Ph ng pha p da y ho c ba n tay na n bo t
Download
1 / 38

PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC “ BAØN TAY NAËN BOÄT” - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC “ BAØN TAY NAËN BOÄT”. “Chöông trình baøn tay naën boät”. * Ñaây laø moät chöông trình daïy hoïc thöïc haønh cuûa neàn giaùo duïc Phaùp.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC “ BAØN TAY NAËN BOÄT”' - yadid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ph ng pha p da y ho c ba n tay na n bo t

PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC“ BAØN TAY NAËN BOÄT”


Ch ng tr nh ba n tay na n bo t
“Chöông trình baøn tay naën boät”

 • * Ñaây laø moät chöông trình daïy hoïc thöïc haønh cuûa neàn giaùo duïc Phaùp.

 • * Thaùng 6 naêm 2000, töø nhöõng kinh nghieäm cuûa “Chöông trình baøn tay naën boät”, Boä tröôûng Boä GD Phaùp ñaõ quyeát ñònh cho taát caû caùc tröôøng TH ñöôïc thöøa höôûng Chöông trình caûi caùch giaûng daïy caùc moân KH vaø Coâng ngheä ôû caùc tröôøng TH.


Ch ng tr nh ba n tay na n bo t1
“Chöông trình baøn tay naën boät”

 • * Chöông trình caûi caùch nhaèm phaùt trieån söï hieåu bieát cuï theå trong moät moâi tröôøng maø ñaâu ñaâu cuõng caàn phaûi ñoái chaát giöõa lyù thuyeát vaø thöïc teá.

 • * Chöông trình cuõng nhaèm laøm cho HS ham thích KH.

 • * Cuoái cuøng Chöông trình nhaèm trang bò cho HS nhöõng ñieàu cô baûn nhaát veà vaên hoaù KH, noù laø chieác chìa khoaù khoâng theå thieáu ñöôïc ñeå hieåu bieát theá giôùi hieän ñaïi.


Ch ng tr nh ba n tay na n bo t2
“Chöông trình baøn tay naën boät”

 • Muïc tieâu chính cuûa Chöông trình:

 • A. Ñoái vôùi GV:

 • 1. Höôùng cho HS chieám lónh daàn daàn caùc khaùi nieäm vaø tieán trình KH.

 • 2. Giuùp cho HS dieãn ñaït ñuùng ñaén vaø chính xaùc nhaát nhöõng yù töôûng cuûa mình. (GV chaáp nhaän ngoân ngöõ cuûa HS song caàn höôùng cho HS coù ñöôïc ngoân töø chính xaùc)


Ch ng tr nh ba n tay na n bo t3
“Chöông trình baøn tay naën boät”

 • Muïc tieâu chính cuûa Chöông trình:

 • A. Ñoái vôùi GV:

 • 3. GV ghi cheùp hoaït ñoäng KH theo tieán trình ñoàng boä

 • 4. GV coá gaéng laøm phong phuù caùc vaán ñeà neâu ra cuûa HS vaø khuyeán khích chuùng thaéc maéc.

 • 5. GV coå vuõ HS neâu vaán ñeà vaø ñöa ra nhöõng yù kieán bình luaän.


Ch ng tr nh ba n tay na n bo t4
“Chöông trình baøn tay naën boät”

 • Muïc tieâu chính cuûa Chöông trình:

 • A. Ñoái vôùi GV:

 • 6. GV taïo ñieàu kieän cho HS ñöôïc töï chuû.

 • * Caàn traùnh söï taùch rôøi khoûi moïi PP hoïc maø theo ñoù vieäc tieáp thu KT chæ ñöùng haøng thöù yeáu so vôùi tieán trình ñaõ söû duïng.

 • * Caàn taïo nhöõng ñk cho HS tranh luaän ñeå hieåu bieát KH.


Ch ng tr nh ba n tay na n bo t5
“Chöông trình baøn tay naën boät”

 • B. Ñoái vôùi HS:

 • - HS töï nghieân cöùu, hoaït ñoäng theo caùch thöùc tranh luaän vaø trao ñoåi vôùi nhau, chuùng xaây döïng caùc baøi thöïc haønh vôùi tö caùch laø taùc giaû cuûa nhöõng hoaït ñoäng KH ñoù.

 • - Quy trình: HS quan saùt – tìm toøi – ñeà ra nhöõng böôùc ñi cuï theå cuûa thöïc nghieäm, hoaëc chænh lyù laïi nhöõng ca thaát baïi nhôø tra cöùu tö lieäu.


