citat och referat eller plagiat
Download
Skip this Video
Download Presentation
Citat och referat eller plagiat?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Citat och referat eller plagiat? - PowerPoint PPT Presentation


 • 270 Views
 • Uploaded on

Citat och referat eller plagiat?. - En introduktion till konsten att citera och referera utan att plagiera. Förankring i tidigare forskning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Citat och referat eller plagiat?' - yamka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
citat och referat eller plagiat

Citat och referat eller plagiat?

- En introduktion till konsten att citera och referera utan att plagiera

f rankring i tidigare forskning
Förankring i tidigare forskning

En vetenskaplig undersökning syftar till att bidra med ny kunskap. Därför utgår den från och anknyter till tidigare forskning.Det ska du också göra i ditt arbete.

vad r en k lla
Vadär en källa?

Tidigare forskning eller andra texter och muntliga anföranden som du använder i din text kallas källor.

”En källa utgör grunden för vår kunskap om något.”

(Berggren, 2008)

”Att använda andras texter är en förutsättning för att säga något själv…”

(Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 249)

”En källa är först en källa när den är en källa ’till’ något, och en källa till något blir den först när den har satts i relation till en fråga.”

(Olden-Jørgensen, citerad i Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 246)

k llornas funktion i texten
Källornasfunktionitexten
 • objekt (= det vi undersöker)
 • metodologiskochteoretiskgrund
 • stödellerbeläggföruppsatsenspåståenden
 • medelförattkritiseraandrastexter
 • diskussionsunderlag.

(efterRienecker & Jørgensen, 2008, s. 247)

dessutom
Dessutom…

…kanämnetstexteranvändasföratt

 • få inspiration
 • fåinblickiochöverblicköverämnet
 • hittamer information
 • hitta en modellfördetegnaarbetet.

(efterRienecker & Jørgensen, 2008, s. 247)

citat och referat
Citat och referat

CITAT Att citera innebär att återge källans ord exakt.

REFERAT Att referera innebär att sammanfatta innehållet i en text eller utsaga och uttrycka det med egna ord.

Läs mer i antiplagieringsguidenRefero(2008).Titta på filmen Att referera och citera från Göteborgs universitetsbibliotek.

slide7
Citeraföratt

få belägg för textanalys

introduceraochdefinieraettbegrepp

låta läsaren ta del av en effektfull formulering

starta en diskussion.

Referera för att

ge en generell presentation avkällan

återgekärnanikällans text

bemötaettpåstående.

(Rienecker & Jørgensen, 2008, s. 259 och 261)

slide8
Invävt citat

Jan Hjalmarsson har börjat använda Wikipedia i sin biblioteksundervisning, för att han ville ”utgå från något som de allra flesta studenter känner till och använder ” (Hjalmarsson, 2009, s. 129).Självständigt citat

Om Wikipedia uppger Hjalmarsson (2009, s. 125): ”I biblioteksvärlden har uppslagsverket alltmer accepterats som källa.”

Blockcitat

Om standardspråket säger Josephson (2004, s. 162) följande:

Vi har mestadels en synnerligen kluven inställning till standardspråket. Det är som med andra auktoriteter; vi litar på det och älskar att ifrågasätta det. Folk tycker att det är trevligt med dialekter – det brukar de alltid uppge i enkätundersökningar. Men de tycker det är ännu viktigare att stava rätt, dvs. i skrift hålla sig till standardspråket. Säkert finns en spridd uppfattning om att det är viktigt för både individ och samhälle med tillgång till ett enhetligt, standardiserat och i någon mening korrekt språk.

slide9
Olika sätt att hänvisa till källor

Parentessystem

Den svenska språkhistoriens 1900-tal kan ses som kort eller långt (Josephson, 2004).

Siffersystem

Den svenska språkhistoriens korta 1900-tal börjar ungefär 1920 och avslutas kring 1970 [1].

