Download
abney and associates n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REUTERS ANSATT ANKLAGET FOR Å HJELPE HACKERE OPPRETTHOLDER U PowerPoint Presentation
Download Presentation
REUTERS ANSATT ANKLAGET FOR Å HJELPE HACKERE OPPRETTHOLDER U

REUTERS ANSATT ANKLAGET FOR Å HJELPE HACKERE OPPRETTHOLDER U

133 Views Download Presentation
Download Presentation

REUTERS ANSATT ANKLAGET FOR Å HJELPE HACKERE OPPRETTHOLDER U

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ABNEY AND ASSOCIATES cyber security warning

  2. REUTERS ANSATT ANKLAGET FOR Å HJELPE HACKERE OPPRETTHOLDER USKYLD: ADVOKAT En Reuters.com redaktøropprettholdt sin uskyldetterblirsuspendert med lønnpåfredagetter en amerikanskeføderaleanklagepåkostnaderhanhjulpetmedlemmerav anonym hacking kollektive. Matthew Keys, 26, en sosialemedierHalvsju, vartiltaltpåtorsdagav en føderal grand jury i Sacramento, California, påtrekriminelle teller. De påståttehendelseneskjeddførhanble med Reuters, tiltalenindikert. New York-advokat Tor Ekelandsahanhaddeværtansattavnøklenetil å representere ham og at hansklient "opprettholder sin uskyld". Ekelandtil Reuters hanvarmontering en juristgruppeog at tastene "serfremtil å bestride dissegrunnløseanklager".

  3. Annonse Arrestordrenanklagetnøklenetilgihackeretilgangtildatasystemer for Tribune idesember 2010. En historiepå Tribune's Los Angeles Times hjemmesidevarsnartendretav en avdissehackere, tiltalensa. Ifølgetiltalebeslutning, en hacker identifiseres kun som "Sharpie" bruktinformasjonnøklerleveresi en Internettchatteromogendret en overskriftpå en desember 2010 Los Angeles Times historie å lese "trykketbyggerihuset å velge CHIPPY 1337". Referansenbletil en annenbanaliseregruppekreditert med defacing nettstedettilvideospillutgiverEidosi2011. Påfredag, nøklerutveksles tweets med noengodt wishers på Twitter, forteller en avdem, "Jeger OK.“ Reuters talsmann David Girardinbekreftet Keys' suspensjonpåfredag, men faltytterligerekommentar. Tastenevissteikkesvarepå en forespørselomkommentar. Rettenregistreringersa Keys haddejobbet for en Tribune-eide TV-stasjoni Sacramento, opererer sin Twitter og Facebook feeds.

  4. En FBI-agent sai en ransaking program at en tidligerekollegafortaltebyrået at tastenehaddeblittavsluttetioktober 2010. Tastenebegynte Reuters i New York ijanuar 2012. SomsosialemedierHalvsjuforfremmethanhistoriergjennom Twitter ogandrevirkemidler. Han bori Secaucus, New Jersey, saJustisdepartementet. Ekelandog California advokat jobber for nøkler, Jay Leiderman, lagtut en rekkeforsvar, starter med argumentetom at handletsomfrilans journalist da hanbleinviterttil å bli med på Internet Relay Chat channel med elite hackere. "Han varichatterommetintervjuteknikk," saLeiderman. Ekelandsai en video intervju med Huffington Post at menshanforsto at nøklerbruktnavnetAESCrackedtiltideriløpetavchatteneutvinnesavmyndighetene, noenandrekanskje ha blittbenytterdetnavnetnårAESCrackedlovet å gi Tribune påloggingsinformasjon. Ekelandsaogsåskadentastenevaranklaget for å forårsakevarmindre. "Deter bare en slags en juvenil defacement av en mindresakomwebområdet Los Angeles Times, somhanikkegjorde," Ekelandfortalte Huffington Post.

  5. Tasteneerplanlagt å værestevnetpå 12 April i Sacramento, ifølgebanen docket. "Bare en online prank“ Glødendeonline tilhengereavnøklenesijournalistenvar bare å ta del i en online prank somkortforandret Los Angeles Times' nettsted, oghanskalikkenoen gang harblittsuspendertfrajobbensin. I en alder nårlinjenmellom tech superstjerneog outright hacking vokserstadiguklare, saken mot nøklerleggerbørnakneskarpeavdelingeromhvasomutgjørInternettkriminalitetoghvorlangtregjeringengåtil å stoppe det. "Kongressenønskerhardestraffer doled ut for disseforbrytelsenefordi de ikkevil at folk som defacing nettsteder, men detmåvære en måte at vi kanbringeloveniharmoni med realiteteneihvordan folk brukerteknologii dag," saHanniFakhoury, en advokatpå San Francisco-basert nonprofit Electronic Frontier Foundation.