Ch ng tr nh ba n tay na n bo t6
“Chöông trình baøn tay naën boät”

 • - HS trao ñoåi vaø laäp luaän trong quaù trình hoaït ñoäng, chuùng chia seû vôùi nhau nhöõng yù töôûng cuûa mình. Nhö vaäy, chuùng seõ bieát nghe ngöôøi khaùc, hieåu ngöôøi khaùc, toân troïng ngöôøi khaùc vaø bieát baûo veä yù kieán cuûa mình. (Phaàn tieáp theo:

 • 10 nguyeân taéc thöïc hieän)


10 nguye n ta c th c hie n
10 NGUYEÂN TAÉC THÖÏC HIEÄN

1. HS quan saùt 1 vaät hoaëc 1 hieän töôïng cuûa theá giôùi thöïc teá, gaàn guõi coù theå caûm nhaän ñöôïc vaø tieán haønh thöïc nghieäm veà chuùng.

2. Trong quaù trình hoïc taäp, HS laäp luaän vaø ñöa ra caùc lí leõ, thaûo luaän veà caùc yù nghó vaø caùc keát quaû cuûa hoï, xaây döïng caùc kieán thöùc cho mình, moät hoaït ñoäng chæ hoaøn toaøn döïa treân saùch vôû laø chöa ñuû.

3. Caùc hoaït ñoäng GV ñeà ra cho HS ñöôïc toå chöùc theo caùc giôø hoïc nhaèm ñeán moät söï tieán boä trong hoïc taäp.Caùc hoaït ñoäng naøy gaén vôùi chöông trình vaø giaønh phaàn lôùn quyeàn töï chuû cho HS.


10 nguye n ta c th c hie n1
10 NGUYEÂN TAÉC THÖÏC HIEÄN

4. Toái thieåu 2 giôø/ tuaàn / ñeà taøi vaø noù coù theå keùo daøi trong nhieàu tuaàn. Tính lieân tuïc cuûa caùc hoaït ñoäng vaø nhöõng phöông phaùp sö phaïm ñöôïc ñaûm baûo trong toaøn boä hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng.

5. Moãi HS coù moät quyeån vôû thí nghieäm vaø trình baøy trong ñoù baèng ngoân ngöõ cuûa rieâng mình.

6. Muïc ñích haøng ñaàu, ñoù laø laøm cho HS tieáp caän moät caùch daàn daàn vôùi quan nieäm KH – KT , keøm theâm 1 söï vöõng vaøng trong dieãn ñaït noùi vaø vieát.

7. Gia ñình vaø khu phoá uûng hoä caùc hoaït ñoäng naøy cuûa nhaø tröôøng.


10 nguye n ta c th c hie n2
10 NGUYEÂN TAÉC THÖÏC HIEÄN

8. Caùc nhaø KH ( ôû caùc tröôøng ÑH – vieän nghieân cöùu ) tham gia caùc coâng vieäc ôû lôùp hoïc baèng khaû naêng cuûa mình.

9. Vieän ñaøo taïo GV ( IUFM ) giuùp GV veà caùc kinh nghieäm sö phaïm.

10. GV coù theå tìm thaáy trong Site Internet nhöõng baøi hoïc veà caùc ñeà taøi, nhöõng gôïi yù cho caùc hoaït ñoäng ôû lôùp, nhöõng giaûi ñaùp thaéc maéc. GV coù theå tham gia vaøo caùc coâng vieäc hoïc taäp taäp theå ( trao ñoåi vôùi ñoàng nghieäp , vôùi caùc giaûng vieân, caùc nhaø khoa hoïc treân maïng).


II. CAÙC BÖÔÙC CUÛA MOÄT GIÔØ HOÏC

THEO PHÖÔNG PHAÙP BTNB

1. Ñaët vaán ñeà:

Xuaát phaùt moät tình huoáng coù vaán ñeà.

( Huy ñoäng voán nhaän thöùc cuûa ngöôøi hoïc höôùng vaøo chuû ñeà )

2. Toå chöùc nghieân cöùu ñeå giaûi quyeát vaán ñeà.

 • Hoaït ñoäng caù nhaân – ghi vôû thöïc nghieäm.

 • Hoaït ñoäng nhoùm, trao ñoåi, giaûi quyeát vaán ñeà.

  ( Giaûi quyeát vaán ñeà naûy sinh neáu coù)

 • Baùo caùo keát quaû,keát luaän cuûa nhoùm.

 • Ñaùnh giaù, toång keát.

  3. Cuûng coá vaø ñònh höôùng môû roäng.


Moät soá vaán ñeà caàn löu yù

Toå chöùc nghieân cöùu giaûi quyeát vaán ñeà coù nhieàu loaïi hình khaùc nhau.

