Ηλεκτρονική υγεία : τεχνολογική καινοτομία , επιχειρηματική ευκαιρία ή κοινωνικό αγαθό; - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ηλεκτρονική υγεία : τεχνολογική καινοτομία , επιχειρηματική ευκαιρία ή κοινωνικό αγαθό; PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ηλεκτρονική υγεία : τεχνολογική καινοτομία , επιχειρηματική ευκαιρία ή κοινωνικό αγαθό;

play fullscreen
1 / 45
Ηλεκτρονική υγεία : τεχνολογική καινοτομία , επιχειρηματική ευκαιρία ή κοινωνικό αγαθό;
143 Views
Download Presentation
xiang
Download Presentation

Ηλεκτρονική υγεία : τεχνολογική καινοτομία , επιχειρηματική ευκαιρία ή κοινωνικό αγαθό;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ηλεκτρονική υγεία:τεχνολογική καινοτομία, επιχειρηματική ευκαιρία ή κοινωνικό αγαθό; Παντελής Αγγελίδης

 2. Εξελικτική πορεία υπηρεσιών υγείας • Διαχείριση ασθενειών • Θεραπεία • Πρόληψη • Ασθενοκεντρικές υπηρεσίες (με την υποστήριξη των ΤΠΕ) • Ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας • Εξέλιξη της ασύρματης τεχνολογίας – δικτύων, ενισχύοντας τη συμμετοχή του ασθενούς στη διαχείριση της υγείας του

 3. eHealth – Ηλεκτρονική υγεία Η ηλεκτρονική υγεία αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγείας, υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα

 4. Ηλεκτρονική υγεία Υποκινείται από την τεχνολογία ή Επιβάλλεται από την κοινωνία;

 5. Τάσεις της τεχνολογίας • Διασυνδεσιμότητα (σταθερή/κινητή, ενσύρματη / ασύρματη, κτλ) • Αυξημένη χρήση Η/Υ και συστημάτων • Φορητές – εύχρηστες και ολοένα μικρότερες συσκευές με ποικίλες δυνατότητες επικοινωνίας • Ευφυή τεχνολογικά συστήματα • Εφαρμογές λογισμικού ανοικτού κώδικα • Κινητικότητα

 6. Κοινωνικοοικονομικές δυνάμεις • Ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στο ιατρικό λάθος • Ανάγκη για προηγμένα ασθενοκεντρικά συστήματα υγείας • Ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων κόστους – οφέλους για την καλύτερη διαχείριση πόρων και εξυπηρέτηση μιας αυξανόμενης μάζας • Εξυγίανση των συστημάτων υγείας – κοινωνικής πρόνοιας • Ανάγκη υποστήριξης της μετακίνησης των πολιτών στα πλαίσια της ΕΕ

 7. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες • Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος • Εφαρμογές έξυπνων καρτών • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση • Ηλεκτρονική αποπληρωμή υπηρεσιών υγείας • Ηλεκτρονικές προμήθειες • Υπηρεσίες τηλεϊατρικής

 8. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος • Περιέχει όλα τα ιατρικά δεδομένα του ασθενούς • Παρέχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δομημένη ιατρική πληροφορία • Είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμος • Είναι εξαιρετικά χρήσιμος σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης

 9. Εφαρμογές έξυπνων καρτών • Καταργούν τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες σε χαρτί • Συμβάλει τόσο στη διευκόλυνση του πολίτη αλλά και του οργανισμού παροχής υπηρεσιών περίθαλψης και ασφάλισης • Επισπεύδουν τις διαδικασίες ανταλλαγής εγγράφων και αποπληρωμής των υπηρεσιών • Παρέχουν ελεγχόμενη / εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο

 10. European Health insurance Card • Ισχύει από 1-6-2004 • Περιλαμβάνει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε χώρες-μέλη της Ε.Ε. • Στην Ελλάδα η διανομή των καρτών ξεκίνησε από 1-1-2005 αντικαθιστώντας το Ε111

