczestników sektora
analiza otoczenia bli szego5
Analizaotoczenia bliższego
 • Wyodrębnienie geograficzne
 • - teren sprzedaży produktów
 • (dzielnica, miasto, region, kraj, Europa ...)
 • Cel
 • analizy poszczególnych rynków
analiza otoczenia bli szego6
Analizaotoczenia bliższego
 • Segment strategiczny - wyodrębnienie z działalności przedsiębiorstwa jednorodnych produktów i rynków, które:
 • charakteryzują się taką samą kombinacją kluczowych czynników sukcesu,
 • wymagają szczególnych umiejętności (kapitału ludzkiego),
 • potrzebują określonych zasobów (surowców, półfabrykatów, maszyn ...),
 • wymagają podobnych procedur (organizacji pracy, marketingu, sprzedaży)

Każdy segment strategiczny stanowi specyficzny obszar konkurencji, mający inny zestaw konkurentów, dostawców klientów.

analiza otoczenia bli szego7
Analizaotoczenia bliższego
 • Inne kryteria odrębności branży (sektoryzacji):
 • odmienny typ klienta
 • różne kryteria zakupu
 • inna grupa konkurentów
 • odmienna technologia
 • inna sieć dystrybucji
 • struktura kosztów
 • Produkty należą do tego samego segmentu strategicznego, gdy są wobec siebie substytucyjne i wymagają użycia tych samych zasobów. (uproszczenie)
analiza otoczenia bli szego8
Analizaotoczenia bliższego
 • Segmentacja strategiczna dla
 • przedsiębiorstwa jednosektorowego

(firma działa w jednym sektorze i jednym rynku geograficznym)

nie musi być prowadzona

 • przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego, o szerokim geograficznie zasięgu działania

jest konieczna do przeprowadzenia

analiza otoczenia bli szego9
Analiza otoczenia bliższego
 • Mapa grup strategicznych
 • Podejście tradycyjne
 • konkurencja toczy się o warunki i rozmiary sprzedaży
 • konkurencja na rynku polega na rywalizacji każdego z każdym w danym sektorze
 • Koncepcja grup strategicznych
 • konkurencja toczy się między firmami wewnątrz danej grupy strategicznej
 • możliwe jest łączenie rywali z różnych grup
analiza otoczenia bli szego10
Analiza otoczenia bliższego
 • Grup strategicznychjest bardzo dużo przy stosowaniu w branży strategii różnicowania. Warto wtedy dla każdej grupy zrobić odrębną analizę 5 sił.
 • Bariery mobilności wewnątrz-sektorowej
 • (badanie rozwoju sektora i zmiany w konkurencji)
 • symetryczne bariery mobilności
 • bariery asymetryczne
analiza otoczenia bli szego11
Analiza otoczenia bliższego

Kryteria różnicowania strategii firm

analiza otoczenia bli szego12
Analiza otoczenia bliższego
 • Czynności konstruowania map grup strategicznych:
 • Określenie liczby i rodzaju konkurentów w sektorze oraz ich udział w rynku.
 • Identyfikujemy kryteria różnicujące firmę w sektorze.
 • 2.1. kryteria wybrane do wykreślenia mapy nie powinny być silne skorelowane,
 • 2.2. kryteria powinny być mierzalne.
 • 3. Sporządzenie różnych wariantów map strategicznych z użyciem par z wybranej listy kryteriów charakteryzujących firmę.
 • 4. Rysujemy osie współrzędnych z parą wybranych kryteriów.
 • 5. Wyznaczamy miejsca każdej firmy w przestrzeni strategicznej.
 • 6. Rysujemy koła wokół każdej grupy strategicznej, proporcjonalnego do wielkości grupy.
 • 7. Określamy obszar korzyści strategicznych.
 • 8. Oceniamy pozycję konkurencyjną każdej z grup strategicznych.
analiza otoczenia bli szego13
Analiza otoczenia bliższego
 • Ocena atrakcyjności sektora
 • Czynności dokonania oceny:
 • Określamy wagę wpływu wg kryterium oceny
 • Oceniamy, czy w analizowanym sektorze wartość danego kryterium jest korzystna czy niekorzystna dla sektora
 • Wyliczamy wartość ważonej oceny
 • Podsumowujemy
analiza otoczenia bli szego14
Analiza otoczenia bliższego