- Ñieàu tra hoaëc thaêm ñieåm.

- Nghieân cöùu taøi lieäu.

- Giaûi phaùp kó thuaät – Moâ hình hoùa, sô ñoà hoùa.

- Thöïc nghieäm.

- Quan saùt.


III.TIEÁN TRÌNH MOÄT THÖÏC NGHIEÄM

1. Ñöa ra moät tình huoáng coù vaán ñeà

Gaây söï toø moø cho HS. Giuùp GV nhöõng kieán thöùc HS ñaõ coù, nhöõng vaán ñeà HS quan taâm.

2. HS laøm vieäc caù nhaân.

 • Trình baøy nhöõng bieåu töôïng ban ñaàu.

 • Ñöa ra nhöõng döï ñoaùn, giaûi thích, caùch tieán haønh, vaät lieäu, ghi vôû thöïc nghieäm

  3. Tieán haønh thöïc nghieäm.

 • Hình thaønh nhoùm, phaân coâng nhieäm vuï.

 • Thaûo luaän thoáng nhaát: moâ hình, vaät lieäu, döï kieán keát quaû, caùch tieán haønh…

 • Tieán haønh thí nghieäm. Ghi phieáu lôùn ñeå BC


III.TIEÁN TRÌNH MOÄT THÖÏC NGHIEÄM

4. Baùo caùo keát quaû:

 • - Nhieäm vuï ñöôïc giao.

 • - Moâ hình ban ñaàu.

 • - Caùc böôùc tieán haønh.

 • - Khoù khaên gaëp phaûi.

 • - Bieän phaùp khaéc phuïc, thay ñoåi.

 • - Moâ hình hoaøn thieän.

 • - Keát quaû ñaït ñöôïc.

  5. Toång keát – môû roäng.


IV.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC

 • + Nguyeân vaät lieäu reû tieàn, ñôn giaûn, saün coù ôû ñòa phöông.

 • + GV töï laøm nhöõng duïng cuï thí nghieäm ñôn giaûn phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy.

 • + Coù nôi ñeå vaät lieäu thí nghieäm.

 • * Löu yù: nhaéc nhôû HS ñaûm baûo an toaøn khi laøm thí nghieäm, giöõ veä sinh trong luùc laøm thí nghieäm.


V v th nghie m
V.Vôû thí nghieäm

- Coù theå goäp chung hoaëc taùch rieâng.

- Ghi cheùp baèng ngoân ngöõ cuûa chính mình: + nghó, thöû, keát quaû, keát luaän …

 • + Trình baøy ña daïng.

 • + Hình thöùc : lôøi , hình veõ , sô ñoà.

 • - Khoâng neân söûa chöõa vaøo vôû thí nghieäm.

 • - Coù theå phoâ nhöõng hình veõ ñeïp ñeå HS daùn vaøo vôû thí nghieäm khi caùc em chöa hoaøn thieän.VI. CAÙC BAØI VIEÁT

Vì sao phaûi vieát?

I/ Vieát cho chính mình :

Haønh ñoäng :

 • - Chính xaùc moät thieát bò.

 • - Tieân ñoaùn moät keát quaû, moät söï löïa choïn thieát bò.

 • - Laäp keá hoaïch.


Vi ca c ba i vie t
VI. CAÙC BAØI VIEÁT

Ghi nhôù :

 • - Löu laïi nhöõng ñieàu quan saùt ñöôïc, nhöõng nghieân cöùu nhöõng ñieàu ñoïc ñöôïc.

 • - Nhôù laïi moät haønh ñoäng tröôùc ñoù.

 • - Ghi laïi caùc keát quaû.

  Hieåu :

 • - Toå chöùc laïi, löïa choïn, caáu truùc.

 • - Tìm moái quan heä vôùi baøi vieát tröôùc ñoù.

 • - Phaùt bieåu caùc baøi vieát taäp theå.


Vi ca c ba i vie t1
VI. CAÙC BAØI VIEÁT

II/ Vieát cho ngöôøi khaùc:

 • - Truyeàn : Caùi maø ta ñaõ hieåu, moät keát luaän, moät baûn toång hôïp.

 • -Ñaët caâu hoûi : Cho lôùp khaùc, nhaø khoa hoïc.

 • - Giaûi thích: Caùi maø ta ñaõ laøm, caùi maø ta ñaõ hieåu, caùch xaùc ñònh.

 • -Toång hôïp.


Vi ca c ba i vie t2
VI. CAÙC BAØI VIEÁT

2. Vieát caùi gì ?

 • - Hình veõ nhöõng gì quan saùt ñöôïc.

 • - Baûng phaân loaïi.