 11. European Health insurance Card

 12. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση • Επιτρέπει την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη / ασθενή • Επιτρέπει το συνεχή έλεγχο της διάθεσης επικίνδυνων ουσιών και φαρμάκων • Διευκολύνει το ιατρικό / φαρμακευτικό προσωπικό

 13. Ηλεκτρονική αποπληρωμή υπηρεσιών υγείας • Εφαρμόζεται σε συνέργια με τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ή/και τις έξυπνες κάρτες • Διευκολύνει το διοικητικό προσωπικό • Συμβάλει στην καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πολίτη • Συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση ενός συστήματος υγείας

 14. Ηλεκτρονικές προμήθειες • Επιτρέπουν τη διεκπεραίωση συναλλαγών μεταξύ νοσοκομείων, φαρμακευτικών προμηθευτών και προμηθευτών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ηλεκτρονικών μέσων • Συμβάλουν • στη μείωση λειτουργικού κόστους • στη βελτίωση της διαχείρισης των προμηθειών • στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών, μέσω της αυτοματοποίησης ολόκληρης της αλυσίδας προμήθειας

 15. Υπηρεσίες τηλεϊατρικής • Τηλεδιάγνωση • Τηλεσυμβουλευτική • Τηλεμετρία & τηλεπαρακολούθηση • Τηλεδιαχείριση • Τηλε-εκπαίδευση

 16. Υπηρεσίες τηλεϊατρικής • Επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, πέραν των γεωγραφικών περιορισμών • Συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προληπτικής διάγνωσης και ιατρικής φροντίδας • Συμβάλουν στην εξοικονόμηση χρόνου για τους επαγγελματίες της υγείας • Επιτρέπουν τη διάχυση της πληροφορίας / εύκολη πρόσβαση – διαχείριση της πληροφορίας

 17. Παράγοντες επιτυχίας • Χρηστικότητα:Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι ελκυστικές προς το ανθρώπινο δυναμικό που θα κληθεί να τις χρησιμοποιήσει • Χαρακτηριστικά χρηστικότητας • Ευκολία εκμάθησης • Ταχύτητα εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών • Μικρή συχνότητα λαθών των χρηστών • Υποκειμενική ικανοποίηση χρηστών • Διατήρηση της ικανότητας χρήσης με το χρόνο

 18. Παράγοντες επιτυχίας • Αποδοτικότητα/Αποτελεσματικότητα: • Χαρακτηριστικά αποδοτικότητας: • Ταχύτητα ολοκλήρωσης ενεργειών • Αριθμός αυτοματοποιημένων διαδικασιών • Μείωση αριθμού ατόμων για την ολοκλήρωση διαδικασιών • Διάρκεια ολοκλήρωσης διαδικασιών • Βελτίωση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς την παράλληλη αύξηση του κόστους • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού της μονάδα υγείας

 19. Παράγοντες επιτυχίας • Οικονομική αποδοτικότητα • Χαρακτηριστικά: • Μείωση / εξάλειψη λαθών • Μη επαναληψιμότητα εργασιών • Μείωση του κόστους παροχής των υπηρεσιών ως προς το χρόνο, την προσπάθεια, τις ανθρωποώρες • Μείωση του κόστους προσωπικού που ασχολείται με συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ. αρχειοθέτηση) • Το κόστος συντήρησης, επέκτασης ή αναβάθμισης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος αγοράς / εγκατάστασής της εκάστοτε εφαρμογής / τεχνολογικής λύσης

