ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
Download
1 / 27

?????? ?? ???????? ??????????? ??????? ?? ?????????? ??????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ мр Александра Вучинић. IPPC Директива 96/61/ЕС од 26 . септембра 1996 . године Измењена IPPC директива 2008/1/EC od 15. јануара 2008. године Ова Директива је кључни инструмент ЕУ за унапређење обрасца одрживе производње-принцип одрживог развоја

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ?? ???????? ??????????? ??????? ?? ?????????? ???????' - yamal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5672513

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

мр Александра Вучинић


5672513

 • IPPC Директива96/61/ЕС од 26. септембра1996. године

 • Измењена IPPCдиректива 2008/1/EC od 15. јануара 2008.године

 • Ова Директива је кључни инструмент ЕУ за унапређење обрасца одрживе производње-принцип одрживог развоја

 • Прелазни период за државе чланице EУје био до 31. октобра 2007. године

 • Нова IED-Industrial Emmision directive 2010/75 (обједињује 7 постојећих директива)

 • Ступила на снагу 7. јанура 2011.

 • Чланице ЕУ су морале да транспонују одредбе до 7. јануара 2013.


5672513

ЗАКОН О ИНТЕГРИСАНОМ СПРЕЧАВАЊУ И КОНТРОЛИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

(Сл. Гласник РС, бр. 135/2004)

Уређује услове и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине


5672513

ПОДЗАКОНСКА АКТА И КОНТРОЛИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола (Сл. гласник РС, бр. 69/2005)

Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе (Сл. гласник РС, бр. 30/2006)

Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе (Сл. гласник РС, бр. 30/2006)


5672513

Уредба о врстама активности и постројењима за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС, бр. 84/2005)

Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Сл. гласник РС, бр. 84/2005)

Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима (Сл. гласник РС,бр. 84/2005)

Уредба о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе(Сл.гласник РС,бр.108/2008)


5672513

ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА

Према списку постројења која су у обавези да прибаве интегрисану дозволу у Србији постоји 178постојећих постројења

Ревизија списка је континуиран процес

Надлежност подељена према члану 133. Закона о планирању и изградњи


5672513
1. СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛАПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ


5672513
2 СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА.ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА МЕТАЛА


5672513
3. СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛАИНДУСТРИЈА МИНЕРАЛА


5672513
4 СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА. ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА


5672513
5. СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛАУПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ


5672513
6. СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ


5672513

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Подношење захтева

Разматрање захтева

Обавештавање органа, организација и јавности (након: подношења захтева, израђеног нацрта дозволе, издавања дозволе)

Израда нацрта дозволе

Рад техничке комисије (разматрање нацрта дозволе и мишљења органа, организација и јавности)

Одлучивање

Поступак траје 120 дана, може бити продужен до 240 дана


5672513

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Садржи податке о:

- постројењу и његовој активности, околини, локацији, особљу и инвестиционим трошковима, сировинама и помоћном материјалу, другим материјама и енергији који се користе у постројењу или се у њему стварају, емисијама у ваздух, воду и земљиште, управљању отпадом, буци и вибрацијама, процени ризика од значајних удеса, коришћењу најбоље доступних техника, мерама за нестабилне начине рада постројења, дефинитивном престанку рада постројења, нетехнички приказ података на којима се заснива захтев


5672513

ПРИЛОЗИ ДОЗВОЛЕ

- документацију прописану Законом;

- табеларне прегледе (дијаграме);

- мапе и скице;

- копије издатих дозвола, одобрења и сагласности;

- акционе планове


5672513

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОПИСАНА ЗАКОНОМ ДОЗВОЛЕ

пројекат за изграђено постројење;

извештај о техничком прегледу;

план вршења мониторинга;

резултати мерења емисија у животну средину;

план управљања отпадом;

план мера за ефикасно коришћење енергије;


5672513

план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица;

план мера за зжс после престанка рада и затварања постројења;

акт о праву коришћења природних ресурса;

изјава којом се потврђује да су информације садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и доступне јавности;

доказ о уплаћеној административној такси


5672513

Поред наведене документације прилаже се и:

- за нова постројења – сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса;

- за постојеће постројење - сагласност на студију о процени утицаја затеченог стања, процену опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег постројења и активности условима прописаним Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Уредба о садржини мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима)


5672513

вода прилаже се и:

ваздух

земљиште

удеси

енергија и вода

Интегрисана дозвола

ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА

сировине

отпад

бука и вибрације


5672513

НАЈБОЉЕ ДОСТУПНЕ ТЕХНИКЕ прилаже се и:

(BAT-Best available techniques)

Најделотворније и најмодерније фазе у развоју активности и начину њиховог обављања које омогућавају погоднију примену одређених техника за задовољавање граничних вредности емисија, прописаних у циљу спречавања или ако то није изводљиво, у циљу смањења емисија и утицаја на животну средину као целину


5672513

техника развијена до степена који омогућава примену у одређеном сектору индустрије под економски и технички прихватљивим условима, укључујући трошкове и користи, ако је под

уобичајеним условима доступна оператеру;

начин на који је постројење пројектовано, изграђено, одржавано, на који функционише, и ставља се ван погона или затвара, укључујући и технологију која се користи;

НАЈБОЉА

ДОСТУПНА

ТЕХНИКА

Techniques

подразумева најефикаснији учинак у постизању високог општег нивоа заштите животне средине


Bref best available t echniques reference document
РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТ О НАЈБОЉИМ ДОСТУПНИМ ТЕХНИКАМАBREF-Best Available Techniques Reference Document

 • Европска Комисија је основала Европски биро за IPPC (EIPPCB)

 • Намена ових докумената је да пруже информације надлежном органу, оператерима и заинтересованој јавности о најбољим доступним техникама

 • BREF документ не интерпретира Директиву, не ослобађа оператере и чланице ЕУ обавезе да доносе одлуке на националном, регионалном или локалном нивоу укључујући неопходне одлуке препоручене у Директиви

 • BREF документа пружају техничке препоруке и придружују граничне вредности емисија најбољим доступним техникама

  -BAT-ALV

 • BAT conclusion


5672513

 • До сада ДОСТУПНИМ ТЕХНИКАМА je написанo 35 референтних докумената од којих су 6 вертикалних (за отпадне воде, мониторинг, енергетску ефикасност, економске ефекте, третман гасова, расхладне системе)

 • Неки су у фази ревизије


5672513

Уобичајену структуру документа чине поглавља поређана по следећем редоследу:

 • Извршни резиме

 • Увод

 • Опште информације

 • Процеси и технике које се примењују

 • Тренутна потрошња и нивои емисија

 • Технике које треба разматрати при одређивању најбоље доступне технике

 • Најбоље доступне технике

 • Нове технике

 • Закључне напомене

 • Прилози


5672513

ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА АКТА чине поглавља поређана по следећем редоследу:

www.merz.gov.rs

BREF ДОКУМЕНТА

http://eippcb.jrc.europa.ec).


ad