slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ความหลากหลาย และความแตกต่างระหว่างบุคคล PowerPoint Presentation
Download Presentation
ความหลากหลาย และความแตกต่างระหว่างบุคคล

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

ความหลากหลาย และความแตกต่างระหว่างบุคคล - PowerPoint PPT Presentation


  • 168 Views
  • Uploaded on

ความหลากหลาย และความแตกต่างระหว่างบุคคล. ความเข้าใจเรื่องความแตกต่างและความเหมือน ของบุคคล มีความสำคัญในองค์กร * อะไรคือ ความหลากหลายของแรงงาน (workforce diversity) * อะไรคือ ความแตกต่างทาง demographic ระหว่างบุคคล * อะไรคือ ความถนัด (aptitude) และความสามารถ (ability).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ความหลากหลาย และความแตกต่างระหว่างบุคคล


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ความหลากหลาย และความแตกต่างระหว่างบุคคล

ความเข้าใจเรื่องความแตกต่างและความเหมือน

ของบุคคล มีความสำคัญในองค์กร

* อะไรคือ ความหลากหลายของแรงงาน

(workforce diversity)

* อะไรคือ ความแตกต่างทาง demographic

ระหว่างบุคคล

* อะไรคือ ความถนัด (aptitude)

และความสามารถ (ability)

slide2

ความหลากหลาย และความแตกต่างระหว่างบุคคล

* อะไรคือ ความแตกต่างของ personality

determinants และความแตกต่างระหว่างบุคคล

* อะไรคือ ค่านิยม (value) และทัศนคติ (attitude)

ของแต่ละบุคคล

* อะไรที่เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลาย

และความแตกต่างระหว่างบุคคล และทำไมจึงสำคัญ

slide3

Workforce Diversity

“Workforce diversity” เป็นลักษณะของคนแต่ละคน

ที่ทำให้บุคคลแตกต่างจากคนอื่น

Workforce diversity ในเทอมของ demographic

เป็นความแตกต่าง ของสมาชิก ความแตกต่างได้แก่

เพศ, เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ อายุ ความสามารถของร่างกาย

slide4

Managing Diversity การจัดการความหลากหลาย VS

Affirmative Action

Affirmative Action เน้นการได้รับโอกาสที่เท่ากัน

ในการทำงานตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของ Demographic

ขององค์กร

Managing Diversityตรงข้าม คือ เน้นชื่นชมความแตกต่าง

ในการสร้างสรรค์ เน้นทัศนคติ และการรับรู้

slide5

ความแตกต่างทาง Demographic ระหว่างบุคคล

Demographic คือ ลักษณะพื้นฐานที่ช่วยจัดว่าบุคคล

เป็นมาอย่างไร

- Genderเพศ การวิจัยโดยทั่วไปบอกว่ามีความแตกต่าง

ระหว่างชายกับหญิง ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน

- Age อายุ ส่วนสำคัญในการทำงาน คนอายุ 50ปีขึ้นไป

หรือประมาณ 85% ของคนงานเกี่ยวกับอายุ การเรียนรู้

และความสามารถยืดหยุ่นคนจำนวนมาก จะรู้สึกร่วมกับ

ความคิดที่ว่าแกและจะเฉื่อย

slide6

ความแตกต่างทาง Demographic ระหว่างบุคคล

Able bodienessความสามารถของร่างกาย

Racial and Ethnic Group เพื่อสะท้อนถึงลักษณะ

ได้ชัดเจนของพนักงาน ความแตกต่าง ethnic หรือ race

มีอัตราส่วนสูงขึ้น

Other demographic Characteristicสามารถนำไปใช้

เลือกคน เช่น ความมีเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญ Demographic