 • - Ñoà thò, bieåu ñoà.

 • - Caùc töø, caâu, baøi vieát.

  3. Vieát khi naøo?

 • - Tröôùc khi laøm baøi.

 • - Trong luùc ñang laøm.

 • - Sau khi ñaõ laøm xong.


VII. VAI TROØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

1. Caù nhaân:

- Tö duy ñoäc laäp, khoâng aûnh höôûng ñeán ngöôøi khaùc.

- Huy ñoäng voán kieán thöùc lieân quan ñeán chuû ñeà ñeå giaûi quyeát.

- Trình baøy ñöôïc yù töôûng caù nhaân ( döï ñoaùn, tieán haønh, giaûi thích…)

2. Nhoùm nhoû:

- Chia seû kinh nghieäm hoïc taäp laãn nhau.

- Hoã trôï, giuùp ñôõ nhau hoaøn thaønh nhieäm vuï.

3. Nhoùm lôùn:

- Boå sung, ñieàu chænh.

- Hoaøn thieän kieán thöùc, kó naêng.


VIII. VAI TROØ CUÛA GV & HS

 • Giaùo vieân:

 • - Laø ngöôøi höôùng daãn :

  Ñeà ra nhöõng tình huoáng, thaùch thöùc.

  Ñònh höôùng caùc hoaït ñoäng.

  Thu heïp caùi coù theå.

  Chæ ra, thoâng tin.


Viii vai tro cu a gv hs
VIII. VAI TROØ CUÛA GV & HS

 • - Laø ngöôøi trung gian :

  Laø nhaø trung gian giöõa “theá giôùi” khoa hoïc vaø HS.

  - Laø ngöôøi ñaøm phaùn vôùi HS nhöõng thay ñoåi nhaän thöùc lieân quan vôùi nhöõng caâu hoûi ñöôïc xöû lí vôùi caùc thieát bò thí nghieäm thích ñaùng , vôùi moâ hình giaûi thích hôïp lí.

  Ñaûm baûo söï ñoùn tröôùc vaø giaûi quyeát nhöõng xung ñoät nhaän thöùc.

  Haønh ñoäng beân caïnh HS cuõng nhö moãi nhoùm, lôùp.


HOÏC SINH

- Chuû ñoäng tìm ñeán nhöõng kieán thöùc khoa hoïc theo söï ñònh höôùng cuûa GV.

- Ñoäc laäp suy nghó, phaùn ñoaùn, laäp luaän, baûo veä yù kieán.

- Thaûo luaän, tranh luaän vôùi baïn beø baèng caùc hình thöùc nghieân cöùu khaùc nhau ñeå minh chöùng cho nhöõng keát luaän khoa hoïc cuûa mình, nhoùm mình ñöa ra.


Ix hie u qua cu a ph ng pha p o i v i gv hs
IX. HIEÄU QUAÛ CUÛA PHÖÔNG PHAÙP ÑOÁI VÔÙI GV & HS

1. Giaùo vieân:

- Khoâng phaûi toán thôøi gian cho vieäc thuyeát trình giaûng giaûi.

- Kieán thöùc ñöôïc HS tieáp nhaän moät caùch töï nhieân, thoaûi maùi, khoâng goø eùp.

- Reøn ñöôïc kó naêng xöû lí tình huoáng.


Ix hie u qua cu a ph ng pha p o i v i gv hs1
IX. HIEÄU QUAÛ CUÛA PHÖÔNG PHAÙP ÑOÁI VÔÙI GV & HS

2. Hoïc sinh:

- Coù ñöôïc kó naêng phaùn ñoaùn, laäp luaän , baûo veä yù kieán caù nhaân.

- Maïnh daïn töï tin tröôùc ñaùm ñoâng.

- Phaùt huy khaû naêng tìm toøi, loøng say meâ khoa hoïc.

- Töï chieám lónh kieán thöùc qua thöïc nghieäm seõ nhôù laâu.

- Reøn luyeän kó naêng dieãn ñaït.


X nh ng va n e ca n quan ta m khi va n du ng pp va o th c tie n
X. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CAÀN QUAN TAÂM KHI VAÄN DUÏNG PP VAØO THÖÏC TIEÃN.

1. Naêng löïc cuûa GV :

* Khoù khaên:

 • - Trình ñoä GV chöa ñoàng ñeàu.

 • - Naêng löïc ôû moät soá GV coøn haïn cheá.


X nh ng va n e ca n quan ta m khi va n du ng pp va o th c tie n1
X. NHÖÕNG VAØO THÖÏC TIEÃN.VAÁN ÑEÀ CAÀN QUAN TAÂM KHI VAÄN DUÏNG PP VAØO THÖÏC TIEÃN.

