1 / 17

Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej

Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich 27 marca 2009 r. Informacja o realizacji Powiatowego Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.

xylia
Download Presentation

Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich 27 marca 2009 r. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 2. Informacja o realizacji Powiatowego Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 3. Współpraca Powiatu Skarżyskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego prowadzona była w oparciu o poniższe dokumenty: Uchwałę Nr 133/XX/2008 z dn. 18 marca 2007 r. Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; Ustawę z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 4. Dnia 21 marca 2008 r. Program został opublikowany na stronie internetowej BIP, a w dniu 30 maja 2008 r. umieszczony na nowej stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 5. WYKAZ WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2008 r. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 6. WYKAZ WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2008 r. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 7. Realizacja Programu Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: Współpraca z organizacjami kombatanckimi z terenu Powiatu polegała głównie na wspólnym planowaniu i organizowaniu imprez o charakterze patriotycznym. Ochrona i promocja zdrowia: ZOZ w Skarżysku – Kam. w roku 2008 kontynuował współpracę z grupą Fundacji Telekomunikacji Polskiej biorąc udział w akcjach „Telefon do mamy”. Ponadto od 2007 r. dzięki uczestnictwu w akcji „Internetowy uśmiech” oddział dysponuje pracownią komputerową z 4 stanowiskami dostępu do internetu dla dzieci i rodziców. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 8. Realizacja Programu • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: • Zadania w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W roku 2008 korzystając ze środków PFRON na dofinansowanie współpracy i działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz upowszechnienia kultury fizycznej przeznaczono kwotę 25 000 zł. • Dofinansowaniem objęto wszystkie złożone w terminie wnioski (8 wniosków). • Dotację na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych otrzymały: • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Skarżysku – Kam. • Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski Koło Terenowe w Skarżysku – Kam. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych cd: • Dotację na realizację zadań z zakresu sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych otrzymały: • Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących w Skarżysku – Kam. • Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego • Klub Amazonek przy Poradni Chirurgii Onkologicznej Szpitala Powiatowego • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy Zespole Placówek specjalnych • Olimpiady Specjalne Polski Oddział Regionalny Świętokrzyskie z siedzibą w Skarżysku – Kam. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – cd. • Dnia 11 stycznia 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawarło umowę partnerską z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W ramach nawiązanego partnerstwa współpracowano przy realizacji następujących zadań: • „Doświadczeni Inaczej – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia i staże zawodowe” • „Nowe Horyzonty – integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”. • Starostwo Powiatowe wykonało w związku z tym poniższe zadania: • współpraca z PKPS przy rekrutacji beneficjentów • współdziałanie w zakresie promocji projektu • współrealizacja wsparcia psychologicznego • udział w upowszechnianiu rezultatów projektu Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 11. Realizacja Programu – cd. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach PCPR w roku 2008 na podstawie umowy partnerskiej zawartej 13 grudnia 2007 r. współpracował ze Stowarzyszeniem „Arka Noego” przy realizacji zadania pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków – realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie narkomanii na terenie Powiatu Skarżyskiego. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 12. Realizacja Programu – cd. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami: • Program w tym zakresie realizowano w sposób następujący: • prowadzono aktualizację mapy aktywności organizacji pozarządowych. W 2008 r. 4 nowe organizacje pozarządowe zadeklarowały chęć współpracy z Powiatem Skarżyskim. W rezultacie na dzień 31 grudnia 2008 r. z Powiatem Skarżyskim współpracowało już 25 organizacji. • organizacje pożytku publicznego miały możliwość korzystania z pomocy merytorycznej i doradczej przy ubieganiu się o środki finansowe na realizację zadań statutowych. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - cd. • prowadzono akcję informacyjną o ogłaszanych naborach wniosków z wykorzystaniem poczty mailowej (8 wiadomości), poczty tradycyjnej, w formie komunikatów umieszczanych na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym (24 komunikaty o ogłoszonych konkursach), a także w zakładce „Współpraca z NGO” na stronie internetowej naszego urzędu (48 informacji) • umożliwiono przedstawicielom organizacji pozarządowych udział w spotkaniu informacyjnym „PO KL w Województwie Świętokrzyskim – możliwe obszary wsparcia w ramach aktualnie ogłaszanych konkursów’”, które prowadzili przedstawiciele ŚBRR • rekomendowano 3 organizacje do X Edycji Konkursu Pro Publico Bono Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 14. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami cd: • zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji społecznych w czasie opracowywania Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego do roku 2020 wraz z wynikającym z niej WPI na lata 2009-2013 • na bieżąco prowadzono działania informacyjne o ważnych wydarzeniach z życia Powiatu oraz zapraszano przedstawicieli organizacji do udziału w Sesjach Rady Powiatu. • Powiatowy Urząd Pracy realizował projekty partnerskie z następującymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego: • Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc” – projekt w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 „Integracja – Edukacja – Praca” • Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach – projekt w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1 „Integracja + Aktywizacja = Równe szanse na rynku pracy” Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 15. Realizacja Programu – cd. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:We współpracy z organizacjami pożytku publicznego realizowano Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych, Kulturalnych i Turystycznych. Ogółem odbyło się 34 imprezy zorganizowane przez 20 organizacji.Ponadto prowadzono współpracę z organizacjami w ramach realizacji Kalendarza Imprez powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego:W roku 2008 kontynuowano przygotowania i zbierano materiały do realizacji II części programu edukacyjnego „Piękne, rzadkie i chronione”. Przedsięwzięcie , które będzie prowadzone również w bieżącym roku przewiduje m.in. Sesję popularno – naukową wraz z publikacją informacji przygotowanych przez międzyszkolny zespół nauczycieli, uczniów i innych osób. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie:Przekazano do szkół regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację „Daj Szansę”. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 16. Podsumowanie Pozytywne aspekty współpracy z organizacjami pożytku publicznego: podejmowane działania były efektywne i przyczyniły się miedzy innymi do pogłębienia wzajemnej relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Powiatem Skarżyskim podejmowane działania przyczyniły się do wzrostu aktywności organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego przy pozyskiwaniu źródeł finansowania. Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

 17. Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

More Related