PENGETAHUAN, MINAT DAN KEMAHIRAN MURID TAHUN 5 DALAM BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIK - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGETAHUAN, MINAT DAN KEMAHIRAN MURID TAHUN 5 DALAM BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIK PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGETAHUAN, MINAT DAN KEMAHIRAN MURID TAHUN 5 DALAM BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIK

play fullscreen
1 / 22
PENGETAHUAN, MINAT DAN KEMAHIRAN MURID TAHUN 5 DALAM BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIK
220 Views
Download Presentation
yaakov
Download Presentation

PENGETAHUAN, MINAT DAN KEMAHIRAN MURID TAHUN 5 DALAM BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENGETAHUAN, MINAT DAN KEMAHIRAN MURID TAHUN 5 DALAM BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN BAGI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Oleh: NURANISA BINTI MOHAMAD SALLEH

 2. Pengenalan • Pengetahuan dan kefahaman murid yang tinggi • dalam bidang membentuk dan membuat binaan • dapat menarik minat murid menghasilkan sesuatu • produk atau binaan semasa proses pengajaran • dan pembelajaran. • (Pusat Perkembangan Kurikulum,2001) • Selain daripada mempunyai pengetahuan • terhadap aspek-aspek yang diperlukan dalam • melakukan aktiviti membentuk dan membuat • rekaan,murid juga haruslah mempunyai kemahiran • dan minat dalam melaksanakan aktiviti tersebut.

 3. Penyataan Masalah • Murid kurang didedahkan dengan • pengetahuan dalam bidang membentuk dan • membuat binaan semasa sesi pengajaran dan • pembelajaran. • Oleh itu, murid kurang mahir dalam • menghasilkan produk dalam • bidang membentuk dan membuat binaan. • Sehubungan itu, murid kurang berminat untuk • melaksanakan proses pengajaran dan • pengajaran dalam bidang membentuk.

 4. PersoalanKajian • Untukmencapaitujuandanobjektifkajian, kajianinimempunyaipersoalan-persoalansepertiberikut :- • 1. Apakahtahappengetahuan, minatdankemahiranmurid • terhadapbidangMembentukdanMembuatBinaanbagimatapelajaranPendidikanSeni Visual ? • Apakahperbezaanpengetahuan, minatdankemahiranmuridberdasarkanjantinaterhadapbidangMembentukdanMembuatBinaanbagimatapelajaranPendidikanSeni Visual ? • Apakahhubungandiantarapengetahuan, minatdan • kemahirandalambidangMembentukdanMembuatBinaanbagimatapelajaranPendidikanSeni Visual ?

 5. ObjektifKajian • Kajianinisecaraterperincinyamempunyaiobjektif-objektifsepertiberikut :- • Mengenalpastitahappengetahuan, minatdankemahiran • muridterhadapbidangMembentukdanMembuatBinaanbagimatapelajaranPendidikanSeni Visual . • Mengenalpastiperbezaanpengetahuan, minatdankemahiran muridberdasarkanjantinaterhadapbidangMembentukdanMembuatBinaanbagimatapelajaranPendidikanSeni Visual . • Mengenalpastihubungandiantarapengetahuan, minat • dankemahirandalambidangMembentukdanMembuatBinaanbagimatapelajaranPendidikanSeni Visual .

 6. Batasan Kajian • Kajian ini dijalankan ke atas murid-murid Sekolah • Kebangsaan Seri Kelana, Seremban, Negeri • Sembilan. • Responden yang terlibat adalah murid-murid tahun • 5. • Jumlah responden adalah seramai 40 orang murid • yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki dan 20 • orang murid perempuan. • Fokus kajian adalah bidang kegiatan Membentuk • dan Membuat Binaan.

 7. Tinjauan Literatur • Konsep Pengetahuan menurut Chabris (1983) • ialah sebarang maklumat yang berguna bagi • tugas yang dilakukan. • Hurlock (1986) pula mendefinisikan minat • sebagai sumber motivasi yang akan • mengarahkan seseorang pada apa yang akan • mereka lakukan apabila diberi kebebasan • untuk memilihnya.

 8. Kemahiran dalam bidang Membentuk • dan Membuat Binaan :- • Membentuk • -Menguli • -Menempa • -Memicit • -Menggelek • Membuat Binaan • -Mengikat -Menjalin • -Melentur -Mencantum • -Menyambung -Lipatan • -Membentuk -Memotong • Modul Seni Dalam Pendidikan, HBEF 1403 (2006)

 9. Metodologi Kajian • Reka bentuk kajian • Kajian jenis kuantitatif . • Kajian ini adalah berbentuk kajian deskriptif di • mana data berkaitan persepsi pelajar terhadap • tahap pengetahuan, minat dan kemahiran murid • terhadap bidang membentuk dan membuat binaan • dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual • dikutip melalui edaran satu set soal selidik. • Soal selidik ini mengandungi soalan umum dan • mudah untuk diisi oleh murid tahun 5 bagi sekolah • rendah.

