slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ИНФЛАЦИЯ и PowerPoint Presentation
Download Presentation
ИНФЛАЦИЯ и

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

ИНФЛАЦИЯ и - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

ИНФЛАЦИЯ и. Анти-инфлационна политика. ИНФЛАЦИЯ. Определение: повишаване на ценовото равнище Чиста инфлация : цените на стоките и разходите за производството растат в еднаква степен Дефлация : понижаване на ценовото равнище. Пари и Инфлация.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ИНФЛАЦИЯ и


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ИНФЛАЦИЯи

Анти-инфлационна политика

slide2
ИНФЛАЦИЯ
 • Определение: повишаване на ценовото равнище
 • Чиста инфлация: цените на стоките и разходите за производството растат в еднаква степен
 • Дефлация : понижаване на ценовото равнище
slide3
Пари и Инфлация
 • Реалното парично предлагане (М/Р) е: номиналното парично предлагане М разделено на ценовото равнище Р

М/Р = L (Y, r)

Y- реален доход

r - лихвени проценти

L(Y,r) – реалното парично търсене

slide4
Пари и Инфлация
 • Релации:

А. Номинални РЗ : Цени

(в краткоср. и дългоср. период)

Б. Лихвени проценти(номинални, реални), заетост, цени

slide5
Три основни теории за причините за инфлация

I. Паричен феномен.

II. Нарастване на съвкупното търсене.

III. Увеличение на съвкупните разходи на обществото.

slide6
I. Паричен феномен
 • Според количествената теория на парите: промените в номиналното парично предлагане водят до промени в ценовите равнища, но няма ефект върху произведения продукт и заетостта.

MV = PY

M- номинална парична маса

V – скорост на парично обръщение

PY – номинален доход

slide7
I. Инфлацията като паричен феномен
 • теория разглежда инфлацията като явление предизвикано от несъответствието между паричната маса в обръщението и потребностите от пари на реалната икономика. Тази теория се основава върху формулата на Фитлер. Той извежда закономерност, според която необходимите пари в обръщението са в права пропорционална зависимост от създадения БВП и в обратна зависимост от скоростта н обръщение на паричната единица.
slide8
I. Инфлацията като паричен феномен
 • Фитлер приема, че обема на създадените блага и скоростта на обръщение на паричната единица са const. От тук извежда закономерността, че когато парите в обръщение нараснат в същата пропорционалност ще нараснат и цените.
 • Като представител на класицизма Фитлер приема, че икономиката работи на границите на производствените си възможности и когато парите нараснат, това премества кривата на AD на дясно и нагори и равнището цените расте.
slide9
Пари и инфлация

Според школата на монетаристите: промените в цените предизвикват промени в номиналното предлагане на пари.

Според М. Фридмън инфлацията е монетарен феномен, т.е. поражда се от увеличение на номиналната парична маса.

Следователно, ако се ограничи печатането на пари, то инфлацията ще бъде обуздана: “Извадете кислорода и пожарът ще угасне”.

slide10
II. Теория на инфлацията на търсенето

: разглежда влиянието на нарастването на AD на крайните блага върху равнището на цените. В случая се отчита преместването на кривата на търсенето на горе и на дясно под влияние не само количеството на парите в обръщението, но и под влияние на останалите фактори. Най-силно влияние върху равнището на цените оказва преместването на кривата на AD надясно, когато икономиката е достигнала потенциалното си равнище.

slide11
III. Ифлация поради по-големи обществени разходи

Като причини за нарастване на разходите в тази теория се изтъкват:А) монополът на профсъюзите – РЗ днес не е гъвкава, тя расте и с това растат и разходите;Б) монополът на големия бизнес – монополите формират по-високи цени на междинните продукти и това поражда инфлация;В) увеличаването на цените на суровините и материалите т.е. на световния пазар

slide12
От гледна точка на определящия фактор за възникване на инфлацията, тя се разделя на:

А) фискална (институционална) – свързана е с пускането в обръщение на допълнително количество пари за покриване на бюджетен дефицит;

Б) банково кредитна – резултат е от заличаването на границата между паричното и предлаганото обръщение. Банковите кредити увеличават масата на наличните средства и нарушават съотношението между стокови фондове и масата на парите.

В) импортна – предизвикана е от повишаването на цените на вноса.

slide13
Зависимости между номинални пари, цени, реални пари и реален доход

Номинални пари и цени, 2000г

(1962г = 100)

Япония Франция Англия

________________________________________

Номин. пари 3021 1477 5039

Реални пари 474 730 1198

Реален доход 1290 290 235

------------------------------------------------------------------

Източник: МВФ

slide14
Инфлация
 • Инфлацията може да бъде представена и каторазликата между (а) растежа на номиналните пари и (б) растежа в търсенето на реални пари (в проценти).
 • Реалният лихвен процент и реалният доход се променят незначително в период до една година, т.е. според Количествената теория реалните променливи се променят бавно.
slide15
Инфлация и лихвени проценти
 • Хипотеза на Фишер: високата инфлация води до адекватно високи номинални лихвени проценти.
 • Реална лихва = Номинална лихва – инфлацията.

