Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Start PowerPoint Presentation

Start

210 Views Download Presentation
Download Presentation

Start

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Upisučenika2014-2015godine Start

 2. Izaberitepodručjerada: NOVO !!! Geologija, Rudarstvo i Metalurgija Mašinstvo i Obrada metala Saobraćaj KRAJ

 3. Mašinstvo i obrada metala IV godišnja zanimanja Vrati na područje rada

 4. IV godišnja zanimanja Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje Tehničar za kompjutersko upravljanje Mašinski tehničar za motorna vozila Vrati na područje rada

 5. Saobraćaj IV godišnja zanimanja III godišnja zanimanja Vrati na područje rada

 6. IV godišnja zanimanja Tehničar drumskog saobraćaja Vrati na područje rada

 7. III godišnja zanimanja Vozač motornih vozila Vrati na područje rada

 8. Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje Nakon završetka četvorogodišnjegškolovanja za ovaj obrazovni profil učenici stiču IV stepen stručne spreme i osposobljeni su da: -rade u biroima za konstrusanje i projektovanje koristeći računare sa najsavremenijim CAD softverima -vrše modeliranje standardnih i ne- standardnih mašinskih elemenata, podsklopova i sklopova i formiraju tehničku dokumentaciju -aktivno koriste računar sa odgova- rajućim programima, rade timski uz nadzor inženjera -obavljaju ostale radnje vezane za oblast mašinstva i obrade metala sa- mostalno i uz nadzor inženjera Radovi učenika

 9. Tehničar za kompjutersko upravljanje • Nakon završetka četvorogodišnjegškolovanja • za ovaj obrazovni profil učenici stiču IV stepen • stručne spreme i osposobljeni su da: rade u biroima za tehnolgiju izrade i konstruisanje koristeći računare sa sav- remenim CAM softverima za programi- ranje kompjuterski upravljanih mašina (CNC mašina) -prilikom proračunavanja, skiciranja i programiranog simuliranja rada ma- šine upotrebljavaju računar sa odgova- rajućim programskim paketima -samostalno programiraju, unose program u upravljačku jedinicu CNC mašine i testiraju i izrađuju probne komade -obavljaju ostale radnje vezane za oblast mašinstva i obrade metala sa- mostalno i uz nadzor inženjera Vrati na područje rada

 10. Mašinski tehničar za motorna vozila Po završetkučetvorogodišnjegškolovanjazaovajobrazovniprofil učenik je stekao IV stepenstručne spremei osposobljen je za: Obuka za vozača kategorije “B” i mogućnost polaganja u našoj školi !!! korišćenjeelektronike u dijagno- sticimotornihvozila -izraduikorišćenjetehničko-teh- nološkedokumentacijemotorai motornihvozila -kataloškuidentifikacijurazličitih tipovamotornihvozila -postupkeodržavanjainačineotkla- njanjaneispravnostimotorai motornihvozila -prepoznavanjeidijagnostikupojedinih savremenihautomatizovanihsklopova motora -praćenjeeksploataciono-tehničkih karakteristikamotornihvozila Vrati na područje rada

 11. NOVO TROGODIŠNJE ZANIMANJE !!! RUKOVALAC POSTROJENJIMA ZA DOBIJANJE NAFTE I GASA Nakon trogodišnjeg školovanja učenici stiču III stepen sručne spreme i postaju: -dobri radnici na izradi metalnih kontrukcija i postrojenja naftne industrije -montažeri proizvodne i procesne opreme na postrojenjima za dobijanje nafte i gasa -sposobni za izvođenje radova popravke i dorade mašinske opreme i različitih uređaja i postrojenja naftne industrije Vrati na područje rada

 12. Tehničardrumskog saobraćaja • Po završetkučetvorogodišnjeg školovanja za ovajobrazovni profil učenik je stekaoIV stepen stručne spreme i osposobljen je za: Obuka za vozača kategorije “B” i mogućnost polaganja u našoj školi !!! -poslovenaautobuskimstanicama idrumskimteretnimterminalima -rad u preduzećimakoja se bave uslugamaprevozaputnikailitereta u gradskom, prigradskom, međugradskom ili međunarodnomsaobraćaju -poslovetehničkogpregleda, registracije, osiguranjaputnikai robe -statističkeevidencije, analizeipraćenje podatakavezanihzaodvijanjesaobraćaja u službi saobraćajnepolicije Vrati na područje rada

 13. Vozač motornih vozila Završetkom trogodišnjeg školovanja učenik stiče III stepen stručne spreme i postaje: -vozač sa dozvolom za vožnju motornih vozila kategorije C -obučen za osnovna i periodična održavanja motornih vozila Obuka ipolaganjese vrši u našoj školi na lakim teretnim vozilima škole Vrati na područje rada

 14. Nadamo se da ćete izabrati ono pravo! Direktorškole MilinkoBabić KRAJ

 15. Povratak na MTKK