1 / 31

COST E urópska spolupráca vo vede a technike Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

COST E urópska spolupráca vo vede a technike Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. národný koordinátor COST, delegát SR vo Výbore starších predstaviteľov COST. Čo je COST. J e prierezový program tvoriaci rámec pre vedecko technickú spoluprácu v Európe

xerxes
Download Presentation

COST E urópska spolupráca vo vede a technike Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. COST Európska spolupráca vo vede a technike Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. národný koordinátor COST, delegát SR vo Výbore starších predstaviteľov COST

 2. Čo je COST • Je prierezový program tvoriaci rámec pre vedeckotechnickú spoluprácu v Európe • umožňuje koordináciu národných projektov v oblasti vedy a techniky • Európska únia prostredníctvom FP finančne podporuje spoluprácu COST (ESF má kontrakt s Európskou komisiou na poskytovanie služieb Sekretariátu COST) • Nie je programom EÚ, ale jeho členmi sú všetky krajiny EÚ

 3. Čo je COST Intenzita výskumu Nové základné poznatky, nové siete, neformálne spolupráce, výskum k verejnému využitiu Vytváranie priemyselných postupov a riešení - predkonkurenčný vývoj, často končiaci v štandardoch - možná spolupráca s konkurenciou Sektorové vedomosti a know-how - vývoj logistiky alebo know-how v dodávateľsko odberateľských reťazcoch Spolupráca na finálnych riešeniach - vývoj produktov - dôležité IPR - NIE s konkurenciou ESF COST ESA EU-FP EUREKA CRAFT Blízkosť trhu Európska R&D spolupráca

 4. Princípy fungovania COST • Všetky členské krajiny COST môžu navrhovať výskumné projekty v rámci Open Call. (COST akcia.) • Účasť v akciách je dobrovoľná. • Projekty sú financované národne. • Spolupráca sa uskutočňuje vo forme vzájomne dohodnutých akcií, čo je koordinácia národných výskumných projektov. Akcie sú riadené riadiacimi výbormi.

 5. Štruktúra COST • Ministerská konferencia – hodnotí úroveň spolupráce a stanovuje stratégiu na najbližšie obdobie. • Výbor starších predstaviteľov(CSO)- zaoberá sa celkovou stratégiou spolupráce v COST a príjma rozhodnutia. Realizuje závery Ministerskej konferencie.

 6. Štruktúra COST • Doménové výbory (DC) - zaoberajú sa hlavne prípravnou fázou jednotlivých akcií, evalvujú akcie svojej domény, určujú vednú politiku domény. • Riadiace výbory (MC) - zaoberajú sa koordináciou práce v akcii v jej realizačnej fáze (každá akcia má svoj riadiaci výbor) prostredníctvom Workshopov. Slovenská republika je zastúpená v súčasnosti v 75 riadiacich výboroch akcií, v ktorých participuje na riešení.

 7. Štruktúra COST • Sekretariát COST na Európskej rade – právne a legislatívne zastrešuje spoluprácu COST. • COST Office – výkonný sekretariát pre Výbor starších predstaviteľov, Doménové výbory a Riadiace výbory. • Vedecký sekretári akcií – väčšinou sú na dočasnej pozícii v COST Office a zabezpečujú sekretariát pre jednotlivé akcie (Seconded National Expert).

 8. Domény programu COST • Biomedicína a molekulárne biovedy (Biomedicine and Molecular Biosciences – BMBS). • Potraviny a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture - F & A). • Lesy, ich produkty a služby (Forests, their Products and Services –FPS). • Meteriály, fyzikálne a nanovedy (Materials, Physical and Nanosciences - PHYMANO).

 9. Domény programu COST • Chémia a molekulárne vedy a technológie (Chemistry and Molecular Sciences and Technologies - CHEMOL). • Veda o zemskom systéme a manažment prostredia (Earth System Science and Environmental Management –ESSEM). • Informačné a komunikačné technológie (Information and Communication Technologies - ICT).

 10. Domény programu COST • Doprava a rozvoj miest (Transport and Urban Development - TUD). • Jednotlivci, spoločnosť, kultúra a zdravie (Individuals, Society, Culture and Health – INSOCH).

 11. Včera schválené nové akcie • Biomedicine and Molecular Biosciences (BMBS) • BM0601 Advanced Methods For The Estimation Of Human Brain Activity And Connectivity (NEUROMATH) • BM0602 Adipose Tissue: A Key Target for Prevention of the Metabolic Syndrome • BM0603 Inflammation in brain disease

 12. Včera schválené nové akcie • Biomedicine and Molecular Biosciences (BMBS) • BM0604 Myelin orphan diseases in health - MYELINET • BM0605 Consciousness: A transdisciplinary, integrated approach • BM0606 Collaborative Association Studies in Breast Cancer • BM0607 Targeted Radionuclide Therapy

 13. Včera schválené nové akcie • Chemistry and Molecular Sciences and Technologies (CMST) • CM0601 Electron Controlled Chemical Lithography with molecular resolution (ECCL) • CM0602 Inhibitors of angiogenesis: design, synthesis and biological exploitation • CM0603 Free Radicals in Chemical Biology