Пример: ако номиналната лихва е 15 %, а инфлацията е 12 %, то реалната лихва е 3 %.

slide16
Инфлация и лихвени проценти
 • Бързият растеж на номиналните пари води едновременно до висока инфлация и високи номинални лихви. Това намалява търсенето на реални пари, което обуславя различната динамика в движението на парите и цените докато предлагането на реални пари се изравни с търсенето на реални пари.
slide17
Инфлация и лихвени проценти
 • Пример: Хиперинфлацията в Германия

(01.1922 = 1)

Пари Цени РПари Инфл/

мес

______________________________________________

01.1922 1 1 1.00 5

07.1923 354 2021 0.18 386

09.1923 227 777 645 946 0.35 2532

10.1923 20 201256 191891890 0.11 29 720

--------------------------------------------------------------------------

slide18
Инфлация и лихвени проценти
 • “Бягство от налични пари” (flight from cash) – е колапсът на търсенето на реални пари при висока инфлация и високи номинални лихви. Причината е, че става прекалено скъпо да се държат пари в наличност, поради бързото им обезценяване.
slide19
Инфлация, пари и дефицити
 • Високата инфлация изисква растеж на парите в обръщение. Печатането на пари за финансиране на бюджетния дефицит поражда или стимулира инфлацията.
 • Следователно, ограничаването на дефицита чрез рестриктивна фискална политика е средство за ограничаване на инфлацията.
 • Друг инструмент е финансирането на дефицита с ДЦК вместо с касови кредити.
slide20
Инфлация, пари и дефицити
 • При хиперинфлация фискалната политика е вън от контрол. Понеже никой не би дал заеми на правителството при такива условия, то единствения възможен източник за финансиране на дефицита е печатането на все повече пари. Увеличаването на паричната маса още повече подклажда инфлацията.
slide21
Инфлация, пари и дефицити
 • Сеньоражът е реален доход за правителството чрез “печатането на пари”.

Търсенето на реални пари М/Р расте с увеличението на реалния доход. Дългосрочният растеж на реалния доход позволява да се увеличават парите в обръщение без да предизвикват увеличение на цените.

Инфлационен данък: растеж на реалния доход на правителството поради намаляването на реалната стойност на номиналния държавен дълг.

slide22
Инфлация, пари и дефицити
 • Но може ли увеличаването на реалния доход за правителството да расте безкрайно чрез инфлацията?
 • Не, защото при бързо увеличение на паричната маса данъчната база се свива по-бързо отколкото увеличението на данъчната ставка.
slide23
Про-инфлационни фактори
 • А. Причинена от увеличение на търсенето

(demand pull inflation)

 • Б. Причинена от повишение на производствените разходи (цени на суровини, енергия, труд и т.н.)

( cost-push inflation)

slide24
Видове инфлация
 • Пълзяща

(2) Галопираща

(3) Хиперинфлация – над 500 или над 1000 % годишно

slide25
Инфлация : Безработица
 • Кривата на Филипс(на името на проф. Филипс, London School of Economics), който през 1958г извежда обратната зависимост между годишната инфлация и годишната безработица.
 • A W H Phillips, "The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957', Economica NS, vol. xxv (November, 1958), 283-99
slide28
Крива на Флипис
 • В дългосрочен период: вертикална. Също като предлагането, което в дългосрочен период не зависи от движението на цените (икономическите агенти се адаптират към тези ценови промени).
 • По същият начин Кривата на Филипс е вертикална, тъй като равновесната безработица е независима спрямо инфлацията.
slide29
Крива на Филипс
 • В краткосрочен период: високата безработица е свързана с по-ниска инфлация. Височината на кривата на Филипс отразява очакваната инфлация.
 • Тя приема същата форма, както и кривата на търсене в краткосрочен период и има низходяща форма.
1981 2000
Изводът на Филипс не се потвърждава(Великобритания 1981-2000г)
slide32
СТАГФЛАЦИЯ
 • Определение: свиване на БВП, съпроводено с висока инфлация, причинено от неблагоприятен шок в предлагането.
slide33
Ефекти от инфлацията
 • Фискална спирачка – инфлацията води до увеличение на номиналните доходи, което от своя страна тласка облагането към по-високи ставки (при по-големи доходи)
 • По-голям реален данък и върху доходите от дивиденти (допълнително облагане на капитала)
 • Преразпределение на доходите за сметка на по-бедните домакинства
 • Обедняване на вложителите и обогатяване на кредито получателите
 • Икономически диспропорции