 20. Παράγοντες επιτυχίας • Ασφάλεια & Εμπιστευτικότητα • Χαρακτηριστικά: • Υποστήριξη της διαθεσιμότητας και ακρίβειας των ιατρικών ή άλλων πληροφοριών • Πιστοποίηση χρηστών • Ταυτοποίηση χρηστών μέσω προηγμένων και αξιόπιστων τεχνολογικών μεθόδων (π.χ. με τη χρήση έξυπνων καρτών ή βιομετρικών μεθόδων αναγνώρισης ατόμων) • Ακεραιότητα της πληροφορίας • Μη δυνατότητα άρνησης της πληροφορίας • Προστασία των ασθενών από τη μη νόμιμη χρήση των προσωπικών τους πληροφοριών

 21. Περιορισμοί • Τεχνολογικοί • Ελλιπείς υφιστάμενες υποδομές • Οικονομικοί • Κόστος αρχικής επένδυσης • Οργανωτικοί • Αντίσταση / φόβος στην αλλαγή • Θεσμικοί • Ανεπαρκές νομικό πλαίσιο • Έλλειψη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού • Θέματα διασφάλισης απορρήτου

 22. Αποτελέσματαεφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας • Πολίτες / ασθενείς • Βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας • Αυξημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας • Δυνατότητα μετακίνησης • Εξοικονόμηση χρόνου • Βελτιωμένη ποιότητα ζωής

 23. Αποτελέσματαεφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας • Συστήματα Υγείας • Αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων • Καλύτερη πρόσβαση και αποτελεσματικότερη διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας • Μείωση λαθών • Μείωση λειτουργικού κόστους • Παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες

 24. Η ηλεκτρονική υγεία στην Ελλάδα • Ερευνητικές δραστηριότητες & ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας • Περιορισμένες εμπορικές εφαρμογές  μη διαλειτουργικές • Υψηλό κόστος υποδομών – εγκατάστασης – συντήρησης συστημάτων • Αντίσταση των εργαζομένων στο χώρο της υγείας στις απαιτούμενες οργανωτικές αλλαγές • Αποχή των ασφαλιστικών ταμείων από την ευρύτερη αγορά ηλεκτρονικής υγείας

 25. Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε υποδομές επικοινωνιών και δικτύων, στην ενθάρρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας και σε θέματα ασφάλειας, αγνοώντας το πιο σημαντικό, δηλαδή το ρόλο του ασθενούς

 26. Ασθενοκεντρικά μοντέλα

 27. Ασθενοκεντρικά μοντέλα • Η διεθνής τάση στο χώρο της υγείας οδηγεί στην υιοθέτηση ασθενοκεντρικών μοντέλων στην παροχή υπηρεσιών υγείας • Ο ασθενής αναλαμβάνει πλέον ενεργό ρόλο στην προστασία, παρακολούθηση & διασφάλιση της υγείας του

 28. Τελικά • Αυξάνεται ή μειώνεται το ψηφιακό χάσμα; • Επωφελούνται οι οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστεροι; • Αφορά τον τελικό αποδέκτη – πολίτη η ηλεκτρονική υγεία; • Υπάρχει χώρος για υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας στο δημόσιο τομέα;

 29. Προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική υγεία • Αποτελεσματική αντιμετώπιση της τεχνοφοβίας • Οργανωτικές αλλαγές και επενδύσεις στις υποδομές ΤΠΕ • Ενημέρωση / εκπαίδευση του πολίτη και ενίσχυση του ρόλου του ασθενούς στη φροντίδα της υγείας του • Φιλικές Ελκυστικές προς το χρήστη εφαρμογές

 30. Φορείς παροχής α’βάθμιων υπηρεσιών Φορείς παροχής homecare υπηρεσιών Φορείς παροχής β’βάθμιων υπηρεσιών Primary Home Secondary Citizens Primary Home Secondary Citizens Πολίτες care care care care care care providers providers providers providers providers providers Health Networks Δίκτυα Υγείας Health Networks General ICT Infrastructure Υποδομή ICT General ICT Infrastructure Φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας Device Research Device Φορείς Τεχνολογίας Technology Healthcare Research Technology Healthcare Προμηθευτές Εξοπλισμού Ερευνητικά Κέντρα Manufacturer Manufacturer Institutes Institutes Providers providers Providers providers Συστήματα Υγείας Health System Health System Βασική – Διαδεδομένη Τεχνολογία Common Technologies Common Technologies Ζήτηση & Προσφορά υπηρεσιών η-υγείας

