kulttuuriymp rist n kokonaisuuden hahmottaminen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kulttuuriympäristön kokonaisuuden hahmottaminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Kulttuuriympäristön kokonaisuuden hahmottaminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Kulttuuriympäristön kokonaisuuden hahmottaminen. Kulttuuriympäristön palasista kokonaisuudeksi – Maakuntamuseoiden teemapäivät Jyväskylä 21.10.2010 Päivi Halinen/ Keski-Suomen ELY-keskus. Kulttuuriympäristö on kokonaisuus. Esityksen sisältö. Resurssit – vaihtelevat toimintamallit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kulttuuriympäristön kokonaisuuden hahmottaminen' - xenon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kulttuuriymp rist n kokonaisuuden hahmottaminen

Kulttuuriympäristön kokonaisuuden hahmottaminen

Kulttuuriympäristön palasista kokonaisuudeksi – Maakuntamuseoiden teemapäivät

Jyväskylä 21.10.2010

Päivi Halinen/ Keski-Suomen ELY-keskus

esityksen sis lt
Esityksen sisältö
 • Resurssit – vaihtelevat toimintamallit
 • Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelma - visio ja tavoite – maakunnallinen tahtotila MAKU-työskentely
 • Kulttuuriympäristötietotausta – yhdessä arvottaminen – es. saaristoinventoinnit
 • Kulttuuriympäristötiedon hyödyntäminen:
  • kulttuuriympäristöohjelmat
  • kaavoitus
  • hoito- ja käyttösuunnitelmat
  • hankkeet
 • Haasteet
vaihtelevat resurssit
Kulttuuriympäristön hoidon malli maakunnissa?Vaihtelevat resurssit

Resurssit vaihtelevat

Osaaminen ja painotukset vaihtelevat

Osaaminen ja painotukset vaihtelevat

Ohjausteho vaihtelee

Maakunnittain räätälöidyt yhteistyömallit ja vaihteleva viranomaisten työnjako

Yhteistyösopimukset vaihtelevat

Ei kaikissa maakunnissa

Resurssit vaihtelevat

Resurssit vaihtelevat

Osaaminen ja resurssit vaihtelevat

Osaaminen ja painotukset vaihtelevat

keski suomen kulttuuriymp rist ohjelma
Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelma

Visio:

 • Vuoteen 2015 mennessä keskisuomalaisen kulttuuriympäristön arvo ja ominaispiirteet tunnetaan ja tunnustetaan ja niiden hoito on turvattu. Hoito on toteutunut asennemuutoksen ja riittävän rahoituksen turvin
 • Tavoitteena mm. hyvä kulttuuriympäristön inventointitilanne
maakunnallinen kulttuuriymp rist ryhm maku
Maakunnallinen kulttuuriympäristöryhmä MAKU
 • MAKU-ryhmän tehtävänä on huolehtia kulttuuriympäristön arvojen säilymisestä ja hoidon tason parantamisesta Keski-Suomessa
 • Ryhmä on toiminut aktiivisesti vuodesta 2000 lähtien. MAKU-ryhmä on tuottanut vuonna 2006 valmistuneen Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelman ja sitoutunut toteuttamaan sitä käytännössä. Ohjelman toteutumista myös seurataan vuosittain.
 • MAKU-ryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua eri toimijoiden välillä
 • MAKU-toiminta perustuu vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan ja teemakokouksiin

(6 kpl/ vuosi

kulttuuriymp rist tieto
Kulttuuriympäristötieto

Kulttuuri-ympäristötieto

kulttuuriymp rist tietotausta saaristoinventoinnit pilottihanke
Kulttuuriympäristötietotausta Saaristoinventoinnit - pilottihanke
 • Tavoitteena oli täydentää saariston heikkoa tietoaineistoa etenkin kulttuuriympäristön osalta
 • Inventoinnit vuosina 2007 ja 2008

-Muinaisjäännokset, rakennukset, luonnonsuojelulain luontotyypit, perinnebiotoopit

Yhteistyössä Keski-Suomen museo ja Keski-Suomen ympäristökeskus

 • Rahoittajina em. tahojen lisäksi K-S liitto sekä Jämsän ja Jyväskylän kaupungit
 • Poikkeuksellinen yhteistyöhanke > saatiin arvokasta kokemusta eri asiantuntija-alojen maastotutkimuksen yhdistämisestä ja hyödyntämisestä
 • Kokeiltiin käytännön toimintamalleja >eri asiantuntijoiden välinen yhteistyö ja inventointien optimiaikojen selvittäminen
 • Selvitettiin inventointimallin kustannustehokkuutta: yhdistämällä eri asiantuntijoiden työpanos kohdekäynneillä säästettiin matkakustannuksissa ja työajassa
 • Perusteellisella taustatyöllä pyrittiin kohdennettuihin maastokäynteihin ja täsmälliseen maanomistaja- sekä yleisötiedottamiseen
 • Uudet inventointitiedot toimivat kaavoituksen ja rakentamisen tausta-aineistona > helpottaa viranomaistyötä, esim. lupa- ja avustusasioissa. Päivitetyt aineistot osaksi paikkatietokantajärjestelmää
 • Tuotettiin Päijänteen luonto- ja kulttuurimatkailua tukevaa tausta-aineistoa > kulttuuriympäristön hyödyntäminen matkailussa ja vetovoimatekijänä
kulttuuriymp rist tietotausta saaristoinventointien merkitys
Kulttuuriympäristötietotausta Saaristoinventointien merkitys
 • Synergiaetuja
  • Vuoropuhelu eri alojen asiantuntijoiden välillä
  • Monitieteellinen lähestyminen alueisiin ja kohteisiin, voitiin arvioida kohteen eri arvot yhtä aikaa kokonaisuutena
   • Mahdollistaa myös yhteiset kohderajaukset, joita ei tässä hankkeessa kuitenkaan löytynyt
  • Oppiminen: havainnointi myös toisen asiantuntija-alan kohteista
  • Organisaatioiden välisen yhteistyön kehittyminen
  • Työturvallisuus vaikeasti saavutettavilla alueilla
kulttuuriymp rist tiedon hy dynt minen
Kulttuuriympäristötiedon hyödyntäminen

