slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CALENDARIO DA P.A.U.- xuño PowerPoint Presentation
Download Presentation
CALENDARIO DA P.A.U.- xuño

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

CALENDARIO DA P.A.U.- xuño - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

CALENDARIO DA P.A.U.- xuño. CALENDARIO DA PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE - setembro. HORARIO DA PROBA. VÁLIDO PARA XUÑO E SETEMBRO. DOCUMENTACIÓN. Fotocopia do D.N.I. Resgardo acreditativo de teren aboados os prezos públicos de matrícula.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CALENDARIO DA P.A.U.- xuño


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. CALENDARIO DA P.A.U.- xuño

  2. CALENDARIO DA PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE - setembro

  3. HORARIO DA PROBA VÁLIDO PARA XUÑO E SETEMBRO

  4. DOCUMENTACIÓN • Fotocopia do D.N.I. • Resgardo acreditativo de teren aboados os prezos públicos de matrícula. • Fotocopia do título de Bacharelato ou, non seu caso, resgardo acreditativo de ter efectuado o depósito deste. • Impreso de prematrícula e matrícula na PAU. • Todas as fotocopias deberán estar compulsadas. • Prezo Título bacharel: 50 € ord. e 25€ fam. Num. ou gratuito • Prezo matrícula nas PAU: 65€ ord. e 32€ fam. Num. ou gratuito PREZOS TAXAS APROXIMADOS

  5. SOBRE DE MATRÍCULA • Guía de acceso ao Sistema Universitario de Galicia (SUG) • Impreso de reclamación á preinscripción • Folleto informativo “CIUG Respostas” • Tríptico cos calendarios da PAU, da preinscripción e da matrícula • Tríptico informativo dos estudos de grao do SUG • Un lapis.

  6. ESTRUCTURA DA PROBA • PARTE XERAL: para todo o alumnado que se presente por primeira vez á PAU. • Avalía a madurez e destrezas básicas do bacharelato. A comprensión, uso da linguaxe, comprensión nunha L. Estr. e coñecementos/técnicas nunha materia de modalidade. • É obrigatoria e con validez indefinida • PARTE ESPECÍFICA: serve para mellorar a nota de acceso para acceder ás titulacións con límite de prazas. • Avalía coñecementos e capacidades de razoamento nuns ámbitos disciplinares concretos relacionados cos estudos que se pretende cursar. • É voluntaria e con validez de dous anos

  7. PARTE XERAL • Lingua Castelá e Literatura • Lingua Galega e Literatura • Lingua Estranxeira: • Historia de España ou Historia da Filosofía • Unha materia propia de modalidade

  8. DESENVOLVEMENTO FASE XERAL • Duración dos exercicios: hora e media , cun descanso entre os exames de 45 minutos. • Todos os exercicios terán dúas opcións e teredes que escoller unha. • Tes que indicar na solicitude de matrícula a elección entre Historia de España e Historia da Filosofía • Cada exercicio cualificarase de 0 a 10 puntos con dúas cifras decimais. • A cualificación da fase xeral será a media aritmética de todos os exercicios, expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos con 3 cifras decimais

  9. DESENVOLVEMENTO DA FASE ESPECÍFICA • Cada estudante poderá examinarse dun máximo de 4 materias de modalidade de 2º de bacharelato, distinta da materia de modalidade escollida para a fase xeral. • As materias deben estar adscritas á rama de coñecemento do título no que se quera ser admitido • A duración dos exercicios será de hora e media cun intervalo de 45 minutos entre os exames. • Tes que indicar na solicitude de matrícula as materias de modalidade das que te examinarás na fase específica • Cada materia cualificarase de 0 a 10 puntos, con dúas cifras decimais. A materia está superada cando se obteña unha puntuación de 5 puntos ou superior.

  10. MATERIAS DE MODALIDADE

  11. PARÁMETROS DE PONDERACIÓN

  12. SE NON ESTÁS CONFORME COAS TÚAS CUALIFICACIÓNS RECLAMACIÓN SEGUNDA CORRECCIÓN

  13. RECLAMACIÓN • ONDE: Nos LERD • CANDO: 3 días hábiles dende a publicación das cualificacións • QUEN: Un profesor especialista distinto revisará o exame • QUE: Revísanse as puntuacións e a súa suma • RESULTADO: A cualificación definitiva será a que resulte desta revisión, sempre que sexa superior á da primeira corrección, agás nos erros de suma, en que a cualificación será a que resulte correcta

  14. SEGUNDA CORRECCIÓN RECLAMACIÓN • ONDE:Nos LERD • CANDO:3 días hábiles dende a publicación das cualificacións • QUEN:Un profesor especialista distinto revisará o exame • QUE:Corríxese de novo o contido do exame • RESULTADO: • A cualificación será a media das cualificacións obtidas nas dúas correccións • Se hai 2 puntos ou máis de diferenza, o tribunal fará de oficio unha terceira corrección, sendo a nota final a media das tres cualificacións sempre que esta sexa superior á outorgada despois da segunda corrección. • Podes ver o exame durante 10 días despois da segunda corrección • Podes reclamar sobre a segunda corrrección nun prazo de 3 días hábiles dende a publicación da resolución da dobre corrección, sendo a nota definitiva a que resulte desta corrección

  15. NOTAS DE CORTE

  16. TITULACIÓNS SEN NOTA DE CORTE PERO CON LÍMITE DE PRAZAS

  17. TITULACIÓNS SEN LÍMITE DE PRAZAS

  18. OPCIÓN PREFERENTE Empate: Alumnos que elixen unha materia de modalidade vinculada á rama de coñecemento do ensino a que se solicita acceso.

  19. INFORMACIÓN XERAL: portal educativo: www.edu.xunta.es UNIVERSIDADES: Univ. Coruña: http://www.udc.es/ Univ. Santiago: http://www.usc.es/ Univ. Vigo: http://www.uvigo.es/ SUG: www.edu.xunta.es(pinchar icono SUG) P.A.U. e acceso universidade: http://ciug.cesga.es/index.html F.P.: http://www.edu.xunta.es/fp/