Notsystem

Den svenska språkhistoriens långa 1900-tal börjar ungefär 1880 och avslutas kring 2000.1Perioden fram till år 1920 var mest omvälvande, då även människor utan bild-ning kom att använda språket i offentligheten och därigenom påverka dess utveckling.2

----------------------------------------------------------------

1OlleJosephson, Ju. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige, Norstedts, Stockholm, 2004, s. 17.

2Josephson, s. 24-25.

Läs mer om källhänvisning i Språkverkstadens skrivguide.

k llh nvisningarnas funktion
Källhänvisningarnas funktion

att visa vemdetärsomtalar

att ge läsaren möjlighet att själv bedöma texten

att visa att du ärkunnigochpålästinomämnet

att visa vilken tradition inomämnet du tillhör

attgetyngdåtdina argument.

(Erikson, 2009, s. 14-23)

olika r ster i din text
Olika röster i din text

Visa vems ord som presenteras i texten med hjälp av:

källhänvisningar…har diskuterats i flera studier (Lidén, 2007; Hagberg, 2008; Sundström, 2010).

referatmarkörerBergman (2006) lyfter i stället fram…År 2010 gjorde Augustsson ett nytt inlägg i debatten om…

omnämnandeav dig självilöptextenEnligt min uppfattning…Härbördettilläggas…Av dettadrar jag slutsatsen…

Exempel är påhittade och följer APA:s stilguide.

varf r m ste k llan anges
Varför måste källan anges?

Tre skäl att ange källa:

hederlighet

genomskinlighet

trovärdighet

Läs mer i antiplagieringsguiden Refero (2008).

Titta på en film som gjorts vid Göteborgs universitetsbibliotek.

vad r plagiering
Vad är plagiering?

Medveten plagiering är stöld.

Du plagierar

text, om du utger dig förattrefereraoch anger källa, men ändå tar urförlaganordagrantellernäranogordagrant

innebörd, om du återger en text ellertanke med egnaord, men utanattangekälla

både text ochinnebörd, om du ordagrantåterger en text, dvs. citerar, ochinte anger källa.

(Erikson, 2009, s. 43-44)

undvik plagiat
Undvik plagiat!

- Anteckna var du har hämtat informationen.

Spara utskrifter av elektroniska källor.

Spara referenser i den databas där du gör dina sökningar.

- Kom ihåg citattecken.

- Markera långa citat som blockcitat.

- Förse alla citat och referat med en källhänvisning.

Läs mer om plagiat i antiplagieringsguiden Refero (2008). Där hittar du också svar på andra studenters frågor om referat, citat och plagiat.

referenslista
Referenslista
 • Referenslistan placeras i slutet av texten och innehåller utförliga bibliografiska uppgifter om varje källa som användsi texten.
 • Enligt parentes- och notsystemen ordnas källorna alfabetiskt efter författarens namn eller annat huvudord. Enligt siffersystemet ordnaskällorna numeriskt.
slide16
Läs mer i Stora SökguidenMer information om källhänvisningar och referenser finns i Språkverkstadens skrivguide:

Hitta en stilguide i avsnittet Referenslista på Universitetsbibliotekets webbsida.

Lärdig att skapa och spara referenser i LIBRIS och olika databaser på samma webbsida.

k ll och litteraturf rteckning
Käll- och litteraturförteckning
 • Berggren, L. (2008). Källkritik. Hämtad 10 september 2010, från http://www.lub.lu.se/fileadmin/user_upload/pdf/kaellkritik/2_Kallkritik_vad_ar_en_kalla.pdf
 • Erikson, M.G. (2009). Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i beteendevetenskap-erna. Lund: Studentlitteratur.
 • Hjalmarsson, J. (2009). Wikipedianer – om Wikipedia i undervisningen. I B. Hansson & A. Lyngfelt (Red.), Pedagogiskt arbete i teori och praktik (s. 123-136). Lund:BTJ Förlag.
 • Josephson, O. (2004). Ju. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. Stockholm: Norstedts.
 • Refero(2008). Hämtad 28 februari 2011, från http://www.bi.hik.se/Refero/1intro.php
 • Rienecker, L. & StrayJørgensen, P. (2008). Att skriva en bra uppsats (2. uppl.). Malmö: Liber.
ad