Bie n ch ng no i so do tai
Download
1 / 35

BIEÁN CHÖÙNG NOÄI SOÏ DO TAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

BIEÁN CHÖÙNG NOÄI SOÏ DO TAI. TS Lâm Huyền Trân. ÑAÏI CÖÔNG :. BCNS laø bieán chöùng nguy hieåm cuûa vieâm tai giöõa maïn tính. BCNS coù caùc ñaëc ñieåm : Trieäu chöùng laâm saøng ña daïng . Dieãn bieán phöùc taïp. Ñieâuø trò khoù khaên . Tyû leä töû vong cao. LÒCH SÖÛ :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BIEÁN CHÖÙNG NOÄI SOÏ DO TAI' - xiu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bie n ch ng no i so do tai

BIEÁN CHÖÙNG NOÄI SOÏ DO TAI

TS Lâm Huyền Trân


A i c ng
ÑAÏI CÖÔNG :

 • BCNS laø bieán chöùng nguy hieåm cuûa vieâm tai giöõa maïn tính.

 • BCNS coù caùc ñaëc ñieåm :

 • Trieäu chöùng laâm saøng ña daïng .

 • Dieãn bieán phöùc taïp.

 • Ñieâuø trò khoù khaên .

 • Tyû leä töû vong cao .


L ch s
LÒCH SÖÛ :

 • HIPPOCRATE ( 460 tröôùc coâng nguyeân ):

  “ ñau tai döõ doâò keøm soát cao coù theå laøm beänh nhaân noùi saûng vaø cheát ’’

 • MORGAGNI: phaùt hieän aùp xe naõo do tai ñaàu tieân.

 • MORLAND : moå thaønh coâng aùp xe naõo do tai.

 • VOLTOLINI : moâ taû trieäu chöùng vieâm maøng naõo do tai .


 • HAØNG RAØO BAOÛ VEÄ :

 • Nieâm maïc hoøm nhó .

 • Caùc thaønh xöông.

 • Söï thaønh laäp moâ haït .

 • CÔ CHEÁ BEÄNH SINH :

  • Vieâm taéc tónh maïch xöông.

  • Huyû xöông .

  • Caùc con ñöôøng coù saün .


Ca c ye u to thua n l
CAÙC YEÁU TOÁ THUAÄN LÔÒ :

 • Ñoäc toá cuaû vi khuaån .

 • Söï ñieàu trò khaùng sinh khoâng ñuùng .

 • Söï ñeà khaùng cuûa cô theå .

 • Caáu truùc xöông chuûm .

 • Söï daãn löu cuûa tai giöõa .

 • Tieàn söû chaûy muû tai tröôùc ñoù .


Ca c nh lua t
CAÙC ÑÒNH LUAÄT :

 • Ñònh luaät KORNER : aùp xe naõo do tai thöôøng ôû thuøy thaùi döông noâng.

 • Ñònh luaät BORRIES : trong dieãn tieán cuûa vieâm maøng naõo do tai , neáu dòch naõo tuûy khaù leân maø laâm saøng cuûa beänh nhaân ngaøy caøng naëng thì phaûi nghi ngôø coù aùp xe naõo tieàm aån


Pha n loa
PHAÂN LOAÒ :

 • Vieâm maøng naõo.

 • Aùp xe ñaò naõo .

 • Aùp xe tieåu naõo.

 • Vieâm taéc xoang tónh maïch beân.

 • Aùp xe ngoaøi maøng cöùng


Cha n oa n
CHAÅN ÑOAÙN :

HOÄI CHÖÙNG VIEÂM TAI XÖÔNG CHUÛM MAÏN TÍNH HOÂÌ VIEÂM :

 • Tieàn söû chaûy muû tai töø nhoû.

 • Gaàn ñaây : soát cao, laïnh run , nhöùc ñaàu .

 • Muû tai thoái khaém, nhieàu hôn , ít ñi hoaëc ngöng chaûy .

 • Giaûm thính löïc naëng.

 • Aán vuøng moûm chuûm ñau choùi .


Trie u ch ng la m sa ng
TRIEÄU CHÖÙNG LAÂM SAØNG :

VIEÂM MAØNG NAÕO:

* Soát cao , reùt run , maïch nhanh.

* Tam chöùng kinh ñieån : Nhöùc ñaàu döõ doâò.