Ocena atrakcyjności sektora

analiza otoczenia bli szego15
Analizaotoczenia bliższego
 • Model 5 sił:
 • Obecna konkurencja
 • Potencjalni konkurenci
 • Groźba pojawienia się substytutów
 • Siła przetargowa dostawców
 • Siła przetargowa odbiorców
analiza otoczenia bli szego17
Analiza otoczenia bliższego

Konkurencja jest to jeden z najważniejszych elementów procesów rynkowych. Można ją scharakteryzować jako sposoby rywalizacji, dodając do tego cel. Sposoby rywalizacji dotyczyć mogą oferty cenowej, kompanii reklamowej, obsługi klientów itd., celem zdobycia lepszej pozycji konkurencyjnej.

analiza otoczenia bli szego18
Analiza otoczenia bliższego
 • Charakterystyka sektora
 • Obecna konkurencja zależy od:
 • liczby konkurentów w sektorze
 • sposobów rywalizacji
 • struktury udziałów w rynku
 • mapy grup strategicznych
analiza otoczenia bli szego19
Analiza otoczenia bliższego

Elementy składowe analizy konkurenta

Co wpływa na konkurenta

Co konkurent robi i co może robić

Przyszłe cele

Bieżąca strategia

Profil reagowania konkurentów

Sprzyjające okoliczności

Założenia

analiza otoczenia bli szego20
Analiza otoczenia bliższego
 • Potencjalni konkurenci
 • Groźba pojawienia się konkurentów zależy od:
 • wysokości barier wejścia i wyjścia
 • atrakcyjności sektora
 • wieku sektora
analiza otoczenia bli szego21
Analiza otoczenia bliższego

Dochody w sektorze

bariery wyjścia

niskie wysokie

ni skie

wysokie

bariery

wejścia

analiza otoczenia bli szego22
Analiza otoczenia bliższego
 • Na drodze domniemanychkonkurentów istnieje sześć głównych przeszkód:
 • korzyści skali,
 • zróżnicowanie produktu,
 • konieczność posiadania kapitału,
 • koszty nabywców zmieniających dostawcę,
 • brak kanałów dystrybucji oraz
 • inne (m.in.renoma).
analiza otoczenia bli szego23
Analiza otoczenia bliższego

Cykl życia sektora

Qd

dojrzałość

rozwój

schyłek

narodziny

czas

analiza otoczenia bli szego24
Analiza otoczenia bliższego

Fazy życia sektora

Strategor, Zarządzanie ..., s. 52

analiza otoczenia bli szego25
Analiza otoczenia bliższego
 • Substytuty
 • Groźba wprowadzenia zamienników zależy od:
 • wysokości barier wejścia
 • atrakcyjności sektora
 • wieku sektora
 • szybkości zmian technologicznych
analiza otoczenia bli szego26
Analiza otoczenia bliższego
 • Kliencipodejmują współzawodnictwo w sektorze poprzez wywieranie nacisku na obniżenie istniejących cen / opłat, podwyższenie jakości produktów lub lepszej obsługi.
 • Grupa nabywców jest silna jeśli spełnia następujące kryteria:
 • koszt usług, produktów nabywanych stanowi istotną część nakładów ponoszonych przez tą grupę lub znaczny procent wielkości nabycia,
 • jest zespolona lub korzysta ilościowo z dużej ilości usług, produktów w porównaniu z wielkością całkowitej sprzedaży(stopień koncentracji sektora odbiorcy),
 • posiada dobrą informację o rynku,
 • usługi, produkty są mało zróżnicowane / standardowe i nie mają wpływu na jakość wyrobów wytwarzanych przez nabywców(niepowtarzalność produktu),
 • konkurencja w sektorze nabywców jest mała
analiza otoczenia bli szego27
Analiza otoczenia bliższego

Siła przetargowa nabywcówna koniec lat ....

Legenda: - brak wpływu, + mała siła wpływu, ++ duża siła wpływu

analiza otoczenia bli szego28
Analiza otoczenia bliższego
 • Dostawcy mogą mieć silny wpływ na sektor jeśli:
 • stopień koncentracji sektora dostawcy jest wysoki,
 • ich produkt jest zróżnicowany (niepowtarzalność wyrobu dostawców),
 • cena ma znaczny wpływ na wyniki operacyjne nabywcy,
 • sektor dostawcy nie jest konkurencyjny,
 • zmiana dostawcy generuje wysokie koszy,
 • duża zależność jakości wyrobu finalnego od jakości dostaw
analiza otoczenia bli szego29
Analiza otoczenia bliższego

Siła przetargowa dostawcówna koniec lat ...

