slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani PowerPoint Presentation
Download Presentation
Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

M.Kuśnierkiewicz Zaburzenia komunikacji i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne osób po operacjach onkologicznych w obrębie głowy i szyi Wielkopolskie Centrum Onkologii. Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani. Po operacji: odżywianie przez sondę pokarmową Zmiany trwałe:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani' - xena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

M.KuśnierkiewiczZaburzenia komunikacji i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne osób po operacjach onkologicznych w obrębie głowy i szyiWielkopolskie Centrum Onkologii

po zabiegu ca kowitego usuni cia krtani
Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani

Po operacji:

odżywianie przez sondę pokarmową

Zmiany trwałe:

Konieczność przyzwyczajenia się do nowego sposobu (toru) oddychania i odkrztuszania

Zmiana w wyglądzie

Osłabienie węchu

Konieczność rezygnacji z niektórych rodzajów aktywności

po zabiegu ca kowitego usuni cia krtani1
Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani

Brak głośnej mowy-utrudnienie w porozumiewaniu się z otoczeniem, szczególnie z osobami mniej znanymi

Głos jest cecha identyfikującą

Dzięki głośnej mowie możliwa jest większa precyzja i przyspieszenie procesu komunikacji

Łatwiej w sposób bardziej akceptowany społecznie okazywać emocje, np. złość, agresję poprzez tzw agresję werbalną

po zabiegu cz ciowego usuni cia krtani
Po zabiegu: oddychanie przez tracheostomę, odżywianie z wykorzystaniem sondy pokarmowej
 • Zmiany trwałe: pogorszenie warunków głosowych, możliwość wystąpienia trudności w połykaniu (zachłystywanie się)
Po zabiegu częściowego usunięcia krtani
usuni cie guza jamy ustnej i lub gard a
Zmiany czasowe:
 • Intubacja, obecnością opatrunku częściowo w obrębie jamy ustnej, pacjent przebywa na oddziale OIOM, jest powoli wybudzany, odżywianie przez sondę, tracheotomia, gojenie tkanek okolicy pobrania płata użytego do plastyki

Zmiany trwałe:

Utrzymywanie się dolegliwości związanych z ubytkiem tkanek w obrębie jamy ustnej i ruchomością języka:

 • Przełykanie
 • Artykulacja
Usunięcie guza jamy ustnej i/lub gardła
usuni cie guza jamy nosowej i zatok
Zmiany czasowe:
 • Intubacja, obecnością opatrunku częściowo w obrębie jamy ustnej, pacjent przebywa na oddziale OIOM, jest powoli wybudzany, odżywianie przez sondę, setony w jamie pooperacyjnej zamykające zatokę i jamę pooperacyjną po usunięciu podniebienia, płytka podniebienna bez obturatora

Zmiany trwałe:

 • Wzrok
 • Odżywianie
 • Fonacja i artykulacja (nosowanie)
Usunięcie guza jamy nosowej i zatok
pora enie nerwu twarzowego
Operacje ślinianek przyusznych, ucha środkowego, kości skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy
 • Objawy po stronie uszkodzenia, utrata zdolności zamykania oka (przy braku ochrony łzawienie), marszczenia czoła, opadanie kącika ust, trudności dotyczące połykania i artykulacji, objawy czuciowe
Porażenie nerwu twarzowego
czynniki zaburzaj ce komunikacj po operacjach onkologicznych g owy i szyi
Zmiana:
 • Toru oddechowego
 • Fonacji (głos)
 • Artykulacji
 • Mimiki twarzy
Czynniki zaburzające komunikację po operacjach onkologicznych głowy i szyi
komunikacja definicje
Komunikowanie interpersonalne – dotyczy ludzi, zatem jego zrozumienie wiąże się ze zrozumieniem występujących między nimi związków. Polega na dzieleniu się znaczeniami, co wskazuje, że jeżeli ludzie mają się ze sobą porozumiewać to muszą zgodzić się co do definicji terminów, którymi się posługują. Jest symboliczne czyli gesty, litery, dźwięki, liczby i słowa mogą jedynie przedstawiać pojęcia, które mają przekazywać lub stanowić ich przybliżenie.Komunikacja - definicje
komunikacja definicje1
Komunikacja - definicje

