hyv yhteistoimintak yt nt case orion n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hyvä yhteistoimintakäytäntö Case Orion PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hyvä yhteistoimintakäytäntö Case Orion

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Hyvä yhteistoimintakäytäntö Case Orion - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Hyvä yhteistoimintakäytäntö Case Orion. YT-SEMINAARI 2009 - mistä koostuu onnistuneen YT-prosessin läpivieminen Sirpa Pelttari Liisa Remes 10.9.2009. Esittelyt. Liisa Remes Toimihenkilöiden luottamusmies Orionilla Espoossa v. 1988 alkaen, johtoryhmän jäsen yht. yli 8 vuotta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hyvä yhteistoimintakäytäntö Case Orion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hyv yhteistoimintak yt nt case orion

Hyvä yhteistoimintakäytäntö Case Orion

YT-SEMINAARI 2009 - mistä koostuu onnistuneen YT-prosessin läpivieminen

Sirpa Pelttari

Liisa Remes

10.9.2009

Orion Oyj/ SP & LR

esittelyt
Esittelyt
 • Liisa Remes
  • Toimihenkilöiden luottamusmies Orionilla Espoossa v. 1988 alkaen, johtoryhmän jäsen yht. yli 8 vuotta
  • Henkilöstöedustajana mukana noin kymmenessä yt-neuvottelussa vuosina 1991 – 2008
 • Sirpa Pelttari
  • Ylempien toimihenkilöiden luottamusmies Orionilla Espoossa v. 1998 alkaen
  • Henkilöstöedustajana mukana kuusissa yt-neuvottelussa vuosina 1998 – 2008
 • Työnantajan edustajat vaihtuneet useaan kertaan.

Orion Oyj/ SP & LR

hyvinvointia rakentamassa jo vuodesta 1917
Hyvinvointia rakentamassa jo vuodesta 1917

Orion Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka kehittää, valmistaa ja

markkinoi lääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia

testejä globaaleille markkinoille.

Orion Oyj liiketoiminta on organisoitu tulosyksiköihin. Tulosyksikön

toiminnasta ja operatiivisesta johtamisesta vastaava johtaja raportoi

toimitusjohtajalle.

  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet)
  • Erityistuotteet (patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoidon tuotteet)
  • Eläinlääkkeet
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet)
  • Orion Diagnostica (In vitro -diagnostiset testimenetelmät ja –järjestelmät)
 • Linjatoiminnot tukevat konsernin tulosyksiköitä ja tarjoavat niille palveluita, muun muassa seuraavista toiminnoista: myynti- ja markkinointi, toimitusketju, tutkimus ja tuotekehitys ja liiketoiminnan tuki.
 • Lääkeliiketoiminnan osuus Orionin liikevaihdosta on noin 95 %.  Huomattava osa liikevaihdosta muodostuu omista, patenttien suojaamista lääkekeksinnöistä.
 • Orion toimii kotimaassa mm. Espoossa, Turussa, Kuopiossa, Oulussa ja Hangossa sekä useissa Euroopan maissa.
 • Työntekijöitä Orionilla on yli 3200 henkilöä.

Orion Oyj/ SP & LR

ajatuksia yhteistoiminnasta
Ajatuksia yhteistoiminnasta
 • Yhteistoimintalaki - irtisanomislaki
 • Hyvä yhteistoimintakäytäntö
 • Yt-prosessi mahdollisimman vähin vaurioin
 • Yt-neuvottelut ja irtisanomiset: ihmisten huomioon ottaminen

Orion Oyj/ SP & LR

yhteistoimintalaki
Yhteistoimintalaki

1 § Lain tarkoitus

Tällä lailla edistetään yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista.

Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä.

Tarkoituksena on myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhteydessä.

Orion Oyj/ SP & LR

yhteistoimintalaki1
Yhteistoimintalaki
 • 1 luku Yleiset säännökset
 • 2 luku Yhteistoiminnan osapuolet
 • 3 luku Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot
 • 4 luku Yrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet
 • 5 luku Sopiminen ja henkilöstön päätökset
 • 6 luku Yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt
 • 7 luku Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksen yhteydessä
 • 8 luku Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä
 • 9 luku Erinäiset säännökset
 • 10 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Orion Oyj/ SP & LR

yhteistoiminnasta
Yhteistoiminnasta
 • Yt-lain tarkoitus positiivinen
  • Se ohjaa työnantajaa ja henkilöstöä yhdessä jatkuvasti kehittämään suhteitaan, yrityksen toimintaedellytyksiä ja työolosuhteita.
  • Sitoutuminen yritykseen paranee kun henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa työtään, työolojaan ja asemaansa koskeviin päätöksiin lisääntyy.
 • Työvoiman käytön vähentämistä käsittelevät yt-neuvottelut, pitäisi säästää vain tilanteeseen, jolloin yrityksen talous on todella romahtanut.
  • Yt-neuvottelujen aloittamiseen ei pitäisi riittää ennalta asetettu tuotto- tai kannattavuustavoite. Henkilöstön edustajien on mahdoton tietää, missä ja miksi on päädytty tiettyyn kannattavuustavoitteeseen tai onko pelättävissä, että tavoitetta jossain vaiheessa korotetaan.