Noân oí .

Taùo boùn .

* Daâuù maøng naoõ : _Coå göôïng .

_Kernig (+), Brudzinski (+).

* Roâí loaïn thaàn kinh :

 • Caûm giaùc : taêng caûm giaùc ñau, sôï aùnh saùng.

 • Vaän maïch : da ñoû böøng , vaïch maøng naõo (+)

 • Gíac quan : sôï tieáng ñoäng .

 • Tinh thaàn : traàm uaát , meâ saûng .


Bi n ch ng c a vi m tai gi a vi m m ng n o
Biến chứng của viêm tai giữa VIÊM MÀNG NÃO

 • Meningitis

  • Biến chứng nội sọ thường gặp nhất của viêm tai giữa

  • Tần suất giảm rõ rệt từ khi có vaccin ngừa H.influenza va phế cầu


 • Triệu chứng : nhức đầu, sốt, cứng gáy, tinh thần trì trệ , +Brudzinski’s sign

  • Nghe kém

  • Chụp CTđầu hoặc học dò tủy sống

  • MRI

 • Điều trị :kháng sinh tĩnh mạch (3rd generation cephalosporin +/- vancomycin), đặt ống thông nhĩ +/- mổ xương chủm


Bi n ch ng c a vi m tai gi a c p vi m m ng n o
Biến chứng của viêm tai giữa cấp :VIÊM MÀNG NÃO

 • Biến chứng nội sọ thường gặp nhất của viêm tai giữa cấp

 • Tần suất giảm rõ rệt từ khi có HiB vaccine and pneumococcal vaccine


A p xe a na o tam ch ng bergmann

1/ HOÂÒ CHÖÙNG TAÊNG AÙP LÖÏC NOÂÒ SOÏ :

2/ HOÄI CHÖÙNG NHIEÃM TRUØNG:

3/ HOÄI CHÖÙNG THAÀN KINH KHU TRUÙ :

AÙP XE ÑAÒ NAÕO:TAM CHÖÙNG BERGMANN:


A p xe a na o tam ch ng bergmann1
AÙP XE ÑAÒ NAÕO:TAM CHÖÙNG BERGMANN:

HOÂÒ CHÖÙNG TAÊNG AÙP LÖÏC NOÂÒ SOÏ :

 • Nhöùc ñaàu vuøng thaí döông, ñænh , chaåm.

 • Noân voït.

 • Tinh thaàn trì treä:lô mô, nguû gaø .

 • Maïch chaäm < 60 laàn / phuùt , huyeát aùp taêng.

 • Cöông tuï voõng maïc , phuø gai.


A p xe a na o tam ch ng bergmann2
AÙP XE ÑAÒ NAÕO:TAM CHÖÙNG BERGMANN:

HOÄI CHÖÙNG NHIEÃM TRUØNG:

 • Soát cao.

 • Gaày suùt ,

 • Maát nöôùc


A p xe a i na o tam ch ng bergmann
AÙP XE ÑAÏI NAÕO:TAM CHÖÙNG BERGMANN:

3/ HOÄI CHÖÙNG THAÀN KINH KHU TRUÙ :

 • Taêng phaûn xaï gaân xöông, Babinski (+).

 • Lieät nöaû ngöôì beân ñoâí dieän .

 • Co giaät chaân tay, ñoäng kinh.

 • Maát ngoân ngöõ : muø lôì, ñieác lôì :

 • Muø lôøi : ( Vernicke ):noí ñöôïc nhöng queân 1 soá töø quen thuoäc.

 • Ñieác lôì : ( Broca ) : nghe ñöôïc nhöng khoâng hieâuû .


A p xe a i na o tam ch ng bergmann1
AÙP XE ÑAÏI NAÕO:TAM CHÖÙNG BERGMANN:

 • Töû vong do :

 • Tuït keït thuyø thaí döông vaoø khe Bichat.

 • Tuït keït tieåu naõo vaøo loã chaåm.

 • Vôõ oå aùp xe vaøo naoõ thaát .


Complications of acute otitis media aom
Complications of Acute Otitis Media (AOM)

 • Brain Abscess

  • Incidence declined since advent of antibiotics

  • Erosion through bone through vascular channels from mastoid to dura

  • Temporal lobe or cerebellum mos commonly affected

  • M>F, lower socioeconomic classes


 • Dx:

  • Clinical exam: Fever, altered consciousness, seizure activity, ataxia, vomiting, drowsiness, vision change.