 10. Responden Kajian • 40 orang murid tahun 5 yang terdiri daripada 20 • orang murid lelaki dan 20 orang murid • perempuan. • Analisis Data • Data yang diperolehi daripada set soal selidik • akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif • iaitu kekerapan, peratusan, skor min, dan statistik • inferensi seperti t-test dan korelasi.

 11. Instrumen Kajian • Soal selidik. • Bahagian A merupakan item mengenai latar • belakang responden iaitu umur, jantina dan etnik. • Bahagian B mempunyai 11 item soalan yang • berkaitan dengan pengetahuan dalam bidang • Membentuk dan Membuat Binaan. • Bahagian C pula mempunyai 9 item soalan • mengenai minat • Bahagian D mempunyai 7 item soalan yang • memfokuskan kepada kemahiran-kemahiran dalam • bidang membentuk dan Membuat Binaan. • Menanda (/) dalam ruang yang disediakan iaitu • ruangan ‘ Ya ‘ atau ‘ Tidak’.

 12. Dapatan Kajian Profil Responden

 13. Taburan Penentuan Tahap Min

 14. SoalanKajian 1 Apakahtahappengetahuan, minatdankemahiranmuridterhadapbidangMembentukdanMembuatBinaanbagimatapelajaranPendidikanSeni Visual ?

 15. Soalan Kajian 2 Apakah perbezaan pengetahuan, minat dan kemahiran murid berdasarkan jantina terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ? Perbezaan Pengetahuan Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.44,dan p=31.01) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pengetahuan terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina. *signifikan pada aras p = 0.05

 16. Perbezaan Minat Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.26, dan p=38.00) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap minat terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina. *signifikan pada aras p = 0.05

 17. Perbezaan Kemahiran Berdasarkan Jantina Nilai (t=0.50,dan p=38.00) tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kemahiran terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan jantina. *signifikan pada aras p = 0.05

 18. SoalanKajian 3 Apakahhubungandiantarapengetahuan, minatdankemahirandalambidangMembentukdanMembuatBinaanbagimatapelajaranPendidikanSeni Visual ? Bagimenghuraikanhubungandiantarapengetahuan, minatdankemahirandalambidangMembentukdanMembuatBinaanbagimatapelajaranPendidikanSeni Visual MuridTahun 5 tahapPekaliKorelasi Cohen (1988) Taburan Tahap Pekali Kolerasi mengikut Cohen (1988).

 19. HubunganPengetahuanDenganMinat Terdapathubungan yang signifikanantarapengetahuandanminatmuridTahun 5 terhadapbidangMembentukdanMembuatBinaanbagimatapelajaranPendidikanSeni Visual kerananilai r = 0.63 menunjukkanbahawahubunganpengetahuandanminatberadapadatahap yang tinggi. PekaliKolerasiPengetahuandanMinat *signifikan 2 hujung = 0.01

 20. Hubungan Pengetahuan dengan Kemahiran Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan minat murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0.56 menunjukkan bahawa hubungan pengetahuan dan kemahiran berada pada tahap yang tinggi. Pekali Kolerasi Pengetahuan dan Kemahiran *signifikan 2 hujung = 0.01

 21. Hubungan Minat dengan Kemahiran Terdapat hubungan yang signifikan antara minat dan kemahiran murid Tahun 5 terhadap bidang Membentuk dan Membuat Binaan bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kerana nilai r = 0.52 menunjukkan bahawa hubungan minat dan kemahiran berada pada tahap yang tinggi. Pekali Kolerasi Minat dan Kemahiran *signifikan 2 hujung = 0.01

 22. Kesimpulan • Tahappengetahuan, minatdankemahiranmurid • terhadapbidangMembentukdanMembuatBinaan • bagi Mata PelajaranPendidikanSeni Visual adalah • sederhana. • Tidakterdapatperbezaan yang signifikanterhadap • perbezaanpengetahuan, minatdankemahiranmurid • berdasarkanjantinadalambidangMembentukdan • MembuatBinaanbagi Mata PelajaranPendidikan • Seni Visual. • Hubungandiantarapengetahuan, minatdankemahirandalambidangMembentukdanMembuatBinaanbagimatapelajaranPendidikanSeni Visual beradapadatahap yang tinggidaniniberertiterdapathubungan yang yangtinggidiantarapengetahuan, minatdankemahiran.