Kulttuuriympäristöohjelma – kunnan kulttuuriympäristön kokonaisvaltainen tarkastelu

- paikallisen identiteetin rakentaja ja kuntakuvan kehittäjä

 • tausta-aineisto kulttuuriympäristöä koskevassa päätöksenteossa ja viranomaisyhteistyössä
 • maankäytön suunnittelun pohja-aineisto
 • uudis- ja korjausrakentamisen ohjaamisen lähtökohta
 • ympäristötiedon lisääjä, tiedonvälittäjä ja paikallishistorian opettaja
 • tuki elinkeinotoiminnassa, markkinoinnissa ja hankesuunnittelussa
kulttuuriymp rist tiedon hy dynt minen1
Kulttuuriympäristötiedon hyödyntäminen

Kaavoitus

 • Keskeinen alue- ja paikalliskehittämisen väline – juridinen sitovuus
 • Taustaselvitysten epätasapaino: luontoselvitykset ja muinaisjäännösinventoinnit jo hallitaan mutta maisemaselvitys jää usein otsikkotasolle, rakennettu kulttuuriympäristö?
 • Irralliset selvitykset: yhteisvaikutukset ja yhteistarkastelusta saatava lisäarvo jäävät usein puuttumaan
 • Osaaminen ja resurssit kunnissa ja konsulteilla puutteelliset: tarvitaan lisää koulutusta !
  • sitä saa mitä tilaa: kuntien tarjouspyynnöt konsulteille voivat olla puutteellisia
  • ohjaamiseen käytettävät resurssit niukentuvat (ELYt, kunnat)
  • voi johtaa ei-toivottaviin tilanteisiin joissa kaavan laatiminen pitkittyy
kulttuuriymp rist tiedon hy dynt minen2
Kulttuuriympäristötiedon hyödyntäminen

Hoito- ja käyttösuunnitelmat

 • UNESCO-kohteille systemaattinen hks:n laadinta (Enhanching Heritage Toolkit)
  • Tool 1: Identifying Site Values and Management Objectives
  • Tool 2: Identifying Threats
  • Tool 3: Relationships with Stakeholders
  • Tool 4: Review of National Context
  • Tool 5: Assessment of Management Planning
  • Tool 6: Design Assessment
  • Tool 7: Assessment of Management Needs and Inputs
  • Tool 8: Assessment of Management Processes
  • Tool 9: Assessment of Management Plan Implementation
  • Tool 10: Work/Site Output Indicators
  • Tool 11: Assessing the Outcomes of Management
  • Tool 12: Review of Management Effectiveness Assessment Results
 • Vastaavan hks- järjestelmän hyödyntäminen valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristökohteiden yhteydessä
  • Jyväskylän yliopiston kampusalue, Hemgård/ Seminaarinmäen maisemaselvitys ja toimenpidekortit 2009, täydentävät luontoarvoselvitykset
kulttuuriymp rist tiedon hy dynt minen3
Kulttuuriympäristötiedon hyödyntäminen

Hankkeet

 • Hankkeet tulleet korvaamaan virkatyötä – hajoaako ky-tieto palasina maailmalle?
 • Pulmia:
  • Hankkeiden tuottama tieto ei välity eteenpäin hankkeen aikana tai sen päätyttyä
  • Lyhytjänteisyys
  • Päällekkäiset hankkeet
  • Kuka koordinoi ja mihin hankkeissa tuotettu tieto päätyy?
 • Ratkaisukeinoja:
  • Hyvät hankekuvaukset: tavoitteet tiiviisti aukikirjoitettuina
  • Isot sateenvarjohankkeet, jotka kokoavat pieniä hankkeita alleen
  • Hyvät ”monistettavat” hankemallit
  • Kattavat hankerekisterit: esim. Maaseuturahastosta rahoitetut hankkeet: www.mavi.fi
  • Hyvä tiedotus
kulttuuriymp rist tiedon hy dynt minen4
Kulttuuriympäristötiedon hyödyntäminen

Haasteet

 • Julkinen rahoitus pienenee –> yhteistyön ja uusien toimintamallien luominen ja kehittäminen
 • Oppilaitosten opetussuunnitelmien kehittäminen

> eri alojen opiskelijoiden yhteistyö > yhteiset kurssit > lisäarvo osaamiselle

> yrittäjyysosaamisen lisääminen

> hallinnon toimintamallien tuntemisen lisääminen

 • Tietojärjestelmien kehittäminen – yhteiskäyttöisyys
 • Riittävien resurssien turvaaminen!
ad