Komunikowanie społeczne – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi. Celem komunikowania jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja, bądź zmiana wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na siebie podmiotów.

slide11
Komunikacja

=

interakcja między jednostkami polegająca na wymianie informacji za pomocą symboli, w celu wywarcia określonego wpływu

zak cenia komunikacji
Zakłócenia komunikacji
 • Szum – czynnik, który zakłóca lub uniemożliwia zajście procesu komunikacji
 • szum zewnętrzny – np. kichnięcie, ruch uliczny, rozmowy na korytarzu
 • szum wewnętrzny – ból głowy, zęba, głód, wpływ wcześniejszych doświadczeń, przekonań, emocji
rola komunikacji
Informacyjna – w procesie tym pozyskiwane i przekazywane są informacje niezbędne do podejmowania decyzji regulujących interakcje społeczne i osiąganie celów oraz realizacja potrzeb
 • Motywacyjna – elementem komunikowania jest przekazywanie zachęt do osiągania różnego rodzaju celów
Rola komunikacji
rola komunikacji1
Rola komunikacji

Kontrolna – treści komunikowania społecznego zawierają informacje o sferze powinności obowiązkach ludzi, grup, organizacji i społeczeństw względem siebie. Określają zarazem podmiot, normy i zakres kontroli społecznej

Emotywna – możliwość wyrażania emocji i uczuć a tym samym zaspokajanie istotnych psychospołecznych potrzeb ludzkich, m.in. takich jak rozumienie innych oraz bycie rozumianym i akceptowanym

emocje definicja
Emocje - definicja
 • Pozytywne lub negatywne odczucia wywołane określoną sytuacją
 • Emocje charakteryzują się określonym wzorcem fizjologicznych reakcji oraz zachowań
 • W istotny sposób wpływają na funkcjonowanie poznawcze
emocje trzy typy komponent w
Emocje - trzy typy komponentów
 • behawioralne: ruchy mięśni adekwatne do sytuacji
 • anatomiczne: ułatwiają reakcje behawioralne i umożliwiają szybką mobilizację energii (wzrost tętna, dopływ krwi do mięśni)
 • hormonalne: wzmacniają reakcję układu autonomicznego (epinefryna, norepinefryna oraz hormony steroidowe: wzrost dopływu krwi do mięśni, zamiana składników pokarmowych na glukozę)
funkcjonowanie emocjonalne
Funkcjonowanie emocjonalne
 • Zdolności do prawidłowego spostrzegania, oceniania i wyrażania emocji,czyli rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych na przykład na podstawie obserwacji zachowania czy tonu głosu, adekwatne wyrażanie emocji
 • Zdolności do rozumienia emocji i zdobywania wiedzy o emocjach, umiejętność nazywania określonych emocji, łączenia słów z niesionym przez nie przekazem emocjonalnym, rozumienie emocji złożonych, a także zdolność przewidywania stanów emocjonalnych innych ludzi w określonej sytuacji
 • Zdolności do regulacji i kontroli emocjonalnej
funkcjonowanie emocjonalne1
Funkcjonowanie emocjonalne
 • Zdolności do włączania emocji w procesy myślenia, czyli spostrzeganie informacji ważnych emocjonalnie, wzbudzanie emocji odpowiednich do sytuacji oraz wykorzystywanie emocji w trakcie rozwiązywania problemów
 • Empatia, czyli umiejętność rozpoznawania i rozumienia uczuć, myśli i potrzeb innych osób, również w grupie
 • Umiejętności społeczne, czyli zdolności wzbudzania u innych osób pożądanych i korzystnych dla nas form zachowania, poprzez osiąganie porozumienia, wywieranie wpływu, wchodzenie w prawidłowe relacje interpersonalne, a także panowanie nad własnymi emocjami i współpraca
komunikacja werbalna
komunikacja z użyciem języka naturalnego czyli mowy jako środka komunikacji. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej.
 • Wymaga istnienia nadawcy-mówiącego i odbiorcy-słuchającego, posługujących kodem- językiem, który musi być znany obu osobom.
Komunikacja werbalna
komunikacja zast pcza po laryngektomii
Komunikacja zastępcza po laryngektomii
 • Pismo
 • Pseudoszept
 • Laryngofon
 • Głos gardłowy
 • Głos przełykowy
 • Głos protezkowy
artykulacja
Artykulacja