Legenda: - brak wpływu, + mała siła wpływu, ++ duża siła wpływu

analiza otoczenia bli szego30
Analiza otoczenia bliższego

Mapa pięciu sił

Groźba pojawienia się nowych konkurentów

mała średnia duża

Siła

oddzia-ływania

głównych

dostawców

=......

Siła

oddzia-ływania

głównych

nabywców

= .......

Charakterystyka sektora:

-.........

-.........

Groźba pojawienia się substytutów

mała średnia duża

analiza potencja u firmy
Analiza potencjału firmy

Otoczenie wewnętrzne

– warunki i siły wewnątrz organizacji

Podejście zasobowe

– źródła sukcesu tkwią w przedsiębiorstwie (nie zaś jak w podejściu klasycznym w umiejętności dostosowywania się do warunków zewnętrznych)

analiza potencja u firmy1
Analiza potencjału firmy
 • Podejścia do analizy strategicznej zasobów i umiejętności
 • METODY PODSTAWOWE:
 • Bilans potencjału strategicznego
 • Analiza kluczowych czynników sukcesu
 • Analiza łańcucha wartości
analiza potencja u firmy2
Analiza potencjału firmy
 • Metody wspierające ww. metody:
 • cykl życia produktu i technologii
 • metody portfelowe
  • macierz Boston Consulting Group – BCG1
  • zmodyfikowana macierz - BCG2
  • macierz McKinseya - GE
  • macierz A.D. Little’a - ADL
  • macierz C.W. Hoffera
analiza potencja u firmy3
Analiza potencjału firmy

Bilans potencjału

strategicznego

wielokryterialna, systematyczna analiza firmy

we wszystkich jego obszarach (podsystemach i funkcjach)

analiza potencja u firmy4
Analiza potencjału firmy
 • I. Podejście Rue i Holland
 • Pięć obszarów funkcjonalnych:
 • Marketing
 • Produkcja
 • Finanse
 • Zasoby ludzkie
 • Technika
 • Technologia
 • W których wymieniają 43 czynniki niezbędne do utrzymania dobrej firmy w otoczeniu.
analiza potencja u firmy5
Analiza potencjału firmy
 • II. Podejście operacyjne Bienioka i Marka. Obszary strategiczne:
 • Ogólne relacje z otoczeniem
 • Technika, technologia i organizacja produkcji
 • Strategia rozwoju produktu
 • Strategia dystrybucji wyrobów
 • Strategia promocji i reklamy
 • Strategia cen
 • Planowanie
 • Gospodarka czynnikiem ludzkim
 • Gospodarka majątkiem trwałym
 • Gospodarka materiałowa
 • Endogeniczne wyznaczniki procesu zarządzania
 • Wyniki, koszty, finanse
analiza potencja u firmy6
Analiza potencjału firmy

III. Uproszczony bilans potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

6 grup, 71 problemów

analiza potencja u firmy7
Analiza potencjału firmy
 • Analiza kluczowych
 • czynników sukcesu
 • określenie umiejętności strategicznych w danym sektorze i dbanie o ich stan w przedsiębiorstwie (metoda konkurencyjna do bilansu strategicznego)
 • Ograniczenie kryteriów do tych które:
 • uważamy za najistotniejsze
 • decydują o pozycji konkurencyjnej firmy
 • decydują o możliwościach rozwojowych firmy
analiza potencja u firmy8
Analiza potencjału firmy
 • Uproszczona geneza metody Kluczowych Czynników
 • Reguła 80 / 20
 • 20% zdarzeń decyduje o 80% efektów
 • zatem należy wybrać ok. 20% czynników określających sukces
 • Określenie kluczowych czynników:
 • w różnych branżach proporcja 80/20 może być różna
 • jeden z najtrudniejszych elementów analizy
 • tworzona przez specjalistów od analiz sektorowych (branżowych)
 • opiera się na szeregu różnych metod (tj. analiz finansowych, analiz cyklu życia produktów, analizy portfela)
 • oznacza pozycje strategiczną na tle konkurentów
 • zawiera kryteria najistotniejsze dla opracowania strategii sukcesu firmy
analiza potencja u firmy9
Analiza potencjału firmy
 • Lista kryteriów oceny firmy
 • Grupy:
 • udział w rynku
 • pozycja w dziedzinie kosztów
 • image firmy (znajomość wśród klientów)
 • umiejętności techniczne i poziom technologii (ocena jakości)
 • rentowność i potencjał finansowy (analiza cyklu życia każdego produktu firmy)
 • poziom organizacji i zarządzania (ocena kadry kierowniczej , pracowników, przystosowanie struktury organizacyjnej i procedur do celów, realizacja strategii, wydajność pracy)
analiza potencja u firmy10
Analiza potencjału firmy

