1 / 12

Iteracje w C#

Informatyka. Iteracje w C#. Cele lekcji. Podczas tej lekcji: dowiesz się, jak wykonywać iteracje w języku C#; poznasz instrukcje for, while, do…while; nauczysz się praktycznie stosować poznane instrukcje w programach. Przegląd zagadnień. Pętla typu „for”

xenia
Download Presentation

Iteracje w C#

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Informatyka Iteracje w C#

 2. Cele lekcji Podczas tej lekcji: • dowiesz się, jak wykonywać iteracje w języku C#; • poznasz instrukcje for, while, do…while; • nauczysz się praktycznie stosować poznane instrukcje w programach.

 3. Przegląd zagadnień • Pętla typu „for” • Pętle warunkowe „while” i „do …while” • Przykłady zastosowania iteracji w programach

 4. Instrukcja pętli for Instrukcja pętli „for” pozwala wykonać z góry określoną liczbę powtórzeń. Składnia instrukcji „for” for (wartość początkowa zmiennej sterującej; wyrażenie logiczne; aktualizacja zmiennej sterującej) { blok kodu }

 5. Instrukcja for- definiowanie wyrażenia logicznego Instrukcja „for” wykonywana jest dopóty, dopóki wyrażenie logiczne zwraca wartość true. for (a = 1 ; a <= n; a++) { . . . } W przypadku przedstawionym poniżej blok kodu umieszczony w instrukcji „for” nie zostanie wykonany ani razu. for (a = 1 ; a == n; a++) { . . . } Wynika to z faktu, że wyrażenie logiczne zwraca wartość false ( 1 nie jest równe 10).

 6. Deklaracja zmiennej sterującej Język C# pozwala na deklarację zmiennych w instrukcji „for”. Rozwiązanie takie zmniejsza zasięg zmiennej tylko do bloku kodu wykonywanego w iteracji.for ( int a = 1 ; a <= n; a++){ . . . } Użycie zmiennej a poza blokiem polecenia for spowoduje błąd kompilacji.

 7. Obliczanie silni za pomocą instrukcji „for” private void btnOblicz_Click(object sender, EventArgs e) { long silnia; byte n, a; n = Byte.Parse(txtN.Text); silnia = 1L; for (a = 10 ; a >0 ; a-=2) { silnia = silnia * a; } lblSilnia.Text = "Silnia wynosi " + Convert.ToString(silnia); }

 8. Składania polecenia „while” while (wyrażenieLogiczne) { Blok kodu } Pętla jest wykonywana tak długo, jak długo wyrażenie logiczne ma wartość true. Ponieważ warunek jest sprawdzany na początku bloku kodu przypisanego do iteracji, może nie być wykonany ani razu. Pętla warunkowa „while”

 9. Pętla warunkowa „do…while” Składania polecenia „do … while” do { Blok kodu } while (wyrażenieLogiczne); W przypadku tej iteracji warunek sprawdzany jest na końcu pętli, więc blok kodu musi być co najmniej raz wykonany.

 10. Obliczanie NWD private void btnOblicz_Click(object sender, EventArgs e) { int a, b; a = Int32.Parse(txtA.Text); b = Int32.Parse(txtB.Text); while (b != 0) { if (a > b) { a = a - b; } else { b = b - a; } } lblNWD.Text = "NWD wynosi " + Convert.ToString(a); }

 11. Skracanie ułamka private void btnSkroc_Click(object sender, EventArgs e) { int L, M, reszta; L = Int16.Parse(txtL.Text); M = Int16.Parse(txtM.Text); if (L > M) { int pomoc; pomoc = L; L = M; M = pomoc; } do { reszta = M % L; M = L; L = reszta; } while (reszta != 0); txtL1.Text= Convert.ToString (Int16.Parse (txtL.Text)/M); txtM1.Text = Convert.ToString(Int16.Parse(txtM.Text) / M); }

 12. Podsumowanie • Pętla „for” • Obliczanie wartości silni • Pętla warunkowa „while” • Pętla warunkowa „do…while” • Obliczanie NWD za pomocą algorytmu Euklidesa • Wykorzystanie NWD do skracania ułamków

More Related