slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Beleidskader in bullets

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Beleidskader in bullets - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

Beleidskader in bullets. In de bijlagen van het beleidskader worden voorbeelden gegeven van uitwerkingen van de thema’s. Dit overzicht is samengesteld om het nadenken over thema’s te faciliteren. Instellingssubsidies: basisactiviteiten kerntaken. Lotgenotencontact: Lotgenotenbijeenkomsten;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beleidskader in bullets' - yaakov


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beleidskader in bullets
Beleidskader in bullets

In de bijlagen van het beleidskader worden voorbeelden gegeven van uitwerkingen van de thema’s.

Dit overzicht is samengesteld om het nadenken over thema’s te faciliteren.

instellingssubsidies basisactiviteiten kerntaken
Instellingssubsidies: basisactiviteiten kerntaken

Lotgenotencontact:

Lotgenotenbijeenkomsten;

Telefonische hulplijn;

Jubileumbijeenkomsten;

Ontmoetingsdienst chatbox.

Voorlichting:

Folders, brochures, nieuwsbrieven;

Themadagen symposia congressen;

Lezingen;

Telefonische informatielijn;

Opzetten en onderhouden van informatiepagina’s op internet.

instellingssubsidies basisactiviteiten kerntaken1
Instellingssubsidies: basisactiviteiten kerntaken

Belangenbehartiging

Verbeteren van de beeldvorming door voorlichting en bewustwording;

Overleg met aanbieders verzekeraars overheden en andere maatschappelijke organisaties;

Deelname aan koepelorganisaties.

instellingssubsidies basisactiviteiten kerntaken2
Instellingssubsidies: basisactiviteiten kerntaken

Professionalisering

verbeteren van de organisatiestructuur en/of het bestuursmodel;

Bevorderen van de deskundigheid van bestuur medewerkers en vrijwilligers;

Ontwikkelen of verbeteren van het vrijwilligersbeleid;

Het verbeteren van het wervingsbeleid voor bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers en of het beleid;

Ontwikkelen van beleid/strategie voor het versterken van de positie van de leden en op basis van dat doel projectplan opstellen;

Opzetten of verbeteren van een beleid voor verbreding van de financieringsbasis.

instellingssubsidies optioneel
Instellingssubsidies: optioneel

Kwaliteitstoetsing

Het inbrengen van het cliëntenperspectief bij kwaliteitstoetsingscriteria;

Het structureel toetsen aan de hand van de genoemde criteria.

instellingssubsidies optioneel1
Instellingssubsidies: optioneel

Dienstverlening

Ondersteunen in een klachtenprocedure;

Bieden van juridische ondersteuning;

Verwijzen naar de juiste instantie;

Adviseren bij de keuze van een zorgaanbieder.

projectsubsidies
Projectsubsidies

Cliëntenperspectief:

Ontwikkeling van prestatie-indicatoren;

Verbetering van de samenhang in de zorgverlening;

Ontwikkeling van zorgstandaarden;

Verbetertrajecten;

Inkoop van zorg en ondersteuning, waarbij vooral gekeken wordt naar inbreng via de zorgverzekeraars;

Ontwikkeling van CQ-indexen;

Preventie;

Instrumenten voor zelfmanagement;

Ontwikkeling van kwaliteitscriteria;

Bij de ontwikkeling van communicatie naar patiënten gehandicapten en ouderen; (?)

Toetsen of de inbreng van het perspectief daadwerkelijk is meegenomen.

projectsubsidies1
Projectsubsidies

Maatschappelijke participatie:

Participeren in projecten zodat bij het bouwen van woningen rekening wordt gehouden met de wensen van pgo;

Inbrengen van cliëntenperspectief in projecten die zich richten op gelijke behandeling of het versterken van sociale samenhang van pgo;

Samen met verantwoordelijke partijen zorgen voor toegang tot goederen en diensten voor pgo;

Participeren in projecten met UWV of re-integratiebureaus die ervoor zorgen dat pgo weer deel uitmaken van het arbeidsproces.

projectsubsidies2
Projectsubsidies

Betrokkenheid van de doelgroep:

Doelgroep is in alle fasen van het project betrokken;

Doelgroep heeft invloed op het project en kan sturen op invulling en uitkomsten;

Hoe meer leden van de doelgroep betrokken zijn hoe beter.

projectsubsidies3
Projectsubsidies

Samenwerking

Samenwerking tussen een of meer pgo-organisaties indien zij voldoen aan box 4. Gezamenlijk projectplan indienen, met ieder subsidiedeel, dan wel gemandateerd opdrachtgeverschap;

Samenwerking tussen pgo-organisatie en niet “ box 4”-organisatie. Alleen de pgo-organisatie krijgt subsidie, andere organisatie heeft cofinanciering of wordt ingehuurd;

Samenwerkingsprojecten op het gebied van maatschappelijke participatie kunnen samen met gemeenten of werkgevers;

Samenwerkingspartners mogen lokaal of regionaal gezocht worden, mits het project bijdraagt aan de landelijke versterking van de positie van pgo en niet in een bepaalde plaats of regio

voorwaarden projectplan
Voorwaarden projectplan

Visie:

Bijdrage aan sterke positie pgo in stelsel zorg en ondersteuning en hoe een of meer van de beleidsthema’s verwerkt is.

Projectplan:

Hoe het project is opgezet vanuit ervaringsdeskundigheid geen wetenschappelijk onderzoek, geen zorg en ondersteuning zoals in ZVW, AWBZ of WMO;

Uitgewerkte omschrijving van project;

Het project ia aanvullend op eigen activiteiten of dat van andere organisaties;

Wijze waarop doelgroep betrokken is bij opzet en uitvoering;

Resultaten en hoe de resultaten zich verhouden tot de visie;

Welke doelgroep op welke wijze baat heeft bij de resultaten;

Tijdsplanning en begroting, sluitend gespecificeerd;

Omschrijving borging en verspreiding resultaten;

Samenhang met andere projectplannen van dezelfde organisatie en of de uitvoering gaat slagen;

Bij samenwerking: goedkeuring van alle organisaties, integraal projectplan, alle organisaties van box 4.

advisering pgosupport
Advisering PGOsupport

Intakegesprek, weging projectvoorstel, zoeken naar samenwerkingspartners;

Maximaal 50 uur advisering

Toetsing plan dan wel meeschrijven;

Meer onderlinge afstemming

Management van verwachtingen, verzoek VWS om max 1 project te doen.

Programmaraad beslist

slide15

PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG‑Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), in nauwe samenwerking met het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz) en het Platform Verstandelijk Gehandicapten (Platform VG).