Orion Oyj/ SP & LR

hyv yhteistoimintak yt nt
Hyvä yhteistoimintakäytäntö
 • Normaali, päivittäinen toiminta
  • koko ajan seuraa ja kehittää perusrakenteita ja arvioi henkilöstötarpeen,
  • eri tasoinen henkilöstö mukaan kehittämään,
  • perusrakenteet kuntoon.
 • Luottamusmiehille jatkuvasti tietoa yrityksen tilasta ja suunnitelmista.
  • HUOM! Luottamusmiehillä salassapitovelvollisuus.
 • Luottamusmiehet jatkuvasti mukana tai ainakin selvillä henkilöstöä koskevista muutoksista ja kehitysajatuksista.
 • Luottamus työnantajaan kasvaa, jos henkilöstöedustajat mukana henkilöstöä koskevissa muutoksissa ym. (ytl 6 luku)
 • Muutosten, kehityksen, erilaisten ohjelmien toteutumisen seuranta –mukana myös luottamusmiehet.
 • Yt-lain ja TESien tiedonsaantioikeudet: ihannetilanteena tiedot pyytämättä!
 • Molemminpuolisen luottamuksen rakentaminen, ei ”salaseuroja”

Orion Oyj/ SP & LR

yt prosessi mahdollisimman v hin vaurioin
Yt-prosessi mahdollisimman vähin vaurioin
 • Yt-menettelyssä pyritään selvittämään työvoiman vähentämiseen johtavien suunnitelmien perusteita, vaikutuksia ja erikseen vaihtoehtoja.
 • Hyvä valmistautuminen neuvotteluihin
 • Neuvottelujen läpi viemisessä tärkeää:
  • Avoimuus
  • Hyvä tiedottaminen
  • Neuvottelujen kirjaaminen
  • Vuorovaikutus henkilöstön kanssa ja henkilöstön tukeminen: työnantaja, Henkilöstöosasto, luottamusmiehet
 • Jälkihoito
 • Neuvottelujen onnistumiseen vaikuttaa paljon se miten normaalioloissa toimitaan henkilöstön ja työnantajan kesken. Myös sillä on merkitystä, mitä on opittu mahdollisista aikaisemmista kokemuksista.
 • Neuvottelujenonnistuminen varmistuu
  • Kun yhteistyö ja luottamus vallitsee
  • Kun henkilöstöllä on jatkuvasti riittävästi tietoa yrityksen tilasta ja suunnitelmista

Pystytään aidosti hakemaan vaihtoehtoja.

Orion Oyj/ SP & LR

tukipalvelut yt prosessin aikana orionilla
Tukipalvelut yt-prosessin aikana Orionilla
 • Muutosturva- ja eläkeinfot esimiehille ja luottamusmiehille
 • Erotilanteen hallinta-valmennukset esimiehille
 • Tunteet, jaksaminen ja muutos-ryhmätilaisuudet henkilöstölle
 • Infotilaisuudet käytännön asioista irtisanotuille
 • Uudelleensijoitusvalmennuksia irtisanotuille*
 • Muutosvalmennuksia ja fasilitointitukea jatkavalle henkilöstölle (työyksiköittäin)*
 • Tukea luottamusmiesten jaksamiseen*: psykologin pitämä keskustelutilaisuus
 • Työllistymisvapaa työsuhteen keston mukaisesti
 • Työvoimatoimiston palvelut
 • Työterveysaseman palvelut *Yhteistyössä MPS:n kanssa

Orion Oyj/ SP & LR

johdon ja esimiesten tuki orionilla
Johdonja esimiesten tuki Orionilla
 • Johto ja esimiehet informoivat ja tukivat alaisiaan vaihtelevasti.
 • Saadun palautteen perusteella oman osaston esimiehen rooli koetaan tärkeäksi, samoin esimiesten avoimuus epävarmassa tilanteessa.
 • Tutkimus – ja tuotekehitysjohtajan kahvihuonekeskustelut tutkimus- ja tuotekehitys-organisaation henkilöstön kanssa yt-neuvottelujen aikana ja niiden päättymisen jälkeen
  • 100 tilaisuutta
  • Palaute oli positiivista.

Orion Oyj/ SP & LR

yt neuvottelut ja irtisanomiset ihmisten huomioon ottaminen
Yt-neuvottelut ja irtisanomiset: ihmisten huomioon ottaminen
 • Luottamusmiesten tiedontason pitäisi olla lähellä vastaneuvottelijoita
 • Neuvotteluajat vähintään lain mukaiset
 • Koulutustarjonta, oppisopimuskoulutus, huomioitava talon tuntevan etu
 • Kunnolliset palkitsevat eläkejärjestelyt, ei ole ikäsyrjintää
 • Kunnon valmiudet irtisanottaville - turvapaketit, henkinen tuki, ylimääräiset korvaukset, työstä vapautus. Korvaustaso suhteessa yrityksen tilanteeseen
 • Autettava löytämään yhteiskunnan tuki
 • Tiedotuksen pitää toimia hyvin ja avoimesti, huhujen pysähdyttäminen
 • Johtajien ja esimiesten keskustelut henkilöstön kanssa, arvostava kohtelu
 • Uudet organisaatiot valmisteltava hyvin
 • Uusi töiden jako näkyviin toimenkuvissa ja palkoissa; palkitseminen lisätöistä ja lopetettavien töiden tekemisestä
 • Työvelvoitteesta vapautus. Ei sekaisin irtisanottuja/jäljellejääneitä
 • Ylimääräinen korvaus omien töiden opettamisesta
 • Toiminnan sujuvaa jatkumista edistää se, että irtisanottujen kohtelu koetaan asialliseksi, heidän työpanostaan arvostetaan. Johdon uskotaan aidosti pyrkivän henkilöstön parhaaseen ja tekevän järkeviä päätöksiä ja valintoja.

Orion Oyj/ SP & LR