* Bieän phaùp:

- Naâng cao coâng taùc töï hoïc ñeå coù kieán thöùc saâu roäng, tìm hieåu kó caùc phöông phaùp daïy hoïc.

- Reøn luyeän kó naêng söû duïng toát phöông phaùp daïy hoïc môùi vaø vaän duïng phuø hôïp.


X nh ng va n e ca n quan ta m khi va n du ng pp va o th c tie n2
X. NHÖÕNG VAØO THÖÏC TIEÃN.VAÁN ÑEÀ CAÀN QUAN TAÂM KHI VAÄN DUÏNG PP VAØO THÖÏC TIEÃN.

2. Trình ñoä HS

* Khoù khaên:

- Trình ñoä HS chöa ñoàng ñeàu, nhaát laø HS vuøng saâu, vuøng xa, vuøng nhieàu daân toäc thieåu soá.


X nh ng va n e ca n quan ta m khi va n du ng pp va o th c tie n3
X. NHÖÕNG VAØO THÖÏC TIEÃN.VAÁN ÑEÀ CAÀN QUAN TAÂM KHI VAÄN DUÏNG PP VAØO THÖÏC TIEÃN.

* Bieän phaùp:

- Caàn cho caùc em laøm quen daàn vôùi PPBTNB.

- Noùi cho caùc em bieát roõ hôn veà PPDH môùi.

- Taïo moät thoùi quen khi hoïc taäp vôùi PPBTNB.

- Khuyeán khích HS yeáu trình baøy yù kieán caù nhaân.


Phöông tieän daïy hoïc VAØO THÖÏC TIEÃN.

* Khoù khaên:

- Trang thieát bò chöa ñaày ñuû phuïc vuï cho vieäc thí nghieäm hoaëc TBDH chöa ñaûm baûo tính khoa hoïc, chính xaùc.

- Raát khoù toå chöùc cho caùc em ñi thaêm ñieåm hoaëc ñieàu tra.


Ph ng tie n da y ho c
Phöông tieän daïy hoïc VAØO THÖÏC TIEÃN.

* Bieän phaùp:

- GV taän duïng nhöõng nguyeân vaät lieäu reû tieàn coù saün ôû ñòa phöông ñeå phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy.

- Toå chöùc nhöõng buoåi cho HS ñi ñieàu tra, thaêm dieåm coù theå keát hôïp vôùi caùc löïc löôïng GD khaùc trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng.


4. Thôøi löôïng tieát hoïc VAØO THÖÏC TIEÃN.

* Khoù khaên: 35 – 40 phuùt / tieát raát khoù aùp duïng cho phöông phaùp BTNB

Lí do: HS ghi vôû thöïc nghieäm toán thôøi gian.

Toán nhieàu thôøi gian cho vieäc trình baøy yù töôûng caù nhaân.

Laøm thí nghieäm coù theå thaát baïi nhieàu laàn.


4 th i l ng tie t ho c
4. Thôøi löôïng tieát hoïc VAØO THÖÏC TIEÃN.

* Bieän phaùp:

- Caàn giaûi quyeát ít vaán ñeà trong moät laàn thí nghieäm.

-Söû duïng phöông phaùp naøy thöôøng xuyeân ñeå reøn thoùi quen cho HS.


4 th i l ng tie t ho c1
4. Thôøi löôïng tieát hoïc VAØO THÖÏC TIEÃN.

- Reøn cho HS coù kó naêng dieãn ñaït roõ raøng, ngaén goïn, maïch laïc ñeå ñaûm baûo thôøi gian.

- Trong quaù trình thöïc nghieäm GV caàn coù maët kòp thôøi nhaèm giuùp nhoùm trình baøy yù töôûng, coù theå ñieàu chænh kòp thôøi ñeå traùnh thaát baïi nhieàu laàn.

- Nhöõng vaán ñeà chöa caàn thieát giaûi quyeát trong tieát hoïc GV heïn dòp khaùc.

- Ñeà xuaát yù kieán leân caùc caáp quaûn lí GD.


5. BIEÂN CHEÁ LÔÙP HOÏC VAØO THÖÏC TIEÃN.

+ Khoù khaên :

- Só soá ñoâng aûnh höôûng ñeán vieäc toå chöùc caùc hình thöùc daïy hoïc.

+ Bieän phaùp :

- Saép xeáp baøn gheá phuø hôïp.

- Boá trí nhoùm töø 4 – 6 ngöôøi.

- Coù choã daønh rieâng ñeå vaät lieäu thí nghieäm.


ad