1 / 18

Kilder: Involveringspedagogikk, Ingjald Nissen Realitesterapi , Glaser

Fra forelesningene om involveringspedagogikk Et utviklingsarbeid Philip Dammen Manuset er under arbeid. Kilder: Involveringspedagogikk, Ingjald Nissen Realitesterapi , Glaser. Involverings-pedagogikk. Fø. F. N. S. Utfyllende lesning ”Realitetsterapi” av William Glaser

xenia
Download Presentation

Kilder: Involveringspedagogikk, Ingjald Nissen Realitesterapi , Glaser

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fra forelesningene om involveringspedagogikkEt utviklingsarbeid Philip DammenManuset er under arbeid

 2. Kilder:Involveringspedagogikk, Ingjald NissenRealitesterapi, Glaser

 3. Involverings-pedagogikk Fø F N S

 4. Utfyllende lesning • ”Realitetsterapi” av William Glaser • "Involveringspedagogikk" av Ingjald Nissen. • ”Skolen uten tapere” av John Holt • ”Kreativitet i undervisningen” ved/Oddbjørn Indrebø • ”Gunn Imsen” Elevens verden • ”Musikkpedagogisk teori, kap om kreativitet, av Even Ruud • ”Snakk med oss lærer, av Thomas Gordon”

 5. Manuset er grunnlag for forelesningene om involveringspedagogikk.

 6. Innhold 1.Introduksjon 1. Bakgrunn 10. Tiltak med lav verdi 19. Hukommelse 11. Involvering 2. De basale behov 20. Evaluerende tenkning 21, Konvergent tenkning. 12. Nivåsenkning 3 . Målet 22. Divergent tenkning 13. Sosial ansvarlighet 4. Involvering 23. Kritikk mot skolen: 14. Sosial ansvarlighet 2 5. Sikkerhetsbehovet 24 Relevans 15. Tenkningens betydning 6. Sosiale behov 25 De svake elvene 16. God undervisning 7. Selvverdsbehov 8 Identitet 26. Begrepsdannelse 17. Barnets vekst 27. Relevant undervisning 18. Former for intelligens 9 Prinsipper 28

 7. Innhold forts. 50. 29. klassemøter 30. Planleggingsmøte 41. Sluttkommentar 50. 31. Verdimøter 42. 51. 32. Spørsmål til elevene 43. 52. 33. Problemløsende møtet 34. Forutsetninger 44.. 53. 36. Problemløsende møte 45. 54. 46. 55. 37. Planen videre 38. Forpliktelser 47. 56. 39. Ingen straff 48. 57 49. 58. 40. Avtalen settes i verk

 8. b1.Utgangspunktet: Fø F N S

 9. Involveringspedagogikk er en vekstpsykologi om det sunne selvrealiserende menneskets behov.

 10. Involveringspedagogikk handler om kommunikasjon og konfliktløsning

 11. Involveringspedagogikk er en måte å løse konflikter på.

 12. Metoden er utarbeidet til bruk i skolen, men deler av den kan også brukes i det daglige liv.

 13. Involveringspedagogikken hevder at:

 14. Mennesket er unikt og skapende,

 15. Mennesket er sosialt og selvrealiserende.

 16. Det kan tenke rasjonelt og være ansvarlig for sine egne handlinger.

 17. B0Historisk og filosofisk bakgrunn

 18. Abraham Maslow, Charlotte Buhler og Carl Rogers dannet den humanistiske skolen i psykologien.

More Related