Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
COST E urópska spolupráca vo vede a technike Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. PowerPoint Presentation
Download Presentation
COST E urópska spolupráca vo vede a technike Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

COST E urópska spolupráca vo vede a technike Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

103 Views Download Presentation
Download Presentation

COST E urópska spolupráca vo vede a technike Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. COST Európska spolupráca vo vede a technike Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. národný koordinátor COST, delegát SR vo Výbore starších predstaviteľov COST

 2. Čo je COST • Je prierezový program tvoriaci rámec pre vedeckotechnickú spoluprácu v Európe • umožňuje koordináciu národných projektov v oblasti vedy a techniky • Európska únia prostredníctvom FP finančne podporuje spoluprácu COST (ESF má kontrakt s Európskou komisiou na poskytovanie služieb Sekretariátu COST) • Nie je programom EÚ, ale jeho členmi sú všetky krajiny EÚ

 3. Čo je COST Intenzita výskumu Nové základné poznatky, nové siete, neformálne spolupráce, výskum k verejnému využitiu Vytváranie priemyselných postupov a riešení - predkonkurenčný vývoj, často končiaci v štandardoch - možná spolupráca s konkurenciou Sektorové vedomosti a know-how - vývoj logistiky alebo know-how v dodávateľsko odberateľských reťazcoch Spolupráca na finálnych riešeniach - vývoj produktov - dôležité IPR - NIE s konkurenciou ESF COST ESA EU-FP EUREKA CRAFT Blízkosť trhu Európska R&D spolupráca

 4. Princípy fungovania COST • Všetky členské krajiny COST môžu navrhovať výskumné projekty v rámci Open Call. (COST akcia.) • Účasť v akciách je dobrovoľná. • Projekty sú financované národne. • Spolupráca sa uskutočňuje vo forme vzájomne dohodnutých akcií, čo je koordinácia národných výskumných projektov. Akcie sú riadené riadiacimi výbormi.

 5. Štruktúra COST • Ministerská konferencia – hodnotí úroveň spolupráce a stanovuje stratégiu na najbližšie obdobie. • Výbor starších predstaviteľov(CSO)- zaoberá sa celkovou stratégiou spolupráce v COST a príjma rozhodnutia. Realizuje závery Ministerskej konferencie.

 6. Štruktúra COST • Doménové výbory (DC) - zaoberajú sa hlavne prípravnou fázou jednotlivých akcií, evalvujú akcie svojej domény, určujú vednú politiku domény. • Riadiace výbory (MC) - zaoberajú sa koordináciou práce v akcii v jej realizačnej fáze (každá akcia má svoj riadiaci výbor) prostredníctvom Workshopov. Slovenská republika je zastúpená v súčasnosti v 75 riadiacich výboroch akcií, v ktorých participuje na riešení.

 7. Štruktúra COST • Sekretariát COST na Európskej rade – právne a legislatívne zastrešuje spoluprácu COST. • COST Office – výkonný sekretariát pre Výbor starších predstaviteľov, Doménové výbory a Riadiace výbory. • Vedecký sekretári akcií – väčšinou sú na dočasnej pozícii v COST Office a zabezpečujú sekretariát pre jednotlivé akcie (Seconded National Expert).

 8. Domény programu COST • Biomedicína a molekulárne biovedy (Biomedicine and Molecular Biosciences – BMBS). • Potraviny a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture - F & A). • Lesy, ich produkty a služby (Forests, their Products and Services –FPS). • Meteriály, fyzikálne a nanovedy (Materials, Physical and Nanosciences - PHYMANO).

 9. Domény programu COST • Chémia a molekulárne vedy a technológie (Chemistry and Molecular Sciences and Technologies - CHEMOL). • Veda o zemskom systéme a manažment prostredia (Earth System Science and Environmental Management –ESSEM). • Informačné a komunikačné technológie (Information and Communication Technologies - ICT).

 10. Domény programu COST • Doprava a rozvoj miest (Transport and Urban Development - TUD). • Jednotlivci, spoločnosť, kultúra a zdravie (Individuals, Society, Culture and Health – INSOCH).

 11. Včera schválené nové akcie • Biomedicine and Molecular Biosciences (BMBS) • BM0601 Advanced Methods For The Estimation Of Human Brain Activity And Connectivity (NEUROMATH) • BM0602 Adipose Tissue: A Key Target for Prevention of the Metabolic Syndrome • BM0603 Inflammation in brain disease

 12. Včera schválené nové akcie • Biomedicine and Molecular Biosciences (BMBS) • BM0604 Myelin orphan diseases in health - MYELINET • BM0605 Consciousness: A transdisciplinary, integrated approach • BM0606 Collaborative Association Studies in Breast Cancer • BM0607 Targeted Radionuclide Therapy

 13. Včera schválené nové akcie • Chemistry and Molecular Sciences and Technologies (CMST) • CM0601 Electron Controlled Chemical Lithography with molecular resolution (ECCL) • CM0602 Inhibitors of angiogenesis: design, synthesis and biological exploitation • CM0603 Free Radicals in Chemical Biology

 14. Včera schválené nové akcie • Earth System Science and Environmental Management (ESSEM) • ES0601 Advances in homogenisation methods of climate series: an integrated approach • ES0602 Towards a European Network on Chemical Weather Forecasting and Information Systems • ES0603 Assessment of production, release, distribution and health impact of allergenic pollen in Europe

 15. Včera schválené nové akcie • Earth System Science and Environmental Management (ESSEM) • ES0604 Atmospheric Water Vapour in the Climate System

 16. Včera schválené nové akcie • Food and Agriculture (FA) • FA0601 Fish reproduction and fisheries • FA0602 Bioactive food components, mitochondrial function and health • FA0603 Plant proteomics in Europe • FA0604 Triticeace genomics for the advancement of essential European crops

 17. Včera schválené nové akcie • Food and Agriculture (FA) • FA0605 Signaling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants

 18. Včera schválené nové akcie • Forests, their Products and Services (FPS) • FP0601 Forest Management and the Water Cycle (FORMAN) • FP0602 Biotechnology for lignocellulose biorefineries • FP0603 Forest models for research and decision support in sustainable forest management

 19. Včera schválené nové akcie • Individuals, Society, Culture and Health (ISCH) • IC0601 Sonic Interaction Design (SID) • IC0602 Algorithmic Decision Theory • IC0603 Antenna Systems & Sensors for Information Society Technologies (ASSIST) • IC0604 Anatomic Telepathology Network

 20. Včera schválené nové akcie • Information and Communication Technologies (ICT) • IS0601 Comparative Research into Current Trends in Public Sector Organization • IS0602 International Law in Domestic Courts (ILDC) • IS0603 Health and social care for migrants and ethnic minorities in Europe

 21. Včera schválené nové akcie • Information and Communication Technologies (ICT) • IS0604 Science and Technology Research In a Knowledge-based Economy • IS0605 Econ@Tel - A Telecommunications Economics Cost Network

 22. Včera schválené nové akcie • Materials, Physical and Nanosciences (MPNS) • MP0601 Short Wavelength Laboratory Sources • MP0602 Advanced Solder Materials for High Temperature Application- their nature, design, process and control in a multiscale domain • MP0603 Chemical imaging by means of CARS-microscopy • MP0604 Optical Micro-Manipulation By Nonlinear Nanophotonics

 23. Včera schválené nové akcie • Transport and Urban Development (TUD) • TU0601 Robustness of Structures • TU0602 Land Management for Urban Dynamics • TU0603 Buses with a high level of service Fundamental characteristics and recommendation for decision-making

 24. Včera schválené nové akcie • Interdisciplinary Exploratoria • IE0601 Wood Science for Conservation of Cultural Heritage

 25. Zapojenie SR do akcií COST • Pri vstupe SR (apríl 1993) do programu COST participovali slovenské inštitúcie na riešení 6 akcií spolupráce COST (PECO 1992). • 1993:v 12 akciách zo 110 akcií COST • 1994: v 24 akciách zo 115 akcií COST • 1995: v 29 akciách zo 125 akcií COST • 1996: v 35 akciách zo 131 akcií COST • 1997: v 38 akciách zo 147 akcií COST

 26. Zapojenie SR do akcií COST • 1998: v 32 akciách zo 143 akcií COST • (v roku 1998 SR vstúpila do 5 FP) • V súčasnosti je SR zapojená v 75 akciách (z celkového počtu 210 akcií): • Doména FPS 12 akcií • Doména PHYMANO 12 akcií • Doména BMBS 8 akcií • Doména ICT 7 akcií

 27. Prečo sa zapojiť do COST • Spolupráca s európskymi pracoviskami v danej oblasti výskumu. • Účasť na Workshopoch (1 až 2 ročne) na finančné náklady COST. • Uľahčenie podávania návrhov na vedecké projekty FP. • Pre mladých vedeckých vedeckých pracovníkov krátkodobé stáže na spolupracujúcich pracoviskách (short term mission).

 28. Ako sa zapojiť do COST • Na národnej úrovni musí byť otvorený, finančne a organizačne zabezpečený projekt, ktorý sa prihlási do spolupráce COST. • Po prijatí národného projektu do akcie COST môže riešiteľ v rámci verejnej výzvy APVV podať návrh na vyvolaný projekt.

 29. Ako sa zapojiť do COST • Národnému koordinátorovi COST je potrebné doručiť tieto dokumenty • Návrh na pripojenie SR do akcie COST. • Prehlásenie štatutárneho zástupcu organizácie o finančnom a organizačnom zabezpečení národného projektu s návrhom na vymenovanie národných delegátov do Riadiaceho výboru (najviac dvoch za SR). • CV navrhovaných kandidátov na národných delegátov.

 30. Ako sa zapojiť do COST Ďalšie informácie možno získať na http://www.apvv.sk/, http://www.sarc.sk/ http://www.cost.esf.org/- COST Office http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=253&lang=en - Council web site Alebo priamo napísať národnému koordinátorovi

 31. Národný sekretariát COST Doc.Ing. Ladislav Hudec, CSc. Agentúra na podporu výskumu a vývoja Bratislava http://www.apvv.sk/ Mail: lhudec@fiit.stuba.sk URL: www.fiit.stuba.ak/~lhudec/ Tel: 02 60291243