 14. Včera schválené nové akcie • Earth System Science and Environmental Management (ESSEM) • ES0601 Advances in homogenisation methods of climate series: an integrated approach • ES0602 Towards a European Network on Chemical Weather Forecasting and Information Systems • ES0603 Assessment of production, release, distribution and health impact of allergenic pollen in Europe

 15. Včera schválené nové akcie • Earth System Science and Environmental Management (ESSEM) • ES0604 Atmospheric Water Vapour in the Climate System

 16. Včera schválené nové akcie • Food and Agriculture (FA) • FA0601 Fish reproduction and fisheries • FA0602 Bioactive food components, mitochondrial function and health • FA0603 Plant proteomics in Europe • FA0604 Triticeace genomics for the advancement of essential European crops

 17. Včera schválené nové akcie • Food and Agriculture (FA) • FA0605 Signaling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants

 18. Včera schválené nové akcie • Forests, their Products and Services (FPS) • FP0601 Forest Management and the Water Cycle (FORMAN) • FP0602 Biotechnology for lignocellulose biorefineries • FP0603 Forest models for research and decision support in sustainable forest management

 19. Včera schválené nové akcie • Individuals, Society, Culture and Health (ISCH) • IC0601 Sonic Interaction Design (SID) • IC0602 Algorithmic Decision Theory • IC0603 Antenna Systems & Sensors for Information Society Technologies (ASSIST) • IC0604 Anatomic Telepathology Network

 20. Včera schválené nové akcie • Information and Communication Technologies (ICT) • IS0601 Comparative Research into Current Trends in Public Sector Organization • IS0602 International Law in Domestic Courts (ILDC) • IS0603 Health and social care for migrants and ethnic minorities in Europe

 21. Včera schválené nové akcie • Information and Communication Technologies (ICT) • IS0604 Science and Technology Research In a Knowledge-based Economy • IS0605 Econ@Tel - A Telecommunications Economics Cost Network

 22. Včera schválené nové akcie • Materials, Physical and Nanosciences (MPNS) • MP0601 Short Wavelength Laboratory Sources • MP0602 Advanced Solder Materials for High Temperature Application- their nature, design, process and control in a multiscale domain • MP0603 Chemical imaging by means of CARS-microscopy • MP0604 Optical Micro-Manipulation By Nonlinear Nanophotonics

 23. Včera schválené nové akcie • Transport and Urban Development (TUD) • TU0601 Robustness of Structures • TU0602 Land Management for Urban Dynamics • TU0603 Buses with a high level of service Fundamental characteristics and recommendation for decision-making

 24. Včera schválené nové akcie • Interdisciplinary Exploratoria • IE0601 Wood Science for Conservation of Cultural Heritage

 25. Zapojenie SR do akcií COST • Pri vstupe SR (apríl 1993) do programu COST participovali slovenské inštitúcie na riešení 6 akcií spolupráce COST (PECO 1992). • 1993:v 12 akciách zo 110 akcií COST • 1994: v 24 akciách zo 115 akcií COST • 1995: v 29 akciách zo 125 akcií COST • 1996: v 35 akciách zo 131 akcií COST • 1997: v 38 akciách zo 147 akcií COST

 26. Zapojenie SR do akcií COST • 1998: v 32 akciách zo 143 akcií COST • (v roku 1998 SR vstúpila do 5 FP) • V súčasnosti je SR zapojená v 75 akciách (z celkového počtu 210 akcií): • Doména FPS 12 akcií • Doména PHYMANO 12 akcií • Doména BMBS 8 akcií • Doména ICT 7 akcií

 27. Prečo sa zapojiť do COST • Spolupráca s európskymi pracoviskami v danej oblasti výskumu. • Účasť na Workshopoch (1 až 2 ročne) na finančné náklady COST. • Uľahčenie podávania návrhov na vedecké projekty FP. • Pre mladých vedeckých vedeckých pracovníkov krátkodobé stáže na spolupracujúcich pracoviskách (short term mission).

 28. Ako sa zapojiť do COST • Na národnej úrovni musí byť otvorený, finančne a organizačne zabezpečený projekt, ktorý sa prihlási do spolupráce COST. • Po prijatí národného projektu do akcie COST môže riešiteľ v rámci verejnej výzvy APVV podať návrh na vyvolaný projekt.

 29. Ako sa zapojiť do COST • Národnému koordinátorovi COST je potrebné doručiť tieto dokumenty • Návrh na pripojenie SR do akcie COST. • Prehlásenie štatutárneho zástupcu organizácie o finančnom a organizačnom zabezpečení národného projektu s návrhom na vymenovanie národných delegátov do Riadiaceho výboru (najviac dvoch za SR). • CV navrhovaných kandidátov na národných delegátov.

 30. Ako sa zapojiť do COST Ďalšie informácie možno získať na http://www.apvv.sk/, http://www.sarc.sk/ http://www.cost.esf.org/- COST Office http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=253&lang=en - Council web site Alebo priamo napísať národnému koordinátorovi

 31. Národný sekretariát COST Doc.Ing. Ladislav Hudec, CSc. Agentúra na podporu výskumu a vývoja Bratislava http://www.apvv.sk/ Mail: lhudec@fiit.stuba.sk URL: www.fiit.stuba.ak/~lhudec/ Tel: 02 60291243

More Related