  6. Keys' tiltalekommerettersiste hacks idatasystemenetil to andreamerikanskemedieselskapersomeier The New York Times og The Wall Street Journal. Beggeaviserrapporterteifebruar at deresdatasystemerhaddeblittinfiltrertav Kina-basertehackere, sannsynlig å overvåke media dekningsom den kinesiskeregjeringenansersomviktig. Anonym og dens avlegger, Lulzsikkerhet, harværtknyttettil en rekkehøyprofilertedataangrepogforbrytelser, inkludert mange somvarment å fornærmebedriftensgiganter, regjeringerogføderalebyråer. De harværtkoblettilangrepsomtok data fra FBI partnerorganisasjonInfraGard, og de harfastkjørtenettstederav CIA og den offentlige Broadcasting Service. Keys' tiltalefølgerogsåselvmordettil Aaron Swartz, en 26-år gamleInternett-aktivistsomblefunnetdødi sin leiligheti Brooklyn 11 januarsom en prøveversjonruvetihansfremtid. Familieogvennersi Swartz dreptesegselvetter at hanvarjagetavføderalepåtalemyndigheten.

  7. Tjenestemennsierhanhjalpleggemillioneravrettendokumenter for gratis online og at hanulovliglastetnedmillioneravakademiskeartiklerfra en online clearinghouse. "I kjølvannetav Aaron Swartz saken, vi virkeligtrodde at rettferdighetville slags fangepustenogkanskjeforstå at de haddefeileti å skyvedissetilfellenefremi en slikaggressivmåte for hvaerihovedsak pranks," Leidermansa. I dag, sponsertoppprogramvareselskaperofte 'hackathons', helgerintensarbeidog lite søvn, for å få gratis utenforprogrammeringhjelptil å løseproblemer, ellerfremmeprodukter. Noenganger, liggkodinglinjenemellomhvaerlovligeogulovlige. Hacking forbrytelserbelastestasteneerlagtutiossdatamaskinsvindelogmisbruk Act, somblevedtattpå 1980-tallet.

  8. Føderalepåtalemyndighetenbrukeloventil å gåetter en bredtspekteravInternettforbrytelser, men lovengjenspeilerikkehvordanvåratferd online harendretseg over de sistetretiårene, sa Mary Fan, en tidligereføderalaktorsomspesialiserersegpå criminal law ogprosedyreved University of Washington School of Law. "Noenvilkanskjesihvis du ta andreseiendomellerbryteseg inn i et privatstedutentillatelse, vil vi ikkebliopprørtomtiltaler, såhvorforskulle vi væreopprørt over dissetiltalerhvisovertredelseskjeddnettet?" Fan sa. "Andre kansierhvasomskjeddeidettetilfelletvirkeligenda et problem? Deter slag av en kultur clash."

  9. . Maksimalt for overbevisningpåalletrepunktervillevære 25 årifengselog en $US500, 000 fint, selvomfaktiskesetningeroverlevertavdommerneeroftelangtmindreennmaksimalt. Tasteneskrevpå en personligbloggogpå en Reuters-blogg at hanhaddetidligerefåtttilgangtil en elitegruppeavhackere, inkluderténkjentsomveletablerte. Veletablerte, senereidentifisertsom Hector Xavier Monsegur, ble en FBI-informant, court records Vis. Monsegurbleoffentligidentifisertifjorogharerklærtesegskyldigi å delta iflere hacking konspirasjoner. Han avventerstraffeutmålingen. Ekelandrepresentertpåstått AT & T iPad e-hacker Andrew Auernheimer, aka "Weev", sombledømtinovemberifjorpå hacking konspirasjonogidentitetsvindelkostnader. Leidermansklienterinkluderer anonym medlem Christopher Doyon, somkallerseg Commander X. Doyon blebelastet med hacking Santa Cruz County, California, datamaskiner, men hoppetkausjonogharfortaltLeidermanhaneri Canada, Leidermansa.