 31. Βιωσιμότητα επιχειρηματικών πρακτικών ηλεκτρονικής υγείας • Υιοθέτηση διαλειτουργικών εφαρμογών • Έγκαιρη πρόσβαση σε αξιόπιστη ιατρική πληροφορία • Ενίσχυση του ρόλου του ασθενούς στη διαχείριση της υγείας του • Υιοθέτηση ασθενοκεντρικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών υγείας

 32. Οικονομική υποστήριξη - ενίσχυση • Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΥΚΑ • Ε.Π. υπουργείων  χρηματοδότηση δράσεων υποδομών • Περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης • Πανευρωπαϊκές ερευνητικές κοινοπραξίες

 33. Πολιτεία • Προτεραιότητες και αφοσίωση στους στόχους • Επαναπροσανατολισμός της κοινωνικής ασφάλειας • Ισχυροποίηση δεσμών έρευνας – εφαρμογής • Σύνδεση Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα

 34. Ιατρικοί Σύλλογοι • Ευαισθητοποίηση • Κατανόηση • Ενημέρωση

 35. Πανεπιστήμια • Ελληνοποίηση

 36. Εταιρίες Ιατρικής Πληροφορικής • Εξειδίκευση • Τυποποίηση • Αξιοπιστία • Καινοτομία

 37. Πετυχημένα παραδείγματα

 38. ΣΛΟΒΕΝΙΑ – Κάρτα υγείας • Εφοδιασμός όλων των πολιτών με κάρτα υγείας • Αντικατάσταση του βιβλιαρίου υγείας • Εισαγωγή στην κάρτα επιλεγμένων ιατρικών πληροφοριών, οι οποίες δεν αλλάζουν συχνά και είναι ουσιαστικές για την παροχή πρώτων βοηθειών (π.χ. αλλεργίες σε συγκεκριμένα σκευάσματα, χορήγηση ινσουλίνης, κτλ) • Επέκταση του συστήματος & δημιουργία κοινού δικτύου

 39. ΔΑΝΙΑ – Δίκτυο Medcom • Δίκτυο πληροφόρησης σε θέματα υγείας «MedCom» • Υποστήριξη του έργου των νοσοκομείων, των φαρμακείων και των επισκεπτών ιατρών, των παθολόγων, των εργαστηρίων και των τοπικών αρχών • Τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ επαγγελματιών του χώρου της υγείας

 40. Υπηρεσία Mobinet Wellness • Τηλεμετρία ιατρικών παραμέτρων μέσω καταγραφής βιολογικών σημάτων σε μικροσυσκευές τηλεϊατρικής και ασύρματης μετάδοσης τους

 41. Mobinet Wellness: ΣΚΟΠΟΣ • Συμβολή στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του πολίτη προς τη διατήρησης της ευεξίας και την άμεση εμπλοκή του ατόμου στη διασφάλισή της, εστιάζοντας στην πρόληψη και όχι στη διαχείριση των ασθενειών

 42. Κέντρο επικοινωνίας Web interface Καταγραφή βιολογικών σημάτων από τους ασθενείς Ιατρός Mobinet

 43. Bluetooth Bluetooth SDIO Λειτουργικά χαρακτηριστικά • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών • Αποστολή δεδομένων μέσω GPRS • Τοπική μεταφορά δεδομένων ασύρματα μέσω bluetooth Μικρές, εύχρηστες, ανθεκτικές συσκευές

 44. VIDAVO 9ο χμ Θεσσαλονίκης – ΘέρμηςΚτίριο THERMI 1, 57001 ΘεσσαλονίκηΤηλ: 2311999955, Φαξ: 2311999956 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας