SODNO IZVEDENSTVO - PowerPoint PPT Presentation

xenos
sodno izvedenstvo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SODNO IZVEDENSTVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
SODNO IZVEDENSTVO

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation
SODNO IZVEDENSTVO
129 Views
Download Presentation

SODNO IZVEDENSTVO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SODNO IZVEDENSTVO Mag. Janko Uratnik, CISA, CISM Sodni izvedenec in cenilec za računalništvo in informatiko Sodni izvedenec in cenilec za starodobna cestna vozila Član združenja SICOS SLOVENSKI INŠTITUT ZA REVIZIJOLjubljana, 6. december 2005

 2. NAMEN PREDSTAVITVE • Prikaz vloge sodnega izvedenca in sodnega cenilca • Prikaz pogojev za delo sodnega izvedenca in cenilca • Prikaz dela sodnega izvedenca • Primerjava revizorja in izvedenca

 3. SODNI IZVEDENEC IN CENILEC • Sodnik je strokovnjak na področju prava • Za druga področja potrebuje sodelovanje strokovnjaka s tega področja • Sodnikova odločitev lahko sloni na strokovnem mnenju strokovnjaka – izvedenca ali cenilca (priča, izvedena priča, izvedenec)

 4. IZVEDENEC • Sodišču na njegovo zahtevo podaja izvid in mnenje glede stokovnih vprašanj za katera sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka. • Zakaj se je nekaj zgodilo.

 5. CENILEC • Sodišču na njegovo zahtevo poda izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice, ter mnenje o njeni vrednosti oziroma o denarni vrednosti na njej povzročene škode. • Koliko je nekaj oziroma sprememba vredna izražena v denarju

 6. SIR / ISACA : SICOS • Revizor je neodvisen strokovnjak, ki upravi ali nadzornemu odboru podaja svoje mnenje o skladnosti in pravilnosti postopkov in daje priporočila, • Sodni izvedenec je strokovnjak, ki sodišču podaja izvid in mnenje glede stokovnih vprašanj kadar sodišče potrebuje strokovno pomoč.

 7. UTEMELJITEV • Zakon o sodiščih, Ur.l.RS št. 19/94, spremembe 45/95, 38/99, 28/00 in 26/01, členi od 84 do 96. • Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, Ur.l.RS št.26/01, 7/02 in 75/03. • Imenuje Ministrstvo za pravosodje oziroma minister za pravosodje

 8. Sodni izvedenci in sodni cenilci so imenovani za območje celotne države in jih lahko angažira katerokoli sodišče v državi. • Imenovani so za neomejen čas s pravicami in dolžnostmi. • Na pet let je potrebno dokazovati izpolnjevanje pogojev, ki jih določa zakon.

 9. Pogoji: • Državljanstvo RS, • Aktivno obvladanje slovenskega jezika, • Poslovna sposobnost, • Ne sme biti obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren, • Univerzitetna izobrazba in strokovna znanja, • Najmanj šest let delovnih izkušenj, • Ne opravlja nezdružljivih dejavnosti.

 10. Sodni izvedenci in sodni cenilci se lahko sklicujejo na svojo lastnost le kadar jih za mnenje zaprosi sodišče ali če jih zaprosi stranka pri uveljavljanju njenih pravic določenih z zakonom.

 11. Razrešitev: • Za svoja dejanja odgovarja ministru za pravosodje, • Razrešitev ob neizpolnjevanju pogojev, • Na lastno željo, • Zaradi nevestnega dela, • Ukvarjanje z nezdružljivo pridobitno dejavnostjo • Ravnanje v nasprotju z določili.

 12. Odgovornost izvedenca in cenilca: • Kazenska, • Civilna, • Zavarovanje sodnih izvedencev in cenilcev.

 13. SIR / ISACA : SICOS • Pravni okvir • Pogoji delovanja • Odgovornost

 14. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE • Zahteva po stalnem strokovnem izobraževanju in izpopolnjevanju, • Sodelovanje na strokovnih posvetovanjih, • Povezovanje v strokovna združenja, • Pridobivanje točk usposabljanja (članki, predavanja, udeležbe na seminarjih, posveti, presoje izdenenskega ali cenitvenega poročila).

 15. PRIDOBITEV NAZIVA • Izpit za pridobitev naziva sodnega izvedenca: • Strokovna seminarska naloga • Pisni in ustni del izpita iz: • pravne ureditve, splošnega dela izvedenstva in splošnega strokovnega dela, • Zagovor seminarske naloge.

 16. Izpit za pridobitev naziva sodnega cenilca: • Pisni in ustni del izpita iz: • pravne ureditve, splošnega dela izvedenstva in praktične naloge cenitve.

 17. V izdelavi je katalog potrebnih splošnih znanj o izvedenstvu in splošnih strokovnih znanj ter obvezne in priporočljive literature za pripravo na izpit za prodobitev naziva sodnega izvedenca oziroma sodnega cenilca.

 18. STROKOVNA ZDRUŽENJA • V Sloveniji je približno 2.500 sodnih izvedencev in 1.000 sodnih cenilcev vseh vrst, • Združujejo se v več združenj:

 19. Stroji in oprema: SICOS • Gradbena stroka: SICGRAS • Nepremičnine: FIABACI • Komisija za medicinsko izvedeništvo • Raziskava prometnih nezgod • Gozdarska stroka • Kmetijska stroka • Psihologija • Požarna varnost • Geodetska stroka • Prevajalci • Računovodski in finančni delavci • Inovatorji

 20. SIR / ISACA : SICOS • Prodobitev naziva • Pridobivanje CPE • Seminarji • Redni sestanki • Preverjanje izpolnjevanja pogojev

 21. DELO SODNEGA IZVEDENCA • Sklep sodišča o imenovanju sodnega izvedenca za določen sodni primer, • Postavitev strokovnih vprašanj, na katera izvedenec z ustrezno obrazložitvijo odgovori, • Sodni spis z vsemi dokumenti o sodnem primeru.

 22. Možnosti zavrnitve sklepa o imenovanju za izvedenca v določenem primeru: • Neustrezna strokovnost, • Kakršnakoli povezanost s stranko v postopku, • Prezasedenost izvedenca, • Daljša odsotnost zaradi bolezni ali potovanja.

 23. Študij sodnega spisa, • Pridobivanje dodatnih informacij, • Študij dodatne literature, • Obisk ene ali obeh strank v postopku in po potrebi ogled opreme iz postopka. • Testiranja, .... • Izdelava mnenja.

 24. Vsebina mnenja • Predstavitvena stran: • Številka ali oznaka mnenja • Naročnik, sodišče, sodnik • Zadeva, opr.št. • Kraj in datum izdelave mnenja • Sodni izvedenec

 25. Kazalo • Povzetek mnenja: • Kratek opis primera • Odgovori na zastavljena vprašanja

 26. Izjava sodnega izvedenca: • O uporabljenih podatkih, • O strokovnosti dela, • O nepristranskosti in neodvisnosti plačila od izida zadeve, • O pregledu opreme, • O pomoči pri izdelavi mnenja.

 27. Opis primera: • Podrobna obrazložitev primera, • Analiza primera, • Ugotavljanje vzrokov in posledic, • Stokovne ugotovitve in razlage, • Podrobni odgovori na zastavljena vprašanja sodišča.

 28. Viri informacij in podatkov: • Sodni spis, • Dodatna literatura, • Internetne strani, • Razgovori s predstavniki strank, • Ogledi, • Testiranja. .....

 29. Omejitveni pogoji pri izdalavi mnenja: • Kaj ni bilo preverjeno in zakaj ne, • Nedostopnost opreme, • Nauporabnost opreme, • Nedostopnost predstavnikov strank v postopku, • In ostali podobni vzroki....

 30. Stroškovnik: • Naročnik, zadeva opr.št., datum obračuna, • Nagrada (študij spisa, študij dodatne dokumentacije, ogledi, pričanje, čakanje, stroški 5%) v bruto znesku.

 31. PO ODDAJI MNENJA • Sklep sodišča o odobritvi stroškovnika in pričakovanje nakazila za opravljeno delo, • Zahteva sodišča ali strank v postopku o dopolnitvi mnenja, • Povabilo na ustno obravnavo na sodišču, • Zavrnitev mnenja.

 32. IZKUŠNJE • Neizpolnjevanje pogodbenih določil, • Nerazumevanje pogodbenih določil, • Poseganje v avtorske pravice, • Vdor v bazo, • Dokazovanje storilca, • Kazniva dejanja,

 33. SIR / ISACA : SICOS • Način dela, • Oblika mnenja, • Sestavni deli mnenja, • Prejemniki mnenja, • Reakcije na mnenje.

 34. IN POČUTJE IZVEDENCA PO ZAKLJUČENEM PRIMERU ????

 35. VPRAŠANJA ? PRIPOMBE ? MNENJA ? Hvala za pozornost in posluh.