เกี่ยวกับ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือ ความสามารถ

ในเรื่องกฎหมาย แบ่งแยกสีผิว

slide7

ความแตกต่างของความถนัดและความสามารถความแตกต่างของความถนัดและความสามารถ

ในแต่ละบุคคล มี 2 ลักษณะ คือ

1. ความถนัด (aptitude) คือ ความสามารถของบุคคล

ในการเรียนรู้บางสิ่ง

2. ความสามารถ (ability) คือ ความสามารถของบุคคล

ที่จะปฏิบัติงานได้หลากหลายที่จำเป็นสำหรับงาน

ที่ได้รับ

aptitude และ ability คือ ความสำคัญสำหรับ

ผู้บริหารในการพิจารณาการเริ่มจ้างงานหรือเลือกคนทำงาน

slide8

PERSONALITY

* Personality เป็นการ ผสมผสานรวบรวม

ลักษณะแตกต่างกันโดยธรรมชาติของแต่ละคน

Personality โดย Heredityเป็นการสืบทางพันธุ์กรรม

ประกอบด้วย ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงลักษณะทางกาย

เพศ และบุคคลิกภาพ

ส่วน Environment ประกอบด้วย วัฒนธรรม สังคม

และสถานการณ์ต่าง ๆ

slide9

PERSONALITY

Heredidty and environment linkage with personality

Heredity

physical characteristics

gender

Environment

cultural factors

social factors

situational factors

Personality

slide10

PERSONALITY

* Development Approaches แนวทางในการ

พัฒนาของ Chris Argyris และ Daniel Levinson

มีการตอบสนองแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ

ตามระยะเวลาอย่างมีระบบ Argyris ระบุว่า

คนทั่วไปจะมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ไม่สิ้นสุด

จากวัยที่ยังเติบโตไม่เต็มที่ จนถึงวัยผู้ใหญ่

Argyris “ลักษณะผู้ใหญ่ บางครั้งไม่แน่นอน

ครั้งนี้ขึ้นกับโอกาสการทำงานด้วย”

slide11

PERSONALITY

Daniel Levinson “บุคลิกของแต่ละคนจะพัฒนาเป็น

ชุดของขั้นตอนตามระยะเวลา” มีการส่งผ่านที่สำคัญ

4 ขั้นตอน ช่วงอายุ 30 ปี , ช่วงกลางคน (Midlife) ,

อายุ 50 ปี ผู้ใหญ่ตอนปลาย (Late adult)

จุดสำคัญของ Argyris และ Levinsonคือ

1. การพัฒนาบุคลิกลักษณะจะทำนายได้ตามช่วงระยะเวลา

2. การพัฒนาการเหล่านี้ต้องการการบริหารที่แตกต่างกัน

slide12

Classification Frameworks

ลักษณะบุคลิกต่าง ๆ ที่มีการพัฒนา ในการวิจัยของ

OB มี 2 รูปแบบ ที่เป็นประโยชน์

1. Big Five Framework

2. Nunnally ‘s Framework

slide13

Classification Frameworks

1. Big Five Framework การสำรวจขนาด ที่ขยายกว้าง

(Personality และกรั่นกรองเป็น Big Five”

The “Big Five” Personality dimentions

1. Extraversion

รายจ่าย (Outgoing) ,การเข้าสังคม (Sociable)

การรักษาผลประโยชน์ (Assertive)

2. Agreeableness เช่น Good-natured, Trusting

และ Cooperative

slide14

Classification Frameworks

3. Conscientiousness เช่น Responsible,

Depenable และ Persistent

4. Emotional Stability เช่น Unworried,

Secure และ Relaxed

5. Openness to experience เช่น Imaginative,

Curious และ Broad-minded

slide15

Developmental Periods

in Early and Middle

Adulthood

Personality

“Daniel Levinson” บุคลิกแต่ละคน

จะพัฒนาเป็น

ขั้นตอนตาม

ระยะเวลา

ที่สำคัญ 4 ขั้น คือ

slide16

Personality classification framework

Social traits คือ ลักษณะภายนอกที่สะท้อนออกมา

ในการโต้ตอบของแต่ละบุคคลที่แสดงต่อคนอื่น

Personal Conceptionsคือ แนวทางของแต่ละคน

ที่มีแนวโน้มทางความคิดเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

และมุมมองส่วนบุคคล

Emotional Adjustment แต่ละคนมีความแตกต่าง

กันในระดับของการปรับอารมณ์ แต่ละคนมีประสบการณ์

อารมณ์ทุกข์หรือการแสดงการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ออกมา