Logoterapia:

 • Ćwiczenia praksji oralnej
 • Ćwiczenia artykulacyjne
 • Ćwiczenia oddechowe
komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna
 • Kontekst komunikatu
 • Ekspresja emocji
 • Informacja o stanie emocjonalnym innych uczestników relacji
 • Wywieranie wpływu społecznego
komunikacja niewerbalna1
mimika, pantomimika, zachowania przestrzenne, prozodia, dźwięki paralingwistyczne, powierzchowność, reakcje fizjologiczne (m.in. napięcie mięśniowe, oddech) - niesie informację o nastawieniu, emocjach, relacjach interpersonalnych.
 • W dużym stopniu jest zależna od czynników wrodzonych i/lub nabytych we wczesnym okresie rozwoju
 • W dużym stopniu jest nieuświadomiona
Komunikacja niewerbalna
prozodia
Prozodia
 • Akcent, intonacja, rytm mowy
 • Prozodia emocjonalna:intonacja wypowiedzi odzwierciedla uczucia nadawcy komunikatu, poprzedza rozwój mowy
 • Prozodia lingwistyczna (kognitywna)- odnosi się do tych cech (akcent na sylabę w słowie lub słowo w zdaniu oraz intonacja), które określa czy zdanie jest oznajmujące, pytające czy rozkazujące
slide26
Słowa 7%

Prozodia, dźwięki paralingwistyczne 28 %

Mimika, pantomimika 65%

zaburzenia prozodii emocjonalnej i ich skutki
Zaburzenia prozodii emocjonalnej i ich skutki
 • Obniżenie roli informacyjnej - trudności w przekazaniu kontekstu wypowiedzi -komunikatu (jakie jest nastawienie emocjonalne?, czy zdanie to twierdzenie/pytanie/polecenie?)
 • Obniżenie w zakresie ekspresji emocji

Trudności w „rozładowywaniu” napięcia emocjonalnego (emocje-oddychanie-głos)

r d a
Źródła

1. R. Aleksandrowicz, B. Ciszek „Anatomia kliniczna głowy i szyi”

Wyd.Lekarskie PZWL 2007

2. S. Zabłocki „Zespoły i objawy chorobowe w otolaryngologii” Wyd. Medyczne Via Medica 2004

3. J. Styczek „Logopedia” W-wa 1980

4. A. Pruszewicz „Foniatria kliniczna”

5. G. Jastrzębowska „Podstawy logopedii dla studentów logopedii, pedagogiki, psychologii, filologii” Opole 1995

6. E.M. Skoczek „Z logopedia na ty. Podręczny Słownik Logopedyczny”

7. T. Banziger, K. Scherer „The role of intonation in emotional expressions. Speech Communication” 2005

8. J. LeDoux „Mózg emocjonalny” Media Rodzina P-ń 2000

9. J. Reykowski „Procesy emocjonalne. Motywacja. Osobowość” W-wa 1992

10. K. de Walden-Gałuszko „ Psychologiczne następstwa leczenia chorych na nowotwory” 1998

11. Z. Nęcki „Komunikacja międzyludzka” Kraków 1996

12. M. Argyle „Psychologia stosunków międzyludzkich” W-wa 1991