uzman bu gatav bu s kam n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uzmanību – gatavību – sākam!!!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Uzmanību – gatavību – sākam!!! - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Uzmanību – gatavību – sākam!!!. 1.Cik burtu ir garākajā Latvijas pilsētas nosaukumā?. 12 11 13 14. 2.Kādi trijstūri neeksistē. Dažādmalu platleņķa trijstūris Vienādsānu taisnleņķa trijstūris Vienādmalu platleņķa trijstūris Vienādmalu šaurleņķa trijstūris.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uzmanību – gatavību – sākam!!!' - yama


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 k di trijst ri neeksist
2.Kādi trijstūri neeksistē
 • Dažādmalu platleņķa trijstūris
 • Vienādsānu taisnleņķa trijstūris
 • Vienādmalu platleņķa trijstūris
 • Vienādmalu šaurleņķa trijstūris
3 viena no seno latvie u att luma m rvien b m bija v r a m viens cik tas ir metru
3.Viena no seno latviešu attāluma mērvienībām bija vērša māviens. Cik tas ir metru:
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 50
4 k sen k sauca reizin anas tabulu
4. Kā senāk sauca reizināšanas tabulu:
 • Vienreiz viens
 • Divreiz divi
 • Regula
 • Šurum burums
5 cik resn m j b t pried m egl m un b rziem lai tie b tu di koki
5.Cik resnām jābūt priedēm, eglēm un bērziem, lai tie būtu dižkoki?
 • 1 metrs
 • 5 metri
 • 3 metri
 • 2 metri
6 skait us kas tiek saskait ti sauc par
6.Skaitļus, kas tiek saskaitīti, sauc par ...
 • Numuriņiem
 • Saskaitāmajiem
 • Žetoniem
 • Kāpinājumiem
7 veselais skaitlis dal s ar 2 ja ar 2 dal s t cipars
7. Veselais skaitlisdalās ar 2, ja ar 2 dalās tā ... cipars.
 • Nultais
 • Pirmais
 • Pēdējais
 • Lielākais
8 k sauc vien du reizin t ju reizin jumu
8. Kā sauc vienādu reizinātāju reizinājumu?
 • Kvadrātsakne
 • Vienādojums
 • Kopsumma
 • Pakāpe
9 ja le i ir blakusle i tad tie var b t
9.Ja leņķi ir blakusleņķi, tad tie var būt....
 • Abi plati
 • Abi šauri
 • Viens taisns, otrs šaurs
 • Viens plats, otrs šaurs
11 kas nav att lots uz 1 lata mon tas
11. Kas nav attēlots uz 1 lata monētas?
 • Čiekurs
 • Sēne
 • Kliņģeris
 • Kuģis
12 vien d bu ar vienu vai vair kiem nezin miem matem tik sauc par
12. Vienādību ar vienu vai vairākiem nezināmiem matemātikā sauc par........

1. Moduli 2. Nevienādību

3. Kvadrātsakni 4. Vienādojumu

14 cik gr du lieli ir visi taisnst ra le i
14. Cik grādu lieli ir visi taisnstūra leņķi?

1. 90° 2. 45°

3. 180°

4. 65°

15 skait a 4 7 apgrieztais skaitlis ir
15. Skaitļa 4/7 apgrieztais skaitlis ir:

1. – 7/4 2. 1,25

3. 1,75 4. – 4/7

16 medi na ir
16. Mediāna ir

1. tropu vīteņaugs 2. sievietes vārds

3. matemātikas termins 4. jēdziens starptautiskajās tiesībā

17 kuras zin tnes nozare ir stereometrija
17. Kuras zinātnes nozare ir stereometrija?

1. filozofijas 2. kardioloģijas

3. bioloģijas 4. ģeometrijas

18 vien ds nu trijst rim ir
18. Vienādsānu trijstūrim ir

1. Divas vienādas malas 2. Nekas nav vienāds

3. Visi leņķi vienādi 4. Visas malas vienādas

19 kura matem tikas apak nozare ir vistie k saist ta ar fig r m
19. Kura matemātikas apakšnozare ir vistiešāk saistīta ar figūrām

1. trigonometrija 2. algebra

3. aritmētika 4. ģeometrija

22 cik malu kvadr tam
22. Cik malu kvadrātam?

1. 8 2. 10

3. 5 4. 4

23 k dus skait us sauc par pirmskait iem
23. Kādus skaitļus sauc par pirmskaitļiem?

1. Dalās tikai ar 1 un sevi

2. Dalās tikai ar 2 un sevi

3. Dalās tikai ar 3 4. Dalās tikai ar sevi

24 kas ir reizin t js
24. Kas ir reizinātājs?

1. Divu sareizinātu skaitļu iznākums 2. Skaitlis, kuru reizina

3. Skaitlis, ar kuru dala 4. Skaitlis, ar kuru sareizina

25 skaitlis o ir
25. Skaitlis O ir ...

1. naturāls skaitlis 2. vesels skaitlis 3. negatīvs skaitlis 4. pozitīvs skaitlis

27 atv rt le a lielums ir robe s
27. Atvērtā leņķa lielums ir robežās ...
 • no 0 līdz 90 grādiem (neieskaitot)

2. no 0 līdz 180 grādiem (neieskaitot)

3. no 90 līdz 180 grādiem (neieskaitot)

4. no 180 līdz 360 grādiem (neieskaitot)

28 taisnlen a trijst ra auro le u summa ir
28. Taisnlenķa trijstūra šauro leņķu summa ir . . .

1. 90 grādi 2. 180 grādi 3. 100 grādi 4. 60 grādi

29 cik gr du liela ir divk r ota trijst ra le u summa
29. Cik grādu liela ir divkāršota trijstūra leņķu summa?

1. 360° 2.540°

3. 720° 4. 180°

30 kuri skait i pareizi uzrakst ti ar romie u cipariem
30. Kuri skaitļi pareizi uzrakstīti ar romiešu cipariem?

1. 12 = XII 2. 16 = XIV 3. 46 = XLXI 4. 19 = XIX