slide17

Personality classification framework

Social traits คือ ลักษณะภายนอกที่สะท้อนออกมา

ในการโต้ตอบของแต่ละบุคคลที่แสดงต่อคนอื่น

- Information gathering เกี่ยวข้องกับการรับ และ

การจัดข้อมูลมรการนำไปใช้ รูปแบบของการรวบรวม

ข้อมูลแตกต่างกันตั้งแต่การใช้ความรู้สึกจนถึงความชำนาญ

- Sensation-type individuals มีลักษณะซ้ำซาก

การสั่ง และการให้ความสำคัญกับรายละเอียดในการรวบรวม

ข้อมูล

slide18

Personality classification framework

องค์ประกอบของการแก้ปัญหา คือ การประเมิน

Evaluation เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการจะจัดการ

กับข้อมูลอย่างไร รูปแบบของการประเมินข้อมูลจะต่างกัน

จากการเน้นที่ความรู้สึก และเน้นที่ความคิด

Feeling-type individuals : มีแนวทางไปในทางเดียวกัน

Thinking- type individuals : ใช้เหตุผล และปัญญาในการ

จัดการปัญหา และไม่ใช้อารมณ์

slide19

Personality classification framework

รูปแบบการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน 4 แบบ :

Four problem-solving style summaries คือ

* Sensation - feeling

* Intuitive - feeling

* Sensation - thinking

* Intuitive - thinking

slide20

Personality classification framework

Four problem-solving style summaries

slide21

Personality classification framework

Personal Conceptionsคือ แนวทางของแต่ละคน

ที่มีแนวโน้มทางความคิดเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

และมุมมองส่วนบุคคล

1. Locus of Control คือ แนวคิดของแต่ละคนที่มุ่ง

ภายในและภายนอก หรือ ขอบเขตของแต่ละคนที่รู้สึกถึงผล

กระทบต่อชีวิตของเขา

2. Authoritarianism คือ ลักษณะเฉพาะของคน

ที่ยึดเอาความเชื่อของตนเป็นหลัก

slide22

Personality classification framework

3. Dogmatism คือ ลักษณะของบุคคลที่ใช้อำนาจ

ที่ถูกต้องตามสมควร ยอมรับหรือปฏิเสธผู้อื่น ตามอำนาจ

ที่มีอยู่ และเป็นที่ยอมรับ

4. Machiavellians คือ คนที่มีมุมมองที่จะหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวโดยใช้วิถีทางที่ไม่ถูกต้อง

5. Self - monitoring คือ การสะท้อนถึง

ความสามารถของแต่ละคนในการปรับปรุงพฤติกรรม

ของเขาต่อสถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ

slide23

Personality classification framework

Emotional Adjustment แต่ละคนมีความแตกต่าง

กันในระดับของการปรับอารมณ์ แต่ละคนมีประสบการณ์

อารมณ์ทุกข์หรือการแสดงการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ออกมา

- แรงขับเคลื่อนส่วนบุคคล (Personality Dynamic)

* Self-concept ลักษณะส่วนตัวที่แต่ละคน

จะมีลักษณะทางกายภาพ สังคม และ ลักษณะจิตใจ

* Self - efficacy เป็นความเชื่อส่วนตัว

ที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในความสำเร็จของงานเฉพาะ

slide24

Personality classification framework

- ค่านิยม และทัศนคติ (VALUES AND ATTITUDES)