  • Signs can occur 1 mo after AOM episode

  • Imaging: MRI


A p xe tie u na o
AÙP XE TIEÅU NAÕO :

 • Maát thaêng baèng.

 • Quaù taàm :nghieäm phaùp ngoùn tay chæ muó .

 • Maát lieân ñoäng :uùp ngöaû baøn tay.

 • Maát ñoàng vaän : ñaù goùt vaøo moâng.

 • Ñoäng maét töï phaùt ñaäp veà beân beänh.

 • Noân oí, choùng maët, nhöùc ñaàuVie m ta c xoang t nh ma ch be n
VIEÂM TAÉC XOANG TÓNH MAÏCH BEÂN :

 • * Soát cao+ laïnh run gioáng côn soát reùt.

 • Bieåu ñoà nhieät ñoä hình thaùp chuoâng nhaø thôø .

 • * Ñau vuøng bôø sau xöông chuûm.

  *Thieáu maùu .

  *Maùng caûnh söng ñau.


Bi n ch ng c a vi m tai gi a c p
Biến chứng của viêm tai giữa cấp

 • viêm tắc xoang tĩnh mạch bên

  • Sự lan rộng của áp xe từ xương chủm lân cẫn. • Dx:

  • “Picket fence” fevers to 103 F

  • Severe headache

  • Sudden intracranial hypertension

  • CT w/contrast or MRI: wall enhancement of vessel

 • Rx: Mastoidectomy, make evacuate clot in sigmoid sinus with small incision

 • Anticoagulation is controversial: Primarily indicated for cavernous sinus thrombosis


A p xe ngoa i ma ng c ng
AÙP XE NGOAØI MAØNG CÖÙNG :

 • Tuùi muû naèm giöõa maøng cöùng vaø xöông soï .

 • Khoâng coù trieäu chöùng laâm saøng ñaëc hieäu

 • ( nhöùc ñaàu, soát, buoàn noân)Bi n ch ng c a vi m tai gi a c p aom1
Biến chứng của viêm tai giữa cấp (AOM)

 • Tụ mủ dưới màng cứng

  • Tụ mủ giữa màng cứng và màng nhện

  • 2/3 ở nam giới

  • Lan truyền trực tiếp từ xương viêm


Viêm đỉnh xương đá

đau tai, chảy mủ tai, liệt dây VI

tam chứng GradenigoCa n la m sa ng
CAÄN LAÂM SAØNG :

 • 1. COÂNG THÖÙC MAÙU :

 • Baïch caàu taêng , chuû yeâuù laø ña nhaân trung tính .

 • 2. DÒCH NAÕO TUÛY : daâuù hieäu ñieån hình cuaû vieâm maøng naoõ : ñaïm taêng, ñöôøng giaûm, baïch caâuø taêng.

 • 3. XQUANG SCHULLER: hình aûnh Cholesteatome

 • 4. THÍNH LÖÏC ÑOÀ : ñieác daãn truyeàn ñoä III, thính löïc maát trung bình 48,5 dB.

 • 5. CTSCAN :


Ca n la m sa ng1
CAÄN LAÂM SAØNG :

 • CTM.

 • Dòch naoõ tuyû.

 • Phim Schuller .

 • Ctcan


Ie u tr

NOÂÒ KHOA :

Khaùng sinh :

Ampi+Genta + Metronidazol

Cephalo III+ Genta +Metronidazol

khaùng sinh ñoà

*Choáng phuø naoõ , choáng taêng aùp löïc noâò soï : Manitol 20% hoaëc Glucoz 30 %

*Buø nöôùc ñieän giaæ.

*Dinh döôõng .

. NGOAÒ KHOA :

Khoeùt roãng ñaù chuûm toaøn phaàn môû roäng.

Giaûi quyeát oå vieâm nhieãm ôû xöông chuûm.

Daãn löu oå aùp xe .

ÑIEÂUØ TRÒ :


Tie n l ng
TIEÂN LÖÔÏNG :

 • Ñieàu trò sôùm coù khaû naêng cöuù soáng beänh nhaân,

 • Ñieàu trò muoän tyû leä töû vong cao.ad