slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
วิธีการแบ่งกลุ่ม PowerPoint Presentation
Download Presentation
วิธีการแบ่งกลุ่ม

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

วิธีการแบ่งกลุ่ม - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

วิธีการแบ่งกลุ่ม. ชนิดของกลุ่ม. กลุ่มการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal learning groups )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

วิธีการแบ่งกลุ่ม


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
ชนิดของกลุ่ม
 • กลุ่มการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal learning groups )
  • เป็นการแบ่งกลุ่มแบบชั่วคราว สามารถตั้งกลุ่มแบบง่ายๆเช่นบอกนักเรียนให้จับกลุ่มกันเองเพื่ออธิปรายตามหัวข้อที่กำหนดในระยะเวลาสั้นๆ ผู้สอนสามารถสร้างกลุ่มลักษณะนี้เมื่อไรก็ได้ตามต้องการในระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ให้โอกาสนักเรียนได้ทำความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนไป
 • กลุ่มการเรียนรู้แบบเป็นทางการ (Formal learning groups )
  • เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานบางอย่างโดยเฉพาะ เช่นทำรายงาน และทำโครงงาน โดยงานที่ให้ทำอาจเสร็จในเวลาเรียน หรืออาจใช้เวลาหลายอาทิตย์ ซึ่งส่วนมากนักเรียนจะทำงานร่วมกันจนงานเสร็จ หรือจนได้เกรด
slide3
วิธีการแบ่งกลุ่ม
 • แบ่งตามระดับผลการเรียน
  • ในชั้นเรียนทั่วไปจะประกอบไปด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
 • แบ่งตามความสนใจ และแบบสุ่ม
  • เช่นในนักเรียนทั้งชั้นนับ 1 ถึง 4 แล้วให้คนที่นับเลขเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน การแบ่งกลุ่มแบบนี้ช่วยให้นักเรียนที่ปกติไม่สนิทกันได้รู้จักกันมากขึ้น
 • แบ่งกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
  • นักเรียนหลายคนเรียนได้ดีขึ้นเมื่อได้เรียนร่วมกัน สามารถแบ่งกลุ่มแบบนี้ได้โดยในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนหนึ่งถึงสองคน นักเรียนเก่งหนึ่งคน และนักเรียนปานกลางสอนคน
 • เมื่อแบ่งกลุ่มต้องคำนึงว่านักเรียนแต่ละคนต้องมีภาระรับผิดชอบในกลุ่ม
slide4
วิธีการแบ่งกลุ่ม
 • คิดถึงกระบวนการทำงานในกลุ่ม
  • ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่ากลุ่มจะดำเนินการอย่างไร
 • คิดถึงการให้คะแนน
  • ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าจะให้คะแนนอย่างไร
 • คิดถึงกิจกรรมที่ต้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม
  • ให้งานที่ต้องอาศัยการพึ่งพาอาศัยกัน
 • ให้ความสำคัญกับขนาดของกลุ่ม
  • จำนวนสมาชิกที่ดีที่สุดคือ 4-5 คน : กลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกมากไปทำให้โอกาสที่สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจะน้อยลง
  • ถ้าในกลุ่มมีแต่นักเรียนไม่เก่ง ขนาดกลุ่มต้องเล็กลง
  • ถ้าเวลามีจำกัดในการทำงานกลุ่ม ขนาดของกลุ่มต้องเล็กลง (Johnson, Johnson, and Smith, 1991; Smith, 1986)