Tab. Kluczowe czynniki sukcesu w zależności od fazy życia sektora

analiza potencja u firmy11
Analiza potencjału firmy
 • ocena pozycji konkurencyjnej
 • Etapy analizy:
 • ułożenie kluczowych czynników sukcesu dla branży
 • określenie wag poszczególnych czynników
 • określenie czynnika w firmie za mocną lub słabą stronę
 • porównanie sumy ważonych ocen firmy do oceny maksymalnej
 • Benchmarking – uczenie się od najlepszych
 • Rodzaje:
 • wewnętrzny; zorientowany na konkurencję; funkcjonalny
analiza potencja u firmy12
Analiza potencjału firmy
 • Analiza łańcucha wartości firmy
 • (M.E. Portera)
 • służy do badania przewag konkurencyjnych firmy w poszczególnych jego funkcjach podstawowych i pomocniczych
 • Założenia:
 • każdy sektor jest ogniwem w łańcucha wartości gospodarki
 • w sektorze każda firma jest łańcuchem, na który składają się: dostawcy, przedsiębiorstwo, odbiorcy
 • każda firma tworzy wewnętrzny łańcuch wartości
analiza potencja u firmy13
Analiza potencjału firmy
 • Łańcuch – firma jako sekwencja następujących po sobie faz:
 • Funkcje podstawowe (przekształcenie: surowców, materiałów, zakupionych technologii i usług na produkty finalne):
 • faza przedprodukcyjna
 • faza produkcji
 • faza sprzedaży
 • Funkcje pomocnicze (działania zarządcze i doradcze, strategie funkcjonalne)
analiza potencja u firmy14
Analiza potencjału firmy

Rysunek. Analiza łańcucha wartości

Funkcje pomocnicze

zysk

Łańcuch wartości dostawcy

Łańcuch wartości odbiorcy

Funkcje podstawowe

analiza potencja u firmy15
Analiza potencjału firmy
 • Analiza cyklu życia produktu
 • bada zjawisko stopniowego nabywania i utraty zdolności produktu od zaspokojenia potrzeb klienta
 • analizuje proces ponoszenia kosztów związanych z innowacjami produktowymi
 • każdy produkt ma własną krzywą, która odzwierciedla długość poszczególnych faz życia i kreowany zysk
  • wprowadzenie wyrobu na rynek
  • wzrost sprzedaży produktu
  • dojrzałość i nasycenie rynku
  • spadek sprzedaży produktu i schodzenie z rynku
analiza potencja u firmy metody portfelowe
Analiza potencjału firmy - metody portfelowe

Macierz BCG 1

Wzrost

rynku

dylemat

znak zapytania

gwiazda

przebój

wysoki

A

niski

dojna krowa

żywiciel

kula u nogi

pies

A, B –

wielkości graniczne

wysoki B niski 0

Względny udział w rynku

analiza potencja u firmy metody portfelowe1
Analiza potencjału firmy - metody portfelowe
 • Rady dla przedsiębiorców płynące z BCG 1:
 • użyj nadwyżki z dojnych krów na doinwestowanie gwiazd lub podstawę rozwoju dla dylematów
 • wyeliminuj dylematy z najsłabszymi perspektywami
 • wycofaj psy lub nie inwestuj w nich
 • dbaj o dojne krowy
analiza potencja u firmy metody portfelowe2
Analiza potencjału firmy - metody portfelowe

Macierz BCG 2

względny udział w rynku

wysoki niski

Tempo

wzrostu

niskie

wysokie

niskie

wysokie

rynku

analiza potencja u firmy metody portfelowe3
Analiza potencjału firmy - metody portfelowe

Macierz GE

Wytyczne dla strategii firmy

Atrakcyjność

przemysłu

wysoka

przeciętna

niska

Strategia wzrostu

Strategia podtrzymywania

mocna przeciętna słaba

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa

Strategia schodzenia z rynku

analiza potencja u firmy metody portfelowe4
Analiza potencjału firmy - metody portfelowe
 • Macierz ADL
 • Koncepcja macierzy jest oparta na zał. iż zdolność produktu do przynoszenia zysku dla organizacji wynika:
 • z pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (5 możliwości)
 • lub
 • stopnia konkurencyjności produktu
 • ze stopnia dojrzałości sektora (4 fazy)
 • Macierz ADL pozwala na określenietrajektorii strategicznych
analiza potencja u firmy metody portfelowe5
Analiza potencjału firmy - metody portfelowe
 • Macierz Hoffera
 • (podobnie jak macierz ADL) wyróżnia:
 • dojrzałość przemysłu (5 faz) i
 • pozycję konkurencyjną (3 możliwości)
analiza potencja u firmy16
Analiza potencjału firmy

