slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

แนวทางการทำแผนยุทธศาสตร์. และแผนปฏิบัติการ. เขตบริการสุขภาพที่ 1 วันที่ 27-28 กันยายน 2557. สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1. หลักการสำคัญ ของคสช. ทำเลย ทำจริง ทำให้เห็นผล และทำต่อเนื่อง หลักการของรัฐมนตรี เรียบง่าย สามัคคี และมี ธรรมาภิ บาล. สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1' - xia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
แนวทางการทำแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ

เขตบริการสุขภาพที่ 1

วันที่ 27-28 กันยายน 2557

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

slide2
หลักการสำคัญของคสช.

ทำเลย ทำจริง ทำให้เห็นผล และทำต่อเนื่อง

หลักการของรัฐมนตรี

เรียบง่าย สามัคคี และมีธรรมาภิบาล

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

slide3
นโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

1. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ยั่งยืน3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต4. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพ ที่ทำงานข้ามภาค

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

slide4
นโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ

6. พัฒนาความมั่นคงของระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์7. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ8. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (Global Health)9. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร

10. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล ในกระทรวง สาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

slide5
ปฏิทินการจัดทำแผน เขตบริการสุขภาพที่ 1

ขั้นเตรียมการ

ศึกษาวิเคราะห์

- แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

- แผนยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 1

- สถานการณ์สุขภาพของประชาชนในพื้นที่

ส.ค.-ก.ย.57

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

slide6
วิสัยทัศน์ : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ : 1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

slide7
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพ

ตามกลุ่มวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาและจัดระบบบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

กลุ่มเด็กวัยเรียน

กลุ่มเด็กวัยรุ่น

กลุ่มวัยทำงาน

กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ

ระบบปฐมภูมิ

ระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

ระบบควบคุมโรค

ระบบคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านยาเสพติด

ด้านต่างประเทศ

ด้านชายแดนภาคใต้

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

ระบบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ด้านพัฒนาบุคลากร

slide10
ปฏิทินการจัดทำแผน เขตบริการสุขภาพที่ 1

ขั้นดำเนินการ

ประชุมพัฒนาระบบและสรุปผลการตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 1

21-22 ส.ค.57

10 ก.ย.57

ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์เขตบริการที่ 1 +เตรียมการจัดทำปี 2558

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและกำหนดทิศทาง Service Plan

22 ก.ย.57

ประชุมจัดทำแผนงานโครงการ+แผนปฏิบัติการ ปี 2558

27-28 ก.ย.57

ต.ค.57

นำเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการ กรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 1 (SPB) 

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติต่อหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

พ.ย.-ธ.ค.57

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

slide11
การประชุมแบ่งเป็น 2 วัน

วันแรก

 • ประชุมกลุ่มระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในระดับเขต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
  • การจัดบริการตามกลุ่มวัย
  • การจัดบริการตาม service plan
  • ?????

วันที่สอง

 • นำเสนอผลการประชุมของกลุ่มต่อผู้บริหารเพื่อตัดสินใจ และกำหนดผู้รับผิดชอบ/คณะดำเนินการ
slide12
แบบข้อเสนอเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

slide13
การประชุมแบ่งเป็น 2 วัน

วันแรก

 • ประชุมกลุ่มระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในระดับเขต

วันที่สอง

 • นำเสนอผลการประชุมของกลุ่มต่อผู้บริหารเพื่อตัดสินใจ และกำหนดผู้รับผิดชอบ/คณะดำเนินการ
slide14
แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติงาน

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

slide15
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
 • การบริหารจัดการเรื่องระบบข้อมูล
 • การบริหารจัดการด้านกำลังคน
 • การพัฒนาบุคลากร
 • การบริหารจัดการเรื่องการเงินการคลัง
 • การบริหารทรัพยากร งบลงทุน
 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับเขต
 • การวางแผนเพื่อรองรับภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่
slide16
ปฏิทินการจัดทำแผน เขตบริการสุขภาพที่ 1

ขั้นดำเนินการ

ประชุมพัฒนาระบบและสรุปผลการตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 1

21-22 ส.ค.57

10 ก.ย.57

ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์เขตบริการที่ 1 +เตรียมการจัดทำปี 2558

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและกำหนดทิศทาง Service Plan

22 ก.ย.57

ประชุมจัดทำแผนงานโครงการ+แผนปฏิบัติการ ปี 2558

27-28 ก.ย.57

คณะทำงานจัดทำเอกสารแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1

ปีงบประมาณ 2558

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557

ต.ค.57

นำเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการ กรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 1 (SPB) 

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติต่อหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

พ.ย.-ธ.ค.57

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

slide17
ปฏิทินการจัดทำแผน เขตบริการสุขภาพที่ 1

ขั้นดำเนินการ

ประชุมพัฒนาระบบและสรุปผลการตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 1

21-22 ส.ค.57

10 ก.ย.57

ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์เขตบริการที่ 1 +เตรียมการจัดทำปี 2558

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและกำหนดทิศทาง Service Plan

22 ก.ย.57

ประชุมจัดทำแผนงานโครงการ+แผนปฏิบัติการ ปี 2558

27-28 ก.ย.57

ต.ค.57

นำเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการ กรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 1 (SPB) 

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติต่อหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

พ.ย.-ธ.ค.57

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

slide18
ปฏิทินการจัดทำแผน เขตบริการสุขภาพที่ 1

ขั้นประเมินผล

- ติดตามกำกับ ด้วยการตรวจราชการและนิเทศงาน

มี.ค.58 , ก.ค.58

- ติดตามกำกับ รายเดือน / ไตรมาส / รายปี/ เฉพาะกิจ

ธค.57/มี.ค.58/มิ.ย.58/ก.ย.58

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

slide19
เขตสุขภาพล้านนาเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพและสามารถเข้าถึงการบริการที่มีมาตรฐาน ภายในปี 2560

สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่1

ad