ค่านิยม “ การกระทำหรือแสดงออกอะไร

ที่เหมาะสม เช่น ค่านิยมสะท้อนความรู้สึก

แห่งความถูกต้องและผิดของแต่ละบุคคล และอะไร

ที่น่าจะทำ

slide25

Personality classification framework

แหล่งและประเภทของค่านิยม

ค่านิยมสามารถถูกกำหนดโดย พ่อ แม่ ครู และ

กลุ่มอ้างอิงอื่น ๆ ค่านิยมเป็นผลผลิตของการเรียนรู้

และประสบการณ์ทีได้รับมาจากสังคมที่อาศัยอยู่

การเรียนรู้และประสบการณ์ในแต่ละบุคคลแตกต่างกัน

slide26

Personality classification framework

Milton rokeachกำหนดค่านิยม 2 อย่าง คือ

1. Terminal value สะท้อนให้เห็นถึงความชอบ

ส่วนตัวที่สนใจในการทำให้ถึงจุดหมาย

2. Instrumental สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่จะ

สามารถไปถึงจุดมุ่งหมาย

slide27

Personality classification framework

ทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษย์ ของ Gordon Allport

แบ่งเป็น 6 ประเภท

1. Theoretical : สนใจในการค้นคว้าความจริง

โดยใช้หลักการเหตุและระบบการคิดในการตัดสินใจ

2. Economic : สนใจด้านการทำงานและ การฝึกฝน

รวมถึงการสะสมความมั่ง คั่ง

3. Aesthetic : สนใจความงาม รูปร่าง และความ

กลมเกลียวทางศิลป

slide28

Personality classification framework

4. Social : สนใจผู้คนและความรัก

อย่างความสัมพันธ์อย่างทั่วไป

5. Political : สนใจด้านอำนาจและ อิทธิพล ต่อ

ประชาชนทั่วไป

6. Religious : สนใจความเป็นปึกแผ่น

slide29

Personality classification framework

ค่านิยม แบบเดิม ๆ

1. ความสำเร็จ (Achievement)

2. ความช่วยเหลือและความตระหนักถึงผู้อื่น

(Helping and Concern for Others)

3. ความซื่อสัตย์ (Honesty)

4. ความยุติธรรม (Fairness)

slide30

Personality classification framework

ค่านิยมอีก 9 แบบที่สำคัญ คือ

1. การยอมรับในความสามารถแข่งขันและ ความสำเร็จ

2. ความเชื่อถือและศักดิ์ศรี

3. ทางเลือกส่วนตัวและอิสระ

4. การมีส่วนร่วมในการทำงาน 5. งานที่มีเกียรติ

6. คุณภาพการดำรงชีพ 7. ความมั่นคงทางการเงิน

8. การพัฒนาตนอง 9. สุขภาพ (ความอยู่สบาย

slide31

Personality classification framework

ทัศนคติ (Attitude)

คือ เป็นการจูงใจให้ตอบสนองไปในทางลบหรือ

บวกต่อบางคน หรือบางสิ่งในสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ

สาเหตุนำ

(Antecedents)

ทัศนคติ

(Attitude)

ผลลัพธ์

(Result)

มีอิทธิพลสู่

สร้าง

ความรู้สึก

(Feelings)

แนวโน้มพฤติกรรม

(Intended behavior)

ความเชื่อและค่านิยม

(Beliefs and value)

slide32

Personality classification framework

ส่วนประกอบด้านการับรู้ (Cognitive component)

ของทัศนคติ :

ความเชื่อ มุมมอง ความรู้สึก ข้อมูลที่ได้รับ

slide33

จงตัดขนมเค็ก 3 ครั้งให้ได้ 8 ชิ้น

slide35

ให้สังเกตซึ่งกันและกันให้สังเกตซึ่งกันและกัน

1.หาคำชม 3 ข้อ

2. รู้จักติ 1 ข้อ

ขึ้นกับ ศิลป การติชมของแต่ละบุคคล

slide36

ลักษณะคุณสมบัติที่น่าประทับใจของผู้บริหารลักษณะคุณสมบัติที่น่าประทับใจของผู้บริหาร

ความคิดดริเริ่ม, กล้าตัดสินใจ,

มองการณ์ไกล

รับฟังข่าวสาร

ปิยะวาจา เทคนิคการพูด

ลงมือทำและอดทน

ใจรักงาน