Ten P Faktors

Ocena cech wewnętrznych (nie zaś osiągnięć finansowych), które są często mniej obiektywne i wymagają większej kreatywności i intuicji.

kompleksowa ocena badania powinna być przeprowadzone w dziesięciu obszarach:

1. zysku - profit, 2. personelu - people,

3. osobowości - personality, 4. dystrybucji – physical distribution,

5. produktu - products, 6. portfela - portfolio,

7. przetwarzania - processes, 8. własności - property,

9. planowania -planning, 10. potencjału - potential.

analiza potencja u firmy18
Analiza potencjału firmy
 • cele i korzyści płynące z oceny cech wewnętrznych:
 • Im głębsza informacja jest brana pod uwagę, tym dokładniejsze są założenia przyszłych osiągnięć. W konsekwencji główną korzyścią kompletnej oceny cech wewnętrznych jest lepsze oszacowanie wartości organizacji.
 • Ocena cech wewnętrznych pomaga utrzymać bardziej kompletny i właściwy przegląd elementów instytucji.
 • Ocena cech wewnętrznych pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych problemów integracji z inną firmą. Często odkrywa słabości, którym należy się zająć, aby połączyć dwie jednostki.
 • Umożliwia to poprawę zysku w wyniku podniesienia wpływów i / lub zmniejszenia wydatków.
analiza potencja u firmy19
Analiza potencjału firmy
 • Analiza ekonomiczno – finansowa
 • mierniki kondycji ekonomicznej firmy
 • Grupy:
 • I. produkcja (wielkość produkcji, struktura produkcji, jakość produkcji, wskaźniki realizacji planów produkcji); II. sprzedaż; III. majątek trwały; IV. koszty; V. finanse (efektywność kapitału, dzwignia finansowa, płynność finansowa); VI. gospodarka materiałowa; VII. zatrudnienie
 • wskaźniki oceny kondycji finansowej firmy
ocena pozycji strategicznej firmy
Ocena pozycji strategicznej firmy

SWOT

S – strengths – mocne strony

W – weaknesses – słabości

O – oportunities – szanse

T – threates – zagrożenia

ocena pozycji strategicznej firmy1
Ocena pozycji strategicznej firmy

Receptapostępowania dla wszystkich firm

(wynikająca z analizy SWOT):

mieć na uwadze zagrożenia,

wykorzystywać nadarzające się okazje

bazując przy tym na mocnych stronach,

a w między czasie eliminować słabości.

ocena pozycji strategicznej firmy2
Ocena pozycji strategicznej firmy
 • SPACE
 • Kolejność czynności:
 • Dobór czynników opisujących dla czterech zmiennych (półosi macierzy)
 • Przyznanie ocen każdemu czynnikowi
 • Obliczenie średniej dla każdej zmiennej (sumę ocen czynników opisujących należy podzielić przez liczbę czynników opisujących każdą zmienną)
 • Sumując średnie oceny wymiarów IS i CA uzyskuje się wartość odkładaną na osi X, a sumując średnie oceny wymiarów FS i ES uzyskuje się parametry Y. Punkty X i Y opisuje pozycję konkurencyjną firmy
 • Prowadząc prostą wychodzącą z początku układu przez punkt o parametrach (X, Y) uzyskuje się wektor kierunkowy obrazujący charakter zalecanej strategii
space
SPACE

SF

Strategie

agresywne

Strategie

zachowawcze

X, Y

CA

IS

Strategie

konkurencyjne

Strategie

defensywne

ES

literatura
Literatura

Bazowa

G. Gierszewska, M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001

Uzupełniająca

G. Gierszewska: Zarządzanie strategiczne. WSPiZ, Warszawa 2000

B. Karlof: Strategia biznesu. Koncepcje i modele – Przewodnik, Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa 1992

Zarządzanie Strategiczne. R. Krupskiego, Wrocław 2003

W. M. Miller: Commercial Bank Valuation, John Wiley & Sons, Inc. 1995